Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ιονίου Πανεπιστημίου

Μετά από μια περίοδο διαβούλευσης (22 Φεβρουαρίου έως 3 Μαρτίου 2021), όπου κλήθηκαν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (διδακτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό και φοιτήτριες/ές) να υποβάλλουν τα σχόλια, τις υποδείξεις και τις προτάσεις τους, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημιου οριστικοποιήθηκε, εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο και δημοσιεύτηκε στις 18 Ιουνίου 2021 στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Ενημέρωση: 12-09-2022
Εμφάνιση / Aπόκρυψη Όλων
1. Νομική μορφή - Έμβλημα - Σφραγίδα

1. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Ι.Π.) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, πλήρως αυτοδιοικούμενο, προσηλωμένο στις αρχές της ορθής ακαδημαϊκής πρακτικής. Φοιτητές, ερευνητές, καθηγητές, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό αποτελούν το ενιαίο σώμα του Ιδρύματος. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Στις διεθνείς σχέσεις του, η ονομασία του Πανεπιστημίου αποδίδεται ως Ionian University (I.U.).

3. To έμβλημα του Ιονίου Πανεπιστημίου, απεικονίζει κυκλικά τα επτά εμβλήματα των Ιονίων Νήσων, στο κέντρο τη γλαύκα, σύμβολο της σοφίας και της μάθησης, και στην περιφέρεια του κύκλου αναγράφεται «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1984». Συγκεκριμένα:

iu-logo

4. Η κυκλική σφραγίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου, η οποία περιλαμβάνει το έμβλημα, έχει τις διαστάσεις που νομίμως προβλέπονται και χρησιμοποιείται στην αλληλογραφία του Ιδρύματος, των Σχολών, των Τμημάτων και των λοιπών ακαδημαϊκών μονάδων και υπηρεσιών και των οργάνων αυτών.

5. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εμβλήματος του Πανεπιστημίου σε προσωπική αλληλογραφία των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

2. Αποστολή, στρατηγικός σχεδιασμός, κοινωνική λογοδοσία

1. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει ως αποστολή:

α) να παράγει και να μεταδίδει γνώση στα επιστημονικά και καλλιτεχνικά αντικείμενα που θεραπεύει, μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας,

β) να παρέχει ανώτατου επιπέδου επιστημονική και καλλιτεχνική παιδεία και εκπαίδευση στους φοιτητές του και να συμβάλλει στη μόρφωσή τους ως υπεύθυνων πολιτών υψηλής κατάρτισης,

γ) να προάγει την επιστήμη, τον πολιτισμό και την αειφόρο ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον,

δ) να συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες που καταβάλλει η διεθνής επιστημονική κοινότητα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής με την παραγωγή νέας γνώσης και την αξιοποίησή της προς χάριν του ανθρώπου,

ε) να συνδιαμορφώνει, μαζί με τα άλλα ευρωπαϊκά και λοιπά αλλοδαπά Πανεπιστήμια, τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό και διεθνή πανεπιστημιακό χώρο,

στ) να συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας και την πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας και να στηρίζει την περιφέρειά του ακαδημαϊκά, πολιτιστικά και οικονομικά,

ζ) να ενισχύει διαρκώς την αυτοδιοίκηση και τη βιωσιμότητά του και

η) να λειτουργεί ως μοχλός επέκτασης της ακαδημαϊκής και ερευνητικής παρουσίας της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, αλλά και σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

2. Το Ι.Π. καταρτίζει τετραετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, το οποίο προσδιορίζει τους στρατηγικούς στόχους και τις αναπτυξιακές προτεραιότητές του, στο πλαίσιο της αποστολής και της ιδιαίτερης εκπαιδευτικής και ερευνητικής φυσιογνωμίας του. Το Πρόγραμμα συντάσσεται από την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού του άρθρου 21 του παρόντος κανονισμού, αφού ζητηθούν και ληφθούν υπόψη και σχετικές εισηγήσεις από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. και τις Κοσμητείες των Σχολών, εγκρίνεται δε από τη Σύγκλητο.

3. Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Ι.Π. περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις και χρονοδιαγράμματα σε τομείς που αναφέρονται και αποβλέπουν στη βέλτιστη εκπαιδευτική λειτουργία των ακαδημαϊκών μονάδων του, στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, στην αποτελεσματική διοικητική του οργάνωση, στην ερευνητική του πολιτική με στόχο την προώθηση και διάχυση της επιστημονικής γνώσης, στη χρηστή διαχείριση των οικονομικών πόρων του, στη βελτίωση των υποδομών και εν γένει εξοπλισμού του, στη βελτίωση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας, στην ενίσχυση της δημιουργικότητας και καινοτόμου σκέψης των φοιτητών, στην ενίσχυση της διεθνούς κινητικότητας φοιτητών και καθηγητών, στη σύνδεσή του με την κοινωνία και την οικονομία, στην εξωστρέφεια και στη διεθνοποίησή του.

4. Όλες οι δραστηριότητες του Ι.Π. σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό, διοικητικό επίπεδο δημοσιοποιούνται στο κοινωνικό σύνολο, τηρουμένων των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα, δημοσιοποιούνται οι δημοσιευτέες αποφάσεις και εν γένει διοικητικές πράξεις των οργάνων διοίκησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι οικονομικοί πόροι του Ιδρύματος και η διαχείρισή τους σε ετήσια βάση, η υλικοτεχνική υποδομή του Ιδρύματος, τα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, τα ονόματα των υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. ανά Σχολή ή Τμήμα, το εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο, η οργάνωση και λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών κ.λπ. Ο διαδικτυακός τόπος του Ιδρύματος τηρείται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

3. Ακαδημαϊκή συγκρότηση

1. Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Ι.Π. περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, το οποίο επιτελείται από τις ακαδημαϊκές μονάδες του.

2. Κατά την κατάρτιση του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού, το Ι.Π. περιλαμβάνει τις κατωτέρω πέντε (5) Σχολές με τα υπαγόμενα σε αυτές Τμήματα:

α) Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, που συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: i) Τμήμα Ιστορίας, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας, ii) Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας.

β) Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, που συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: i) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας, ii) Τμήμα Πληροφορικής, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας, iii) Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, με έδρα το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.

γ) Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών,που συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: i) Τμήμα Μουσικών Σπουδών, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας, ii) Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας, iii) Τμήμα Εθνομουσικολογίας, με έδρα το Ληξούρι της Κεφαλονιάς.

δ) Σχολή Περιβάλλοντος,που συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: i) Τμήμα Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη της Ζακύνθου, ii) Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.

ε) Σχολή Οικονομικών Επιστημών, που συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: i) Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, με έδρα την πόλη της Λευκάδας, ii) Τμήμα Τουρισμού, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας.

4. Προϋποθέσεις σύστασης νέων Τομέων - Μετεξέλιξη Τομέων

1. Τα αυτοδύναμα, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, Τμήματα του Ι.Π. μπορούν να ιδρύουν νέους Τομείς, να συγχωνεύουν, να κατατέμνουν ή να καταργούν τους ήδη υφιστάμενους, ή να αλλάζουν την ονομασία ή να τροποποιούν το γνωστικό τους αντικείμενο, με πράξη του Πρύτανη, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου μετά από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Για τη σύσταση ή οποιαδήποτε μετεξέλιξη Τομέα απαιτείται να υποβληθεί στη Σύγκλητο αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ως προς:

α) την αναγκαιότητα σύστασης ή μετεξέλιξης Τομέα,

β) τη δυνατότητα υποστήριξής του από ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου του Τομέα,

γ) την πλήρη ένταξη του γνωστικού αντικειμένου του Τομέα στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος,

δ) τη μη επικάλυψη του έργου του Τομέα με αυτό άλλων Τομέων του Τμήματος ή της Σχολής,

ε) τη δυνατότητα κατανομής σε αυτόν τουλάχιστον τριών (3) μελών Δ.Ε.Π., το γνωστικό αντικείμενο ή το συνολικό επιστημονικό ή ερευνητικό έργο των οποίων είναι ανάλογο του Τομέα.

3. Αμέσως μετά τη σύσταση των Τομέων, η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για την κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και των Εργαστηρίων και λοιπών μονάδων στους Τομείς ή για τη διατήρησή τους στο Τμήμα.

4. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να αλλάξει Τομέα ένα μέλος του προσωπικού κατόπιν αίτησής του.

5. Τα μέλη Δ.Ε.Π. είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, να ασκούν διδακτικό, ερευνητικό, εργαστηριακό και εν γένει επιστημονικό έργο σε περισσότερους από έναν Τομείς του ίδιου Τμήματος. Επίσης, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, να ασκούν διδακτικό, ερευνητικό, εργαστηριακό και εν γένει επιστημονικό έργο σε περισσότερα από ένα Τμήματα της ίδιας ή διαφορετικών Σχολών του Ιδρύματος, ύστερα από αίτημα του Τομέα ή του Τμήματος υποδοχής.

5. Όργανα του Πανεπιστημίου - Ρυθμίσεις για τις Κοσμητείες

Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου διακρίνονται σε μονοπρόσωπα και συλλογικά, ασκούν δε διοίκηση σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

1. Τα μονοπρόσωπα όργανα είναι:

α) ο Πρύτανης,

β) οι Αντιπρυτάνεις,

γ) οι Κοσμήτορες των Σχολών,

δ) οι Πρόεδροι και Αναπληρωτές Προέδρου των Τμημάτων,

ε) οι Διευθυντές Τομέων και

στ) οι Διευθυντές Εργαστηρίων.

2. Τα συλλογικά όργανα είναι:

α) η Σύγκλητος,

β) το Πρυτανικό Συμβούλιο,

γ) η Γενική Συνέλευση Σχολής,

δ) η Κοσμητεία της Σχολής,

ε) η Συνέλευση Τμήματος,

στ) το Διοικητικό Συμβούλιο Τμήματος και

ζ) η Γενική Συνέλευση Τομέα.

3. Ρυθμίσεις για τις Κοσμητείες των Σχολών του Ι.Π.

α) Οι Κοσμητείες των Σχολών που αποτελούνται από μόνο δύο (2) Τμήματα, συγκροτούνται από: i) τον Κοσμήτορα, ii) τους Προέδρους των Τμημάτων, iii) δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών, έναν από την κατηγορία των προπτυχιακών και έναν συνολικά από τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, iv) τρεις (3) εκπροσώπους - έναν ανά κατηγορία - από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής και v) τρεις (3) εκπροσώπους του Δ.Ε.Π. για κάθε Τμήμα, που εκλέγονται από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος για 3ετή θητεία. Σε περίπτωση που συσταθούν Τομείς σε κάποιο Τμήμα, οι εκπρόσωποι του Δ.Ε.Π. αυτού του Τμήματος αντικαθίστανται από τους Διευθυντές των Τομέων. Εάν οι Τομείς στο Τμήμα είναι μόνο δύο (2), ο αριθμός συμπληρώνεται με έναν (1) εκπρόσωπο του Δ.Ε.Π.

β) Οι εκπρόσωποι του Δ.Ε.Π. εκλέγονται από τη Συνέλευση Τμήματος το αργότερο ένα μήνα πριν τη λήξη της θητείας του απερχόμενου Κοσμήτορα και αναλαμβάνουν με την έναρξη της θητείας του νέου Κοσμήτορα. Οι εκπρόσωποι του Δ.Ε.Π. που τυχόν παραιτηθούν ή εκλείψουν, αντικαθίστανται το συντομότερο δυνατό από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος.

6. Ανάδειξη μονοπρόσωπων οργάνων

Α. Πρύτανης και Αντιπρυτάνεις

1. Στο Ι.Π. εκλέγεται Πρύτανης και τέσσερις (4) Αντιπρυτάνεις με άμεση και μυστική ψηφοφορία για θητεία τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας ορίζεται στην προκήρυξη, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 6 του παρόντος.

2. Οι τομείς ευθύνης και οι αρμοδιότητες κάθε Αντιπρύτανη ορίζονται με απόφαση του Πρύτανη ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου και πρέπει κατ’ ελάχιστον να αφορούν σε θέματα: ακαδημαϊκά, οικονομικά, διοικητικά, φοιτητικής μέριμνας, έρευνας, δια βίου εκπαίδευσης, προγραμματισμού, ανάπτυξης, διεθνών σχέσεων και εξωστρέφειας.

3. Δικαίωμα υποψηφιότητας

α) Δικαίωμα υποψηφιότητας για το αξίωμα του Πρύτανη έχουν οι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας του οικείου Α.Ε.Ι., οι οποίοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών. Δικαίωμα υποψηφιότητας για το αξίωμα του Αντιπρύτανη έχουν οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας και οι αναπληρωτές καθηγητές, οι οποίοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών.

β) Δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης.

γ) Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται, με την επιφύλαξη τυχόν μεταβατικών διατάξεων, να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στο αξίωμα του Πρύτανη για δεύτερη θητεία στο ίδιο Ίδρυμα. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται, με την επιφύλαξη τυχόν μεταβατικών διατάξεων, να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη, αθροιστικά και στα δύο αξιώματα, για περισσότερες από δύο (2) θητείες στο ίδιο Ίδρυμα.

4. Ασυμβίβαστα

α) Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), Εργαστηρίου και Μουσείου. Η ιδιότητα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος.

β) Η τυχόν ύπαρξη ασυμβίβαστου της προηγούμενης παραγράφου ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιου, το εν λόγω πρόσωπο εκπίπτει αυτοδικαίως από το αντίστοιχο αξίωμα. Η αυτοδίκαιη έκπτωση διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γ) Ο Πρύτανης απαλλάσσεται από τα διδακτικά του καθήκοντα. Οι Αντιπρυτάνεις μπορούν να απαλλάσσονται από μέρος ή από το σύνολο των διδακτικών τους καθηκόντων με απόφαση της Συγκλήτου του Ι.Π., που εκδίδεται ύστερα από έκφραση γνώμης του οικείου Τμήματος.

5. Σώμα εκλεκτόρων

Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων το οποίο απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του Α.Ε.Ι. Στο Εκλεκτορικό Σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

6. Προκήρυξη

Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων πραγματοποιείται από τη Σύγκλητο τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Πρύτανη και των υπηρετούντων Αντιπρυτάνεων. Στην προκήρυξη ορίζονται η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής των συνδυασμών των υποψήφιων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων ενώπιον της Συγκλήτου, η ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, η τυχόν επαναληπτική ημερομηνία διεξαγωγής αυτής σε περίπτωση ισοψηφίας και λοιπές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία εκλογής. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Σύγκλητος μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.

7. Εκλογική διαδικασία

α) Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται από πενταμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του Ιδρύματος και ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Στη συνεδρίαση της Συγκλήτου για τον ορισμό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής δεν συμμετέχουν όσα μέλη της Συγκλήτου είναι υποψήφια με κάποιον συνδυασμό. Σε περίπτωση που ο υπηρετών Πρύτανης είναι υποψήφιος με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 3, περίπτωση γ΄, κατά τη συζήτηση του θέματος ορισμού της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει στη Σύγκλητο το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ανώτερης βαθμίδας της Συγκλήτου. Ως Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ανώτερης βαθμίδας, το οποίο συμμετέχει σε αυτή. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι υποψηφιότητες κάθε συνδυασμού για τα αξιώματα του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, εξετάζει εάν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο για κάθε έναν συνδυασμό, το οποίο περιλαμβάνει τον υποψήφιο Πρύτανη και τους τέσσερις (4) υποψήφιους Αντιπρυτάνεις, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τον ορισμό της. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσματα της εκλογής και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες.

β) Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Αν κανείς από τους υποψήφιους συνδυασμούς δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή σε περίπτωση ισοψηφίας, επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψήφιων συνδυασμών που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφησάντων συνδυασμών στην πρώτη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, επαναλαμβάνεται αυτή, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος συνδυασμός, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.

γ) Μετά το πέρας της διαδικασίας εκλογής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εκλογή του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων.

8. Παραίτηση ή έκλειψη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων

α) Εάν ο Πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο κατά τα τρία (3) πρώτα έτη της θητείας του, η διαδικασία εκλογής Πρύτανη επαναλαμβάνεται για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας. Η προκήρυξη των εκλογών πραγματοποιείται το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παραίτησης ή έκλειψης του Πρύτανη, σύμφωνα με την ως άνω οριζόμενη διαδικασία στις παραγράφους 6 και 7. Εάν ο νέος Πρύτανης αναλάβει καθήκοντα μετά τη συμπλήρωση των δύο (2) πρώτων ετών της τετραετούς θητείας, η θητεία αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη στους τεθέντες περιορισμούς της παρ. 3, περίπτωση γ΄. Έως ότου διεξαχθούν οι εκλογές και αναλάβει καθήκοντα ο νέος Πρύτανης, καθώς και στην περίπτωση κατά την οποία ο Πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας του, καθήκοντα Πρύτανη ασκεί ένας από τους υπηρετούντες Αντιπρυτάνεις, ο οποίος ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου. Η άσκηση καθηκόντων Πρύτανη από έναν από τους υπηρετούντες Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, δεν εμπίπτει στους ως άνω τεθέντες περιορισμούς της παρ. 3, περίπτωση γ΄.

β) Εάν ένας ή περισσότεροι Αντιπρυτάνεις παραιτηθούν ή εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της θητείας τους, η Σύγκλητος ορίζει αντικαταστάτη τους έως τη λήξη της θητείας τους κατόπιν σχετικής εισήγησης του Πρύτανη. Ο προτεινόμενος ως αντικαταστάτης για το αξίωμα του Αντιπρύτανη θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις εκλογής και να μην έχει οιοδήποτε κώλυμα εκλογής στο εν λόγω αξίωμα σύμφωνα με τις ως άνω παραγράφους 3 και 4 του παρόντος. Εάν ο νέος Αντιπρύτανης αναλάβει καθήκοντα μετά τη συμπλήρωση των δύο (2) πρώτων ετών της τετραετούς θητείας, η θητεία του αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη στον περιορισμό του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3, περίπτωση γ΄.

Β. Κοσμήτορας

1. Κοσμήτορας εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής, πλήρους απασχόλησης, της οικείας Σχολής για θητεία τριών (3) ετών. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας ορίζεται στην προκήρυξη.

2. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.

3. Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως δύο (2) θητείες συνολικά.

4. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων της οικείας Σχολής. Στο Εκλεκτορικό Σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

5. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα γίνεται από τον υπηρετούντα Κοσμήτορα τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Πρύτανη. Ο Κοσμήτορας ή ο Πρύτανης, κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και της οικείας Σχολής και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.

6. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Κοσμήτορα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη, στον Κοσμήτορα ή στον Πρύτανη, αν έχει περιέλθει σε αυτόν η αρμοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της ως άνω παραγράφου.

7. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται στον Πρύτανη. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος

Δ.Ε.Π.. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Κοσμήτορες μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα.

9. Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους Κοσμήτορες δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.

10. Ο Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου και Μουσείου. Με πρόταση της Κοσμητείας και απόφαση Πρύτανη, ο Κοσμήτορας δύναται να απαλλάσσεται από το ήμισυ ή λιγότερο των διδακτικών του καθηκόντων.

11. Ο Κοσμήτορας, αν απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Πρόεδρο Τμήματος της Σχολής, με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης της διαπιστωτικής πράξης εκλογής του στο αξίωμα αυτό. Επί Προέδρων ίδιας αρχαιότητας, τον Κοσμήτορα αναπληρώνει το αρχαιότερο από αυτούς μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας, και, ελλείψει μελών Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας, το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του αναπληρωτή. Επί ίδιας ημερομηνίας πράξεων διορισμού στην οικεία βαθμίδα, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

12. Αν ο Κοσμήτορας παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του κατά τα δύο (2) πρώτα έτη της θητείας του, για τη μέχρι τη λήξη της θητείας του χρονική περίοδο, διενεργούνται από τον Πρύτανη εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα, το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την κένωση της θέσης. Η θητεία του νέου Κοσμήτορα θεωρείται πλήρης, εκτός αν η εκλογή έλαβε χώρα κατά το δεύτερο έτος της προκηρυχθείσας θητείας και αναδείχθηκε Κοσμήτορας πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που κατείχε το αξίωμα. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. Έως ότου αναλάβει καθήκοντα ο νέος Κοσμήτορας, καθώς και αν ο Κοσμήτορας παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας του, καθήκοντα Κοσμήτορα ασκεί το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας της Σχολής. Επί περισσότερων μελών Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ίδιας αρχαιότητας, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής. Ο Πρύτανης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γ. Πρόεδρος Τμήματος

1. Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Προέδρου Τμήματος εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του οικείου Τμήματος για θητεία δύο (2) ετών. Αν δεν υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθμίδων, μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και επίκουρος καθηγητής. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας ορίζεται στην προκήρυξη.

2. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης.

3. Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.

4. Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψήφιων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρου, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Προέδρους και για έναν μόνο από τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρου δίπλα από το όνομά τους.

5. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μονίμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τμήματος. Στο Εκλεκτορικό Σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

6. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος γίνεται από τον Κοσμήτορα τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Πρύτανη. Ο Κοσμήτορας ή ο Πρύτανης, κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και της οικείας Σχολής και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.

7. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη, στον Κοσμήτορα ή στον Πρύτανη, αν έχει περιέλθει σε αυτόν η αρμοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών, σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της ως άνω παραγράφου 6.

8. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται, με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται στον Πρύτανη. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π.. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρου μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

9. Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα.

10. Πρόεδρος Τμήματος και Αναπληρωτής Προέδρου εκλέγονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.

11. Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου ή Μουσείου. Με πρόταση της Συνέλευσης Τμήματος και απόφαση Πρύτανη, ο Πρόεδρος δύναται να απαλλάσσεται από το ήμισυ ή λιγότερο των διδακτικών του καθηκόντων.

12. Ο Αναπληρωτής Προέδρου αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει μέχρι τη συμπλήρωση του υπολοίπου της θητείας.

Δ. Διευθυντής Τομέα

1. Διευθυντής Τομέα εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. μέχρι και τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του οικείου Τομέα για θητεία ενός (1) έτους. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Διευθυντής του Τομέα ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα.

2. Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Διευθυντής δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.

3. Ο Διευθυντής Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου και Μουσείου.

4. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα γίνεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Κοσμήτορα της Σχολής. Ο Πρόεδρος ή ο Κοσμήτορας, κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος ή της Σχολής και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίησή της.

5. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μονίμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τομέα. Στο Εκλεκτορικό Σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Διευθυντές δίπλα από το όνομά του. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως, την ίδια ημέρα, μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή τον Κοσμήτορα, κατά περίπτωση. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Ο Πρύτανης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ε. Διευθυντής Εργαστηρίου

1. Κάθε Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π., αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, το οποίο ανήκει στην ακαδημαϊκή μονάδα (Τομέα, Τμήμα ή Σχολή), στην οποία ανήκει το Εργαστήριο. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριών (3) ετών. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης.

2. Ο Διευθυντής αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, του ίδιου Εργαστηρίου, και ειδικότερα από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου.

3. Η διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

7. Ζητήματα εκλογικής διαδικασίας

1. Υποβολή υποψηφιοτήτων - Ανακήρυξη υποψηφίων - Εκλογικοί κατάλογοι

α) Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο αρμόδιο για την προκήρυξη των εκλογών όργανο του Πανεπιστημίου, με αίτηση των ενδιαφερομένων αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή ηλεκτρονικά ή επιστολικά με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία απευθύνεται στο όργανο στο οποίο υποβάλλεται η υποψηφιότητα.

β) Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων και παραιτήσεων πρωτοκολλούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους. Ειδικότερα:

i) Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη υποβάλλονται στον Πρύτανη ή στη Σύγκλητο, αν έχει περιέλθει σε αυτήν η αρμοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών, με αίτηση που κατατίθεται στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη. Η αίτηση φέρει τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος και την υπογραφή του, και αναφέρει με σαφήνεια το αξίωμα για το οποίο υποβάλλει υποψηφιότητα, άλλως θεωρείται άκυρη.

ii) Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Κοσμήτορα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στον Κοσμήτορα ή στον Πρύτανη, αν έχει περιέλθει σε αυτόν η αρμοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών, με αίτηση που κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία και στην προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη. Η αίτηση φέρει τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος και την υπογραφή του, και αναφέρει με σαφήνεια το αξίωμα για το οποίο υποβάλλει υποψηφιότητα, άλλως θεωρείται άκυρη.

iii) Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στον Κοσμήτορα ή τον Πρύτανη, αν έχει περιέλθει σε αυτόν η αρμοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών, με αίτηση που κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία και στην προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη. Η αίτηση φέρει τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος και την υπογραφή του, και αναφέρει με σαφήνεια το αξίωμα για το οποίο υποβάλλει υποψηφιότητα, άλλως θεωρείται άκυρη.

iv) Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Διευθυντή Τομέα υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Τμήματος ή στον Κοσμήτορα, αν έχει περιέλθει σε αυτόν η αρμοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών, με αίτηση που κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην Προκήρυξη. Η αίτηση φέρει τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος και την υπογραφή του, και αναφέρει με σαφήνεια το αξίωμα για το οποίο υποβάλλει υποψηφιότητα, άλλως θεωρείται άκυρη.

γ) Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και οριστικοποιούνται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Οι εκλογικοί κατάλογοι για την ανάδειξη Πρύτανη, Αντιπρυτάνεων και Κοσμήτορα, οι οποίοι καταρτίζονται με τη φροντίδα της Διεύθυνσης Διοικητικού και εγκρίνονται από τον Πρύτανη, περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, με αλφαβητική σειρά, των κατά περίπτωση εκλεκτόρων. Οι εκλογικοί κατάλογοι για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος και Διευθυντή Τομέα, οι οποίοι καταρτίζονται με τη φροντίδα της Διεύθυνσης Διοικητικού και εγκρίνονται από τον Πρόεδρο, περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, με αλφαβητική σειρά, των κατά την περίπτωση εκλεκτόρων.

δ) Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνον όσα μέλη είναι εγγεγραμμένα στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές.

2. Όργανα διενέργειας εκλογών και ανακήρυξη υποψηφίων

α) Όργανα διενέργειας εκλογών είναι:

i) Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) για την εκλογή Πρύτανη, Αντιπρυτάνεων, Κοσμήτορα, Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος, οι οποίοι αναδεικνύονται με ηλεκτρονική ψηφοφορία.

ii) Η Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Διευθυντή Τομέα, η οποία διενεργείται σε ένα εκλογικό τμήμα.

β) Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και εκδίδει το αποτέλεσμα.

γ) Τα όργανα διενέργειας εκλογών οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και μπορούν για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διεξαγωγή της διαδικασίας να εξουσιοδοτούν εγγράφως άλλα μέλη του προσωπικού του ιδρύματος, ώστε αυτά να υποβοηθούν στην οργάνωση και διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Επίσης, τα όργανα διενέργειας εκλογών είναι αρμόδια να τηρούν όλη τη σχετική νομοθεσία και να επιλύουν οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά την εφαρμογή των εκλογικών διαδικασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις διατάξεις του παρόντος και τις τηρούμενες πρακτικές των διαδικασιών του Ιδρύματος.

3. Ενστάσεις

Ενστάσεις κατά της εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους υποβάλλονται από οποιοδήποτε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας εντός δύο (2) ημερών από της γνωστοποίησης των εν λόγω καταλόγων στο κεντρικό πρωτόκολλο του Ιδρύματος και εξετάζονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο. Οι οριστικοί κατάλογοι γνωστοποιούνται με απόδειξη παραλαβής στην Κ.Ε.Ε., αντίγραφο δε αυτών με το υπόλοιπο εκλογικό υλικό παραδίδεται από το αρμόδιο όργανο στον Πρόεδρο της αντίστοιχης Εφορευτικής Επιτροπής.

4. Ηλεκτρονική Ψηφοφορία

α) Οι αναγκαίες λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις, τον Κοσμήτορα Σχολής, τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο Τμήματος ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική Υπουργική Απόφαση.

β) Σε κάθε περίπτωση η ψηφοφορία αρχίζει και λήγει σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ορίσει το αρμόδιο όργανο.

γ) Εάν ακυρωθεί η εκλογή για παράβαση διατάξεων του νόμου ή για πλημμέλειες εν γένει, είτε στο σύνολό της, είτε μερικώς, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται σε όσα τμήματα ακυρώθηκε η εκλογή, εντός των επόμενων δέκα (10) ημερών. Κατά την επανάληψη της ψηφοφορίας για τον λόγο αυτό, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται με τους εκλογικούς καταλόγους που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αρχική ψηφοφορία.

δ) Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλλει κάθε εκλέκτορας ή υποψήφιος ή αντιπρόσωπός του ενώπιον της Κ.Ε.Ε. χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Αρμόδια για να αποφανθεί επί των ενστάσεων είναι η Κ.Ε.Ε. Η απόφαση της Κ.Ε.Ε. πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο πρακτικό εκλογής. Λόγοι ένστασης είναι ιδίως η έλλειψη νόμιμων προσόντων αυτών που ανακηρύχθηκαν σε θέση οργάνου διοίκησης ή νομικό κώλυμα ανακήρυξής τους, είτε η παράβαση νόμου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας .

ε) Η Κ.Ε.Ε. τηρεί σχετικό πρακτικό και πρωτόκολλο ψηφοφορίας το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. Μετά το πέρας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η Κ.Ε.Ε., συντάσσει τελικό πρακτικό στο οποίο περιέχονται, εκτός των συνήθων στοιχείων, i) ο αριθμός του συνόλου των εγγεγραμμένων εκλεκτόρων, ii) ο αριθμός αυτών που ψήφισαν, iii) ο αριθμός των έγκυρων, άκυρων ή λευκών ψήφων, iv) οι αποφάσεις για τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν και v) το όνομα του υποψηφίου που εκλέγεται. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της Κ.Ε.Ε., η οποία και μεριμνά για την άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών στο όργανο που έχει ή στο οποίο έχει περιέλθει η αρμοδιότητα προκήρυξης των εκλογών, προκειμένου να εκδοθεί από το αρμόδιο όργανο διαπιστωτική πράξη εκλογής και να γνωστοποιηθεί στην ακαδημαϊκή κοινότητα με ανάρτηση του πρακτικού στον ιστότοπο του Ιδρύματος.

5. Γενικά θέματα όπου η διεξαγωγή ψηφοφορίας απαιτεί κάλπη (εκλογές για Διευθυντή Τομέα)

α) Η εφορευτική επιτροπή έχει την ευθύνη σε συνεργασία με τη γραμματεία του Τμήματος για την τοποθέτηση της κάλπης και τη διαμόρφωση του χώρου για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας μία (1) ημέρα πριν από αυτήν. Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, οι Εφορευτικές Επιτροπές ελέγχουν αν οι κάλπες είναι κενές και τις σφραγίζουν.

β) Για τα ψηφοδέλτια χρησιμοποιείται λευκό χαρτί, γραμματοσειρά μαύρης απόχρωσης, είναι ορθογώνια και φέρουν όλα τις ίδιες διαστάσεις, όπως αυτές καθορίζονται με απόφαση του οργάνου διενέργειας των εκλογών. Σε κάθε εκλογικό τμήμα διατίθενται και λευκά ψηφοδέλτια, τα οποία είναι από το ίδιο χαρτί, έχουν τις ίδιες διαστάσεις και δεν πρέπει να έχει γραφεί τίποτε σε αυτά. Οι εκλογικοί φάκελοι είναι ομοιόμορφοι, από αδιαφανές χαρτί λευκής απόχρωσης.

γ) Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Αρχίζει και λήγει σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ορίσει ο Πρόεδρος του οικείου Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης παρίστανται εντός του χώρου διεξαγωγής των εκλογών μόνον τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, υποψήφιοι ή τυχόν εκπρόσωποι των υποψηφίων.

δ) Οι εκλέκτορες προσέρχονται και ψηφίζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο σύμφωνα με το πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται στη σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Η Εφορευτική Επιτροπή πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία των εκλογέων και επαληθεύει την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο. Στη συνέχεια διαγράφουν με γραμμή το οικείο όνομα και ακολούθως οι εκλογείς υπογράφουν στον εκλογικό κατάλογο παραπλεύρως από το όνομά τους. Σε κάθε εκλογέα η επιτροπή παραδίδει φάκελο, πλήρη σειρά ψηφοδελτίων των υποψηφίων και λευκό ψηφοδέλτιο. Οι φάκελοι πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της οικείας Εφορευτικής Επιτροπής και μονογραφή του Προέδρου της. Κάθε εκλογέας αποσύρεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τοποθετεί ένα ψηφοδέλτιο μέσα στον φάκελο, τον οποίο ρίχνει ιδιοχείρως στην κάλπη.

ε) Εάν η ψηφοφορία δεν πραγματοποιήθηκε για οποιοδήποτε λόγο, αυτή επαναλαμβάνεται σε νέα ημερομηνία, που θα ορίσει το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο.

στ) Εάν ακυρωθεί η εκλογή για παράβαση διατάξεων του νόμου ή για πλημμέλειες εν γένει, είτε στο σύνολό της, είτε μερικώς, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται εντός των επόμενων δέκα (10) ημερών. Η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται με τους εκλογικούς καταλόγους που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αρχική ψηφοφορία.

ζ) Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλλει κάθε εκλέκτορας ή υποψήφιος ή αντιπρόσωπός του, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία, ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία είναι αρμόδια να αποφανθεί επί των ενστάσεων. Η απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο πρακτικό εκλογής. Λόγοι ένστασης είναι ιδίως, η έλλειψη νόμιμων προσόντων αυτών που ανακηρύχθηκαν σε θέση οργάνου διοίκησης ή νομικό κώλυμα ανακήρυξής τους, και η παράβαση νόμου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

η) Η Εφορευτική Επιτροπή κατά περίπτωση τηρεί σχετικό πρακτικό και πρωτόκολλο ψηφοφορίας το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, συντάσσει τελικό πρακτικό στο οποίο περιέχονται, εκτός των συνήθων στοιχείων, i) ο αριθμός του συνόλου των εγγεγραμμένων, εκλεκτόρων, ii) ο αριθμός αυτών που ψήφισαν, iii) ο αριθμός των έγκυρων, άκυρων ή λευκών ψήφων, iv) οι αποφάσεις για τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν και v) το όνομα του υποψηφίου που εκλέγεται. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη της Επιτροπής. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών στο όργανο που έχει ή στο οποίο έχει περιέλθει η αρμοδιότητα προκήρυξης των εκλογών, προκειμένου να εκδοθεί, από το αρμόδιο όργανο, διαπιστωτική πράξη εκλογής και να γνωστοποιηθεί το αποτέλεσμα.

8. Συγκρότηση των συλλογικών οργάνων

1. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συγκρότησης των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος και των ακαδημαϊκών μονάδων του, διέπονται καθ’ ολοκληρίαν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και, συμπληρωματικώς, από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

2. Για τη νόμιμη συγκρότηση συλλογικού οργάνου, απαιτείται ο ορισμός με πράξη όλων των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που προβλέπει ο νόμος. Το έργο των συλλογικών οργάνων υποστηρίζεται διοικητικά από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες κατά τα ειδικώς οριζόμενα στον Οργανισμό του Ιδρύματος.

9. Λειτουργία-συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων

Α. Γενικά θέματα

Με την επιφύλαξη των οριζομένων σε ειδικές διατάξεις, για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου, αν στον νόμο δεν ορίζεται διαφορετικά, είναι μυστικές. Δεν επιτρέπεται η κατά τη συζήτηση παρουσία άλλων προσώπων, πλην των μελών και του γραμματέα ή των τυχόν ειδικώς οριζόμενων στον νόμο προσώπων. Υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα που καλούνται για παροχή πληροφοριών αποχωρούν πριν από την έναρξη της συζήτησης.

2. Τα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου και των μονάδων του συνεδριάζουν νομίμως όταν μετέχουν περισσότερα από τα μισά τους μέλη (απαρτία), καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Είναι, επίσης, απαραίτητο να υπάρχει απαρτία πριν από την ψηφοφορία για κάθε θέμα.

3. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, το συλλογικό όργανο συγκαλείται σε επαναληπτική συνεδρίαση το νωρίτερο σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες και το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, υπάρχει απαρτία αν παραστεί τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών του και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερα των τριών (3) μελών. Στα τριμελή συλλογικά όργανα, για την ύπαρξη απαρτίας, απαιτείται η παρουσία και των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών.

4. Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται για αναπλήρωση απόντων ή κωλυόμενων μελών της ίδιας κατηγορίας, εφόσον ο ορισμός τους έχει γίνει κατά τέτοια αντιστοιχία.

5. Η νομιμότητα της σύνθεσης του συλλογικού οργάνου δεν επηρεάζεται από την τυχόν εναλλαγή των συμμετεχόντων μελών σε διαδοχικές συνεδριάσεις.

6. Το συλλογικό όργανο μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.

7. Συμμετοχή του ίδιου προσώπου με περισσότερες από μία ιδιότητες στο συλλογικό όργανο δεν επιτρέπεται.

8. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, αν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι λευκές ψήφοι και οι αποχές δεν λαμβάνονται υπόψη στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Όσοι χρησιμοποίησαν λευκή ψήφο, ή απείχαν από την ψηφοφορία, δεν υπολογίζονται στον αριθμό των παρόντων, χωρίς αυτό να έχει επίπτωση στην απαρτία. Σε περίπτωση που τίθενται σε ψηφοφορία ταυτόχρονα περισσότερες από δύο προτάσεις και καμία από αυτές δεν λαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του οργάνου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ανάμεσα στις δύο πρώτες, σε αριθμό ψήφων, προτάσεις. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτών επαναλαμβάνεται, μετά από σύντομη συζήτηση, η ψηφοφορία και επί ισοψηφίας υπερισχύει η πρόταση υπέρ της οποίας τάχθηκε ο Πρόεδρος του οργάνου, εκτός αν η ψηφοφορία είναι μυστική, οπότε σε περίπτωση ισοψηφίας, η μυστική ψηφοφορία επαναλαμβάνεται άπαξ και η εκ νέου ισοψηφία ισοδυναμεί με απόρριψη. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ψηφίζει μία μόνο πρόταση.

9. Αν η συζήτηση του θέματος διαρκεί για περισσότερες από μία συνεδριάσεις, η απόφαση λαμβάνεται από τα μέλη που μετέχουν στην τελευταία συνεδρίαση, αφού προηγουμένως τα μέλη τα οποία δεν μετείχαν στις προηγούμενες συνεδριάσεις, ενημερωθούν πλήρως ως προς τα ουσιώδη σημεία των κατ’ αυτές συζητήσεων. Η ενημέρωση πρέπει να προκύπτει από δήλωση των μελών αυτών, η οποία και καταχωρίζεται στα πρακτικά.

10. Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο, και διεξάγεται είτε ονομαστικά είτε με ανάταση της χειρός. Σε ονομαστική ψηφοφορία ακολουθείται η αλφαβητική σειρά, με κλήρωση του γράμματος έναρξης. Επί αποφάσεων που άπτονται προσωπικού θέματος, η ψήφος πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Σε περίπτωση ομοφωνίας θεωρείται ότι έχει γίνει ψηφοφορία και ότι το αποτέλεσμα είναι ομοφώνως θετικό.

11. Θέμα της ημερήσιας διάταξης του οποίου η συζήτηση αναβλήθηκε, εγγράφεται υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης, εκτός αν το όργανο αποφάσισε διαφορετικά.

12. α) Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του συλλογικού οργάνου συντάσσονται από τον Γραμματέα και επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του εντός 30 ημερών από κάθε συνεδρίαση και μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής λαμβάνουν τον χαρακτήρα διοικητικού εγγράφου κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

β) Τα χειρόγραφα πρακτικά με τα συνημμένα σημειώματα των μελών, που συμμετέχουν στη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου, εφόσον φέρουν τις υπογραφές των μελών αυτών και του Γραμματέως, αποτελούν στοιχείο της συνεδρίασης και τηρούνται στο αρχείο του οργάνου και υπό την έννοια αυτή λαμβάνονται υπόψη και χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη και επικύρωση των καθαρογραμμένων πρακτικών από τον Γραμματέα του οργάνου και τον Πρόεδρο αυτού αντίστοιχα. Τα ως άνω χειρόγραφα πρακτικά φυλάσσονται στο αρχείο του οργάνου μόνον για διάστημα είκοσι (20) επί πλέον ημερών μετά από την ημερομηνία έκδοσης του επίσημου πρακτικού. Καθίσταται δε δυνατή η πρόσβαση στα εν λόγω πρακτικά από τα μέλη του οργάνου που συμμετείχαν στη συνεδρίαση και υπέγραψαν αυτά, μέσα στην ως άνω προθεσμία, με επιτόπια μελέτη αυτών.

γ) Στην περίπτωση κατά την οποία η συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης, η τήρηση των πρακτικών διενεργείται από τον Γραμματέα του συλλογικού οργάνου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις.

13. Στα πρακτικά καταχωρίζονται συνοπτικά τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, οι εισηγήσεις-προτάσεις, οι διεξαχθείσες ψηφοφορίες ονομαστικά ή μη και οι ληφθείσες αποφάσεις. Ειδικότερα, στα πρακτικά αναφέρεται ο αριθμός, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και ο χαρακτηρισμός της ως τακτικής ή έκτακτης, τα μέλη που είναι παρόντα και ο τίτλος και η ιδιότητα εκάστου, τα απόντα μέλη και η αιτιολογία της απουσίας τους, καθώς και η ύπαρξη ή μη απαρτίας, κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν, σε περίπτωση δε φανερής ψηφοφορίας και τα ονόματα τούτων. Τα μέλη του οργάνου μπορούν να ζητήσουν να καταχωριστούν στα πρακτικά συγκεκριμένες απόψεις ή αιτιολογήσεις της ψήφου τους, καθώς και να παραδώσουν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης στον Γραμματέα σχετικό σημείωμα, το οποίο καταχωρίζεται στα πρακτικά αυτούσιο, υπό την προϋπόθεση ότι έχει αναγνωσθεί κατά τη συνεδρίαση του οργάνου, εκτός εάν το όργανο συμφωνεί να μην αναγνωσθεί. Επί πλέον, στα πρακτικά αναφέρονται και τα άτομα που προσκλήθηκαν για τη συζήτηση ειδικών θεμάτων, η συμμετοχή των οποίων δεν προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις που διέπουν τη σύνθεση του οργάνου και τα οποία αποχώρησαν από τη συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό.

14. Τα μέλη των συλλογικών οργάνων έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα επικυρωμένα πρακτικά.

15. Αποσπάσματα πρακτικών χορηγούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο κατά τις κείμενες διατάξεις, μετά την επικύρωσή τους, με απόφαση του Προέδρου του οργάνου και με την επιφύλαξη των τυχόν οριζομένων σε ειδικές διατάξεις και στις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

16. Όλα τα μέλη των συλλογικών οργάνων έχουν καθήκον να παρίστανται καθ’ όλη τη διάρκεια των συνεδριάσεων.

17. Τα μέλη όλων των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος δύνανται να λαμβάνουν μέρος στη συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, για τις ανάγκες διευκόλυνσης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

18. Μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που παρακωλύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος, υποπίπτουν σε πειθαρχικό παράπτωμα. Οι σχετικές διαδικασίες του πειθαρχικού ελέγχου κινούνται από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα.

19. Οι κατά περίπτωση προθεσμίες είναι ενδεικτικές, εκτός αν χαρακτηρίζονται αποκλειστικές στις διατάξεις που τις προβλέπουν.

20. Για κάθε διαδικαστικό θέμα που προκύπτει αποφασίζει το συλλογικό όργανο. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και στις διατάξεις του παρόντος.

21. Τα μέλη όλων των συλλογικών οργάνων πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις για αμερόληπτη κρίση κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Είναι επιτρεπτή η συμμετοχή στην ίδια συνεδρίαση μελών που έχουν μεταξύ τους συζυγική ή άλλη συγγενική σχέση, εάν τα παραπάνω πρόσωπα αποτελούν μέλη του συλλογικού οργάνου αυτοδικαίως, λόγω της ιδιότητάς τους και όχι δυνάμει ορισμού, κλήρωσης ή εκλογής. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή μέλους σε συζήτηση θέματος, που αφορά σε διαδικασία κρίσης συζύγου ή άλλου συγγενούς του.

Β. Σύγκλητος

1. Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη

α) Ο Πρύτανης συγκαλεί τη Σύγκλητο σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα. H ημέρα και ώρα των τακτικών συνεδριάσεων ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, κατά την πρώτη συνεδρίασή της κάθε ακαδημαϊκού έτους. Σε επείγουσες περιπτώσεις, ο Πρύτανης μπορεί, κατά την κρίση του, να συγκαλεί τη Σύγκλητο σε έκτακτη συνεδρίαση.

β) Ο Πρύτανης συγκαλεί τη Σύγκλητο σε συνεδρίαση εντός δέκα (10) ημερών, εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως από το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών. Στο σχετικό έγγραφο προσδιορίζεται το θέμα (ή τα θέματα) που ζητείται να συζητηθούν.

γ) Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μαζί με τις εισηγήσεις ή το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό, αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αποδεικτικό παραλαβής/παράδοσης), στα μέλη της Συγκλήτου, τακτικά και αναπληρωματικά, σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από την τακτική συνεδρίαση. Σε περίπτωση έκτακτων συνεδριάσεων, η πρόσκληση με την ημερήσια διάταξη, μαζί με τις εισηγήσεις ή το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό, μπορεί να αποστέλλονται, με όμοιο τρόπο, την προηγούμενη ημέρα της συνεδρίασης. Στις περιπτώσεις αυτές η πρόσκληση μπορεί, με απόφαση του Πρύτανη, να γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο από τον Γραμματέα της Συγκλήτου. Επίσης, η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεων αναρτώνται και είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, οπότε σε κάθε περίπτωση τεκμαίρεται ότι όλα τα μέλη έχουν λάβει γνώση αυτής.

δ) Στην περίπτωση αναπλήρωσης Κοσμήτορα, ο Πρόεδρος Τμήματος που τον αναπληρώνει δηλώνει κατά τη λήψη της απαρτίας ότι συμμετέχει στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με την ιδιότητα αυτή, οπότε στη θέση του Προέδρου, αντίστοιχα, συμμετέχει το αναπληρωματικό μέλος του, ο Αναπληρωτής Προέδρου του Τμήματος.

ε) Οι συνεδριάσεις της Συγκλήτου γίνονται σε κατάλληλο χώρο του Πανεπιστημίου. Η Σύγκλητος δύναται να συνεδριάζει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Απαρτία - Συζήτηση θεμάτων ημερήσιας διάταξης

α) Εάν παρέλθουν τριάντα λεπτά από την ώρα που ορίζεται στην πρόσκληση και δεν υπάρχει η κατά τα αναφερόμενα στην παρ. Α2 του παρόντος απαρτία, ο Πρύτανης ματαιώνει τη συνεδρίαση και συντάσσεται πρακτικό. Ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις και ιδίως σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης μέσω τηλεδιάσκεψης, που οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα ή βλάβη που παρουσιάστηκε την ημέρα της συνεδρίασης, οπότε μπορεί να καθυστερήσει η έναρξη της συνεδρίασης ώστε να αποκατασταθεί η βλάβη / το τεχνικό πρόβλημα, κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

β) Ο Πρύτανης μπορεί να διακόπτει τη συνεδρίαση της Συγκλήτου, όχι περισσότερο από μισή ώρα. Μπορεί ωστόσο να διακόπτει αιτιολογημένα τη συνεδρίαση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οπότε η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά την ίδια ημέρα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, η διακοπείσα συνεδρίαση της Συγκλήτου δεν επαναληφθεί εντός της ίδιας ημέρας, τότε η συνεδρίαση θεωρείται ματαιωθείσα ως προς τα μη συζητηθέντα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

γ) Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητούνται με τη σειρά, που αναγράφονται σε αυτήν. Σε ορισμένες ωστόσο περιπτώσεις, η σειρά μπορεί να μεταβληθεί, μετά από πρόταση του Πρύτανη και απόφαση της Συγκλήτου. Θέμα της ημερήσιας διάταξης του οποίου η συζήτηση αναβλήθηκε, εγγράφεται υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης, εκτός αν η Σύγκλητος αποφάσισε διαφορετικά.

δ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν, μετά από πρόταση του Πρύτανη και εφ’ όσον συμφωνεί η απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Συγκλήτου, να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη και να συζητηθούν στην ίδια συνεδρίαση θέματα, τα οποία έχουν εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα και δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

ε) Ομοίως, μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ή πριν την έναρξη συζήτησης αυτών, μπορεί να γίνονται ανακοινώσεις από τον Πρύτανη και τα μέλη της Συγκλήτου. Επί των ανακοινώσεων, δεν λαμβάνονται αποφάσεις.

στ) Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εισηγείται ο Πρύτανης ή, κατ’ εντολή του, ένας εκ των Αντιπρυτάνεων ή ένα μέλος της Συγκλήτου που ορίζεται από τον Πρύτανη. Οι Κοσμήτορες των Σχολών και οι Πρόεδροι των Τμημάτων μπορούν να εισηγούνται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται ειδικώς στις Σχολές ή τα Τμήματα των οποίων προΐστανται. Ομοίως, οι Πρόεδροι των Επιτροπών, τις οποίες συγκροτεί η Σύγκλητος για τη μελέτη και εισήγηση συγκεκριμένων θεμάτων, μπορούν να εισηγούνται τα θέματα αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη. Ο Πρύτανης δύναται επίσης, να αναθέτει σε υπάλληλο ή υπαλλήλους του Ιδρύματος την εισήγηση θέματος ή θεμάτων προς τη Σύγκλητο, οι οποίοι όμως αποχωρούν από τη συνεδρίαση, μετά την εισήγηση και τις απαντήσεις επί ερωτημάτων των μελών για την παροχή διευκρινίσεων, επί της εισήγησης, εφόσον απαιτηθεί.

ζ) Μετά το πέρας της εισήγησης του θέματος, ο Πρύτανης δίνει τον λόγο στα μέλη της Συγκλήτου που επιθυμούν να θέσουν διευκρινιστικές ερωτήσεις ή να διατυπώσουν τις απόψεις τους για το συζητούμενο θέμα.

η) Ο Πρύτανης, σε οιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, μπορεί να δίνει τον λόγο, κατά προτεραιότητα, σε μέλος της Συγκλήτου επί διαδικαστικού, ή προσωπικού θέματος, εφόσον κρίνει ότι υφίσταται τέτοιο θέμα.

θ) Ο Πρύτανης μπορεί να καλεί στη συνεδρίαση οιοδήποτε μέλος του Πανεπιστημίου για παροχή διευκρινίσεων. Το μέλος αυτό πρέπει να αποχωρεί αμέσως μετά τις απαντήσεις επί ερωτημάτων των μελών, για την παροχή διευκρινίσεων ή πληροφοριών. Επίσης, μετά από απόφαση της Συγκλήτου, μπορεί να καλούνται στη συνεδρίαση οιοιδήποτε τρίτοι, οι οποίοι, λόγω της αρμοδιότητάς τους ή των γνώσεών τους επί του συζητούμενου θέματος, θα υποβοηθήσουν στη λήψη της απόφασής της και οι οποίοι αποχωρούν αμέσως μετά την παροχή διευκρινίσεων ή πληροφοριών.

ι) Ο Πρύτανης δύναται να ανακαλεί στην τάξη οιοδήποτε μέλος της Συγκλήτου παρεκτρέπεται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Σε περίπτωση δε υποτροπής, ο Πρύτανης δύναται να αφαιρεί από το παρεκτρεπόμενο μέλος τον λόγο. Η ανάκληση στην τάξη και η αφαίρεση του λόγου, με εντολή του Πρύτανη, αναγράφονται στα πρακτικά.

3. Λήψη αποφάσεων και εκτέλεση αποφάσεων - Επικύρωση πρακτικών

α) Μετά το πέρας της συζήτησης επί των εισηγήσεων ή των προτάσεων, ο Πρύτανης, εφόσον δεν υπάρχει ομοφωνία των μελών της Συγκλήτου, ταξινομεί, κατά την κρίση του, τις προτάσεις και τις θέτει όλες ταυτοχρόνως σε ψηφοφορία. Η ψηφοφορία είναι φανερή και γίνεται με ανάταση της χειρός. Ονομαστική ψηφοφορία επί ενός θέματος γίνεται, εφόσον το ζητήσει ο Πρύτανης ή εφόσον το ζητήσει, πριν από την ψηφοφορία, τουλάχιστον το 25% των παρόντων μελών, ή στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον νόμο.

β) Σε κάθε συνεδρίαση της Συγκλήτου συντάσσονται πρακτικά από τον Γραμματέα του Σώματος και επικυρώνονται από τον Πρύτανη.

γ) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του μέρους Α του παρόντος άρθρου.

Γ. Πρυτανικό Συμβούλιο

1. Ο Πρύτανης συγκαλεί το Πρυτανικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα και εκτάκτως, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο.

2. Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποστέλλεται στα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνεδρίαση, εφαρμόζοντας αναλόγως τις διατάξεις της παρ. Β1 του παρόντος άρθρου.

3. Ο ορισμός της ημέρας του μήνα και της ώρας της τακτικής συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του οργάνου που λαμβάνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση κάθε ακαδημαϊκού έτους.

4. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης μπορεί να συζητούνται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, εφόσον έχουν επείγοντα χαρακτήρα. Ομοίως, ο Πρύτανης, σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις, μπορεί να ζητήσει έκτακτη σύγκληση του Πρυτανικού Συμβουλίου.

5. Ο Πρύτανης μπορεί να καλεί στη συνεδρίαση οιοδήποτε μέλος του Πανεπιστημίου για παροχή διευκρινίσεων. Επίσης, μετά από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, μπορεί να καλούνται στη συνεδρίαση οιοιδήποτε τρίτοι, οι οποίοι, λόγω της αρμοδιότητάς τους ή των γνώσεών τους επί του συζητούμενου θέματος, θα υποβοηθήσουν στη λήψη της απόφασής της και οι οποίοι αποχωρούν αμέσως μετά την παροχή διευκρινίσεων ή πληροφοριών.

6. Ο Πρύτανης δύναται να ανακαλεί στην τάξη οιοδήποτε μέλος του Πρυτανικού Συμβουλίου παρεκτρέπεται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Σε περίπτωση δε υποτροπής, ο Πρύτανης δύναται να αφαιρεί από το παρεκτρεπόμενο μέλος τον λόγο. Η ανάκληση στην τάξη και η αφαίρεση του λόγου, με εντολή του Πρύτανη, αναγράφονται στα πρακτικά.

7. Οι αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου κοινοποιούνται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη τους στη Σύγκλητο και αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος.

8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του μέρους Α του παρόντος άρθρου.

Δ. Γενική Συνέλευση Σχολής

1. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Κοσμήτορα ή του νόμιμου αναπληρωτή του, τακτικά μία (1) φορά το έτος και εκτάκτως όταν υπάρχουν θέματα. Ο Κοσμήτορας οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, όταν αποφασίσει τούτο η Κοσμητεία ή το ζητήσει το 1/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης ή όταν το ζητήσει η Σύγκλητος ή ο Πρύτανης.

2. Για την πρόσκληση των μελών και την κοινοποίηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. Β1 του παρόντος άρθρου.

3. Οι ληφθείσες αποφάσεις κοινοποιούνται υποχρεωτικά στους Προέδρους των Τμημάτων και στα μέλη της Σχολής, καθώς και στον Πρύτανη.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του μέρους Α του παρόντος άρθρου.

Ε. Κοσμητεία Σχολής

1. Η Κοσμητεία, ύστερα από πρόσκληση του Κοσμήτορα ή του νόμιμου αναπληρωτή του, συνεδριάζει κατά κανόνα τακτικά μία (1) φορά τον μήνα και εκτάκτως, όταν υπάρχουν θέματα.

2. Για την πρόσκληση των μελών και την κοινοποίηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. Β1 του παρόντος άρθρου.

3. Οι αποφάσεις της Κοσμητείας οι οποίες αφορούν στα επιμέρους Τμήματα ή μέλη αυτών κοινοποιούνται στους Προέδρους αυτών.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του μέρους Α του παρόντος άρθρου.

5. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την προσωρινή Κοσμητεία Σχολής, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την Κοσμητεία Σχολής.

ΣΤ. Συνέλευση Τμήματος

1. Η Συνέλευση συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα και εκτάκτως όταν υπάρχουν επείγοντα θέματα.

2. Ο Πρόεδρος του Τμήματος υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, μέσα σε ένα δεκαήμερο, εάν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών της Συνέλευσης το ζητήσει εγγράφως από τον Πρόεδρο, προσδιορίζοντας και το προς συζήτηση θέμα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, την υποχρεωτική σύγκληση της Συνέλευσης μπορεί να ζητήσει η Σύγκλητος ή ο Πρύτανης.

3. Για την πρόσκληση των μελών και την κοινοποίηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. Β1 του παρόντος άρθρου.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του μέρους Α του παρόντος άρθρου.

5. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την Προσωρινή Συνέλευση Τμήματος, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Συνέλευση Τμήματος.

Ζ. Διοικητικό Συμβούλιο Τμήματος

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί σε Τμήματα με δύο (2) ή περισσότερους Τομείς. Στα Τμήματα που δεν λειτουργεί Διοικητικό Συμβούλιο, τις αρμοδιότητές του

ασκεί η Συνέλευση του Τμήματος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο Τμήματος συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά τον μήνα και όταν κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο.

3. Για την πρόσκληση των μελών και την κοινοποίηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. Β1 του παρόντος άρθρου.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του μέρους Α του παρόντος άρθρου.

Η. Γενική Συνέλευση Τομέα

1. Η Γενική Συνέλευση του Τομέα συνεδριάζει τακτικά όταν υπάρχουν θέματα και εκτάκτως, όταν το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των μελών της.

2. Για την πρόσκληση των μελών και την κοινοποίηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. Β1 του παρόντος άρθρου.

3. Τα πρακτικά συνεδριάσεων του Τομέα τηρούνται από μέλος του Τομέα, που ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα. Για την επικύρωση ισχύει, αναλόγως, η διάταξη της παρ. Α12 του παρόντος άρθρου. Τα επικυρωμένα πρακτικά παραδίδονται στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου και φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο κατά χρονολογική σειρά με ευθύνη του Γραμματέα.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του μέρους Α του παρόντος άρθρου.

10. Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων κατά τη διάρκεια διακοπών

1. Κατά τη διάρκεια της διακοπής της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Πανεπιστημίου σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, είναι δυνατόν να διενεργούνται συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων των Σχολών, των Τμημάτων και των Τομέων, σύμφωνα με απόφαση που λαμβάνεται από τη Σύγκλητο.

2. Ο Πρύτανης λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, ως ορίζεται από τον νόμο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των ανωτέρω διακοπών, ο Πρύτανης δύναται να ενεργεί κατ’ εξουσιοδότηση της Συγκλήτου για την αντιμετώπιση και διαχείριση επειγουσών υποθέσεων αρμοδιότητάς της, με απόφασή της που λαμβάνεται πριν την έναρξη των περιόδων αυτών.

11. Εκπροσώπηση φοιτητών και ειδικών κατηγοριών προσωπικού στα συλλογικά όργανα

1. Ο αριθμός εκπροσώπων των φοιτητών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Διοικητικού Προσωπικού στη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης και σε επίπεδο ακαδημαϊκών μονάδων ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

2. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από τους φοιτητές με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών κάθε κατηγορίας (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες). Η διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, η ανάδειξη των εκπροσώπων στα συλλογικά όργανα και η σύνταξη των νομιμοποιητικών τους εγγράφων γίνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Οι εκπρόσωποι των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και Διοικητικού Προσωπικού εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των μελών κάθε κατηγορίας. Η διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, η ανάδειξη των εκπροσώπων στα συλλογικά όργανα, και η σύνταξη των νομιμοποιητικών τους εγγράφων γίνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

4. Σε περίπτωση μη ορισμού ή μη εκλογής εκπροσώπων των ανωτέρω κατηγοριών, τα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος συγκροτούνται και λειτουργούν νόμιμα.

12. Σκοπός, συγκρότηση και λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε.

1. Στο Ι.Π. λειτουργεί Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), ο οποίος διαθέτει και διαχειρίζεται κονδύλια που προορίζονται για ερευνητικά, εκπαιδευτικά, επιμορφωτικά, αναπτυξιακά έργα, έργα συνεχιζόμενης κατάρτισης, έργα παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών καλλιτεχνικών ή άλλων συναφών υπηρεσιών.

2. Οι πόροι και οι πηγές χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε., ο τρόπος εκτέλεσης των έργων-προγραμμάτων που διαχειρίζεται, τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης αυτού, καθώς και οι αρμοδιότητές τους ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Αποφασιστικό όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης αυτού, η οποία είναι όργανο διακριτό από τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Πρύτανη για θητεία τριών (3) ετών και αποτελείται από εκπροσώπους όλων των Τμημάτων και τον Αντιπρύτανη Έρευνας ως Πρόεδρο. Κάθε εκπρόσωπος Τμήματος υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τη Συνέλευση του Τμήματος στην οποία ανήκει, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των μελών της Επιτροπής. Η Επιτροπή καταρτίζει τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. Ο τρόπος συνεδριάσεων της Επιτροπής, οι λοιπές αρμοδιότητες αυτής και οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Προέδρου της, καθώς και ο ορισμός και τα καθήκοντα του Επιστημονικού Υπευθύνου ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

4. Οι αρμοδιότητες οικονομικού αντικειμένου που αφορούν στον Ε.Λ.Κ.Ε., ανήκουν στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης. Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ι.Π., η οποία από διοικητικής πλευράς αντιστοιχεί σε Διεύθυνση, υπάγεται στον Αντιπρύτανη Έρευνας και έχει όλες τις αρμοδιότητες που ορίζουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ιδίως, έχει την ευθύνη της κατάρτισης του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. και των τροποποιήσεών του, του ελέγχου και της παρακολούθησης των οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε., της σύνταξης έκθεσης διαφωνιών με την Επιτροπή Ερευνών, της υποβολής της στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, καθώς και της κοινοποίησής της στη Σύγκλητο και τον Πρύτανη. Επίσης συντονίζει, επιβλέπει και ελέγχει το έργο των υπαγόμενων σε αυτήν τμημάτων, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

5. Οι διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ι.Π. αλλά και της διαχείρισης των έργων, περιγράφονται αναλυτικά στον σχετικό Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης.

13. Συγκρότηση και αρμοδιότητες της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας

1. Στο Ι.Π. λειτουργεί Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.), με σκοπό την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας σε πλήρη εναρμόνιση και συμφωνία με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου που ισχύει στην Ελλάδα. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει την ευθύνη για την οργάνωση και εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Ι.Π., με συγκεκριμένες αρχές, κριτήρια και κανονισμούς.

2. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αποτελείται από τον Αντιπρύτανη με αρμοδιότητα τη Διασφάλιση Ποιότητας, ως Πρόεδρο, πέντε (5) καθηγητές του Ιδρύματος, έναν εκπρόσωπο για κάθε μια από τις λοιπές κατηγορίες προσωπικού (διοικητικού προσωπικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού - Ε.Ε.Π., Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού - Ε.ΔΙ.Π. και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού - Ε.Τ.Ε.Π.), με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν.

3. Η θητεία των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι τετραετής. Ο εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών και ο εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων ορίζονται για ετήσια θητεία.

4. Η MO.ΔΙ.Π. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, καθώς και όποιες της αναθέτουν τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος με απόφασή τους:

α) τη συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.),

β) την ανάπτυξη συγκεκριμένης στρατηγικής και απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του ακαδημαϊκού έργου και των υπηρεσιών του Ιδρύματος,

γ) την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος, καθώς και την υποστήριξη των διαδικασιών πιστοποίησής του, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΕΘ.Α.Α.Ε.,

δ) την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των δεδομένων της αξιολόγησης, τη συνεχή βελτίωση και επικαιροποίησή του, καθώς και την ευθύνη για τη συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση σε ειδικό χώρο στον ιστότοπο του Ιδρύματος των σχετικών με την αξιολόγηση του διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΕΘ.Α.Α.Ε.,

ε) τη διαρκή αναζήτηση, μελέτη και ενσωμάτωση στον ιστότοπο της ΜΟ.ΔΙ.Π. σχετικών με την αξιολόγησή του διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους, καθώς και την παρακολούθηση και τακτική ενημέρωσή του,

στ) την υποστήριξη, τον συντονισμό και την παρακολούθηση των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος. Ειδικότερα, μεριμνά για την αξιολόγηση των μαθημάτων και του εκπαιδευτικού υλικού και την εν γένει υποστήριξη και υλοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων με βάση την ποιότητα του διδακτικού έργου, την ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών (φοιτητικής μέριμνας, υποδομών κ.λπ.),

ζ) τον συντονισμό, παρακολούθηση και έλεγχο της έγκαιρης σύνταξης και υποβολής των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων των μονάδων του Πανεπιστημίου,

η) την ενεργοποίηση και υποστήριξη της διαδικασίας Εξωτερικής Αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος, διαβιβάζοντας στην ΕΘ.Α.Α.Ε. τις Εκθέσεις Εσωτερικής τους Αξιολόγησης, συνδράμοντας στην οργάνωση και παρέχοντας κάθε πρόσφορο μέσο στην κατεύθυνση της ομαλής διεξαγωγής της επιτόπιας επίσκεψης των εξωτερικών κριτών,

θ) τον συντονισμό, την οργάνωση και υλοποίηση των διαδικασιών Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης των κεντρικών και αυτοτελών υπηρεσιών του ιδρύματος, όπου λειτουργεί ως Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Ιδρύματος. Ειδικότερα, είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του Ι.Π. συνολικά και μεριμνά και συντάσσει την ανά διετία Εσωτερική Έκθεση για τη λειτουργία του Ιδρύματος, στην οποία λαμβάνει υπόψη τις αντίστοιχες Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των Τμημάτων του, καθώς και για τη διενέργεια διαδικασιών Εσωτερικής Αξιολόγησης για τη λειτουργία του Ι.Π., όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται και ισχύουν,

ι) τη διαβίβαση στις ακαδημαϊκές μονάδες των τελικών Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησής τους, οι οποίες της αποστέλλονται από την ΕΘ.Α.Α.Ε.,

ια) την ευθύνη για την ενιαία εφαρμογή καλών πρακτικών στις ακαδημαϊκές μονάδες,

ιβ) τον συντονισμό και τη διεξαγωγή των διαδικασιών ελέγχου συνδρομής των κριτηρίων και προϋποθέσεων για την κατ’ έτος αναθεώρηση επί μέρους πτυχών του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΕΘ.Α.Α.Ε., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επί των οποίων εισηγείται στη Σύγκλητο. Για τη διευκόλυνση του έργου της, η ΜΟ.ΔΙ.Π. δύναται να συγκροτεί ειδικές συμβουλευτικές ομάδες, με τη συμμετοχή Καθηγητών της οικείας Σχολής, αρμοδίων στελεχών και εξειδικευμένου προσωπικού του Ιδρύματος,

ιγ) την υποβολή στη Σύγκλητο του Ιδρύματος ετήσιας έκθεσης σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και την υλοποίηση των στόχων της,

ιδ) τη συγκρότηση συμβουλευτικών επιτροπών ή ειδικών ομάδων αποτελούμενων από μέλη Δ.Ε.Π. ή άλλο εξειδικευμένο προσωπικό του Ιδρύματος, για τις επιμέρους ανάγκες της οργάνωσης και λειτουργίας των διαδικασιών αξιολόγησης και αποτίμησης του έργου των μονάδων και του Ι.Π.,

ιε) τη συλλογή, επεξεργασία και προώθηση δεδομένων και στοιχείων για την υποβοήθηση του έργου των αρμόδιων οργάνων του Ιδρύματος στον σχεδιασμό και υλοποίηση των στρατηγικών στόχων λειτουργίας και ανάπτυξής του.

5. Ένα εκ των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιονίου Πανεπιστημίου ορίζεται ως Ακαδημαϊκός Συντονιστής της Μονάδας. Η θητεία του ολοκληρώνεται με την ολοκλήρωση της θητείας των λοιπών μελών, εκτός εάν παραιτηθεί, εκλείψει ή αντικατασταθεί με απόφαση της Μονάδας. Ο Ακαδημαϊκός Συντονιστής της ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Είναι ο σύνδεσμος του Προέδρου και των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. με την Πρυτανική Αρχή (όταν και όπου απαιτείται, στο πλαίσιο της ανεξαρτησίας της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π.), με τους Προέδρους των ακαδημαϊκών Τμημάτων, με τους υπευθύνους των Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς και με τις διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος, με τις οποίες συνεργάζεται η ΜΟ.ΔΙ.Π. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

β) Συντονίζει τη σύνταξη εκθέσεων αυτοαξιολόγησης σε ιδρυματικό επίπεδο (Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ιδρύματος, Ενδιάμεση Έκθεση Διετίας) και όλων των κειμένων που απαιτούνται για την ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης και της ΕΘ.Α.Α.Ε.

γ) Είναι επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας που εισηγείται τεκμηριωμένα τυχόν επικαιροποιήσεις του Ε.Σ.Δ.Π.

δ) Καταρτίζει το χρονοδιάγραμμα και επιβλέπει την υλοποίηση των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης, εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των ακαδημαϊκών Τμημάτων και Προγραμμάτων Σπουδών όλων των κύκλων του Ιδρύματος. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται και επικοινωνεί με τις οικείες ΟΜ.Ε.Α. μέσω των Προέδρων των Τμημάτων, και ενημερώνει τη ΜΟ.ΔΙ.Π. για θέματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης στο Ίδρυμα.

ε) Συντονίζει, σε συνεργασία με την ΕΘ.Α.Α.Ε., τις διαδικασίες πιστοποίησης του Ε.Σ.Δ.Π.

στ) Συμμετέχει ως εκπρόσωπος του Ιδρύματος στις ενημερωτικές συναντήσεις της ΕΘ.Α.Α.Ε. και αναλαμβάνει τη διαδικασία ενημέρωσης των ΟΜ.Ε.Α. των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου για τις αλλαγές σε θέματα διαδικασιών ή θεσμικού πλαισίου σχετικών με τη διασφάλιση ποιότητας των Πανεπιστημίων.

ζ) Συντάσσει και προτείνει προς τη ΜΟ.ΔΙ.Π. ετήσιο χρονοδιάγραμμα και προγραμματισμό δράσεων, το οποίο, μετά την έγκρισή του, κοινοποιείται αρμοδίως προς όλες τις ακαδημαϊκές και διοικητικές μονάδες του Ιδρύματος.

η) Σε συνεργασία με τον Γραμματέα της ΜΟ.ΔΙ.Π., συντονίζει τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού δράσεων της ΜΟ.ΔΙ.Π.

θ) Συντονίζει την επίβλεψη τη εφαρμογής του Ε.Σ.Δ.Π. του Ιδρύματος από τα ακαδημαϊκά Τμήματα.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω, ο Ακαδημαϊκός Συντονιστής της ΜΟ.ΔΙ.Π. υποστηρίζεται διοικητικά από την Γραμματεία αυτής.

14. Λειτουργία και χρηματοδότηση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας

1. Η MO.ΔΙ.Π. συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση, την οποία απευθύνει στα μέλη της ο Πρόεδρός της. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Επιπλέον, συνεδριάζει και εκτάκτως, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Επιπρόσθετα, για τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της, η ΜΟ.ΔΙ.Π. δύναται - όποτε κρίνεται απαραίτητο - να συνεδριάζει, να συνεργάζεται, να ανταλλάσσει απόψεις και να λαμβάνει αποφάσεις, με τη χρήση νέων τεχνολογιών/ηλεκτρονικών μέσων. Οι συνεδριάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 9Α του παρόντος. 2. Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της ΜΟ.ΔΙ.Π., το οποίο υπάγεται στον αρμόδιο Αντιπρύτανη, έχει την ευθύνη για την παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης στην υλοποίηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία, την ΕΘ.Α.Α.Ε. ή/και τα αρμόδια όργανα του Ι.Π. αρμοδιοτήτων της ΜΟ.ΔΙ.Π., καθώς και για την άρτια προετοιμασία των θεμάτων και σχεδίων εισηγήσεων για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων της ΜΟ.ΔΙ.Π. Το Τμήμα στελεχώνεται από μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους ή εξωτερικούς συνεργάτες, τα προσόντα των οποίων προβλέπονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος και καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα Διοίκησης. 3. Η Διοίκηση του Ι.Π. μεριμνά για την παροχή των αναγκαίων υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π., καθώς και η εφαρμογή και υλοποίηση της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος. 4. Η χρηματοδότηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. προέρχεται από ιδίους πόρους του Ιδρύματος, αλλά και από εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα, δωρεές, χορηγίες και κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

15. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΙ.ΚΕ.Π.)

1. Στο Ι.Π. λειτουργεί ενιαία κεντρική βιβλιοθήκη, ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης, η διάρθρωση της οποίας ορίζεται στον Οργανισμό του Ιδρύματος, με τον τίτλο «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου» (συντομογραφία ΒΙ.ΚΕ.Π. / Ι.Π.). Η ΒΙ.ΚΕ.Π. αποτελείται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα Παραρτήματα ή/και Μονάδες που ορίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος, συνιστούν δε μία ενιαία λειτουργικά ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη που λειτουργεί βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της ΒΙ.ΚΕ.Π. εγκρίνεται με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Βιβλιοθήκης.

2. Αποστολή της Κεντρικής Βιβλιοθήκης είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, η συμβολή της στη διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών και η ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισμό. Η ΒΙ.ΚΕ.Π. αποτελεί το κέντρο συλλογής, διαχείρισης, αξιοποίησης και διάχυσης της πληροφορίας και γενικότερα της πνευματικής περιουσίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και έχει ως σκοπό την υποστήριξη και προώθηση των διδακτικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και διαδικασιών του Ιδρύματος. Στοχεύει, επιπλέον, στη συνεχή ανάπτυξη και διεύρυνση τόσο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών στόχων, όσο και του ευρύτερου κοινωνικού ρόλου του Ιονίου Πανεπιστημίου.

3. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η ΒΙ.ΚΕ.Π. επιδιώκει την εξασφάλιση διαρκούς βελτίωσης και παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, δημιουργώντας ένα περιβάλλον πολιτισμού, γνώσης και αμοιβαίου σεβασμού. Γι’ αυτό:
- Φροντίζει για τον συνεχή εμπλουτισμό και την ορθολογική ανάπτυξη της συλλογής της.
- Φροντίζει η συλλογή της να εμπλουτίζεται και με την επιστημονική παραγωγή του ιδρύματος.
- Φροντίζει τη συλλογή, συντήρηση, διαχείριση και αξιοποίηση του αρχειακού και μουσειακού και, γενικότερα, του πολιτιστικού και πολιτισμικού υλικού της.
- Οργανώνει τη συλλογή της με στόχο τη μεγιστοποίηση της πρόσβασης στο υλικό της και της αξιοποίησής του από τους χρήστες της.
- Εξασφαλίζει την προάσπιση του δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφορία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της.
- Μεριμνά για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την προσφορά σύγχρονων, ολοκληρωμένων και φιλικών προς τον χρήστη πληροφοριακών υπηρεσιών.
- Δημιουργεί τις κατάλληλες υποδομές για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την προσφορά υπηρεσιών σε σχέση με την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
- Υιοθετεί εθνικά και διεθνή πρότυπα, καθώς και συμβατά συστήματα οργάνωσης και διοίκησης, προκειμένου να διευκολύνονται οι συνεργασίες και ο συντονισμός με άλλες βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού.
- Συνεργάζεται με άλλες βιβλιοθήκες και πολιτιστικούς φορείς και συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή δίκτυα και κοινοπραξίες για την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριακών πηγών, την προώθηση της επικοινωνίας και την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της αποστολής της.
- Σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών και πληροφοριακής παιδείας με στόχο την απόκτηση από τους χρήστες δεξιοτήτων χρήσης των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, καθώς και αναζήτησης, ανάκτησης, αξιολόγησης και αξιοποίησης των πληροφοριακών πηγών.
- Προβάλλει το έργο της και φροντίζει για την προώθηση των υπηρεσιών της με την έκδοση πληροφοριακού υλικού σε διάφορες μορφές, με την οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων και άλλους πρόσφορους τρόπους.
- Σχεδιάζει και υλοποιεί την αναγνωστική πολιτική (προσέλκυση και δημιουργία αναγνωστών).
- Προσπαθεί να εξασφαλίζει τη διαμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του κατάλληλου χώρου και περιβάλλοντος (κτηριακού, φυσικού και ηλεκτρονικού), ικανού να εξυπηρετήσει εκπαιδευτικές και ερευνητικές διαδικασίες και δραστηριότητες.
- Μεριμνά για την ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των διατιθέμενων οικονομικών πόρων.
- Φροντίζει για τη συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού της σε σχέση με τις εξελίξεις στη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης.
- Φροντίζει για την οργάνωση και διαχείριση των υπηρεσιών της, ώστε να προλαμβάνονται έγκαιρα οι ανάγκες των χρηστών της.
- Παρακολουθεί και αξιολογεί τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της.

4. Με απόφαση της Συγκλήτου κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Αντιπρύτανη, συγκροτείται Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Ι.Π., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΒΙ.ΚΕ.Π. Εισηγητής της Επιτροπής είναι ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης, που είναι και τακτικό μέλος της. Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου για λειτουργικά θέματα και δράσεις της ΒΙ.ΚΕ.Π. και λειτουργεί ως σύνδεσμος της Βιβλιοθήκης με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες, η συγκρότηση και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΒΙ.ΚΕ.Π.

16. Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Στο Ι.Π. λειτουργεί Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, το οποίο αποτελεί μονάδα του Ιδρύματος με στόχο τον συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει διά βίου μάθησης. Στον Εσωτερικό Κανονισμό του Κέντρου περιγράφονται η οργάνωση και λειτουργία του, όπως επίσης οι βασικές αρχές και το πλαίσιο στρατηγικής και δραστηριοτήτων για τη διοργάνωση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων του.

17. Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.)

1. Στο Ι.Π. λειτουργεί Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) με τα εξής Ινστιτούτα:

α) Βιοεπιστημών, Βιοτεχνολογίας, Eπιστήμης Τροφίμων και Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη της Ζακύνθου.

β) Μουσικής και Καλλιτεχνικής Δημιουργίας, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας.

γ) Ιστορικών Μελετών, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας και με Παράρτημα Οικονομικής και Kοινωνικής Iστορίας «Νίκος Σβορώνος» στην πόλη της Λευκάδας.

δ) Γλωσσικών Μελετών και Επιστημών της Μετάφρασης και της Διερμηνείας, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας.

2. Το Π.Ε.Κ. του Ι.Π. λειτουργεί με βάση α) τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως ισχύει, και β) τον Εσωτερικό του Κανονισμό, που καταρτίζεται με απόφαση της Συγκλήτου.

18. Πανεπιστημιακό Μουσείο

Στο Ι.Π. λειτουργεί Πανεπιστημιακό Μουσείο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

19. Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

1. Με απόφαση της Συγκλήτου συγκροτείται η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, η οποία αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ως Πρόεδρο και μέλη τους Κοσμήτορες των Σχολών του Πανεπιστημίου. Η Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

2. Ως προς τη διαδικασία σύγκλησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής, συζήτησης των θεμάτων και λήψης αποφάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9Α του παρόντος.

20. Ιδρυματική Επιτροπή Erasmus - Ακαδημαϊκοί Συντονιστές

1. Με απόφαση της Συγκλήτου συγκροτείται Ιδρυματική Επιτροπή Erasmus, αποτελούμενη από α) δύο καθηγητές ως Πρόεδρο και Αναπληρωτή Προέδρου αντίστοιχα και β) τους Ακαδημαϊκούς Συντονιστές Erasmus των Τμημάτων του Ιδρύματος (ένας για κάθε Τμήμα), μαζί με τους αναπληρωτές τους. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο γραμματέας της Επιτροπής, κατά προτίμηση διοικητικός υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Ι.Π.

2. Οι Ακαδημαϊκοί Συντονιστές των Τμημάτων και οι αναπληρωτές τους ορίζονται από τις Συνελεύσεις των οικείων Τμημάτων. Με την ίδια διαδικασία πραγματοποιείται τυχόν αντικατάσταση των Ακαδημαϊκών Συντονιστών ή των αναπληρωτών τους. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τετραετής.

3. Ο Πρόεδρος της Ιδρυματικής Επιτροπής Erasmus λειτουργεί ως Ιδρυματικός Συντονιστής Erasmus, έχοντας τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Φροντίζει για την τήρηση των κανόνων του Προγράμματος σε ιδρυματικό επίπεδο.

β) Προωθεί το Πρόγραμμα εντός και εκτός του Ιδρύματος.

γ) Διευκολύνει την πρακτική εφαρμογή του Προγράμματος και παρέχει υποστήριξη στους Ακαδημαϊκούς Συντονιστές Erasmus των Τμημάτων.

δ) Ενημερώνει την Πανεπιστημιακή κοινότητα σχετικά με το Πρόγραμμα.

ε) Συντονίζει την προετοιμασία εγγράφων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με Πρόγραμμα, σε συνεργασία με το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και τους Ακαδημαϊκούς Συντονιστές.

στ) Είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

ζ) Συγκαλεί την Επιτροπή Erasmus σε συνεδρίαση.

η) Υπογράφει όλα τα σχετικά με το Πρόγραμμα Erasmus έγγραφα (Learning Agreements, βεβαιώσεις, προγράμματα εργασίας κ.λπ.), με την εξαίρεση των εξής, που υπογράφονται από τον Πρύτανη του Ι.Π: i) της Σύμβασης Επιχορήγησης που συνάπτεται με την αρμόδια διαχειριστική αρχή (π.χ. το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), ii) των ατομικών Συμβάσεων των φοιτητών, των καθηγητών και του προσωπικού και iii) των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων, των προτάσεων χρηματοδότησης του Προγράμματος Erasmus.

4. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, τις αρμοδιότητες του Προέδρου εκτελεί ο Αναπληρωτής του.

5. Ο Ακαδημαϊκός Συντονιστής κάθε Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Είναι το πρόσωπο επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος.

β) Διεκπεραιώνει όλα τα θέματα που αφορούν το Πρόγραμμα στο οικείο Τμήμα, τόσο στον τομέα της κινητικότητας για σπουδές, όσο και για την πρακτική άσκηση, εισηγούμενος σχετικά προς την Συνέλευση του Τμήματος, όπου αυτό απαιτείται.

γ) Επιβλέπει την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) στο προπτυχιακό και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του οικείου Τμήματος.

δ) Παρέχει στους φοιτητές κάθε δυνατή συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλα τα ζητήματα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.

6. Ως προς τη διαδικασία σύγκλησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής, συζήτησης των θεμάτων και λήψης αποφάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9Α του παρόντος.

21. Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού

1. Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού απαρτίζεται από τον Πρύτανη, ως Πρόεδρο, τους Αντιπρυτάνεις και τους Κοσμήτορες των Σχολών του Ιδρύματος. Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ορίζεται και ο γραμματέας αυτής. Έργο της Επιτροπής είναι η εκπόνηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Ιδρύματος και η σύνταξη του τετραετούς Αναπτυξιακού Προγράμματος, σύμφωνα με τα άρθρο 2 του παρόντος.

2. Ως προς τη διαδικασία σύγκλησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής, συζήτησης των θεμάτων και λήψης αποφάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9A του παρόντος.

22. Επιτροπή Δεοντολογίας

1. Με απόφαση της Συγκλήτου συγκροτείται Επιτροπή Δεοντολογίας του Ιδρύματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Έργο της Επιτροπής είναι η διασφάλιση της τήρησης των κανόνων δεοντολογίας και του ακαδημαϊκού ήθους που πρέπει να διέπουν τις δραστηριότητες και τη συμπεριφορά όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή της ανατίθενται με απόφαση της Συγκλήτου.

2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας του Ι.Π. απαρτίζεται από τους Κοσμήτορες των Σχολών του Ιδρύματος και τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος προΐσταται αυτής. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Αντιπρύτανη αναπληρώνει ο αρχαιότερος Κοσμήτορας, με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης διορισμού του στην πρώτη βαθμίδα μέλους Δ.Ε.Π. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο γραμματέας της Επιτροπής.

3. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Επιτροπή Δεοντολογίας καταρτίζει «Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής», ο οποίος περιέχει γενικούς δεοντολογικούς κανόνες για ακαδημαϊκά, διοικητικά και λοιπά θέματα. Ο Κώδικας Δεοντολογίας εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και αναρτάται στον ιστότοπο του Ιδρύματος.

4. Η Επιτροπή Δεοντολογίας διερευνά αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετική εντολή του Πρύτανη ή ύστερα από έγγραφη αναφορά οποιουδήποτε μέλους της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου, πιθανή παράβαση των κανόνων του Κώδικα Δεοντολογίας. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, την οποία υποβάλλει στον Πρύτανη.

5. Η Επιτροπή Δεοντολογίας συνεδριάζει όταν ανακύπτουν θέματα της αρμοδιότητάς της ή όταν το ζητήσουν γραπτώς δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της.

6. Τα μέλη της Επιτροπής δεσμεύονται για την αυστηρή τήρηση της εμπιστευτικότητας των υποβαλλόμενων καταγγελιών για παραβάσεις κανόνων δεοντολογίας και των επ’ αυτών αποφάσεων, ενώ με συστάσεις τους αποθαρρύνουν την υποβολή ανώνυμων καταγγελιών.

7. Ο Πρόεδρος ορίζει για κάθε υπόθεση, ως εισηγητή ένα από τα μέλη της Επιτροπής, προκειμένου να διερευνήσει την ύπαρξη ενδείξεων για την παράβαση κανόνων δεοντολογίας. Εφόσον υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις, ο Πρόεδρος, ύστερα από πρόταση του εισηγητή, ορίζει ημέρα και ώρα συζήτησης της υπόθεσης και διενέργειας ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής, στην οποία καλείται κάθε εμπλεκόμενο στην υπόθεση μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η κλήση κοινοποιείται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργεια της διαδικασίας, με αποδεικτικό επίδοσης, εγγράφως. Στην κλήση αναφέρονται συνοπτικά τα σχετικά πραγματικά περιστατικά και ο κανόνας που φέρεται να παραβιάστηκε. Ο καλούμενος δύναται να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής γραπτό υπόμνημα. Η άρνηση προσέλευσης στην Επιτροπή ή κατάθεσης υπομνήματος δεν αποτελεί λόγο διακοπής της διαδικασίας. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, τα μέλη της Επιτροπής διαβουλεύονται και διαπιστώνουν αιτιολογημένα την παράβαση ή μη των κανόνων δεοντολογίας ή την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος και εκδίδουν σχετική απόφαση. Αν διαπιστωθεί παράβαση των κανόνων δεοντολογίας ή τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, αποστέλλει το σχετικό πόρισμα στον Πρύτανη, προκειμένου αυτός να αξιολογήσει το περιστατικό και να διενεργήσει τα νόμιμα.

8. Η Επιτροπή Δεοντολογίας, προκειμένου να διαμορφώσει την κρίση της για την ελεγχόμενη υπόθεση, μπορεί να καλεί ως μάρτυρες πρόσωπα εντός ή εκτός Πανεπιστημίου, προκειμένου να καταθέσουν πραγματικά περιστατικά που γνωρίζουν σχετικά με την υπόθεση ή λόγω της εξειδικευμένης επιστημονικής τους κατάρτισης. Επίσης, δύναται να ζητά και να λαμβάνει δεδομένα και πληροφορίες από τα αρχεία των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

9. Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας πρέπει να διακατέχονται από αμεροληψία και αντικειμενικότητα και οφείλουν να ζητήσουν την εξαίρεσή τους, εφόσον η υπόθεση αφορά σε πρόσωπα με τα οποία συνδέονται με ιδιάζουσες σχέσεις φιλίας ή εχθρότητας ή είναι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό. Την εξαίρεση μέλους της Επιτροπής μπορεί να ζητήσει και ο ελεγχόμενος για παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας, με αιτιολογημένη αίτησή του, την οποία υποβάλλει τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα που έχει προσδιοριστεί η συζήτηση της υπόθεσης, και στην οποία αναφέρει με σαφήνεια τους λόγους εξαίρεσης. Η Επιτροπή εξετάζει το αίτημα εξαίρεσης χωρίς την παρουσία του μέλους του οποίου ζητείται η εξαίρεση και αποφαίνεται αιτιολογημένα με απόφασή της. Σε περίπτωση που η υπόθεση αφορά σε μέλος της Επιτροπής, το μέλος αυτό αντικαθίσταται με απόφαση του Πρύτανη, από έναν από τους λοιπούς Αντιπρυτάνεις.

10. Ως προς τη διαδικασία σύγκλησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής και λήψης αποφάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9Α του παρόντος.

23. Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

1. Στο Ι.Π. λειτουργεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.), ως συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο. Κύρια αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι, να διασφαλιστεί ότι τα ερευνητικά έργα που διεξάγονται στο Ίδρυμα είναι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της διεθνούς και ελληνικής νομοθεσίας, αλλά και τους γενικά παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή αξιολογεί το κατά πόσον οι υποβληθείσες προς έγκριση ερευνητικές προτάσεις είναι νόμιμες και ηθικά και δεοντολογικά παραδεκτές, τόσο από την πλευρά των συνεπειών τους κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, όσο και από την πλευρά των συνεπειών των αποτελεσμάτων τους και εισηγείται σχετικά στην Επιτροπή Ερευνών. Η Ε.Η.Δ.Ε. εξετάζει ιδίως το κατά πόσον προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων που συμμετέχουν στην έρευνα και, κυρίως, κατά πόσον προστατεύεται το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού τους, η σωματική και ψυχική τους υγεία και η αξιοπρέπειά τους, τα προσωπικά τους δεδομένα, η διαφορετικότητά τους κ.λπ. Επίσης, εξετάζει αν τα ερευνητικά προγράμματα διενεργούνται με τον απαιτούμενο σεβασμό στα χρησιμοποιούμενα πειραματόζωα και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Ελέγχει, επιπλέον, αν έχουν δοθεί οι άδειες και οι εγκρίσεις των αρμοδίων φορέων, όπου αυτό απαιτείται από τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας.

2. Η Ε.Η.Δ.Ε του Ι.Π. αποτελείται από πέντε (5) τακτικά και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων τρία (3) με τους αναπληρωτές τους είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Ι.Π., τα οποία εξασφαλίζουν κατά το δυνατόν την εκπροσώπηση των γνωστικών αντικειμένων του Ιδρύματος, και δύο (2) πρόσωπα με τους αναπληρωτές τους εκτός του Ιδρύματος. Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε. είναι επιστήμονες με γνώσεις σε θέματα ηθικής, βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, ένας δε εξ αυτών έχει ειδίκευση στην ηθική-βιοηθική. Η θητεία των μελών της Ε.Η.Δ.Ε. είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί για μία (1) ακόμη φορά. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή παύσης για οποιονδήποτε λόγο της θητείας μέλους της Επιτροπής, αυτό αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

3. Η Επιτροπή καταρτίζει Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας, ο οποίος περιέχει βασικούς και εξειδικευμένους, όπου απαιτείται, κανόνες δεοντολογίας της έρευνας οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες που διεξάγονται υπό την ευθύνη ή με συμμετοχή του επιστημονικού προσωπικού του Ιδρύματος, στους χώρους του ή εκτός αυτού, με ή χωρίς χρηματοδότηση. Οι κανόνες δεοντολογίας για την έρευνα εφαρμόζονται και στις δραστηριότητες παροχής εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών, προγραμμάτων κατάρτισης ή άλλων επιστημονικών εφαρμογών που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), καθώς επίσης και σε περιπτώσεις δημοσίευσης άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά ή στις περιπτώσεις υπό εκπόνηση διπλωματικών εργασιών ή διδακτορικών διατριβών.

4. Ως προς τη διαδικασία σύγκλησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής και λήψης αποφάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9Α του παρόντος.

24. Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας

1. Στο Ι.Π. λειτουργεί το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας. Σκοπός του Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας είναι η συζήτηση και η διατύπωση προτάσεων προς τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο για την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με τη διαβίωση των φοιτητών και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος, καθώς και με την ορθή εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων των συλλογικών οργάνων.

2. Το Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας αποτελείται από:

α) τον Αντιπρύτανη που έχει την αρμοδιότητα για θέματα Φοιτητικής Μέριμνας, ως Πρόεδρο,

β) τους 5 (πέντε) Κοσμήτορες των Σχολών του Ιονίου Πανεπιστημίου,

γ) 4 (τέσσερεις) εκπροσώπους των φοιτητών, ήτοι 1 (έναν) για τα Τμήματα της Κέρκυρας, της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου και της Λευκάδας αντίστοιχα.

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται από το σύνολο των ενεργών φοιτητών, κατά τα οριζόμενα περί εκλογής φοιτητών στα συλλογικά όργανα, για θητεία ενός ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση μη εκλογής εκπροσώπων των φοιτητών, το Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τη συμμετοχή αυτών, έως την ανάδειξή τους.

3. Η πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου εκδίδεται από τον Πρύτανη πριν τη λήξη έκαστου ακαδημαϊκού έτους και ισχύει για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

4. Το Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, ο οποίος καταρτίζει και την ημερήσια διάταξη. Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 9Α του παρόντος.

25. Τεχνικό Συμβούλιο

1. Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη, συγκροτείται Τεχνικό Συμβούλιο του Ι.Π., το οποίο αποτελείται από:

α) Τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα, οριζόμενα με τους αναπληρωτές τους, είτε εκ των μελών Δ.Ε.Π. του Ι.Π., είτε, εφόσον δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, εκτός Ι.Π.

β) Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου ειδικότητας Νομικού ή έναν δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος.

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., ύστερα από σχετικό αίτημα του Ιδρύματος.

δ) Έναν Εκπρόσωπο της Πανελληνίου Οργάνωσης Εργοληπτών, οριζόμενο με τον αναπληρωτή του, ύστερα από σχετικό αίτημα του Ιδρύματος.

ε) Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που ορίζεται αρμοδίως με τον αναπληρωτή του, ύστερα από σχετικό αίτημα του Ιδρύματος.

2. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του. Στην ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του, από διοικητικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Η θητεία των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου είναι διετής.

3. Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα, έστω και αν δεν έχουν υποδειχθεί οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄, παρόλο που έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από το Ίδρυμα.

4. Το Τεχνικό Συμβούλιο διατυπώνει τη γνώμη του προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου για τεχνικά θέματα συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών, υπηρεσιών και γενικώς για τεχνικά θέματα που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. Επίσης είναι αρμόδιο να γνωμοδοτήσει για κάθε τεχνικό θέμα, το οποίο παραπέμπεται από τη Σύγκλητο ή τον Πρύτανη (ή ύστερα από αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος).

5. Στις συνεδριάσεις του Τεχνικού Συμβουλίου μετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Επίσης μπορούν να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, επιστήμονες ειδικοτήτων σχετικών με το εκάστοτε προς συζήτηση θέμα, οι οποίοι αποχωρούν πριν την έναρξη της συζήτησης.

6. Ως προς τη διαδικασία σύγκλησης των συνεδριάσεων, συζήτησης των θεμάτων και λήψης αποφάσεων εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

26. Οικονομικό Συμβούλιο

1. Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη, συγκροτείται Οικονομικό Συμβούλιο του Ι.Π. που αποτελείται από:

α) Τέσσερα (4) μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, με γνωστικό αντικείμενο στις Οικονομικές Επιστήμες ή, εφόσον δεν υπάρχουν, σε συναφές πεδίο, με τους αναπληρωτές τους.

β) Έναν (1) εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Οικονομικό Επιμελητήριο, ύστερα από σχετικό αίτημα του Ιδρύματος.

2. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο Πρόεδρος του Οικονομικού Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του. Στην ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του, από υπαλλήλους του Πανεπιστημίου, κατά προτίμηση της Διεύθυνσης Οικονομικού. Η θητεία των μελών του Οικονομικού Συμβουλίου είναι τριετής.

3. Το Οικονομικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα, έστω και αν δεν έχει υποδειχθεί ο εκπρόσωπος της περίπτωσης β΄, παρόλο που έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από το ίδρυμα.

4. Στις αρμοδιότητες του Οικονομικού Συμβουλίου υπάγονται ιδίως:

α) η υποβολή προτάσεων για τη διαμόρφωση της οικονομικής στρατηγικής του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων της κυβερνητικής πολιτικής και του κρατικού προϋπολογισμού,

β) η γνωμοδότηση για τους ετήσιους και μεσοπρόθεσμους στόχους της οικονομικής πολιτικής του Ιδρύματος,

γ) η επισήμανση και αξιολόγηση των αποκλίσεων από τους στόχους της οικονομικής πολιτικής του Ιδρύματος, με εισήγηση σχετικών μέτρων,

δ) η γνωμοδότηση για κάθε άλλο συναφές θέμα μακροοικονομικής πολιτικής του Ιδρύματος, καθώς και για κάθε οικονομικό θέμα, το οποίο παραπέμπεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος,

ε) η παρακολούθηση της πορείας και των προοπτικών της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας.

5. Στις συνεδριάσεις του Οικονομικού Συμβουλίου μετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού του Πανεπιστημίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

6. Ως προς τη διαδικασία σύγκλησης των συνεδριάσεων, συζήτησης των θεμάτων και λήψης αποφάσεων εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

27. Εργαστήρια

1. Στο Ι.Π. λειτουργούν θεσμοθετημένα Εργαστήρια, με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας τους, στα οποία διεξάγεται εκπαιδευτικό έργο (ιδίως σε εξειδικευμένα αντικείμενα), έρευνα και μπορεί να παρέχονται ερευνητικές και μελετητικές υπηρεσίες σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπό τις προϋποθέσεις που τάσσουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Τα Εργαστήρια ανήκουν σε Τμήμα ή σε Τομέα (εφόσον υπάρχει). Μπορεί να ανήκουν σε Σχολή, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει: α) τεκμηριωμένο ενδιαφέρον συμμετοχής από μέλη Δ.Ε.Π. διαφορετικών Τμημάτων της ίδιας Σχολής και β) απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης των οικείων Τμημάτων.

3. Νέα Εργαστήρια ιδρύονται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα ή της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Κοσμητείας της Σχολής, ανάλογα με το αν η υπό ίδρυση μονάδα πρόκειται να ενταχθεί σε Τομέα, Τμήμα, ή Σχολή. Την εισήγηση πρέπει να συνοδεύει ο Εσωτερικός Κανονισμός της υπό ίδρυση μονάδας.

4. Η πράξη του Πρύτανη στην οποία περιλαμβάνεται και ο παραπάνω Εσωτερικός Κανονισμός δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία είναι δυνατή η μετονομασία, συγχώνευση, κατάργηση ή όποια άλλη μεταβολή των λειτουργούντων Εργαστηρίων, καθώς και η τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών τους.

5. Στα Εργαστήρια τοποθετούνται ή μετακινούνται τα μέλη Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.

6. Κάθε Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, το οποίο ανήκει στην ακαδημαϊκή μονάδα, στην οποία ανήκει το Εργαστήριο. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου εκλέγεται για θητεία τριών (3) ετών. Για την εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου ισχύουν τα αναφερόμενα στο μέρος Ε του άρθρου 6 του παρόντος.

7. Σε περίπτωση κατάργησης Εργαστηρίου, τα όργανα και ο εξοπλισμός κατανέμονται, με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής, της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, ανάλογα με τη μονάδα στην οποία ανήκει το Εργαστήριο, σε αντίστοιχες μονάδες που λειτουργούν στη Σχολή, στο Τμήμα ή στον Τομέα.

8. Τα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των Εργαστηρίων του Ι.Π. ορίζονται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς τους.

28. Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών

1. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων του Ι.Π. σε ό,τι αφορά τον α΄ κύκλο σπουδών, αποτυπώνεται στα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών, τα οποία καταρτίζονται και προσφέρονται από τα Τμήματα του Ιδρύματος.

2. Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) καταρτίζεται από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος, η οποία δύναται να συγκροτήσει Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών με αντικείμενο τη σύνταξη σχετικής εισήγησης.

3. Το Π.Π.Σ. περιγράφει τους τίτλους και το περιεχόμενο των Υποχρεωτικών, των κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών και των μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής, το περιεχόμενό τους, τις ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας τους, τυχόν αλληλουχία των μαθημάτων (προαπαιτούμενα μαθήματα, αλυσίδες μαθημάτων), τον αριθμό των Πιστωτικών Μονάδων που αναλογούν ανά εξαμηνιαίο μάθημα κ.λπ.

4. Στο Π.Π.Σ. γίνεται αναφορά στα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα από τη διδασκαλία κάθε μαθήματος ή εκπαιδευτικής δραστηριότητας ή πρακτικής άσκησης και στις πιστωτικές μονάδες αυτών. Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα εξυπηρετούν τον σκοπό της απόκτησης προσόντων, σύμφωνα με το Εθνικό και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

5. Οι προπτυχιακές σπουδές οδηγούν σε τίτλο σπουδών επιπέδου 7 (Τμήματα: Μουσικών Σπουδών, Τεχνών Ήχου και Εικόνας) και 6 (λοιπά Τμήματα), σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (European Qualifications Framework - EQF) και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (Ε.Π.Π.).

6. Τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών δύναται να περιλαμβάνουν μαθήματα για την εκμάθηση ξένων γλωσσών, φροντιστηριακά και εργαστηριακά μαθήματα όπου κρίνεται απαραίτητο, σεμινάρια, πρακτική άσκηση κ.ά., ύστερα από έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

7. Το Π.Π.Σ. περιλαμβάνει:

α) Μαθήματα γενικού υποβάθρου ή θεμελίωσης στις βασικές επιστήμες ή τέχνες. Τα μαθήματα αυτά παρέχουν την αναγκαία επιστημονική γνώση για την κατανόηση του επιστημονικού πεδίου του Προγράμματος Σπουδών.

β) Μαθήματα ειδικού υποβάθρου ή μαθήματα κορμού. Τα μαθήματα αυτά παρέχουν γνώσεις οι οποίες εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό/καλλιτεχνικό πεδίο του Προγράμματος Σπουδών.

γ) Μαθήματα εμβάθυνσης/εμπέδωσης γνώσεων της ειδικότητας του επιστημονικού/καλλιτεχνικού πεδίου.

δ) Μαθήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων.

ε) Πτυχιακή/Διπλωματική Εργασία διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού εξαμήνου.

29. Αναθεώρηση Προγράμματος Σπουδών

1. Το Π.Π.Σ. δύναται να αναθεωρηθεί, μέσω της ίδιας διαδικασίας που ακολουθείται για την κατάρτισή του. Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών τίθεται σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Επιμέρους στοιχεία του, όπως το περιεχόμενο μαθήματος, ο φόρτος εργασίας και οι πιστωτικές μονάδες μαθήματος, νέα μαθήματα επιλογής, προαπαιτούμενα μαθήματα, αλυσίδες μαθημάτων κ.τ.ό., μπορούν να αναθεωρούνται κάθε ακαδημαϊκό έτος. Το χρονικό όριο ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκρισης ταυτίζεται με το πέρας του προηγουμένου ακαδημαϊκού έτους (31η Αυγούστου). Ως προς τα ουσιαστικά στοιχεία του, όπως υποχρεωτικά μαθήματα, μαθησιακά αποτελέσματα, διάρθρωση των μαθημάτων σε εξάμηνα κ.τ.ό., το Πρόγραμμα Σπουδών αναθεωρείται - το νωρίτερο - μετά από τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα εφαρμογής του.

2. Προκειμένου να εφαρμοστεί το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών, μετά την έγκρισή του, απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος που καθορίζει τις αντιστοιχίες όλων των μαθημάτων μεταξύ του προηγούμενου και του νέου ισχύοντος Προγράμματος. Οι εν λόγω αντιστοιχίες καταχωρίζονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του φοιτητολογίου.

30. Οδηγός Σπουδών

1. Η Συνέλευση κάθε Τμήματος καταρτίζει Οδηγό Σπουδών, ο οποίος αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.

2. Ο Οδηγός Σπουδών περιλαμβάνει ιδίως: α) το Π.Π.Σ. του Τμήματος και τις σχετικές με αυτό πληροφορίες με βάση όσα αναφέρονται στο άρθρο 28 του παρόντος, καθώς και τα περιγράμματα όλων των μαθημάτων, θέματα σχετικά με την εκπόνηση της Πτυχιακής/Διπλωματικής εργασίας, την Πρακτική Άσκηση και γενικά θέματα σχετικά με την όλη εκπαιδευτική διαδικασία, β) τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, γ) τον κανονισμό εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, δ) διάφορες πληροφορίες σχετικές με το Τμήμα, ε) τα ονοματεπώνυμα και την ιδιότητα των μελών του διδακτικού και τεχνικού προσωπικού του Τμήματος, καθώς και τα ονόματα των Ομότιμων Καθηγητών, στ) πληροφορίες για τη λειτουργία των εργαστηρίων, ζ) πληροφορίες για την κεντρική Διοίκηση του Ιδρύματος και τα διοικητικά όργανα της Σχολής και του Τμήματος, η) πληροφορίες σχετικές με φοιτητικά θέματα, όπως κοινωνικές παροχές, υποτροφίες, δάνεια, συγγράμματα κ.λπ. και θ) κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται απαραίτητη από τη Συνέλευση του Τμήματος.

31. Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1. Όλα τα μαθήματα του Π.Π.Σ. αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο αριθμό Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), οι οποίες αντιπροσωπεύουν τη σχετική βαρύτητα και τον φόρτο εργασίας των διαφόρων μαθημάτων.

2. α) Κατά την κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών λαμβάνεται υπόψη ότι o συνολικός φόρτος εργασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων ενός ακαδημαϊκού έτους για έναν φοιτητή σε καθεστώς πλήρους φοίτησης κυμαίνεται από 1500 έως 1800 ώρες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 60 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Ο φόρτος εργασίας ανά εξάμηνο κυμαίνεται, αντίστοιχα, από 750 έως 900 ώρες, που αντιστοιχούν σε 30 Πιστωτικές Μονάδες. Σε κανένα μάθημα του Π.Π.Σ. δεν μπορούν να αποδοθούν λιγότερες από δύο (2) Πιστωτικές Μονάδες.

β) Η ακριβής αντιστοιχία ωρών εργασίας και Πιστωτικών Μονάδων, κυμαινόμενη μεταξύ 25 και 30 ωρών ανά Πιστωτική Μονάδα, πρέπει να ορίζεται με ενιαίο τρόπο για ολόκληρο το Πρόγραμμα Σπουδών.

γ) Σε περίπτωση εκπόνησης Πτυχιακών/Διπλωματικών εργασιών ή πρακτικών ασκήσεων με περισσότερες των 30 συνολικά Πιστωτικές Μονάδες, αυτές κατανέμονται σε περισσότερα του ενός εξάμηνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

32. Επιλογή Κατεύθυνσης

1. Στην περίπτωση που το Π.Π.Σ. το οποίο παρακολουθεί ο φοιτητής προβλέπει Κατευθύνσεις Σπουδών, η επιλογή της Κατεύθυνσης γίνεται από τον φοιτητή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις οι οποίες έχουν καθοριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

2. Ο φοιτητής δικαιούται μία και μόνο αλλαγή στην Κατεύθυνση που επέλεξε αρχικά, η οποία πραγματοποιείται κατόπιν αίτησής του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.

3. Μαθήματα της αρχικής Κατεύθυνσης, στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής και δεν είναι κοινά με τη νέα Κατεύθυνση, δεν λαμβάνονται υπόψη στις προϋποθέσεις για τη λήψη του τίτλου ούτε στον υπολογισμό του βαθμού Πτυχίου/Διπλώματος, καταχωρίζονται δε στο Παράρτημα Διπλώματος.

33. Οργάνωση - Διεξαγωγή εξετάσεων

1. Τη γενική ευθύνη εύρυθμης διεξαγωγής των εξετάσεων του Τμήματος, έχει ο Πρόεδρος του Τμήματος, ο οποίος μεριμνά έγκαιρα για τον ορισμό επιτηρητών, την καταλληλότητα των χώρων, τη διαθεσιμότητα των υλικών και μέσων και γενικότερα για το αδιάβλητο των εξετάσεων.

2. Στην περίπτωση των γραπτών εξετάσεων, ως επιτηρητές ορίζονται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των λοιπών κατηγοριών διδακτικού προσωπικού του Τμήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες ή μεταδιδάκτορες.

3. Οι εξετάσεις διεξάγονται μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη Συνέλευση και ανακοινώνονται στον ιστότοπο του οικείου Τμήματος. Η επαναληπτική εξέταση των μαθημάτων και των δύο εξαμήνων (χειμερινού και εαρινού) πραγματοποιείται τον Σεπτέμβριο σε ημερομηνίες που καθορίζονται και ανακοινώνονται με τον ίδιο τρόπο.

4. Ο φοιτητής έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση εκείνων μόνο των μαθημάτων, τα οποία έχει επιλέξει στη δήλωση μαθημάτων στην αρχή του εξαμήνου.

5. Μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που έχουν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης, να εξεταστούν σε μαθήματα που έχουν δηλωθεί, έστω και μία φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου, ανεξάρτητα από το εάν αυτά διδάσκονται στο αντίστοιχο χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

6. Με ευθύνη της Γραμματείας του οικείου Τμήματος, οριστικοποιείται στην ηλεκτρονική εφαρμογή φοιτητολογίου η σύνδεση μαθήματος με διδάσκοντα, σύμφωνα με την ανάθεση μαθημάτων. Στη συνέχεια, καταρτίζονται οι κατάλογοι συμμετοχής στην εξέταση, ανά μάθημα, σύμφωνα με τις υποβληθείσες δηλώσεις μαθημάτων και μόνο.

7. Οι διδάσκοντες ενημερώνονται για τον κατάλογο των φοιτητών που συμμετέχουν στην εξέταση, από την ηλεκτρονική εφαρμογή εξυπηρέτησης διδασκόντων, μέσω της οποίας καταχωρίζουν τη βαθμολογία της εξέτασης, εντός τριών (3) εβδομάδων το αργότερο από την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος.

8. Στην περίπτωση των γραπτών εξετάσεων, φοιτητής που διαπιστώνεται ότι αντιγράφει καθ’ οιονδήποτε τρόπο (π.χ. από βιβλία ή σημειώσεις, από γραπτό φοιτητή, με τη βοήθεια κινητού), ή συνεννοείται με άλλον ή άλλους φοιτητές ή παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, μηδενίζεται, αφού σημειωθεί και μονογραφηθεί το γραπτό του από τον επιτηρητή που έκανε τη διαπίστωση, και ενημερώνεται ο Πρόεδρος του Τμήματος, προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 81 του παρόντος.

9. Ο διδάσκων, μετά το πέρας της εξέτασης, δύναται να αναρτά τις απαντήσεις των θεμάτων των εξετάσεων στον προσωπικό του ιστότοπο ή στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος.

10. Τα γραπτά των φοιτητών φυλάσσονται με επιμέλεια του διδάσκοντος για ένα (1) ημερολογιακό έτος από τη διενέργεια της εξέτασης και στη συνέχεια καταστρέφονται, εκτός αν εκκρεμεί σχετική ποινική, πειθαρχική ή οποιαδήποτε άλλη διοικητική διαδικασία.

11. Οι διδάσκοντες καθορίζουν τον τόπο και τον χρόνο για την επίδειξη των γραπτών σε φοιτητές που το αιτηθούν, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

34. Τρόποι εξέτασης

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών γίνεται από τους διδάσκοντες του εκάστοτε μαθήματος. Ο διδάσκων μπορεί να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες που ανατίθενται στους φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος. Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμίες που ορίζονται από τον διδάσκοντα και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνουν το πέρας της εξεταστικής περιόδου του τρέχοντος εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών καθώς και όλες οι πληροφορίες που αφορούν κάθε μάθημα, αναφέρονται αναλυτικά στο περίγραμμα του μαθήματος το οποίο περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος. Αν κάποιο μάθημα έχει ανατεθεί από τη Συνέλευση Τμήματος σε περισσότερους του ενός διδάσκοντες, η εξέταση του μαθήματος μπορεί να οργανωθεί από κοινού και ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών μπορεί να είναι είτε κοινός είτε διαφορετικός ανά διδάσκοντα, αρκεί να ενημερώνονται σχετικά οι φοιτητές στην αρχή του εξαμήνου.

35. Τρόποι εξέτασης ΦμεΑ

1. Οι διδάσκοντες οφείλουν να λαμβάνουν την απαιτούμενη μέριμνα για την εξέταση Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ). Τόσο οι ΦμεΑ όσο και οι διδάσκοντες μπορούν να απευθύνονται στους Καθηγητές - Συμβούλους ΦμεΑ, που έχουν οριστεί για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου, με σκοπό την παροχή ειδικότερων οδηγιών για την ευχερή συμμετοχή των ΦμεΑ στις εξετάσεις.

2. Οι εξετάσεις των ΦμεΑ πραγματοποιούνται σε κλίμα σεβασμού και αποδοχής της ιδιαιτερότητας.

3. Οι ΦμεΑ συμμετέχουν στις εξετάσεις την ίδια μέρα και ώρα με τους υπόλοιπους φοιτητές.

4. Οι ΦμεΑ οφείλουν να προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους στη Γραμματεία του Τμήματός τους σχετική γνωμάτευση από αρμόδιο δημόσιο φορέα η οποία να πιστοποιεί το είδος της αναπηρίας τους.

5. Οι ΦμεΑ οφείλουν επίσης να επικοινωνήσουν με τον Σύμβουλο Καθηγητή του Τμήματός τους, προκειμένου να τον ενημερώσουν για τις ιδιαίτερες ανάγκες τους κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

6. Στις περιπτώσεις φοιτητών με αισθητηριακές ή κινητικές αναπηρίες, κατά τις οποίες χρειάζονται ειδικές διευθετήσεις, οι φοιτητές ενημερώνουν πριν από κάθε εξεταστική τον Σύμβουλο Καθηγητή και αυτός επικοινωνεί με τους εξεταστές προκειμένου να ρυθμιστούν αυτά τα ειδικά θέματα.

7. Στις περιπτώσεις φοιτητών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα (Δ.Ε.Π.-Υ.) ή/και Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή (π.χ. Δυσλεξία), οι φοιτητές δεν είναι απαραίτητο να επικοινωνήσουν πριν την εξέταση με τον Σύμβουλο Καθηγητή, χρειάζεται όμως να έχουν μαζί τους κατά την εξέταση φωτοτυπία της σχετικής γνωμάτευσης που εκδίδεται από τα αρμόδια Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης ή Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, και να ενημερώσουν στην αρχή της διαδικασίας εξέτασης για τον τρόπο που επιθυμούν να εξεταστούν (γραπτά ή προφορικά), εφόσον υπάρχει σχετική οδηγία στη γνωμάτευση.

8. Οι ΦμεΑ που έχουν δικαίωμα προφορικής εξέτασης, οφείλουν να προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους στη Γραμματεία του Τμήματός τους έγκυρη σχετική γνωμάτευση από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα. Επίσης, οφείλουν να έχουν μαζί τους κατά την εξέταση φωτοτυπία της γνωμάτευσης αυτής. Αν δεν επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα της προφορικής εξέτασης, μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν γραπτώς.

9. Οι ΦμεΑ που έχουν δικαίωμα προφορικής εξέτασης, ενημερώνουν τον υπεύθυνο καθηγητή κατά την έναρξη της διαδικασίας εξέτασης. Ο καθηγητής δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί στον φοιτητή την προφορική εξέταση ούτε να τον παροτρύνει να εξεταστεί με διαφορετικό τρόπο. Οφείλει να σεβαστεί απόλυτα την απόφαση του φοιτητή.

10. Οι ΦμεΑ που έχουν δικαίωμα προφορικής εξέτασης λαμβάνουν τα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους φοιτητές.

11. Στην περίπτωση εξέτασης φοιτητών με Δ.Ε.Π.-Υ. ή/και Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή, διαβάζονται αργά και καθαρά οι εκφωνήσεις των θεμάτων. Ο φοιτητής μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις με όποια σειρά επιθυμεί.

12. Οι ΦμεΑ που εξετάζονται προφορικά, χρήζουν βοήθειας ως προς την ανάγνωση και κατανόηση των ερωτήσεων αλλά όχι μείωσης των απαιτήσεων του διδάσκοντα ως προς την πληρότητα και ορθότητα των απαντήσεων ούτε άλλης βοήθειας πέραν των προαναφερομένων.

13. Στην περίπτωση προφορικής εξέτασης ατόμου με τραυλισμό, είναι σημαντικό ο καθηγητής να επιδεικνύει υπομονή, να μην πιέζει με κανέναν λεκτικό ή μη λεκτικό τρόπο τον φοιτητή να ολοκληρώσει γρήγορα την απάντησή του και να μην ολοκληρώνει ο ίδιος αυτό που υποθέτει ότι θέλει να πει ο φοιτητής. Ο καθηγητής δεν πρέπει να σχολιάζει με κανέναν τρόπο την εκφορά του λόγου του φοιτητή ούτε να κάνει οποιαδήποτε σχετική παραίνεση. Οφείλει απλώς να περιμένει υπομονετικά τον φοιτητή να ολοκληρώσει τις απαντήσεις του.

14. Για τους φοιτητές με Δ.Ε.Π.-Υ. ή/και Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή (δυσλεξία, δυσγραφία, κ.λπ.) χρειάζονται ειδικοί χειρισμοί κατά την εξέταση, προφορική ή γραπτή, για τους οποίους ο Σύμβουλος Καθηγητής ενημερώνει τους επιτηρητές και τους διδάσκοντες.

15. Οι φοιτητές με αναπηρία στα άνω άκρα δικαιούνται βοηθό γραφής, ο οποίος θα πρέπει να έχει ζητηθεί εκ των προτέρων από τον Σύμβουλο Καθηγητή. Οι βοηθοί γραφής είναι εθελοντές, οι οποίοι αναλαμβάνουν κατά τη διάρκεια της εξέτασης να απαντούν γραπτά τις ερωτήσεις ύστερα από υπαγόρευση του ΦμεΑ. Αν είναι φοιτητές, μπορεί είτε να προέρχονται από διαφορετικό Τμήμα από εκείνο του ΦμεΑ, ή να φοιτούν στο ίδιο Τμήμα, αλλά σε μικρότερο έτος. Σε αυτή την περίπτωση, η μεταγραφή γίνεται κατά λέξη, παρουσία επιτηρητή.

16. Σε περίπτωση ΦμεΑ με μερική απώλεια όρασης, τα θέματα των γραπτών εξετάσεων δίνονται στον φοιτητή σε κατάλληλη μορφή (ποσοστιαία μεγέθυνση των γραμμάτων) και, εάν το επιθυμεί, ο καθηγητής του διαβάζει μεγαλοφώνως τα θέματα, όσες φορές χρειαστεί.

17. Σε περίπτωση ολικής απώλειας όρασης και, μέχρι να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή των εξετάσεων σε γραφή Braille, προτείνεται είτε η προφορική εξέταση είτε η χρήση βοηθού γραφής.

18. Οι κωφοί ή βαρήκοοι φοιτητές δύναται να εξετάζονται προφορικά με τη βοήθεια επίσημου διερμηνέα, κατόπιν αιτήματός τους στον Σύμβουλο Καθηγητή, ο οποίος γνωστοποιεί την ανάγκη αυτή στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.

36. Βαθμολογία - Βελτίωση βαθμολογίας

1. Τα μαθήματα βαθμολογούνται στην αριθμητική κλίμακα του 10 (0 έως 10) με ακρίβεια δεκάτου της μονάδας (ένα δεκαδικό ψηφίο).

2. Η εκ παραδρομής καταχώρηση μη ορθής βαθμολογίας σε κάποιον φοιτητή διορθώνεται από τον διδάσκοντα κατόπιν εισήγησής του προς τη Γραμματεία του Τμήματος. Άλλου είδους αναβαθμολόγηση δεν είναι δυνατή.

3. Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις (3) φορές σε ένα μάθημα, δύναται να εξετάζεται μετά από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. με το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, η οποία ορίζεται από τον Κοσμήτορα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

4. Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως πέντε (5) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα. Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και της επανεξέτασης που θα λάβει ο φοιτητής, επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τους δύο.

37. Πρακτική Άσκηση

1. Οι φοιτητές δύνανται να υλοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σχετική με τον επαγγελματικό προσανατολισμό του οικείου Τμήματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται και κατά το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

2. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών ορίζονται στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου, ο οποίος εγκρίνεται και αναθεωρείται από τη Σύγκλητο.

38. Πτυχιακή/Διπλωματική Εργασία

1. Οι φοιτητές υποχρεούνται ή δύνανται να εκπονήσουν Πτυχιακή ή Διπλωματική Εργασία, εφόσον προβλέπεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του οικείου Τμήματος και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

2. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να αναλαμβάνει την επίβλεψη συγκεκριμένου αριθμού Πτυχιακών/Διπλωματικών Εργασιών ανά εξάμηνο, όπως ορίζεται από τη Συνέλευση Τμήματος. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύνανται να αναλαμβάνουν την επίβλεψη Πτυχιακών/Διπλωματικών Εργασιών και μέλη άλλων κατηγοριών διδακτικού προσωπικού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι φοιτητές, ύστερα από συνεννόηση με τον προτεινόμενο επιβλέποντα καθηγητή, υποβάλλουν αίτηση ανάληψης θέματος Πτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, η οποία εγκρίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Στην ίδια απόφαση, η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τον επιβλέποντα και συγκροτεί την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι ο επιβλέπων. Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής μπορούν να είναι μέλη Δ.Ε.Π., ή μέλη άλλων κατηγοριών διδακτικού προσωπικού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ή διδάσκοντες άλλων Τμημάτων του ιδρύματος με ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το θέμα της προς εκπόνηση εργασίας.

3. Η εκπόνηση της Πτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας γίνεται ατομικά από τον κάθε φοιτητή ή, αν το απαιτεί η φύση του θέματος και κατ’ εξαίρεση, από ομάδα το πολύ δύο (2) φοιτητών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι διακριτή η ατομική εργασία και συμβολή και των δύο φοιτητών, τόσο κατά την εκπόνηση, όσο και κατά την παρουσίαση της εργασίας.

4. Ο τυπικός χρόνος ολοκλήρωσης της Πτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Ο χρόνος ολοκλήρωσης μπορεί να παραταθεί κατά ένα εξάμηνο με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του φοιτητή, ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη εξάμηνο. Μετά το πέρας των τριών (3) εξαμήνων ο φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει εκ νέου αίτηση ανάληψης Πτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας.

5. Οι φοιτητές, με αίτησή τους προς τη Συνέλευση του Τμήματος, μπορούν να αιτηθούν το πολύ μία φορά την αλλαγή θέματος Πτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας ή/και επιβλέποντος.

6. Προβλέπεται για όλες τις Πτυχιακές/Διπλωματικές Εργασίες (και τις αντίστοιχες εργασίες σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο) η χρήση του ειδικού λογισμικού ανίχνευσης και αποτύπωσης του ποσοστού ταύτισης ακαδημαϊκών εργασιών με το περιεχόμενο άλλων πηγών από βάση δεδομένων του. Ο έλεγχος μέσω του ειδικού λογισμικού πρέπει να έχει προηγηθεί της εξέτασης της εργασίας. Με τον έλεγχο αυτό προκύπτει μία αναφορά αυθεντικότητας (Originality Report), στην οποία αναφέρεται το ποσοστό ταύτισης. Η τελική κρίση όσον αφορά στην αξιολόγηση της αναφοράς, γίνεται από τον επιβλέποντα. Σε περίπτωση που μέσω αυτής της διαδικασίας επαληθευθεί η αυθεντικότητα και η πρωτοτυπία της εργασίας, εγκρίνεται από τον επιβλέποντα η παρουσίασή της ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής.

7. Στην παρουσίαση της εργασίας δύναται να παρίστανται και άλλα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (διδάσκοντες, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, κ.λπ.).

8. Για την εξέταση της εργασίας ο επιβλέπων καθηγητής ενημερώνει τη Γραμματεία του Τμήματος και τα μέλη της επιτροπής εξέτασης. Ο φοιτητής έχει την ευθύνη της κατάθεσης αντιτύπου της Πτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή για την επιτροπή εξέτασης. Τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και υποβάλλουν ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη για την ορθότητα και την πληρότητα της προσέγγισης που ακολουθήθηκε και της λύσης που δόθηκε στο πρόβλημα καθώς και για τον βαθμό συμμετοχής καθενός από τους συμμετέχοντες στην εκπόνηση της εργασίας φοιτητές, σε περίπτωση που είναι περισσότεροι του ενός. Τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής κρίνουν και βαθμολογούν ανεξάρτητα καθέναν από τους συμμετέχοντες στην ομάδα εκπόνησης της εργασίας φοιτητές. Ο βαθμός της Πτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας για καθέναν από τους φοιτητές, προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των μελών της Τριμελούς Επιτροπής. Ο επιβλέπων καθηγητής υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος το πρακτικό εξέτασης με τη βαθμολογία των μελών.

9. Εάν μια Πτυχιακή/Διπλωματική Εργασία κριθεί ελλιπής, αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία. Στην περίπτωση αυτή, η παρουσίαση λαμβάνει χώρα σε ημερομηνία που υποδεικνύει η Τριμελής Επιτροπή, μετά από συνεννόηση με τον φοιτητή, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία εξέτασης, όπως ορίζεται στις ανωτέρω παραγράφους του άρθρου αυτού.

10. Όλες οι ολοκληρωμένες εργασίες κατατίθενται στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου. Η κατάθεση των εργασιών από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική και ελέγχεται από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Η κατάθεση των εργασιών από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική και ελέγχεται από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.

11. Στην περίπτωση κατά την οποία τα επιστημονικά αποτελέσματα της Πτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας κατοχυρωθούν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία ως προς τους κατόχους των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτό.

12. Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας των ακαδημαϊκών Τμημάτων δύναται να προβλέπουν παρεκκλίσεις από τις προβλέψεις των παρ. 2-9 του παρόντος άρθρου.

39. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξερχόμενων φοιτητών Erasmus

1. Οι εξερχόμενοι φοιτητές Erasmus, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου απουσίας τους στο εξωτερικό, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δηλώσεων μαθημάτων. Δεν δικαιούνται, επίσης, να συμμετάσχουν στις εξετάσεις μαθημάτων (χειμερινή ή εαρινή εξεταστική περίοδος) του Προγράμματος Σπουδών που διδάσκονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου απουσίας τους. Δικαιούνται, ωστόσο, να εξεταστούν σε μαθήματα προγενέστερων εξαμήνων, εφόσον τα έχουν δηλώσει στο παρελθόν.

2. Τα μαθήματα που παρακολουθούν επιτυχώς οι εξερχόμενοι φοιτητές Erasmus στο συνεργαζόμενο ίδρυμα της αλλοδαπής και δεν αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 51 του παρόντος, αναφέρονται στο Παράρτημα Διπλώματος με τον βαθμό και τις Πιστωτικές Μονάδες τους, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του βαθμού Πτυχίου. Στο Παράρτημα Διπλώματος (και μόνο) περιλαμβάνεται και η Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του Erasmus, όταν δεν αναγνωρίζεται ως αντίστοιχη της τυχόν προβλεπόμενης στα Προγράμματα Σπουδών των ακαδημαϊκών Τμημάτων Πρακτικής Άσκησης.

3. Για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φοιτητών σχετικά με το Πρόγραμμα Erasmus λειτουργεί ειδικός χώρος στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου.

40. Ολοκλήρωση σπουδών - Βαθμός και χαρακτηρισμός Πτυχίου

1. Για τη λήψη του Πτυχίου ο φοιτητής θα πρέπει αθροιστικά να έχει:

· εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των απαιτούμενων μαθημάτων,

· συμπληρώσει τον προβλεπόμενο αριθμό Πιστωτικών Μονάδων (ECTS),

· ολοκληρώσει την εκπόνηση Πτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας ή την Πρακτική Άσκηση, στην περίπτωση που τα ανωτέρω προβλέπονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του οικείου Τμήματος,

· ικανοποιήσει τυχόν επιπλέον προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος.

2. Τα μαθήματα βαθμολογούνται στην αριθμητική κλίμακα του 10 (0 έως 10) με ακρίβεια δεκάτου της μονάδας (ένα δεκαδικό ψηφίο).

3. Ο τελικός βαθμός του Πτυχίου ισούται με το πηλίκο του αθροίσματος των γινομένων βαθμών μαθημάτων επί Πιστωτικές Μονάδες [Βαθμός μαθήματος x Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) μαθήματος] προς το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (τουλάχιστον 240 για Προγράμματα Σπουδών Τμημάτων με διάρκεια φοίτησης 4 έτη και τουλάχιστον 300 για Προγράμματα Σπουδών Τμημάτων με διάρκεια φοίτησης 5 έτη). Στα μαθήματα περιλαμβάνεται και η Πτυχιακή/Διπλωματική Εργασία με τις αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες, εφόσον προβλέπεται η εκπόνησή της στο Πρόγραμμα Σπουδών του οικείου Τμήματος.

4. Ο υπολογισμός του βαθμού Πτυχίου κατά την προηγούμενη παράγραφο, δεν εφαρμόζεται για τους φοιτητές που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, έχουν υπερβεί τον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο σπουδών για το Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολουθούν, καθώς και για τους φοιτητές που παρακολουθούν Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων του πρώην T.E.I. Ιονίων Νήσων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφαρμόζεται ο παλαιότερος τρόπος υπολογισμού του βαθμού Πτυχίου.

5. Αν ο φοιτητής έχει εξετασθεί επιτυχώς σε περισσότερα από τα απαιτούμενα μαθήματα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, τα επιπλέον μαθήματα αναγράφονται στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και στο Παράρτημα Διπλώματος του άρθρου 42 του παρόντος, με τον βαθμό και τις πιστωτικές μονάδες τους, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του βαθμού Πτυχίου. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ποια μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής θα συνυπολογιστούν για τον βαθμό Πτυχίου και ποια θα θεωρηθούν ως πλεονάζοντα.

6. H ανακήρυξη φοιτητών όλων των Τμημάτων των Σχολών του Ι.Π. που ολοκλήρωσαν τον α΄ κύκλο σπουδών ως Πτυχιούχων, καθώς και οι διαδικασίες εξέτασης-αξιολόγησης Πτυχιακών/Διπλωματικών Εργασιών διενεργούνται ως ακολούθως :

α) Μετά το πέρας των εξεταστικών περιόδων Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, στις αμέσως επόμενες δύο (2) εβδομάδες πραγματοποιείται η εξέταση-αξιολόγηση Πτυχιακών/Διπλωματικών Εργασιών του προπτυχιακού κύκλου σπουδών. Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, μπορεί να ορίζεται διαφορετικά η περίοδος εξέτασης-αξιολόγησης Πτυχιακών/Διπλωματικών Εργασιών.

β) Ως ημερομηνία αποφοίτησης, θεωρείται η ημερομηνία της τελευταίας ημέρας της περιόδου, κατά την οποία εξετάστηκαν οι Πτυχιακές/Διπλωματικές Εργασίες. Η ίδια ημερομηνία θα αναγράφεται και στην περίπτωση που η τελευταία υποχρέωση για τη λήψη Πτυχίου ενός φοιτητή, δεν είναι η Πτυχιακή/Διπλωματική Εργασία, αλλά ένα ή περισσότερα μαθήματα για τα οποία έλαβε επιτυχή βαθμολογία στην αντίστοιχη εξεταστική περίοδο. Αυτό εξασφαλίζει την ίδια ημερομηνία λήψης Πτυχίου για όσους φοιτητές ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις σπουδές σε μια από τρεις εξεταστικές περιόδους του Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου.

γ) Ειδικά για Προγράμματα Σπουδών, στα οποία η τελευταία υποχρέωση για τη λήψη Πτυχίου είναι η ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, ως ημερομηνία αποφοίτησης λαμβάνεται η ημερομηνία περάτωσης της Πρακτικής Άσκησης.

7. Ο τελικός βαθμός του Πτυχίου υπολογίζεται με ακρίβεια εκατοστού (δύο δεκαδικά ψηφία). Ο χαρακτηρισμός βαθμού του Πτυχίου καθορίζεται ως εξής:

· 5,00 - 6,49 «Καλώς»

· 6,50 - 8,49 «Λίαν καλώς»

· 8,50 - 10,00 «Άριστα»

41. Διαδικασία απονομής τίτλου σπουδών

1. Προκειμένου να ενταχθούν στη διαδικασία απονομής τίτλου σπουδών, οι φοιτητές οφείλουν να καταθέσουν σχετική αίτηση προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, ενώ για τη συμμετοχή τους στην τελετή καθομολόγησης, οφείλουν να έχουν προσκομίσει στη Γραμματεία του Τμήματός τους:

· Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ιδρύματος, όπου θα αναφέρεται ότι δεν υπάρχει καμία οφειλή σε τεκμήρια ή/και εξοπλισμό της,

· την Κάρτα Σίτισής τους, εφόσον διαθέτουν,

· το Ακαδημαϊκό Βιβλιάριο Υγείας τους, εφόσον διαθέτουν,

· την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα, αν έχει εκδοθεί.

Οι Γραμματείες των ακαδημαϊκών Τμημάτων δύνανται να ζητούν την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, προς την κατεύθυνση της προστασίας των περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος.

2. Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών εκδίδεται από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης σπουδών, η οποία επέχει θέση αντιγράφου Πτυχίου, ενώ η χορήγηση του τίτλου σπουδών απονέμεται μετά την τελετή καθομολόγησης. Η μορφή του Πτυχίου είναι κοινή για τα Τμήματα του Πανεπιστημίου.

42. Παράρτημα Διπλώματος

1. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών εκδίδεται το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement), στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Το Παράρτημα Διπλώματος αποτελεί συνοδευτικό και επεξηγηματικό έγγραφο, το οποίο δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τον επίσημο τίτλο σπουδών.

2. Το Παράρτημα Διπλώματος περιλαμβάνει πίνακα κατάταξης της βαθμολογίας των αποφοίτων του οικείου Τμήματος. Η κατάταξη γίνεται σε πέντε κλιμάκια βαθμολογίας, ως εξής:

· 5,00 - 5,99

· 6,00 - 6,99

· 7,00 - 7,99

· 8,00 - 8,99

· 9,00 - 10,00

Για κάθε κλιμάκιο αναγράφεται το επί τοις εκατό ποσοστό των αποφοίτων, που έλαβαν αντίστοιχο βαθμό Πτυχίου κατά τα δύο προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη.

Ο πίνακας κατάταξης παραλείπεται σε περιπτώσεις αποφοίτων, που ο βαθμός του Πτυχίου τους υπολογίζεται με τον παλαιότερο τρόπο, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 40 του παρόντος.

3. Η ημερομηνία έκδοσης του Παραρτήματος είναι σε κάθε περίπτωση μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της βεβαίωσης επιτυχούς περάτωσης σπουδών ή της απονομής του τίτλου σπουδών.

43. Καθομολόγηση - Τύπος Πτυχίου

1. Οι απόφοιτοι του Ι.Π., προκειμένου να παραλάβουν Πτυχίο, δίνουν την καθιερωμένη καθομολόγηση. Η καθομολόγηση δεν αποτελεί συστατικό στοιχείο της επιτυχούς περάτωσης των σπουδών, είναι όμως αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του Πτυχίου.

2. Η καθομολόγηση γίνεται σε ειδική τελετή δύο (2) φορές τον χρόνο μετά το πέρας των εξεταστικών περιόδων σε συγκεκριμένες περιόδους, ενώπιον του Πρύτανη, των Αντιπρυτάνεων, του Κοσμήτορα της Σχολής και του Προέδρου του Τμήματος. Σε περίπτωση που ο απόφοιτος δεν συμμετάσχει στην τελετή καθομολόγησης, θα πρέπει, με μέριμνα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος, να υπογράψει το κείμενο της καθομολόγησης, δηλώνοντας την αποδοχή του, προκειμένου να παραλάβει το Πτυχίο του.

3. Το κείμενο της καθομολόγησης για κάθε Τμήμα προτείνεται από τη Συνέλευση Τμήματος και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο.

4. Ο τύπος του Πτυχίου που απονέμεται στους αποφοίτους του α΄ κύκλου σπουδών ακολουθεί το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα Α του παρόντος.

44. Αξιολόγηση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών

1. Η εσωτερική αξιολόγηση - αυτοαξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των Π.Π.Σ., συνίσταται στη συστηματική αποτίμηση και καταγραφή του διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου έργου από το ίδιο το Ίδρυμα και τα ακαδημαϊκά Τμήματα σε σχέση με τη φυσιογνωμία, τον στόχο και την αποστολή τους.

2. Η αξιολόγηση των Π.Π.Σ. συντονίζεται από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του οικείου Τμήματος, εποπτεύεται από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος και πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τύπους και τη διαδικασία που ορίζει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Ε.Ε.) για τα Α.Ε.Ι.

3. Η εσωτερική αξιολόγηση είναι μια περιοδικά επαναλαμβανόμενη διαδικασία, στην οποία συμμετέχουν τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού και οι φοιτητές, κυρίως με απαντήσεις ερωτηματολογίων, και μπορεί να συμπεριλάβει συνεντεύξεις, ομαδικές συζητήσεις και κάθε άλλη πρόσφορη πηγή πληροφόρησης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος και της εκάστοτε ακαδημαϊκής μονάδας.

4. Η κατάρτιση του ερωτηματολογίου και η συγκρότηση σε ηλεκτρονική μορφή της φόρμας των ερωτηματολογίων αξιολόγησης διδασκόντων και μαθημάτων του Τμήματος ηλεκτρονικά, πραγματοποιείται μέσω της σχετικής εφαρμογής της ΜΟ.ΔΙ.Π. Τα ερωτηματολόγια, τα οποία συμπληρώνουν οι φοιτητές, αφορούν κυρίως στην ποιότητα και τα μέσα της έρευνας και διδασκαλίας, τη δομή και το περιεχόμενο των σπουδών, τη συνεργασία με τους διδάσκοντες, τη φοιτητική μέριμνα, τις διοικητικές υπηρεσίες και την υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος ή του Ιδρύματος.

5. Η διαδικασία αποτίμησης μέσω ερωτηματολογίου γίνεται σε κάθε εξάμηνο, σε χρόνο που ορίζεται από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. και αφορά σε όλα τα προσφερόμενα μαθήματα του Π.Π.Σ. Η πρόσβαση και η συμπλήρωση πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής εφαρμογής της ΜΟ.ΔΙ.Π. Η εφαρμογή εξασφαλίζει την ανώνυμη ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης από φοιτητές ως εξής: Τα ερωτηματολόγια ενεργοποιούνται για όλους τους φοιτητές που έχουν δηλώσει ένα μάθημα και το παρακολουθούν κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης. Η πρόσβαση στην εφαρμογή της ΜΟ.ΔΙ.Π. πραγματοποιείται με τη χρήση του ενιαίου κωδικού που παρέχεται από το Ίδρυμα για την πρόσβαση στο σύνολο των ηλεκτρονικών του υπηρεσιών και είναι εθελοντική.

6. Μέσω του ίδιου πληροφοριακού συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π., οι διδάσκοντες οφείλουν να συμπληρώνουν τα εξής απογραφικά δελτία στο τέλος κάθε εξαμήνου και σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη ΜΟ.ΔΙ.Π.: απογραφικό μαθήματος και απογραφικό διδάσκοντα.

7. Η εσωτερική αξιολόγηση στηρίζεται στην επαλήθευση (validation) και αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων αξιολόγησης διδασκόντων/μαθημάτων. Περιλαμβάνει τη στατιστική επεξεργασία, την εξαγωγή στατιστικών και συγκριτικών συμπερασμάτων που αφορούν στους διδάσκοντες, τα μαθήματα, τις υποδομές, τα εργαστήρια τον εξοπλισμό κ.λπ. όλων των ακαδημαϊκών μονάδων και την εποπτική παρουσίασή τους.

8. Η διεξαγωγή της ανάλυσης των ερωτηματολογίων γίνεται με πλήρη εμπιστευτικότητα και με διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών στοιχείων.

9. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. εκδίδει συγκεντρωτικά στατιστικά αποτελέσματα που αφορούν στα Π.Π.Σ. και τα αναρτά στον ιστότοπό της.

10. Στα αναλυτικά επιμέρους στατιστικά αποτελέσματα έχουν πρόσβαση μέσω της εφαρμογής της ΜΟ.ΔΙ.Π. οι διδάσκοντες (για τα μαθήματά τους), καθώς και οι ΟΜ.Ε.Α και οι Πρόεδροι των Τμημάτων για το σύνολο των αξιολογήσεων του Π.Π.Σ.

11. Τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων, εκδίδονται από το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος και επιτρέπουν την αξιολόγηση και βελτίωση της όλης εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας στα Π.Π.Σ. του Ιδρύματος με αντικειμενικό και αξιόπιστο τρόπο. Επίσης, παρέχουν την απαιτούμενη πληροφόρηση για την εφαρμογή αποτελεσματικότερων τεχνικών διδασκαλίας και την αυτοαξιολόγηση του Τμήματος κατά τα διεθνή πρότυπα ελέγχου παρεχόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα, οι κύριοι στόχοι της στατιστικής ανάλυσης των ερωτηματολογίων είναι οι παρακάτω:

 • Να εντοπίσει ο διδάσκων τις ενδεχόμενες αδυναμίες που παρουσιάζονται κατά την άσκηση του διδακτικών του υποχρεώσεων και να αναζητήσει τρόπους αντιμετώπισης των αδυναμιών αυτών.
 • Να ενθαρρυνθεί η εισαγωγή βελτιωμένων και αποτελεσματικότερων τρόπων διδασκαλίας και μετάδοσης των γνώσεων, με ενίσχυση της ενεργότερης συμμετοχής των φοιτητών.
 • Να αξιολογηθούν οι νέοι τρόποι διδασκαλίας, όπου αυτοί εφαρμόζονται.
 • Να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών του Τμήματος.
 • Το ίδιο το Τμήμα να μπορεί να αξιολογεί συστηματικά το προσφερόμενο εκπαιδευτικό του έργο, να εντοπίζει τις όποιες αδυναμίες παρουσιάζονται και να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα του εκπαιδευτικού του ρόλου.
 • Με βάση τα ανωτέρω, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος και η ΟΜ.Ε.Α. διαπιστώσουν κατ’ εξακολούθηση σε κάποιο μάθημα ή διδάσκοντα τιμές που βρίσκονται κάτω από το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των αξιολογήσεων των υπόλοιπων μαθημάτων, δύναται να ενεργοποιήσουν βελτιωτικούς μηχανισμούς ώστε να αρθεί η διαφοροποίηση.
45. Εγγραφή νεοεισερχομένων

1. Η εγγραφή των νεοεισερχόμενων φοιτητών προπτυχιακού κύκλου σπουδών, οι οποίοι εισάγονται στο Ι.Π. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις ημερομηνίες που ορίζονται από το Υπουργείο.

2. Για λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας, νεοεισερχόμενος φοιτητής που δεν πραγματοποίησε την εγγραφή του εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών, δύναται να καταθέσει αίτηση προς το Τμήμα εισαγωγής του, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος μη πραγματοποίησης έγκαιρης εγγραφής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τον ανωτέρω λόγο και τίθεται προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση της εγγραφής επιτυγχάνεται μετά την εγγραφή στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος εισαγωγής με τρόπο και σε χρόνο που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία.

3. Φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξής τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης, υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς τη Γραμματεία του Τμήματός τους. Η ένταξή τους πραγματοποιείται μετά την έγκριση της αίτησής τους από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος.

46. Μετεγγραφές

Οι μετεγγραφές φοιτητών στο Ι.Π. πραγματοποιούνται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις κατ’ έτος εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων περί μετεγγραφών βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Είναι απαραίτητη η διαγραφή των μετεγγραφόμενων φοιτητών από το ίδρυμα προέλευσής τους.

47. Εγγραφή μέσω Κατατακτηρίων Εξετάσεων

1. Η επιλογή των υποψηφίων με κατατακτήριες εξετάσεις πραγματοποιείται μέσω της συμμετοχής σε εξέταση τριών (3) μαθημάτων. Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

2. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καθορίζεται το εξάμηνο εισαγωγής, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5ο εξάμηνο σπουδών.

3. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος και συνοδεύονται από αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος ή βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης σπουδών, ενώ για πτυχιούχους ιδρυμάτων εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον αρμόδιο φορέα.

4. Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες εξετάζονται με βάση τις δυνατότητές τους. Στην περίπτωση που επιθυμούν να εξεταστούν με τρόπο διαφορετικό από τον προβλεπόμενο, συνυποβάλλουν με τα δικαιολογητικά τους σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από ανάλογη γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας.

5. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου, ενώ οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το υπόδειγμα της αίτησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα εξεταζόμενα μαθήματα, η ύλη τους και το πρόγραμμα εξετάσεων αναρτώνται στον ιστότοπο του Τμήματος.

6. Οι επιτυχόντες φοιτητές των κατατακτηρίων εξετάσεων εγγράφονται σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος και ανακοινώνονται στον ιστότοπό του.

7. Με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον στα μαθήματα αυτά έχουν βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε (5).

8. Ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης στη Γραμματεία, η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να απαλλάξει τους κατατασσομένους από την εξέταση μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα προέλευσης, με βάση τα περιγράμματα των αντίστοιχων μαθημάτων στο Π.Π.Σ. του Τμήματος προέλευσης και τις Πιστωτικές Μονάδες αυτών.

48. Διάρκεια φοίτησης

1. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη, κατανεμημένα σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ειδικά στα Τμήματα: Μουσικών Σπουδών και Τεχνών Ήχου και Εικόνας, το Π.Π.Σ. διαρκεί πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη, κατανεμημένα σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

2. Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά έτη ή δώδεκα (12) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ειδικά στα Τμήματα: Μουσικών Σπουδών και Τεχνών Ήχου και Εικόνας, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά έτη ή δεκαέξι (16) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Μετά τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, η Kοσµητεία της Σχολής εκδίδει πράξη διαγραφής.

3. Η κατ’ εξαίρεσιν υπέρβαση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης της προηγούμενης παραγράφου, είναι δυνατή μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας, που ανάγονται στο πρόσωπο του φοιτητή ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Η σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τον ανωτέρω λόγο, κατατίθεται στην Κοσμητεία της Σχολής τον Ιούνιο του ακαδημαϊκού έτους, μετά τη λήξη του οποίου επίκειται η διαγραφή του φοιτητή. Η Κοσμητεία αποφαίνεται εντός τριάντα (30) ημερών και δύναται να χορηγήσει παράταση της διάρκειας φοίτησης μέχρις ενός (1) ακαδημαϊκού έτους. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί από τον ίδιο φοιτητή για ένα (1) ακόμη ακαδημαϊκό έτος.

49. Ακαδημαϊκό ημερολόγιο

1. Το ακαδημαϊκό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο ακαδημαϊκές περιόδους, τη χειμερινή και την εαρινή περίοδο (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο).

2. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους, καθώς και οι ημερομηνίες των αντίστοιχων εξετάσεων, καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου και περιλαμβάνονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο, το οποίο αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται η διάρκεια των θερινών διακοπών και περιλαμβάνονται οι αργίες εντός των ακαδημαϊκών εξαμήνων.

3. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Παράταση της διάρκειας του εξαμήνου αποφασίζεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από τη Σύγκλητο. Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας, διενεργούνται οι εξετάσεις των μαθημάτων, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη Συνέλευση και ανακοινώνονται στον ιστότοπο του οικείου Τμήματος. Η επαναληπτική εξέταση των μαθημάτων και των δύο εξαμήνων (χειμερινού και εαρινού) πραγματοποιείται τον Σεπτέμβριο, σε ημερομηνίες που καθορίζονται και ανακοινώνονται με τον ίδιο τρόπο.

4. Η Σύγκλητος μπορεί, για όλως εξαιρετικούς λόγους, να αποφασίζει τη διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή και της διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύματος.

50. Ανανεώσεις εγγραφών φοιτητών - Δηλώσεις μαθημάτων

1. Ο φοιτητής έχει την υποχρέωση της εγγραφής σε κάθε εξάμηνο μέσω της ηλεκτρονικής δήλωσης των μαθημάτων που προτίθεται να παρακολουθήσει. Η δήλωση μαθημάτων γίνεται σε ημερομηνίες και προθεσμίες που προσδιορίζονται από το οικείο Τμήμα και ανακοινώνονται στον ιστότοπό του, τόσο για το χειμερινό, όσο και για το εαρινό εξάμηνο σπουδών.

2. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων μαθημάτων, φοιτητές που δεν υπέβαλαν δήλωση, έχουν τη δυνατότητα εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση εκπρόθεσμης εγγραφής, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν υποβλήθηκε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, καθώς και τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Οι αιτήσεις εκπρόθεσμης εγγραφής γίνονται δεκτές, εφόσον τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τους οποίους επικαλούνται οι φοιτητές. Η απόφαση για την έγκριση της εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων λαμβάνεται από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος.

3. Μετά το πέρας και των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, καμία εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων δεν γίνεται δεκτή από τη Γραμματεία. Οι φοιτητές που δεν υπέβαλαν δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο, δεν έχουν δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων, τόσο στις κανονικές, όσο και στις επαναληπτικές εξεταστικές περιόδους.

4. Τα ακαδημαϊκά Τμήματα δύνανται να εισάγουν επιμέρους ρυθμίσεις για ζητήματα της δήλωσης μαθημάτων, μεταξύ των οποίων και η δυνατότητα απόκλισης από τον ορισμένο αριθμό Πιστωτικών Μονάδων ανά εξάμηνο, με απόφαση της Συνέλευσης.

51. Αναγνωρίσεις μαθημάτων

Η πρόβλεψη της παρ. 8 του άρθρου 47 του παρόντος εφαρμόζεται ανάλογα και για:α) φοιτητές κατόχους τίτλων σπουδών οποιουδήποτε κύκλου από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής που εφαρμόζουν το σύστημα ECTS,β) φοιτητές που μετακινήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus και εξετάστηκαν με επιτυχία σε κύκλο μαθημάτων συνεργαζόμενου ιδρύματος της αλλοδαπής.

52. Διακοπή φοίτησης - Μερική φοίτηση - Εκούσια διαγραφή

1. Οι φοιτητές δύνανται, ύστερα από αίτησή τους προς την Κοσμητεία της Σχολής τους, να διακόψουν τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Η Κοσμητεία αποφαίνεται σχετικά εντός τριάντα (30) ημερών. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, η διακοπή φοίτησης ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της διδασκαλίας στο εξάμηνο που έπεται. Το διάστημα της διακοπής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης του άρθρου 48 του παρόντος. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης και ο φοιτητής δεν έχει δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος, καθώς και των παροχών που απορρέουν από τη φοιτητική του ιδιότητα. Με τη λήξη της διακοπής, οι φοιτητές επανέρχονται σε καθεστώς κανονικής φοίτησης.

2. Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα, οι φοιτητές με αναπηρία, καθώς και οι αθλητές των περιπτώσεων που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, δύνανται, ύστερα από αίτησή τους προς την Κοσμητεία της Σχολής τους, να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης. Η Κοσμητεία αποφαίνεται σχετικά εντός τριάντα (30) ημερών. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, η μερική φοίτηση ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της διδασκαλίας στο εξάμηνο που έπεται. Για τους φοιτητές που φοιτούν υπό καθεστώς μερικής φοίτησης, κάθε εξάμηνο προσμετράται ως μισό ακαδημαϊκό εξάμηνο και δεν μπορούν να δηλώνουν προς παρακολούθηση και να εξετάζονται σε αριθμό μεγαλύτερο από το ήμισυ των μαθημάτων του εξαμήνου που προβλέπει το Πρόγραμμα Σπουδών, εφαρμοζόμενης και στην περίπτωση αυτή της ανώτατης διάρκειας φοίτησης του άρθρου 48 του παρόντος. Με νεώτερη αίτησή τους και με την ίδια διαδικασία, οι φοιτητές δύνανται να επανέρχονται σε καθεστώς κανονικής φοίτησης.

3. Οι φοιτητές δύνανται, με αιτιολογημένη αίτησή τους προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος (π.χ. λόγω εγγραφής σε άλλο ακαδημαϊκό Τμήμα), να διαγραφούν από το μητρώο των ενεργών φοιτητών του Τμήματος και να παραλάβουν άμεσα πιστοποιητικό διαγραφής, αφού λάβουν βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ιδρύματος, όπου θα αναφέρεται ότι δεν υπάρχει καμία οφειλή σε τεκμήρια ή/και εξοπλισμό της.

53. Μεταπτυχιακές Σπουδές

1. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προσφέρει Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), τα οποία ολοκληρώνονται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Τα θέματα ίδρυσης και λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ειδικότερα θέματα λειτουργίας κάθε Π.Μ.Σ. ορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.

2. Ο τύπος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και ο τύπος Διπλώματος Διατμηματικού Π.Μ.Σ. που απονέμονται από το Ι.Π. στους αποφοίτους του β΄ κύκλου σπουδών, ακολουθούν τα αντίστοιχα συνημμένα υποδείγματα που παρατίθεται στο Παράρτημα Β του παρόντος.

54. Διδακτορικές Σπουδές

1. Ο γ΄ κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και ολοκληρώνεται με την απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Τα θέματα ανάθεσης, εκπόνησης, επίβλεψης και αξιολόγησης διδακτορικής διατριβής ορίζουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ειδικότερα θέματα ορίζονται με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών κάθε Τμήματος, ο οποίος καταρτίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.

2. Όλες οι ολοκληρωμένες διδακτορικές διατριβές κατατίθενται στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου. Η κατάθεση είναι υποχρεωτική και ελέγχεται από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Επίσης, τηρούνται οι διατάξεις που αφορούν στην κατάθεση αντιγράφων για το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.

55. Μεταδιδακτορική Έρευνα

1. Το Ι.Π. παρέχει σε επιστήμονες τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και τα γνωστικά αντικείμενα των Σχολών/Τμημάτων του. Ως Μεταδιδακτορική Έρευνα (Μ.Ε.) χαρακτηρίζεται αυτή που εκπονείται από κάτοχους Διδακτορικού Διπλώματος και αφορά στην παραγωγή ερευνητικού έργου, εφόσον επιθυμούν την συνεργασία τους με ένα από τα ακαδημαϊκά Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου. Βασικοί στόχοι της εκπόνησης Μ.Ε. στο Ι.Π. είναι οι ακόλουθοι:

 • Η επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των ερευνητών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν το Τμήμα.
 • Η ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στη πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της.
 • Η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας.
 • Η ανάδειξη του ακαδημαϊκού κύρους του Ιονίου Πανεπιστημίου, ως ιδρύματος υποστήριξης των νέων επιστημόνων για τη διεξαγωγή έρευνας αιχμής και καινοτόμων εφαρμογών.

2. Διαδικασία έγκρισης μεταδιδακτορικής έρευνας

α) Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεξαγωγή Μ.Ε. έχουν κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης Μεταδιδακτορικής Έρευνας.

β) Τα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου δέχονται κατά η διάρκεια όλου του έτους αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους ερευνητές, οι οποίες κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος. Στην αίτηση αναγράφεται ο καθηγητής του Τμήματος υπό την επίβλεψη του οποίου επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να πραγματοποιήσει τη Μ.Ε. και επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο Πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγή αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής.
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί/δημοσιευτεί.
 • Δυο (2) συστατικές επιστολές, είτε από καθηγητές Α.Ε.Ι., είτε από ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
 • Ερευνητική πρόταση εκπόνησης Μ.Ε., η οποία συνυπογράφεται από το μέλος Δ.Ε.Π. που προτίθεται να αναλάβει την επίβλεψη της έρευνας.

γ) Η Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κάθε υποψηφιότητας, πρωτοκολλεί τις αιτήσεις, προβαίνει στον απαραίτητο τυπικό έλεγχο πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και προωθεί την αίτηση για έγκριση προς τη Συνέλευση του Τμήματος.

δ) Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει τη συνάφεια της ερευνητικής πρότασης με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Τμήμα, τις ερευνητικές περιοχές που θεραπεύει ή επιθυμεί να θεραπεύσει και τη διαθεσιμότητα των υποδομών.

ε) Υποδείγματα αίτησης και πρότασης εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας μπορούν να ανακτηθούν από τους ιστοτόπους των Τμημάτων υποδοχής.

3. Εγγραφές Μεταδιδακτορικών Ερευνητών

α) Η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει τους επιτυχόντες για την επιλογή τους, καθώς και για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Πανεπιστημίου.

β) Στη Γραμματεία του Τμήματος τηρείται ειδικό μητρώο Μεταδιδακτορικών Ερευνητών, όπου αρχειοθετούνται όλα τα σχετικά έγγραφα.

γ) Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές δεν καταβάλλουν δίδακτρα ούτε λαμβάνουν αμοιβή από το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα, μπορούν όμως να λάβουν υποτροφία/χορηγία από άλλη πηγή.

δ) Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές, με απόφαση της Συνέλευσης, δύναται να εντάσσονται σε ένα από τα θεσμοθετημένα Εργαστήρια του Τμήματος.

4. Χρονική διάρκεια εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Η χρονική διάρκεια διεξαγωγής της Μ.Ε. δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία απόφασης αποδοχής και έγκρισης από τη Συνέλευση του Τμήματος και πάντως όχι μεγαλύτερη από 36 μήνες. Σε ειδικές περιπτώσεις, δύνανται οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές να αιτούνται παράταση με σχετική τεκμηρίωση.

5. Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

α) Η επίβλεψη της Μ.Ε. ανατίθεται σε Επιβλέποντα Καθηγητή του οικείου Τμήματος, το γνωστικό αντικείμενο του οποίου πρέπει να ανήκει στον ίδιο ή συναφή επιστημονικό χώρο με εκείνον στον οποίο ο υποψήφιος θα διεξαγάγει τη Μ.Ε.

β) Η αντικατάσταση του Επιβλέποντα Καθηγητή είναι εφικτή με ειδικά αιτιολογημένη αίτηση του ίδιου και αντίστοιχη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

γ) Ο Επιβλέπων Καθηγητής έχει υποχρέωση να ενημερώσει τον Μεταδιδακτορικό Ερευνητή για τους κανονισμούς ασφαλείας των χώρων και των εργαστηρίων και για θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.

δ) Όταν ολοκληρωθεί η Μ.Ε., ο Επιβλέπων Καθηγητής υποβάλλει στο οικείο Τμήμα τελική έκθεση πεπραγμένων.

6. Δικαιώματα - παροχές στους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές

α) Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της Μ.Ε. χρησιμοποιούν τον τίτλο «Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια του Τμήματος ... του Ιονίου Πανεπιστημίου».

β) Στους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές παρέχεται πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου με δικαίωμα δανεισμού, στον εξοπλισμό του Τμήματος και σε όποια συμπληρωματική παροχή το Τμήμα κρίνει απαραίτητη για την ολοκλήρωση της έρευνας.

γ) Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές δεν έχουν τις παροχές που προβλέπονται για τους προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές, όπως αυτές της δωρεάν σίτισης, στέγασης, ακαδημαϊκής ταυτότητας ή δωρεάν συγγραμμάτων.

7. Υποχρεώσεις των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών

α) Σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή, συντάσσουν ετήσια έκθεση προόδου της Μ.Ε., η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση του Τμήματος προς ενημέρωση.

β) Συμμετέχουν στις επιστημονικές εκδηλώσεις του Τμήματος (σεμινάρια, ημερίδες ή συνέδρια που διοργανώνει το Τμήμα), όταν καλούνται προς τούτο από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή όταν σχετικό αίτημα τους γίνεται αποδεκτό από τον Επιβλέποντα Καθηγητή.

γ) Σε κάθε δημοσίευσή τους αναφέρουν υποχρεωτικά το Τμήμα, υπό την «ακαδημαϊκή στέγη» του οποίου εκπονούν τη Μ.Ε. (academic affiliation).

δ) Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές οφείλουν να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και να τηρούν τον Κώδικα Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας του Ι.Π. και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

8. Περάτωση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

α) Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές συντάσσουν και υποβάλλουν προς τη Γραμματεία, για έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος, την Έκθεση Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας, σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει θεσπίσει το Τμήμα και αναρτά στον ιστότοπό του, η οποία συνοδεύεται από έγγραφη συναίνεση του Επιβλέποντα Καθηγητή

β) Κατόπιν, υποχρεούνται να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της Μ.Ε. δημοσίως, σε ημερομηνία και χώρο που θα ανακοινώσει η Γραμματεία του Τμήματος σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, χορηγείται βεβαίωση διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας, στην οποία αναφέρεται το ίδρυμα, το Τμήμα, το ονοματεπώνυμο του ερευνητή, το όνομα πατρός, ο τόπος καταγωγής του, το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος διεξαγωγής της, καθώς και το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του Επιβλέποντα. Η βεβαίωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Η βεβαίωση σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τίτλο σπουδών.

9. Πνευματικά Δικαιώματα

Εφόσον αυτό δεν ορίζεται διαφορετικά από το πλαίσιο χρηματοδότησης της Μ.Ε., τα πάσης φύσεως Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, τα οποία νοούνται συνολικώς ή εναλλακτικώς ως τα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που ιδρύονται επί συγκεκριμένου ερευνητικού αποτελέσματος, όπως επίσης και τα αντίστοιχα πάσης φύσεως δικαιώματα χρήσης και εμπορικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων έρευνας που παράγονται κατά την διάρκεια της έρευνας, ανήκουν από κοινού και εξίσου στον Μεταδιδακτορικό Ερευνητή, στον Επιβλέποντα Καθηγητή και στο οικείο Τμήμα του Ι.Π.

10. Διαγραφή Μεταδιδακτορικού Ερευνητή

Είναι δυνατή η διαγραφή Μεταδιδακτορικού Ερευνητή με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για τους ακόλουθους λόγους, μεταξύ άλλων:

 • Μη τήρηση των υποχρεώσεών του, όπως αυτές αναγράφονται στα άρθρα του παρόντος.
 • Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων, χωρίς αναφορά σε αυτούς.
 • Συμπεριφορές που εκθέτουν και ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα στο οποίο φιλοξενείται ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής.
 • Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον ίδιο τον Μεταδιδακτορικό Ερευνητή.
56. Δικαιώματα και υποχρεώσεις φοιτητών

1. Κυρίαρχα δικαιώματα των φοιτητών είναι το δικαίωμα στη μάθηση και η ελεύθερη έκφραση της γνώμης και των απόψεών τους στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας αλλά και της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Οι φοιτητές ασκούν ελεύθερα τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα. Για την προβολή των απόψεων των φοιτητικών συλλόγων διατίθεται συγκεκριμένοι χώροι του Ιδρύματος. Για την πραγματοποίηση φοιτητικών εκδηλώσεων σε χώρους του Ιδρύματος, η διάθεση των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα του Πρύτανη ή του Κοσμήτορα ή του Προέδρου Τμήματος, απαιτείται προηγουμένως έγκριση του αντίστοιχου οργάνου.

2. Οι φοιτητές δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της ιδιαίτερης μερίδας ή του ατομικού τους φακέλου που τηρούν οι Γραμματείες των Τμημάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και περιέχουν: α) τους τίτλους και τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν κατά την εγγραφή τους, β) αντίγραφα των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που τους έχουν χορηγηθεί, γ) τις υποτροφίες ή τα βραβεία που τους έχουν απονεμηθεί, δ) τις πειθαρχικές ποινές που τους έχουν επιβληθεί και ε) κάθε σχετικό έγγραφο, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

3. Οι φοιτητές δικαιούνται να ζητούν με αίτηση που υποβάλλουν στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, πιστοποιητικά σπουδών, αναλυτικής βαθμολογίας κ.λπ. ή να υποβάλλουν άλλα αιτήματα, η απάντηση επί των οποίων πρέπει να δίνεται σε εύλογο χρόνο. Οι Γραμματείες των Τμημάτων δέχονται τους φοιτητές και το κοινό τουλάχιστον τρεις (3) φορές την εβδομάδα σε ώρες που ανακοινώνονται, προκειμένου να δέχονται αιτήσεις και να παρέχουν σχετικές πληροφορίες.

4. Οι φοιτητές δικαιούνται και υποχρεούνται να συνεργάζονται με τους καθηγητές και το εν γένει διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών τους αναγκών και υποχρεώσεων, στις ημέρες και ώρες που ανακοινώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στους Κοσμήτορες των Σχολών και στους Προέδρους των Τμημάτων για θέματα της αρμοδιότητάς τους.

5. Οι φοιτητές συμμετέχουν ενεργά διά των νομίμως εκλεγμένων εκπροσώπων τους στις διοικητικές δραστηριότητες των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης, δικαιούνται μέσω των εκπροσώπων τους, να ενημερώνονται σχετικά με τα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και διοικητικά θέματα του Ιδρύματος που τους αφορούν.

6. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο γραπτό που παρέδωσαν στις εξετάσεις. Το δικαίωμα αυτό ασκείται απλώς με την ανάγνωση του γραπτού μαζί με τον διδάσκοντα/εξεταστή του μαθήματος, ο οποίος επεξηγεί στο φοιτητή την αξιολόγηση και βαθμολόγηση του γραπτού του.

7. Το Ι.Π. λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για την άσκηση των δικαιωμάτων των φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ). Μεριμνά για τη λήψη μέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση στους χώρους του Ιδρύματος, ρυθμίζει θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των φοιτητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. Εξασφαλίζει την αναγκαία υποδομή και υποστήριξη, καθώς και τις αναγκαίες συνθήκες, για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθημάτων αλλά και στις εξετάσεις. Κατευθυντήριες Οδηγίες σχετικά με τους ενδεδειγμένους τρόπους εξέτασης των ΦμεΑ, αναρτώνται στον ιστότοπο του Ιδρύματος και απευθύνονται προς όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού με σκοπό την ένταξη και ισότιμη φοίτηση των ΦμεΑ στο Πανεπιστήμιο. 8. Οι φοιτητές δικαιούνται να συμμετέχουν σε αμειβόμενες δραστηριότητες του Πανεπιστημίου, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζουν σχετικές διατάξεις του νόμου.

9. Οι φοιτητές δικαιούνται να ζητούν με συγκεκριμένη, λεπτομερή και εμπεριστατωμένη αναφορά τους στο Συνήγορο του Φοιτητή, τη διαλεύκανση υπόθεσης σχετικά με την κατά την άποψή τους μη τήρηση των διατάξεων του νόμου ή των κανονισμών του Ιδρύματος.

10. Οι φοιτητές δικαιούνται να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία η οποία ορίζεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

11. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της ΒΙ.ΚΕ.Π., υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας της.

12. Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται δωρεάν συγγράμματα και λοιπά βοηθήματα σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

13. Οι φοιτητές δικαιούνται κοινωνικές παροχές σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως αναλύονται στα επόμενα άρθρα.

14. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στη χρήση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Ιδρύματος για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Οφείλουν όμως, παράλληλα, να σέβονται και να προστατεύουν τους χώρους του Ιδρύματος και να αποτρέπουν τη χρήση τους από τρίτους που προσβάλλουν την εικόνα του Ιδρύματος.

15. Οι φοιτητές υποχρεούνται να τηρούν τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, του Οργανισμού του Ιδρύματος και του Εσωτερικού Κανονισμού, αλλά και τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας.

16. Οι φοιτητές υποχρεούνται να αποδέχονται την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας στους εξεταστές/επιτηρητές κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, προκειμένου να λάβουν μέρος σε αυτές. Επίσης, υποχρεούνται να επιδεικνύουν την ταυτότητά τους στη Γραμματεία του Τμήματος και στις λοιπές λειτουργικές μονάδες και υπηρεσίες του Ιδρύματος, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε αυτές.

17. Οι φοιτητές που προέρχονται από άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή άλλα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής και εγγράφονται στο Ι.Π. στο πλαίσιο διεθνών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγών και συνεργασίας, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους κανονικούς φοιτητές για όσο διαρκεί η φοίτησή τους στο Ίδρυμα. Οι φιλοξενούμενοι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα κατάταξης ή απόκτησης τίτλου σπουδών στο Α.Ε.Ι. υποδοχής, εκτός εάν το αντίστοιχο πρόγραμμα συνεργασίας προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης κοινού τίτλου σπουδών από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα.

18. Οι φοιτητές δικαιούνται μετεγγραφή ή μετακίνηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

57. Κοινωνικές Παροχές

1. Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Ι.Π. δικαιούνται συγκεκριμένες κοινωνικές παροχές υπό τους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

2. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από κάποιον ασφαλιστικό φορέα, δικαιούνται δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι ανασφάλιστοι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στις Δημόσιες Δομές Υγείας με τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

3. Δωρεάν σίτιση

α) Οι φοιτητές του Ι.Π. έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για δωρεάν σίτιση στα φοιτητικά εστιατόρια του Πανεπιστημίου. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, καθώς και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν κάθε αίτηση. Οι αιτήσεις για δωρεάν σίτιση στα φοιτητικά εστιατόρια, υποβάλλονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους μετά από ανακοίνωση του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας.

β) Δωρεάν σίτιση χορηγείται σε όλους τους φοιτητές που εμπίπτουν στις κατηγορίες που έχουν προτεραιότητα βάσει των σχετικών διατάξεων και στους δικαιούχους που πληρούν τις προϋποθέσεις, εφόσον η χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου από τον κρατικό προϋπολογισμό επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης του συνόλου των φοιτητών που υπέβαλαν αίτηση.

γ) Η σίτιση για τους δικαιούχους φοιτητές παρέχεται από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους έως την περάτωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου και διακόπτεται κατά τις διακοπές των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Η δωρεάν σίτιση διαρκεί για το σύνολο των ετών φοίτησης που προβλέπεται για το Τμήμα τους, προσαυξανόμενων κατά δύο χρόνια.

δ) Αρμόδια για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση του πίνακα δικαιούχων της δωρεάν σίτισης με σειρά προτεραιότητας, είναι η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. αρ. Φ5/68535/Β3/18.06.2012 (Β΄ 1965). Σε περίπτωση κατάργησης της εν λόγω Κ.Υ.Α., η αρμοδιότητα περιέρχεται στο Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας του άρθρου 24 του παρόντος ή σε όποιο όργανο τυχόν προβλεφθεί από ειδικές διατάξεις.

4. Δωρεάν στέγαση

α) Κάθε ακαδημαϊκό έτος το Ι.Π. στεγάζει έναν αριθμό φοιτητών των Τμημάτων του, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το Ίδρυμα και τα κονδύλια που διαθέτει στον προϋπολογισμό του.

β) Η στέγαση των φοιτητών πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα καταλύματα στις έδρες των Τμημάτων. Σε πόλεις όπου το Ι.Π. διατηρεί Φοιτητική Εστία, διατίθεται επιπλέον το κτήριο της Φοιτητικής Εστίας.

γ) Οι κλίνες της Φοιτητικής Εστίας διατίθενται κατά προτεραιότητα στους πρωτοετείς φοιτητές, ενώ οι φοιτητές των μεγαλύτερων ετών στεγάζονται στα συμβεβλημένα καταλύματα.

δ) Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δωρεάν στέγαση περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Στέγασης, ο οποίος καταρτίζεται και επικαιροποιείται με ευθύνη του Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας του άρθρου 24 του παρόντος και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο.

5. Στεγαστικό φοιτητικό επίδομα

α) Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος, υποβάλλονται μέσω του ιστοτόπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα. Το επίδομα χορηγείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

β) Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και επαληθευτούν οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος από το ηλεκτρονικό σύστημα και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα, τα δικαιολογητικά προωθούνται στην Οικονομική Υπηρεσία του Ιδρύματος για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων.

6. Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις - Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

α) Στους φοιτητές παρέχονται διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας. Ειδικότερα, στους φοιτητές χορηγείται Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, στην οποία ενσωματώνεται και το Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου. Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα είναι αυστηρά προσωπική και επιτρέπεται η χρήση της από τον δικαιούχο φοιτητή και μόνο. Τυχόν διακοπή ή αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας σημαίνει αυτομάτως παύση του δικαιώματος κατοχής και χρήσης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.

β) Ακαδημαϊκή Ταυτότητα χορηγείται και στους αλλοδαπούς φοιτητές που εγγράφονται και φοιτούν στο Ίδρυμα ή εγγράφονται ως φιλοξενούμενοι στο πλαίσιο διεθνών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγών και συνεργασίας, για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο Ι.Π.

7. Συγγράμματα

α) Οι δηλώσεις επιλογής συγγραμμάτων για όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών πραγματοποιείται μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από σχετική εισήγηση των Τομέων, εγκρίνει τον σχετικό κατάλογο συγγραμμάτων ανά μάθημα, ο οποίος γνωστοποιείται στους φοιτητές και καταχωρίζεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ. Οι φοιτητές δικαιούνται να επιλέξουν ένα σύγγραμμα για κάθε μάθημα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β) Οι φοιτητές δικαιούνται να επιλέγουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα που έχουν επιλέξει στη δήλωση παρακολούθησης μαθημάτων (βλ. άρθρο 50 του παρόντος).

γ) Συγγράμματα που επιλέγονται σε μαθήματα που δεν περιλαμβάνονται στη δήλωση μαθημάτων του φοιτητή πρέπει να επιστρέφονται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ.

58. Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

1. Κάθε Μάιο η Συνέλευση κάθε Τμήματος αναθέτει καθήκοντα Ακαδημαϊκού Συμβούλου, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, σε έναν ή περισσότερους καθηγητές του Τμήματος.

2. Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τους πρωτοετείς, κυρίως, φοιτητές, με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από την εκπαιδευτική, ερευνητική και εργασιακή τους εμπειρία, παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση στους φοιτητές σε θέματα σχετικά με την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, καθώς και σε θέματα σταδιοδρομίας.

3. Τα Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και το λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό, οι Διευθυντές των Εργαστηρίων, οι Διευθυντές των Τομέων, οι Πρόεδροι των Τμημάτων, καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, συνεργάζονται και υποστηρίζουν τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους στο έργο τους, ενώ λαμβάνουν υπόψη πληροφορίες, παρατηρήσεις, υποδείξεις και αιτήματά τους, για τυχόν ελλείψεις και δυσλειτουργίες που δημιουργούν προβλήματα στους φοιτητές και τυχόν προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.

4. Ο κατάλογος όλων των Ακαδημαϊκών Συμβούλων αναρτάται στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου.

59. Συνήγορος του Φοιτητή

Στο Ι.Π. λειτουργεί ο θεσμός του Συνηγόρου του Φοιτητή σύμφωνα με τον Οργανισμό του Πανεπιστημίου και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις. Σκοπό έχει τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Ο Συνήγορος του Φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

60. Γραφείο Διασύνδεσης

Στο Ι.Π. λειτουργεί Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, υπό την άμεση αρμοδιότητα της Συγκλήτου. Περιλαμβάνει δύο Γραφεία: α) το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας και β) το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας, στο οποίο ενσωματώνονται και οι αρμοδιότητες του πρώην Γραφείου Διασύνδεσης. Τα σχετικά με τους στόχους, τη διοίκηση, τον τρόπο λειτουργίας και τη χρηματοδότηση του Κέντρου και των Γραφείων του, διαλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου, που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο.

61. Διαδικασία προκήρυξης θέσεων Δ.Ε.Π.

1. Η εκλογή και η εξέλιξη Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων γίνεται με ανοικτή διαδικασία, ύστερα από προκήρυξη της θέσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Οι θέσεις μελών Δ.Ε.Π. προκηρύσσονται βάσει των εγκεκριμένων πιστώσεων, από τον Πρύτανη ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, στην οποία λαμβάνεται υπόψη η γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τομέα του Τμήματος, εφόσον υπάρχει. Στην ανωτέρω εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, περιλαμβάνεται το γνωστικό αντικείμενο με συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης. Το γνωστικό αντικείμενο και η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης πρέπει να καλύπτουν ένα τουλάχιστον από τα αυτοτελή γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται και εντάσσονται στον Τομέα ή εφόσον δεν υπάρχουν Τομείς, στο οικείο Τμήμα. Στην περίπτωση εξέλιξης μέλους Δ.Ε.Π., το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καθορίζεται στην προκήρυξη, σύμφωνα με την αίτηση του υποψηφίου που ζητά την εξέλιξη, σε συνδυασμό με το γνωστικό του αντικείμενο, το συνολικό επιστημονικό και ερευνητικό του έργο και τις ανάγκες του Τμήματος.

3. Στην προκήρυξη αναφέρονται οπωσδήποτε η βαθμίδα, ο Τομέας και το γνωστικό αντικείμενο με συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης.

4. Στην περίπτωση νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. οι οποίες έχουν εγκριθεί και δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Ίδρυμα, οι θέσεις κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου στα Τμήματα, τα οποία οφείλουν να αποστείλουν εντός δύο (2) μηνών την εισήγηση της Συνέλευσής τους για την προκήρυξη των εν λόγω θέσεων από τον Πρύτανη του Ιδρύματος.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη γνωστοποίηση στο Πανεπιστήμιο του αριθμού φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη, ανακοινώνεται η δημοσίευση της προκήρυξης, ο αριθμός του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ο κωδικός αριθμός της θέσης και η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, η οποία καθορίζεται σε 30 ημέρες από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης. Η ανακοίνωση αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου και κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα Α.Ε.Ι. και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, καθώς και στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η προκήρυξη εκλογής ή εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και η αίτηση για ανανέωση ή μονιμοποίηση αναρτώνται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ από την Διεύθυνση Διοικητικού του Ιδρύματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων καταχωρίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

6. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για την εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή (επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθηγητή), εγγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία ζητούνται στο πλαίσιο της προκήρυξης, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο ή δικαιολογητικό, το οποίο κρίνει αναγκαίο ο κάθε υποψήφιος. Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης σε θέση επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή καθηγητή, καθώς και για τους υπηρετούντες επί θητεία επίκουρους καθηγητές που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης ή μονιμοποίησης, εξαιρουμένων των δικαιολογητικών που έχουν ήδη καταχωρισθεί κατά την εγγραφή τους στο ΑΠΕΛΛΑ και δεν χρήζουν επικαιροποίησης. Η μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της ταχθείσας από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

7. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών του ενδιαφερομένου για την εκλογή έχουν εκδοθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, είναι απαραίτητη η αναγνώριση ισοτιμίας των τίτλων σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, προσκομίζεται αντίγραφο της κατατεθείσας αίτησης του υποψηφίου προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., το δε έγγραφο της αναγνώρισης προσκομίζεται μέχρι και αμέσως πριν τον χρόνο της κρίσης.

8. Όσον αφορά στα λοιπά προσόντα διορισμού (κτήση ελληνικής ιθαγένειας, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, υγεία, έλλειψη ποινικής καταδίκης κ.λπ.), για τα οποία απαιτείται η έκδοση των οικείων πιστοποιητικών, αυτά πρέπει να υφίστανται κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης διορισμού, κατά τα ειδικώς αναφερόμενα στη σχετική προκήρυξη.

62. Προσόντα εκλογής, μονιμοποίησης και εξέλιξης μελών Δ.Ε.Π.

1. Η εκλογή, μονιμοποίηση και εξέλιξη των μελών Δ.Ε.Π. γίνεται με βάση τα προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά καθορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία γίνεται η εκλογή ή η εξέλιξη.

2. Για την εκλογή, μονιμοποίηση και εξέλιξη μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 187/1996 (Α΄ 145).

3. Για την εκλογή, μονιμοποίηση και εξέλιξη μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. 2665/15.06.2017 απόφαση της Συγκλήτου του Ι.Π. (Β΄ 2663).

63. Διαδικασία εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης Μελών Δ.Ε.Π.

1. Μητρώα Εκλεκτόρων

α) Τα Μητρώα των Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών Εκλεκτορικών Σωμάτων (εσωτερικοί και εξωτερικοί εκλέκτορες), τα οποία τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών Δ.Ε.Π., καταρτίζονται και επικαιροποιούνται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου από τη Συνέλευση του Τμήματος και υποβάλλονται προς έγκριση στη Σύγκλητο. Στα ανωτέρω μητρώα εγγράφονται μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του καθηγητή, του αναπληρωτή καθηγητή, καθώς και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές.

β) Τα μητρώα καταρτίζονται με βάση τους εγγεγραμμένους στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ. Τα μέλη Δ.Ε.Π. οφείλουν, άμεσα μετά τον διορισμό τους σε μία από τις βαθμίδες της ανωτέρω παραγράφου 1α, να εγγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και να καταχωρίζουν, εκτός των λοιπών απαιτούμενων στοιχείων, το γνωστικό τους αντικείμενο, όπως προκύπτει από την πράξη διορισμού τους ή τυχόν μεταγενέστερη πράξη. Οφείλουν, επίσης, να επικαιροποιούν τα στοιχεία τους, κάθε φορά που επέρχεται οποιαδήποτε μεταβολή.

2. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος

α) Τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος (Ε.Σ.) επιλέγονται από τα Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών Εκλεκτορικών Σωμάτων. Το Ε.Σ. συγκροτείται με πλήρως αιτιολογημένη, ως προς το γνωστικό αντικείμενο των μελών του, απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, στην οποία δεν μετέχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση οι εκπρόσωποι των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των φοιτητών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων ως εξής: i) για όσα από τα Τμήματα αριθμούν έως και σαράντα (40) καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες, από πέντε (5) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. και έξι (6) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης και ii) για όσα από τα Τμήματα αριθμούν άνω των σαράντα (40) καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, οι ανωτέρω αριθμοί διαμορφώνονται σε επτά (7) και οκτώ (8) αντίστοιχα. Στο πρακτικό της Συνέλευσης του Τμήματος αναφέρεται ρητά ότι κατά τη συζήτηση συγκρότησης του Εκλεκτορικού Σώματος δεν μετέχουν στη συνεδρίαση οι εκπρόσωποι των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των φοιτητών.

β) Το Ε.Σ. συγκροτείται από μέλη ίσης ή ανώτερης βαθμίδας με τη βαθμίδα της προς πλήρωση θέσης και με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, και μόνο αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τα διαθέσιμα μέλη, μπορούν να επιλέγονται μέλη γνωστικού αντικειμένου συναφούς με εκείνο της προς πλήρωση θέσης. Η αιτιολογία της επιλογής των μελών του Ε.Σ. περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο και το συνολικό επιστημονικό/καλλιτεχνικό έργο του μέλους που προτείνεται.

γ) Στην περίπτωση μη ύπαρξης ικανού αριθμού εκλεκτόρων που προέρχονται από το Τμήμα, και έπειτα από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ως προς το κριτήριο της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 2β, η συμπλήρωση του Ε.Σ. πραγματοποιείται από καθηγητές, με ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, άλλων Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη στην ανωτέρω παράγραφο 2α αριθμητική αναλογία. Στην περίπτωση αυτή, τα μέλη του Ε.Σ. που προέρχονται από το Τμήμα (εσωτερικοί εκλέκτορες) ορίζονται κατά προτεραιότητα ως τακτικά μέλη έναντι των εκλεκτόρων που δεν προέρχονται από το Τμήμα (εξωτερικοί εκλέκτορες).

δ) Στην περίπτωση που ο αριθμός των προτεινομένων με κριτήριο το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο είναι μεγαλύτερος του αριθμού που απαιτείται για τη συμπλήρωση του Εκλεκτορικού Σώματος, διενεργείται κλήρωση για τις ως άνω κατηγορίες από τη Συνέλευση του Τμήματος με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις επόμενες περιπτώσεις.

ε) Και για τις δύο κατηγορίες εκλεκτόρων (εσωτερικούς και εξωτερικούς), εάν ο αριθμός των υποψήφιων εκλεκτόρων του ίδιου γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης είναι:

i) μεγαλύτερος από / ίσος με τον συνολικό αριθμό των εκλεκτόρων (τακτικών και αναπληρωματικών), τότε διενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών από τη Συνέλευση του Τμήματος με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, προκειμένου να προσδιορισθούν οι τακτικοί και οι αναπληρωματικοί εκλέκτορες,

ii) μικρότερος από / ίσος με τον αριθμό των τακτικών εκλεκτόρων, τότε το σύνολο αυτών ορίζονται ως τακτικοί εκλέκτορες και για τον ορισμό των εκλεκτόρων που υπολείπονται (τακτικών και αναπληρωματικών), διενεργείται κλήρωση, με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, μεταξύ των υποψήφιων εκλεκτόρων με γνωστικό αντικείμενο συναφές με εκείνο της προς πλήρωση θέσης,

iii) μικρότερος από τον συνολικό αριθμό των εκλεκτόρων (τακτικών και αναπληρωματικών), αλλά μεγαλύτερος από τον αριθμό των τακτικών εκλεκτόρων, τότε διενεργείται κλήρωση, με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, μεταξύ αυτών, προκειμένου να προσδιορισθούν οι τακτικοί εκλέκτορες. Οι εναπομείναντες υποψήφιοι εκλέκτορες με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ορίζονται ως αναπληρωματικοί εκλέκτορες και για τον ορισμό των λοιπών αναπληρωματικών εκλεκτόρων διενεργείται κλήρωση, μεταξύ των υποψήφιων εκλεκτόρων με γνωστικό αντικείμενο συναφές με εκείνο της προς πλήρωση θέσης.

στ) Και για τις δύο κατηγορίες εκλεκτόρων (εσωτερικούς και εξωτερικούς), εάν δεν υπάρχουν καν διαθέσιμα μέλη με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, τότε διενεργείται κλήρωση, με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, μεταξύ των υποψήφιων εκλεκτόρων με γνωστικό αντικείμενο συναφές με εκείνο της προς πλήρωση θέσης, προκειμένου να προσδιοριστούν οι τακτικοί και οι αναπληρωματικοί εκλέκτορες.

ζ) Η απόφαση για την συγκρότηση του Ε.Σ. (και της Eισηγητικής Eπιτροπής) από μέλη του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό της υπό πλήρωση θέσης, δεν υπόκειται καταρχήν σε ακυρωτικό έλεγχο, διότι περιέχει κρίση τεχνικού/επιστημονικού χαρακτήρα, ελέγχεται όμως τόσο η αναιτιολόγητη επιλογή μέλους του Ε.Σ. (ή της Εισηγητικής Επιτροπής) όσον αφορά στη συνάφεια του γνωστικού του αντικειμένου με αυτό της προς πλήρωση θέσης, όσο και ο παραμερισμός, χωρίς επαρκή δικαιολογία, μέλους του οποίου το γνωστικό αντικείμενο εμφανίζεται συγγενέστερο με αυτό της προς πλήρωση θέσης. Επομένως, η κρίση της Συνέλευσης του Τμήματος για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου θα πρέπει να φέρει πλήρη αιτιολογία, ιδίως όταν οι εκλέκτορες που επιλέγονται θεραπεύουν ποικίλα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία κρίνονται συναφή προς το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Σε περίπτωση κλήρωσης, θα πρέπει στo πρακτικό της Συνέλευσης του Τμήματος να αναφέρονται υποχρεωτικά τα ονόματα των μελών που μπήκαν στην κληρωτίδα.

η) Δεν επιτρέπεται να μετέχει σε Ε.Σ. (και σε τριμελή Εισηγητική Επιτροπή) καθηγητής, ο οποίος είναι σύζυγος ή συνδέεται με συγγένεια έως και τετάρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με υποψήφιο. Επίσης, όταν υφίστανται ιδιαίτεροι δεσμοί ή ιδιάζουσες σχέσεις φιλίας ή έχθρας κάποιου μέλους προς κρινόμενο υποψήφιο, το μέλος αυτό οφείλει να απέχει από τη διαδικασία. Στην τελευταία περίπτωση δεν περιλαμβάνονται σχέσεις επιστημονικής ή καλλιτεχνικής συνεργασίας.

θ) Κατά τη διαδικασία συγκρότησης του Ε.Σ., στον συνολικό αριθμό των εκλεκτόρων δεν υπολογίζονται όσοι απουσιάζουν λόγω νόμιμης άδειας ή για λόγους ανωτέρας βίας που πιστοποιεί η Συνέλευση του Τμήματος με πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή της. Σε περίπτωση επίκλησης λόγου ασθενείας, απαιτείται βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο. Μετά τη συγκρότηση του Ε.Σ., η σύνθεσή του δεν μεταβάλλεται, παρά μόνον εάν μέλος του παραιτηθεί, εκλείψει ή βρεθεί σε νόμιμη άδεια. Δεν μπορεί να γίνει αναπλήρωση μέλους Ε.Σ. για λόγο διαφορετικό από αυτούς που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο. Στις περιπτώσεις αυτές, τακτικό μέλος του Ε.Σ. που προέρχεται από την κατηγορία των εσωτερικών εκλεκτόρων αναπληρώνεται από το πρώτο κατά σειρά μη κωλυόμενο αναπληρωματικό μέλος του καταλόγου των εσωτερικών εκλεκτόρων. Ομοίως, τακτικό μέλος του Ε.Σ. που προέρχεται από την κατηγορία των εξωτερικών εκλεκτόρων αναπληρώνεται από το πρώτο κατά σειρά μη κωλυόμενο αναπληρωματικό μέλος του καταλόγου των εξωτερικών εκλεκτόρων.

3. Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή - Εισηγητική Έκθεση

α) Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί το Ε.Σ. για την πρώτη συνεδρίασή του εντός δέκα (10) ημερών από τη συγκρότησή του, προκειμένου να ορισθεί η τριμελής Εισηγητική Επιτροπή. Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Πρόεδρος Τμήματος. Το Ε.Σ. στην πρώτη συνεδρίασή του βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του Ε.Σ. (δηλαδή έξι (6) ή οκτώ (8) μέλη αντίστοιχα). Στην περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας με τη συμμετοχή του ενός τρίτου (1/3) του αριθμού των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος δηλαδή τέσσερα (4) ή πέντε (5) μέλη αντίστοιχα.

β) Τα μέλη της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής επιλέγονται από τα Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών Εκλεκτορικών Σωμάτων, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Ε.Σ. Τα κριτήρια επιλογής μελών της Εισηγητικής Επιτροπής είναι αντίστοιχα με αυτά της επιλογής μελών του Ε.Σ. Μέλη της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής μπορούν να είναι και μέλη του Ε.Σ. Ένα (1) τουλάχιστον μέλος της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής πρέπει να ανήκει σε άλλο Τμήμα του Ι.Π. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή να είναι ερευνητής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η αιτιολογία της επιλογής των μελών της Εισηγητικής Επιτροπής περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο και το επιστημονικό/καλλιτεχνικό έργο του μέλους που προτείνεται.

γ) Η τριμελής Εισηγητική Επιτροπή οφείλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη συγκρότησή της και όχι νωρίτερα από είκοσι (20) ημέρες να καταθέσει Εισηγητική Έκθεση. Τυχόν καθυστέρηση θα πρέπει να δικαιολογείται με έγγραφο της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής προς τον Πρόεδρο του Τμήματος και να μην ξεπερνά ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της προθεσμίας των 40 ημερών. Το έγγραφο της τριμελούς Επιτροπής προς τον Πρόεδρο του Τμήματος, στο οποίο θα καταγράφονται οι λόγοι για τους οποίους θα καθυστερήσει η κατάθεση της Εισηγητικής Έκθεσης, θα πρέπει να υποβάλλεται πριν την πάροδο της προθεσμίας των 40 ημερών, προκειμένου να μην θεωρηθεί ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία κατάθεσης της Εισηγητικής Έκθεσης.

δ) Στην Εισηγητική Έκθεση η Εισηγητική Επιτροπή οφείλει:

i) να αναλύσει και να αξιολογήσει το έργο και την προσωπικότητα κάθε υποψηφίου, εκφέροντας κρίση για την προσφορά του στην πρόοδο της επιστήμης,

ii) να διατυπώσει την άποψή της, εάν οι υποψήφιοι ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα από τον νόμο προσόντα και, ειδικότερα, για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου της προς πλήρωση θέσης με το γνωστικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, καθώς και με το επιστημονικό, διδακτικό ή καλλιτεχνικό έργο των υποψηφίων,

iii) εάν κρίνονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, να προβεί στη συγκριτική και αξιολογική κατάταξή τους.

ε) Η Επιτροπή, για να παράσχει ακριβή εικόνα του κάθε υποψηφίου, οφείλει να αναλύσει και να κρίνει τα έργα του, την επιστημονική του δράση και τα λοιπά ουσιαστικά του προσόντα. Για την υποβοήθηση του έργου της, η Εισηγητική Επιτροπή δύναται να ζητά συστατικές επιστολές από καθηγητές ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης.

στ) Η Εισηγητική Έκθεση κοινοποιείται αμέσως μετά την κατάθεσή της στα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και τους υποψηφίους με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, αναρτάται δε αμελλητί στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με ευθύνη της Γραμματείας του Τμήματος.

ζ) Η διδακτική ικανότητα των υποψηφίων δύναται να αξιολογείται, προκειμένου για υποψηφίους που δεν είναι διδάσκοντες του Τμήματος, στο οποίο ανήκει η προς πλήρωση θέση, με δοκιμαστικό μάθημα, στο οποίο καλούνται να παραστούν οι φοιτητές του οικείου Τμήματος. Το μάθημα παρακολουθούν τουλάχιστον δύο από τα μέλη της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.

