Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας φύλαξης

Social Media
Δημοσίευση: 24-11-2020 19:02 | Ενημέρωση: 25-11-2020 14:15 | Προβολές: 1468
Έναρξη: 24-11-2020 |Λήξη: 24-12-2020
[Έληξε]
gr  pdf.png  Περίληψη Διακήρυξης
Mέγεθος: 904 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Tο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή της υπηρεσίας Φύλαξης (CPV 79713000-5 «Υπηρεσίες φύλαξης») με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής που αφορά την ανάδειξη αναδόχου για την Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου, συνολικού προϋπολογισμού 290.000,000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα από 1-2-2021 έως 31-12-2021.

Η δαπάνη θα βαρύνει  το Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κ.Α.Ε. 0892β, Τακτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promiteus.gov.gr

 

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:  24/11/2020

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 24/11/2020

Καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 24/12/2020 και ώρα 15:00

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού : 07/01/2021 και ώρα 11:00

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται με κατά αποκλειστικότητα παραχώρηση δικαιώματος υποβολής προσφοράς σε φορείς του άρθρου 20 του ν. 4412/2016, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 4738/2020 & 74 του Ν. 4412/16. Ειδικά για την περίπτωση 2.2.3.2.  της διακήρυξης και τις υπό στοιχεία αα΄ και ββ΄ κυρώσεις επισημαίνεται ότι τυγχάνουν εφαρμογής οι αυστηρότερες,  ειδικές και μεταγενέστερες διατάξεις του Ν.4488/2017 άρθρο 39 και όχι του Νόμου 4412/2016 άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού). Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Ιονίου Πανεπιστημίου,  ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Ιονίου Πανεπιστημίου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.ionio.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Ιονίου Παν/μίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72 στην Κέρκυρα  τηλ.:  26610 87623, fax 26610 87633.

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης Ιφιγένεια Χειρδάρη

 

 

 

 


Επιστροφή
<< <
Ιανουάριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 23-01-2021
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org
facebook twitter youtube instagram rss
Newsletter