Νέα
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο «Επισκευή και συντήρηση του κλιµατισµού της Ιονίου Ακαδηµίας»
Social Media
Δημοσίευση: 24-05-2018 14:36 | Προβολές: 1423
Έναρξη: 24-05-2018 |Λήξη: 04-06-2018
[Έληξε]

Πληροφοριακά στοιχεία

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήµιο
∆ιαγωνιστική ∆ιαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας: Απευθείας Ανάθεση
Τίτλος Υπηρεσίας: «Επισκευή και συντήρηση του κλιµατισµού της Ιονίου Ακαδηµίας»
CPV: 50730000-1 “Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτηµάτων”

Συνολική Προϋπολογιζόµενη δαπάνη 3.000 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
Χρηµατοδότηση: Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων Κωδικός έργου 2014ΣΕ54600031

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης): Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή)

Καταληκτική προθεσµία κατάθεσης των προσφορών: (Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µε οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο µέχρι): 4-6-2018 και ώρα 12:00
Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών: 5/6/2018 και ώρα 09:00
Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών: Κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π. Ι. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα, Τηλ: 26610-87609

Με εντολή Πρύτανη Ι.Π.
Ο Αναπληρώτρια Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστηµίου
Μαρία Παπαβλασοπούλου


Βλ. επίσης Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 


Επιστροφή
<< <
Ιούνιος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 20-06-2019
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Newsletter