Προκήρυξη Διαγωνισμού για την "Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Ι.Π. στην Κέρκυρα"
Social Media
Δημοσίευση: 17-04-2019 15:27 | Προβολές: 1431
Έναρξη: 17-04-2019 |Λήξη: 13-05-2019
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Είδος υπηρεσίας: Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Ι.Π. στην Κέρκυρα (CPV: 70130000-1 Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων)

Διάρκεια: Πέντε (5) έτη αρχόμενα από την υπογραφή της σύμβασης και τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής (το οποίο θα πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο εντός ενός(1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης)

Ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα: 6.600,00 € (συμπ/νης οιασδήποτε νομίμου κρατήσεως)

Χρηματοδότηση /φορέας χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός Ι.Π. -ΚΑΕ 0813β «Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κτιρίων»

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από τεχνικής και οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη χρήση που ορίζεται

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: (Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήπστε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι): 13 Μαΐου 2019 και ώρα 13:00

Τόπος Κατάθεσης προσφορών:
(α) Στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π., Ι. Θεοτόκη 72 Κέρκυρα 49100, τηλ: 26610-87609
(β) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση dty@ionio.gr (υπογεγραμμένα & σκαναρισμένα τα σχετικά έντυπα)

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 14 Μαΐου 2019 και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι.Π., Κέρκυρα 49100, Ι. Θεοτόκη 72

Παραλαβή τεύχους Διακήρυξης: Δ/νση τεχνικών Υπηρεσιών - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι.Π., Κέρκυρα 49100, Ι. Θεοτόκη 72


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές για την μίσθωση χώρου γραφείων συνολικής επιφάνειας περίπου 800 τ.μ. με δυνατότητα απόκλισης + 10%, για την κάλυψη των επιπλέον στεγαστικών αναγκών του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα.

Το ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των 7,5€/τ.μ. μηνιαίως (6.600,00 €), και χρηματοδοτείται από πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ι.Π. ΚΑΕ 0813 β «Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κτιρίων».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 715/1979, στην Κέρκυρα την 14/5/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 715/1979, η οποία θα συνεδριάσει δημόσια στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι.Π., στην οδό Ιωάννου Θεοτόκη 72, ισόγειο. Οι προσφορές υποβάλλονται από της δημοσιεύσεως της παρούσας διακήρυξης μέχρι και την Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 και ώρα 13:00. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει δεκτή προσφορά που θα υποβληθεί μετά τις 13.00.
Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης στον Τύπο βαρύνει τον εκμισθωτή, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.Δ. 715/1979.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ι.Π. και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Ι.Π. www.ionio.gr

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Βλ. επίσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Επιστροφή
<< <
Δεκέμβριος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 09-12-2019
Προσεχώς
Ανοιχτή συζήτηση για την κλιματική αλλαγή με θέμα «Save the blue»
Σημαντική Ημερομηνία: 10-12-2019
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
    Η αφίσα της εκδήλωσης
Mέγεθος: 871.62 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Newsletter