Νέα
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαστάσεων του Ι.Π. (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΛΗΞΟΥΡΙ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΛΕΥΚΑΔΑ)
Social Media
Δημοσίευση: 07-02-2019 16:02 | Προβολές: 1102
Έναρξη: 07-02-2019 |Λήξη: 20-02-2019
[Σε Εξέλιξη]

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τα νομικά πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλλουν, με οποιοδήποτε τρόπο έως τις 20/02/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09.00-15.00) έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για το Έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΛΗΞΟΥΡΙ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΛΕΥΚΑΔΑ)».

Οι προσφορές που θα δοθούν θα αφορούν τo συνολικό κόστος του έργου, δηλαδή συνολικά για όλες τις προς φύλαξη περιοχές και θα είναι σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και των ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. και τα λοιπά συσχετιζόμενα ασφαλιστικά ταμεία.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Το έργο αφορά την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηριακών εγκαταστάσεων του lovίου Πανεπιστημίου στο Αργοστόλι, το Ληξούρι, την Ζάκυνθο και την Λευκάδα (CPV: 79713000-5), σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της παρούσας Διακήρυξης και για διάστημα πέντε (5) μηνών.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στα γραφεία του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Αθήνα (Δημητρίου Σούτσου 6 - 11521 Αθήνα) μέχρι την Τετάρτη 20 Φεβρουάριου 2019 και ώρα 12:00, ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, με τον οποίο καθίσταται βέβαιη η ημερομηνία αποστολής (ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή courier κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω ημερομηνία αποστολής δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της 19ης/02/2019.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00 από την αρμόδια Επιτροπή στα Γραφεία του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Αθήνα (Δημητρίου Σούτσου 6 -11521 Αθήνα).

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή σε CD ή σε USB Stick. Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΛΗΞΟΥΡΙ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΛΕΥΚΑΔΑ)
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 20/02/2019

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Το κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού και την τελική επιλογή του αναδόχου του έργου είναι η οικονομικότερη προσφορά.
Για την επιλογή της οικονομικότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 20 Φεβρουάριου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Αθήνα (Δημητρίου Σούτσου 6 -11521 Αθήνα), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.
Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα πληροί τις προϋποθέσεις και θα προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. και στα λοιπά συσχετιζόμενα ασφαλιστικά ταμεία.


Επιστροφή
<< <
Φεβρουάριος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Σήμερα, Κυριακή 17-02-2019
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Προμήθεια Πινακίδων
Έναρξη: 15-02-2019 |Λήξη: 19-02-2019
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης
Mέγεθος: 1.04 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Τεχνική Έκθεση
Mέγεθος: 967.49 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Φωτογραφία δείγματος 1
Mέγεθος: 249.53 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Φωτογραφία δείγματος 2
Mέγεθος: 203.27 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Newsletter