Νέα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μίσθωσης κλινών για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των φοιτητών του Ι.Π. στην Κέρκυρα 2020 - 9/7/2020: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Ορθή Επανάληψη

Social Media
Δημοσίευση: 18-06-2020 12:08 | Ενημέρωση: 09-07-2020 16:01 | Προβολές: 2033
Έναρξη: 18-06-2020 |Λήξη: 17-07-2020
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 1.17 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Ενημέρωση για διόρθωση της διακήρυξης
Mέγεθος: 1.21 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Ορθή επανάληψη
Mέγεθος: 21.58 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

«ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»

Σας γνωρίζουμε ότι, στην αριθμ. 2761/2020 διακήρυξη για το διαγωνισμό στέγασης, εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκαν 3 δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν για τις τεχνικές προδιαγραφές.
Συγκεκριμένα στην σελ. 33 της παραπάνω διακήρυξης αντικαθιστούμε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης.
ΜΕΡΟΣ A - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών στέγασης για τις ανάγκες (175 τουλάχιστον φοιτητών) του Ιονίου Πανεπιστημίου όπως αναφέρεται παρακάτω:

Επισημαίνεται ότι το ορθό Παράρτημα Ι επισυνάπτεται στο αρχείο με τίτλο "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Ορθή επανάληψη" το οποίο αντικαθιστά το αντίστοιχο παράρτημα που περιλαμβάνεται εντός του αρχείου με τίτλο "Πλήρες κείμενο προκήρυξης"

Ενημέρωση: 09/07/2020


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μίσθωσης κλινών προκειμένου να στεγασθούν το ελάχιστο 185 φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 897.487,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα από 1/10/2020 έως 30/9/2022.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό ετών 2020, 2021 και 2022 του Ιονίου Πανεπιστημίου, Κ.Α.Ε. 0819β.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17/07/2020 και ώρα 14:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 23/07/2020 και ώρα 11:00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promiteus.gov.gr

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να είναι επισήμως μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα.

Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση τη διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης μ ε τα συνημμένα μέρη (σε ηλεκτρονική μορφή) διατίθεται επίσης και στο διαδίκτυο, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.ionio.gr και www.promiteus.gov.gr για τη διαθεσιμότητα, την ορθότητα και την πληρότητα του περιεχομένου της οποίας ουδεμία ευθύνη φέρει Η Αναθέτουσα Αρχή.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα τηλ.: 2661 0 87623, 2661 0 2661 0 82119 και 2661 0 44835, fax 2661 0 87633

Με εντολή Πρύτανη
O Aναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
Αντώνης Κουρτέσης
α.α.
Σπυρίδων Σιμάτης


Επιστροφή
<< <
Σεπτέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter