Πρακτική Άσκηση
Η Πρακτική Άσκηση διενεργείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» 2014 – 2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

Στην Πρακτική Άσκηση μπορούν να συμμετέχουν προπτυχιακοί φοιτητές/τριες, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει (ή ολοκληρώνουν) το Στ’ Εξάμηνο Σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται μόνο στην Ελλάδα.

Ιδρυματικά Υπεύθυνος: Αθανάσιος Ευσταθίου, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας, Τ: +302661087315, E: aefstath@ionio.gr

Δικτυακός τόπος: dasta.ionio.gr/internship Νέο παράθυρο

Πρακτική Άσκηση
Μη διαθέσιμο περιεχόμενο
Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Όλα τα Νέα
Αναζήτηση Προσωπικού
Πλήρης Κατάλογος
Newsletter