Νέα
ΣΕΠΠ: Ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας και του Τμήματος Πληροφορικής στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής
Social Media
Δημοσίευση: 02-07-2018 16:22 | Προβολές: 1209

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 79/27-05-2013 (Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο) (ΦΕΚ 119/28-05-2013 τ. Α΄),
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουρ-γία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/04-08-2017, τ. Α΄), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 6α του άρθρου 19 του Ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/02-03-2018 τ. Α΄),
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1118/28-03-2018 Απόφασης του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου «Ρύθμιση θεμάτων Κοσμητειών Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017), όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1497/2 Μαΐου 2018, τ. Β΄),
4. Την με αριθμ. πρωτ. ΣΕΠΠ/1928/04-06-2018 προκήρυξη εκλογών και ταυτόχρονη πρό-σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας και του Τμήματος Πληροφορικής στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπι-στημίου με θητεία έως 30-11-2020,
5. Την με αριθμ. πρωτ. ΣΕΠΠ/2036/11-06-2018 Απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Επι-στήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής «Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκ-προσώπων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας και του Τμήματος Πληροφορικής στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου», περί ανακήρυξης α) των κ.κ.: 1) Σοφίας Στάμου, Επίκουρου Καθηγήτριας, 2) Σταύρου Βλίζου, Επίκουρου Καθηγητή και 3) Μυρτώς Μαλού-τα, Επίκουρου Καθηγήτρια, ως υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας στην Κο-σμητεία της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστη-μίου και β) των κ.κ.: 1) Μάρκου Αυλωνίτη, μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή, 2) Θεόδωρου Ανδρόνικου, μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή και 3) Κάτιας-Λήδας Κερμανίδου, Επίκουρου Καθηγήτριας, ως υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου,
6. Το με αριθμ. πρωτ. ΤΑΒΜ/626/28-06-2018 πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής περί ε-κλογής εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μου-σειολογίας στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, βάσει του οποίου τα ακόλουθα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αρχειονομί-ας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, κ.κ.: 1) Σοφία Στάμου, Επίκουρος Καθηγήτρια, 2) Σταύρος Βλίζος, Επίκουρος Καθηγητής και 3) Μυρτώ Μαλούτα, Επίκουρος Καθηγήτρια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017, τ. Α΄), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 6α του άρ-θρου 19 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/02-03-2018 τ. Α΄) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1118/28-03-2018 Απόφαση του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 1497/2 Μαΐου 2018, τ. Β΄), εκλέγονται ως εκπρόσωποι των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκο-νομίας και Μουσειολογίας στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου,
7. Το με αριθμ. πρωτ. ΤΠ/154/28-06-2018 πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, περί εκλο-γής εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής στην Κοσμητεία της Σχολής Ε-πιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, βάσει του οποίου τα ακόλουθα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφο-ρίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, κ.κ.: 1) Μάρκος Αυλωνίτης, μόνιμος Ε-πίκουρος Καθηγητής, 2) Θεόδωρος Ανδρόνικος, μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής και 3) Κά-τια-Λήδα Κερμανίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017, τ. Α΄), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 6α του άρθρου 19 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/02-03-2018 τ. Α΄) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1118/28-03-2018 Απόφαση του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημί-ου (ΦΕΚ 1497/2 Μαΐου 2018, τ. Β΄), εκλέγονται ως εκπρόσωποι των μελών ΔΕΠ του Τμή-ματος Πληροφορικής στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληρο-φορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου,
8. Την από 28/06/2018 απόφαση της εκλογικής συνεδρίασης του Τμήματος Αρχειονομίας, Βι-βλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας,
9. Την από 28/06/2018 απόφαση της εκλογικής συνεδρίασης του Τμήματος Πληροφορικής,


ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ

Α) Την εκλογή των κ.κ.: 1) Σοφίας Στάμου, Επίκουρου Καθηγήτριας, 2) Σταύρου Βλίζου, Επίκουρου Καθηγητή και 3) Μυρτώς Μαλούτα, Επίκουρου Καθηγήτριας, ως εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με θητεία έως 30-11-2020,


Β) Την εκλογή των κ.κ.: 1) Μάρκου Αυλωνίτη, μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή, 2) Θεόδωρου Ανδρόνικου, μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή και 3) Κάτιας-Λήδας Κερμανίδου, Επίκουρου Καθηγήτριας, ως εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με θητεία έως 30-11-2020.


Ο Κοσμήτορας της Σχολής
Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής

Κωνσταντίνος Οικονόμου
Αναπληρωτής Καθηγητής


Επιστροφή
<< <
Δεκέμβριος 2018
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Newsletter