ΤΞΓΜΔ: Προκήρυξη μιας θέσης Επ. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία της Διερμηνείας, με δυνατότητα ταυτόχρονης και διαδοχικής διερμηνείας από τα Αγγλικά ή/και τα Γερμανικά προς τα Ελληνικά»
Social Media
Δημοσίευση: 21-11-2018 13:54 | Προβολές: 1514
    Κείμενο Προκήρυξης
Mέγεθος: 104 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του εδ. η΄ της παρ. 18 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄)
2. του εδ. ζ΄ της παρ. 6 του άρθρου 10 και του εδ. γ΄ της παρ. 9 [όπως αναριθμήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 4076/2012 (159 Α΄)] του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄)
3. της παρ. 1 και της παρ. 2 [όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, περίπτωση α΄ του άρθρου 30 του Ν.4452/2017 (17Α΄)] του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄)
4. της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄) και της παρ. 6 του άρθρου 26, Κεφάλαιο Β΄ του Ν. 4386/2016 (83 Α΄), σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο κατά το άρθρο 5 του Ν. 4009/2011 Οργανισμός και ο κατά το άρθρο 6 του Ν. 4009/2011 Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος,
5. των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016 (83 Α΄) και μετά τη δημοσίευση του Ν. 4405/2016 (129 Α΄), άρθρο τέταρτο,
6. του άρθρου τέταρτου «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.» του Ν. 4405/2016 (129 Α΄), και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 7 και των παρ. 9 έως και 13 του άρθρου αυτού,
7. του άρθρου 14 και του άρθρου 45, παρ. 28, του Ν.1268/1982 (87 Α΄), όπως ισχύουν,
8. της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (ΦΕΚ 225/τ. Β΄/31-1-2017)
9. του Ν. 2431/1996 (175 Α΄)
10. του ΠΔ 134/1999 (132 Α΄),
11. την από 16-2-2017 Απόφαση της 16ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (Απόφαση υπ’ αριθμ. 704 «Διαδικασία προκήρυξης θέσεων καθηγητών Ιονίου Πανεπιστημίου», ΦΕΚ 982/τ. Β΄/23-3-2017),
12. την υπ’ αριθμ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5-10-2016 (Α.Δ.Α.: 7ΝΕΛ4653ΠΣ-ΟΩ6) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία κατανέμονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο εννέα θέσεις/πιστώσεις για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού (μελών Δ.Ε.Π.) για το έτος 2018,
13. την από 8-11-2016 Απόφαση της 8ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου με την οποία κατανεμήθηκαν οι ως άνω θέσεις στα ακαδημαϊκά Τμήματα του Ιδρύματος, και το Τμήμα Ξ.Γ.Μ.Δ. έλαβε μία εξ αυτών των θέσεων,
14. την από 13-6-2017 Απόφαση της 11ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ξ.Γ.Μ.Δ. του Ιονίου Πανεπιστημίου,
15. την από 7-7-2017 Απόφαση της 10ης Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου,

προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία της Διερμηνείας, με δυνατότητα ταυτόχρονης και διαδοχικής διερμηνείας από τα Αγγλικά ή/και τα Γερμανικά προς τα Ελληνικά» στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το επιστημονικό πεδίο της ανωτέρω θέσης αφορά: 1) τις θεωρητικές προσεγγίσεις που περιγράφουν τη Διερμηνεία ως ενέργημα, 2) τις ιδιαιτερότητες της ταυτόχρονης και της διαδοχικής διερμηνείας, 3) τις υποκατηγορίες της ταυτόχρονης και της διαδοχικής διερμηνείας, όπως διερμηνεία συνεδρίων, διερμηνεία στις δημόσιες υπηρεσίες (κοινοτική διερμηνεία), διαπραγματεύσεων, 4) την πράξη της διερμηνείας στο ζεύγος γλωσσών Αγγλικά προς Ελληνικά ή/και Γερμανικά προς Ελληνικά.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ειδικότερα, μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Τα πτυχία και τους τίτλους σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα
5. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους) με την οποία οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους.

Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλονται γνωματεύσεις ιατρών: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου (είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών) στις οποίες πιστοποιείται η καταλληλότητα του υποψηφίου από άποψη υγείας να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης (άρθρο 7, Ν. 4210/2013, τ. Α΄ 254). Οι γνωματεύσεις θα κατατεθούν από τον υποψήφιο ο οποίος θα εκλεγεί για τη θέση πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού του.

• Πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Ο υποψήφιος που θα εκλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή τα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου της υποψηφιότητάς του.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΥΠΠΕΘ.

Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 05-09-2017
Ο Πρύτανης
Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, ως ακολούθως:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΦΕΚ 505/09-05-2018, τ. Γ΄
Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία της Διερμηνείας, με δυνατότητα ταυτόχρονης και διαδοχικής διερμηνείας από τα Αγγλικά ή/και τα Γερμανικά προς τα Ελληνικά»
ΑΔΑ: ΩΙ1746Ψ8ΝΨ-87Φ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP9011

Γραμματεία Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Διεύθυνση: Πλ. Τσιριγώτη 7, κτίριο Γαληνός, 1ος όροφος, Τ.Κ. 491 00 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: Γεώργιος Αναργύρου, τηλ.: 26610 87246.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 21-11-2018

Με εντολή Πρύτανη
Ο Γραμματέας του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας

Γεώργιος Αναργύρου


Επιστροφή
<< <
Δεκέμβριος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 16-12-2019
Συναυλία "Μουσικές Ιχνηλασίες στο Ιόνιο 2019"
Σημαντική Ημερομηνία: 16-12-2019
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
    Η αφίσα της συναυλίας
Mέγεθος: 2.96 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
Newsletter