η) Εάν μέλος της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής παραιτηθεί ή εκλείψει ή διαπιστωθεί αδυναμία σύνταξης Εισηγητικής Έκθεσης, τα μέλη της Επιτροπής δύνανται να υποβάλουν εντός της ίδιας προθεσμίας υπομνήματα, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν επέχουν θέση Εισηγητικής Έκθεσης και, επομένως, οι εκλέκτορες δεν μπορούν να αιτιολογούν την ψήφο τους επικαλούμενοι αυτά τα υπομνήματα. Στην περίπτωση που τα υπομνήματα υποβληθούν λόγω αδυναμίας σύνταξης Εισηγητικής Έκθεσης, θα πρέπει να προκύπτει από το σώμα των υπομνημάτων, ότι έχει προηγηθεί συνεδρίαση και διάσκεψη των μελών της Εισηγητικής Επιτροπής, όπου διαπιστώθηκε αδυναμία σύνταξης Εισηγητικής Έκθεσης, προκειμένου η σύνταξη χωριστών υπομνημάτων να μην καθιστά πλημμελή τη διαδικασία εκλογής.

θ) Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία κατάθεσης της Εισηγητικής Έκθεσης και ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλέσει το Ε.Σ., ακόμη και εάν στη συνέχεια κατατεθεί έκθεση από την Εισηγητική Επιτροπή, αυτή επέχει πλέον θέση υπομνήματος.

4. Σύγκληση Εκλεκτορικού Σώματος και διενέργεια εκλογής.

α) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της Εισηγητικής Έκθεσης, συγκαλείται, ενώπιον της Συνέλευσης του Τμήματος, το Ε.Σ. για τη διενέργεια της εκλογής. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία κατάθεσης της Εισηγητικής Έκθεσης, ο Πρόεδρος του Τμήματος υποχρεούται να συγκαλέσει το Ε.Σ. εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας, για να προβεί σε κρίση με βάση τους υποβληθέντες φακέλους των υποψηφίων, καθώς και με τα κριτήρια και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Εάν παρέλθουν άπρακτες, με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, οι παραπάνω προθεσμίες, τότε το Εκλεκτορικό Σώμα συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Κοσμήτορα μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Τμήματος όφειλε να συγκαλέσει το Εκλεκτορικό Σώμα. Στην περίπτωση αυτή, κατά τη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος προεδρεύει ο Κοσμήτορας, ο οποίος διενεργεί όλες τις πράξεις που έχουν ανατεθεί με τις διατάξεις του παρόντος στον Πρόεδρο του Τμήματος και αφορούν στις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης των μελών Δ.Ε.Π.

β) Ο Πρόεδρος του Τμήματος συντάσσει και γνωστοποιεί στα μέλη του Ε.Σ. και της Συνέλευσης, καθώς και στους υποψηφίους, τη σχετική ημερήσια διάταξη, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της κοινής συνεδρίασης για τη διενέργεια της εκλογής ή μονιμοποίησης. Η πρόσκληση και η περιεχόμενη σε αυτήν ημερήσια διάταξη με θέμα την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μέλους Δ.Ε.Π., αποστέλλεται στους αποδέκτες (μέλη Ε.Σ., υποψηφίους, μέλη Συνέλευσης) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). H Γραμματεία του Τμήματος τηρεί έντυπο ή ηλεκτρονικό αρχείο, από το οποίο προκύπτει η έγκαιρη αποστολή της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, καθίσταται αδύνατη η αποστολή της πρόσκλησης με τον ως άνω τρόπο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, εφόσον το γεγονός τούτο αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση. Η πρόσκληση και η σχετική ημερήσια διάταξη αναρτώνται αμελλητί στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με ευθύνη της Γραμματείας του οικείου Τμήματος.

γ) Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Ε.Σ. Το υπόμνημα κοινοποιείται αμελλητί στα μέλη του Ε.Σ. Οι υποψήφιοι καλούνται να παραστούν, εφόσον το επιθυμούν, στην αρχή της συνεδρίασης, αναπτύσσουν προφορικά τις απόψεις τους για το περιεχόμενο της Εισηγητικής Έκθεσης, απαντούν στις ερωτήσεις των μελών του Ε.Σ. και αποχωρούν.

δ) Κατά τη συνεδρίαση του Ε.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του οικείου Τμήματος. Το Ε.Σ. συνεδριάζει νομίμως ακόμη και στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η Συνέλευση του Τμήματος δεν βρίσκεται σε απαρτία. Η μη νόμιμη ή εμπρόθεσμη κλήση στη συνεδρίαση των μελών της Συνέλευσης δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της διαδικασίας της εκλογής. Τα μέλη της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, τα οποία δεν είναι μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος ή του Ε.Σ., καλούνται να παραστούν κατά τη συνεδρίαση, εφόσον το επιθυμούν, προκειμένου να αναπτύξουν προφορικά την έκθεσή τους και να παράσχουν διευκρινίσεις, χωρίς να απαιτείται η αποχώρησή τους στη συνέχεια.

ε) Τα μέλη του Ε.Σ. θα πρέπει να εξετάζουν τα υποβληθέντα από τους υποψήφιους υπομνήματα και να τα δέχονται ή να τα απορρίπτουν με αιτιολόγηση. Τα μέλη του Ε.Σ. διαβουλεύονται και αξιολογούν όλους τους υποψηφίους, ψηφίζουν θετικά ή αρνητικά ή ψηφίζουν λευκό, αιτιολογώντας ειδικά την ψήφο τους και επιλέγουν τον καταλληλότερο μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την κατάληψη της προς πλήρωση θέσης. Η κρίση βασίζεται στο συνολικό διδακτικό έργο των υποψηφίων, στη συνολική τους επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, με έμφαση στη διεθνή τους παρουσία, ικανό μέρος των οποίων πρέπει να έχει συντελεστεί τα τελευταία πέντε (5) έτη από την υποβολή της αίτησης για εξέλιξη ή εκλογή. Επίσης, συνεκτιμώνται ιδιαίτερα κατά την κρίση το ήθος, η προσωπικότητα του υποψηφίου και η κοινωνική του προσφορά. Αιτιολόγηση ψήφου μπορεί να γίνει είτε ευθέως είτε εμμέσως, με αναφορά στην Εισηγητική Έκθεση ή στις γνώμες άλλων εκλεκτόρων ονομαστικά ή και ακόμα με αναφορά στις συζητήσεις που προηγήθηκαν της ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία είναι ονομαστική και φανερή.

στ) Το αποτέλεσμα της διαδικασίας εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης καθορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο: Στην περίπτωση μοναδικού υποψηφίου, το αποτέλεσμα της κρίσης είναι θετικό για τον υποψήφιο εάν συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) θετικές ψήφους σε περίπτωση κατά την οποία το Εκλεκτορικό Σώμα απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη και τουλάχιστον οκτώ (8) θετικές ψήφους σε περίπτωση κατά την οποία το Εκλεκτορικό Σώμα απαρτίζεται από δεκαπέντε (15) μέλη, άλλως η διαδικασία κηρύσσεται άγονη. Στην περίπτωση περισσότερων υποψηφίων, εάν ουδείς υποψήφιος συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) και οκτώ (8) θετικές ψήφους αντίστοιχα, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια συνεδρίαση μεταξύ των δύο (2) επικρατέστερων. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ περισσοτέρων των δύο (2), στη δεύτερη ψηφοφορία συμμετέχουν όλοι οι ισοψηφήσαντες. Αν και στη δεύτερη ψηφοφορία κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) και οκτώ (8) θετικές ψήφους αντίστοιχα, η διαδικασία κηρύσσεται άγονη.

ζ) Το πρακτικό εκλογής αναρτάται από τη Γραμματεία του Τμήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ. Ο Πρόεδρος του Τμήματος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής, διαβιβάζει το πρακτικό, μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση καθηγητή, στον Πρύτανη για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας. Το διαβιβαστικό έγγραφο του πρακτικού εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης προς τον Πρύτανη κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους υποψηφίους και στα μέλη του Τμήματος και αναρτάται αμελλητί στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ. Μετά την κοινοποίηση αυτή, οι υποψήφιοι και τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος μπορούν να λάβουν γνώση του φακέλου της διαδικασίας.

64. Καθήκοντα, υποχρεώσεις, δικαιώματα και επιβραβεύσεις μελών Δ.Ε.Π.

1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. εκλέγονται ως πλήρους απασχόλησης. Μετά τη συμπλήρωση τριετούς πραγματικής άσκησης καθηκόντων στη βαθμίδα του πρώτου διορισμού τους, μπορούν, μετά από αίτησή τους, να ενταχθούν στην κατηγορία της μερικής απασχόλησης κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

2. Τα μέλη Δ.Ε.Π. είναι δημόσιοι λειτουργοί και απολαύουν λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των διδακτικών και ερευνητικών καθηκόντων τους. Τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν την υποχρέωση να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό-επιστημονικό/καλλιτεχνικό και διοικητικό έργο. Το διδακτικό έργο περιλαμβάνει κυρίως διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, φροντιστηριακών μαθημάτων και σεμιναρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία εργαστηρίων, συγγραφή διδακτικών βοηθημάτων, επίβλεψη εργασιών, διεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση φοιτητών, καθώς και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία. Το ερευνητικό-επιστημονικό έργο περιλαμβάνει κυρίως βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα, καθοδήγηση και επίβλεψη κατά την εκπόνηση πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών και συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια. Το καλλιτεχνικό έργο περιλαμβάνει κάθε είδους πραγματώσεις στο πεδίο καλλιτεχνικής ειδίκευσης του μέλους Δ.Ε.Π. Το διοικητικό έργο περιλαμβάνει κυρίως συμμετοχή στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου, συμμετοχή σε επιτροπές και συμβούλια, κατοχή θέσης Διευθυντή Τομέα, Διευθυντή Εργαστηρίου, Προέδρου Τμήματος, Κοσμήτορα Σχολής, Αντιπρύτανη, Πρύτανη, καθώς και συμμετοχή σε Εκλεκτορικά Σώματα και Εισηγητικές Επιτροπές.

3. Τα μέλη Δ.Ε.Π. υποχρεούνται να παραδίδουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, καθώς και να διδάσκουν σε φροντιστήρια, σεμινάρια και εργαστήρια, ενταγμένα στο Πρόγραμμα Σπουδών του οικείου ή άλλου Τμήματος ή σε Προγράμματα Σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι., κατ’ ελάχιστο όριο έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης των μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, δύνανται να αυξάνονται το πολύ κατά δύο (2) ώρες, μόνο μετά από σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης δεν μπορούν να εξαντλούνται σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

4. Τα μέλη Δ.Ε.Π. υποχρεούνται να παρευρίσκονται στο Πανεπιστήμιο δώδεκα (12) ώρες εβδομαδιαίως, κατ’ ελάχιστον, πέραν των ωρών παροχής διδακτικού έργου, κατανεμόμενες σε τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Επίσης, υποχρεούνται να δέχονται τους φοιτητές τρεις (3) τουλάχιστον ώρες την εβδομάδα για θέματα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική και την ερευνητική τους δραστηριότητα. Οι ημέρες και ώρες υποδοχής των φοιτητών για όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. ανακοινώνονται στην αρχή κάθε διδακτικού εξαμήνου από τη Γραμματεία του Τμήματος στον ιστότοπο του Τμήματος.

5. Τα μέλη Δ.Ε.Π. υποχρεούνται να αποδέχονται τον ορισμό τους ως μέλη Εκλεκτορικών Σωμάτων και Εισηγητικών Επιτροπών. Οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στις διοικητικές δραστηριότητες των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου και να συμβάλλουν στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Τμήματος και της Σχολής που ανήκουν, καθώς και του Ιδρύματος. Δύνανται να ορίζονται ως μέλη επιτροπών ή συμβουλίων του οικείου Τμήματος, της Σχολής και του Ιδρύματος, κατά συμμετοχή αναλογική του συνόλου των μελών, εφόσον η συμμετοχή τους δεν αποβαίνει σε βάρος της εκπλήρωσης των λοιπών υποχρεώσεων τους.

6. Τα μέλη Δ.Ε.Π. υποχρεούνται να αναφέρουν το όνομα του Πανεπιστημίου στις ακαδημαϊκές τους παρουσίες και τις επιστημονικές τους δημοσιεύσεις.

7. Η εξωπανεπιστημιακή απασχόληση των μελών Δ.Ε.Π. (π.χ. κατοχή δεύτερης έμμισθης θέσης, ανάθεση εντολής διδασκαλίας σε άλλο Α.Ε.Ι. κ.λπ.), επιτρέπεται μόνο βάσει της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με τη διάκριση του νόμου σε μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους και μερικής απασχόλησης

8. Τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Πανεπιστημίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. Το δικαίωμά τους αυτό ασκείται ύστερα από σχετικό αίτημα προς τον Πρόεδρο του οικείου οργάνου.

9. Τα μέλη Δ.Ε.Π. δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, των εργαστηρίων, των υλικοτεχνικών υποδομών και των υπηρεσιών (βιβλιοθήκη, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, κ.λπ.) του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου. Η διοίκηση του Τμήματος και του Πανεπιστημίου οφείλουν να εξασφαλίζουν την εγκατάσταση και τις απαραίτητες υποδομές (στέγαση, εξοπλισμό γραφείου, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, κ.λπ.) για όλα τα υπηρετούντα μέλη Δ.Ε.Π. στο Τμήμα.

10. Εφόσον το επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες του Πανεπιστημίου, μπορούν να δίνονται επιβραβεύσεις και διευκολύνσεις με τη μορφή βραβείων και πρόσθετων παροχών από ίδιους πόρους του Ιδρύματος σε μέλη του μόνιμου προσωπικού που διακρίνονται για τις ερευνητικές ή/και εκπαιδευτικές τους επιδόσεις. Για την απονομή των ανωτέρω αποφασίζει η Σύγκλητος ύστερα από πρόταση του Πρύτανη και εισήγηση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής.

65. Άδειες μελών Δ.Ε.Π.

1. Οι καθηγητές του ιδρύματος έχουν δικαίωμα επιστημονικής άδειας με πλήρεις αποδοχές ενός έτους για κάθε έξι έτη υπηρεσίας ή έξι μηνών για κάθε τρία έτη υπηρεσίας. Η επιστημονική άδεια χορηγείται με πράξη του Πρύτανη ή του αρμόδιου Αντιπρύτανη ύστερα από εισήγηση του Κοσμήτορα και απόφαση της Κοσμητείας, στην οποία αναφέρεται ο τρόπος κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών των προγραμμάτων σπουδών στα οποία συμμετέχει ο διδάσκων και αιτών την επιστημονική άδεια. Η εισήγηση του Κοσμήτορα, σε ό,τι αφορά τον τρόπο κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών, γίνεται κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης της Συνέλευσης του Τμήματος, στο οποίο ανήκει ο αιτών.

2. Η αίτηση για επιστημονική άδεια συνοδεύεται από το προτεινόμενο πρόγραμμα επιστημονικής δραστηριότητας. Ο καθηγητής, μετά τη λήξη της άδειάς του, υποβάλλει στον Πρύτανη έκθεση σχετική με την υλοποίηση του προγράμματος που είχε προτείνει.

3. Η τμηματική χορήγηση της επιστημονικής άδειας ενός έτους ή έξι μηνών είναι δυνατή, μόνο εφόσον κάτι τέτοιο δικαιολογείται από τις ανάγκες της επιστημονικής δραστηριότητας, χάριν της οποίας χορηγείται η άδεια. Σε αυτή την περίπτωση, ο καθηγητής οφείλει να υποβάλει χωριστό αίτημα για κάθε τμήμα της άδειας, με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί το προηγούμενο.

4. Οι καθηγητές οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της επιστημονικής τους άδειας στην αλλοδαπή, συνεργάζονται χωρίς αμοιβή με ανώτατα εκπαιδευτικά ή άλλα ιδρύματα του εξωτερικού, λαμβάνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προσαύξηση των αποδοχών τους. Στην περίπτωση αυτή, η πράξη του Πρύτανη ή του αρμόδιου Αντιπρύτανη εκδίδεται κατόπιν σχετικής απόφασης της Συγκλήτου.

5. α) Οι καθηγητές που βρίσκονται σε επιστημονική άδεια δύνανται να παρέχουν ερευνητικό έργο στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και να ορίζονται ως επιστημονικοί υπεύθυνοι τέτοιων έργων/προγραμμάτων. Για τις ανωτέρω υπηρεσίες, παρεχόμενες πέραν των συμβατικών υποχρεώσεων προς το Ίδρυμα (οι οποίες, για τους ευρισκόμενους σε επιστημονική άδεια, ορίζονται σε 18 ώρες επιστημονικού-ερευνητικού έργου εβδομαδιαίως, πλην διακοπών και αργιών), μπορεί να δίδεται αμοιβή.

β) Οι καθηγητές που βρίσκονται σε επιστημονική άδεια, διατηρούν το δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών. Ο επιβλέπων δεν δικαιούται να λάβει αμοιβή ή άλλου είδους αποζημίωση για την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής.

6. Στους καθηγητές μπορεί να χορηγείται άδεια για την κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας με πλήρεις αποδοχές. Η άδεια χορηγείται με πράξη του Πρύτανη ή του αρμόδιου Αντιπρύτανη ύστερα από εισήγηση του Κοσμήτορα και απόφαση της Κοσμητείας, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης της Συνέλευσης του Τμήματος σε ό,τι αφορά στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των προγραμμάτων σπουδών στα οποία συμμετέχει ο διδάσκων και αιτών την άδεια.

7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος ή της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από εισήγηση του Προέδρου, είναι δυνατόν να χορηγείται άδεια στα μέλη Δ.Ε.Π. για τη συμμετοχή τους σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια, βραχύχρονη διδασκαλία σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού ή για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ανταλλαγών μεταξύ Πανεπιστημίων. Η απόφαση του αρμόδιου – σύμφωνα με τα ανωτέρω – οργάνου θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και στην περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών να αναφέρει τον τρόπο αναπλήρωσης των διδακτικών ωρών. Η άδεια μπορεί να χορηγείται και σε μέλη Δ.Ε.Π. καλλιτεχνικών Τμημάτων για την άσκηση καλλιτεχνικής δραστηριότητας, συναφούς με το γνωστικό καλλιτεχνικό τους αντικείμενο.

8. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας των μετακινούμενων προσώπων για εκτέλεση ή παροχή υπηρεσίας, για συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, κατ’ ανώτατο όριο, τις εξήντα (60).

9. Οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσεως προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ε.Ε. ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια ή ίδιους πόρους και διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου. Επομένως, οι ημέρες εκτός έδρας των μετακινουμένων για τις ανάγκες εγκεκριμένου έργου δεν υπολογίζονται για τη συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των εξήντα (60) ημερών μετακίνησης εκτός έδρας.

10. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις χορηγείται σε μέλος Δ.Ε.Π. άδεια με αποδοχές για προσωπικούς λόγους, μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά ακαδημαϊκό έτος από την Κοσμητεία της Σχολής, μετά από τεκμηριωμένη αίτηση του ενδιαφερομένου. Μεγαλύτερη άδεια για προσωπικούς λόγους τελεί υπό την έγκριση της Συγκλήτου και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες ανά ακαδημαϊκό έτος. Η αίτηση υποβάλλεται στον Κοσμήτορα της Σχολής και κοινοποιείται στον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος.

11. Είναι δυνατή η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε μέλη Δ.Ε.Π., εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του οικείου Τμήματος και της Σχολής, ύστερα από τεκμηριωμένη αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η άδεια χορηγείται με πράξη του Πρύτανη ή του αρμόδιου Αντιπρύτανη μετά από έλεγχο νομιμότητας και σκοπιμότητας, ύστερα από απόφαση της Κοσμητείας κατόπιν εισήγησης του Κοσμήτορα. Η εισήγηση του Κοσμήτορα σε ό,τι αφορά στον τρόπο κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών, γίνεται κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης της Συνέλευσης του Τμήματος, στο οποίο ανήκει ο αιτών. Κατά το διάστημα της άδειας άνευ αποδοχών, το σύνολο των συνταξιοδοτικών, ασφαλιστικών και λοιπών εισφορών για τον καθηγητή καταβάλλονται από τον ίδιο. Ο συνολικός χρόνος χορήγησης αδειών άνευ αποδοχών στα μέλη Δ.Ε.Π. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε μέλος Δ.Ε.Π. αμέσως μετά τη λήξη της επιστημονικής άδειας.

12. Στα μέλη Δ.Ε.Π. χορηγούνται, κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, οι προβλεπόμενες από αυτόν αναρρωτικές άδειες, άδειες τοκετού, λοχείας, ανατροφής τέκνου κ.λπ., με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για τα μέλη Δ.Ε.Π., όπως εκάστοτε ισχύουν.

13. Σε κάθε περίπτωση χορήγησης άδειας, η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση της άδειας θα πρέπει να προηγείται της έναρξης του αιτούμενου χρονικού διαστήματος.

66. Μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π.

1. Η μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π. από/προς Τμήμα του Ι.Π. σε/από Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και η αντίστοιχη μεταφορά πίστωσης για το μέλος Δ.Ε.Π. που μετακινείται, καθίσταται δυνατή σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις.
2. Η διαδικασία μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. μεταξύ Τμημάτων του Ι.Π. είναι ανάλογη με αυτή που αφορά στη μετακίνηση από/σε άλλο Α.Ε.Ι. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον νόμο, η Σύγκλητος εγκρίνει τη μετακίνηση, αφού λάβει τη γνώμη του Τμήματος προέλευσης και την απόφαση του Τμήματος υποδοχής.

67. Δικαιώματα, υποχρεώσεις και καθήκοντα μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

1. Τα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) επιτελούν ειδικό εκπαιδευτικό διδακτικό έργο στα Α.Ε.Ι. και ανατίθεται σε αυτά αυτοδύναμο διδακτικό έργο. Στην κατηγορία αυτή ανήκει το εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει ξένες γλώσσες ή την ελληνική γλώσσα ως ξένη, φυσική αγωγή, σχέδιο, μουσική, καθώς επίσης καλές και εφαρμοσμένες τέχνες.

2. Τα μέλη της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) επιτελούν εργαστηριακό εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στο Πανεπιστήμιο, το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών. Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, είτε στα μέλη της καταληκτικής βαθμίδας μπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο, διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών υπό την εποπτεία των καθηγητών της σχολής και δύνανται να συμμετέχουν στην επίβλεψη Πτυχιακών/Διπλωματικών Εργασιών ως μέλη τριμελών επιτροπών, καθώς και στην επίβλεψη άλλων εργασιών των προπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος.

3. Τα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία του Α.Ε.Ι., προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου του και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

4. Τυπικά προσόντα για τον διορισμό σε θέσεις Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. είναι τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.

5. Οι θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. ανήκουν στο Ίδρυμα και κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου στα Τμήματα, στις Σχολές ή στο Ίδρυμα, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη ή των Κοσμητόρων ή των Προέδρων Τμημάτων. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι θέσεις των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. μπορούν να κατανέμονται στους Τομείς σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο.

6. Οι θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. ανήκουν στο Ίδρυμα και κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου στις Σχολές ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη ή των Κοσμητόρων. Με απόφαση της Κοσμητείας, οι θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. κατανέμονται στα Τμήματα, ενώ με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να κατανεμηθούν στους Τομείς και στα Εργαστήρια, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Σε ειδικές περιπτώσεις οι θέσεις μπορεί να ανήκουν στο Ίδρυμα ή στη Σχολή.

7. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και αποδοχή του μέλους Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π., μπορεί να ανατίθεται στα μέλη των κατηγοριών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. αυτοδύναμο διδακτικό έργο σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό του Τμήματος, εφόσον ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου στα Πανεπιστήμια. Αν οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στη Σχολή ή στο Ίδρυμα, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής ή τη Σύγκλητο, αντίστοιχα.

8. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους είκοσι δύο (22) ώρες εβδομαδιαίως κατ’ ελάχιστο όριο, κατανεμημένες σε τέσσερις τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό έργο, με αριθμό διδακτικών ωρών ανάλογο με αυτό των μελών Δ.Ε.Π., καθώς και κάθε μορφής έργο σύμφωνα με την κατηγορία προσωπικού που ανήκουν και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους χώρους του Πανεπιστημίου κατ’ ελάχιστον είκοσι έξι (26) ώρες εβδομαδιαίως.

9. Η εκλογή, εξέλιξη, μετακίνηση και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Πρύτανη και στις κατά νόμο προβλεπόμενες προθεσμίες, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

10. Η κατοχή θέσης Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. συνιστά αποκλειστική απασχόληση, εκτός των εξαιρούμενων περιπτώσεων που ορίζονται από τη νομοθεσία. Έγκριση για άδεια άσκησης έργου σε μέλος αυτών των κατηγοριών πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών του στο Πανεπιστήμιο, μπορεί να δοθεί μετά από αίτησή του ενδιαφερομένου και κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του κατά νόμο αρμόδιου συλλογικού οργάνου, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει το μέλος, και έκδοση απόφασης από τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη.

11. Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. δύνανται να απασχολούνται με αμοιβή σε ερευνητικά και λοιπά προγράμματα που υλοποιούνται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου. Οι όροι παροχής υπηρεσιών, αμοιβής κ.λπ., καθορίζονται από τη σχετική σύμβαση έργου. Η απασχόληση θα παρέχεται πέραν των καθορισμένων υποχρεωτικών ωρών απασχόλησής τους.

12. Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. μπορούν να προσφέρουν διδακτικό έργο σε Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

13. Το Ίδρυμα οφείλει να εξασφαλίζει στα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. την εγκατάστασή τους (στέγαση, εξοπλισμό γραφείου, ηλεκτρονικό εξοπλισμό κ.λπ.) και τη χρήση των εγκαταστάσεων, των υποδομών, του εξοπλισμού και των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου (βιβλιοθήκες, σπουδαστήρια, εργαστήρια, ψηφιακές υπηρεσίες κ.λπ.). Οφείλει επίσης να διασφαλίζει την προστασία και την ασφάλεια του εργαστηριακού προσωπικού.

14. Στα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. παρέχεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε διευκόλυνση για επιμόρφωση ή μετεκπαίδευση που συνάδει με το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και αφού ληφθεί υπόψη η μη παρακώλυση της εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

15. Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κρίνονται ακαδημαϊκά κατά τη βαθμολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με βάση το παρεχόμενο έργο τους, το οποίο αντιστοιχεί στη θέση που κατέχουν.

16. Τα μέλη των κατηγοριών προσωπικού Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν με αίτησή τους τον καθορισμό ή τη μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου, για τα οποία λαμβάνονται υπόψη το διδακτικό, το επιστημονικό-ερευνητικό έργο, η επαγγελματική εμπειρία και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την οικεία ακαδημαϊκή μονάδα, η οποία αποφασίζει σχετικά για το γνωστικό αντικείμενο. Στις περιπτώσεις που λειτουργούν Τομείς, στους οποίους είναι κατανεμημένο το προσωπικό αυτό, η αίτηση υποβάλλεται στον Τομέα, ο οποίος εισηγείται σχετικά στην οικεία ακαδημαϊκή μονάδα.

17. Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα του οικείου Τμήματος, της Σχολής και του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Επίσης συμμετέχουν, με βάση την ειδικότητά τους, σε επιτροπές ή συμβούλια του οικείου Τμήματος, της Σχολής και του Ιδρύματος κατά συμμετοχή αναλογική του συνόλου των μελών και συμβάλλουν, γενικότερα, στην υποστήριξη του έργου του Ιδρύματος. Επίσης, έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση όλων των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται ύστερα από σχετική αίτηση προς τον Πρόεδρο του οικείου οργάνου.

18. Για όλα τα θέματα που αφορούν στα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., αρμόδιο όργανο του Ιδρύματος είναι η Συνέλευση του Τμήματος. Στις περιπτώσεις που οι θέσεις ανήκουν στη Σχολή ή στο Ίδρυμα, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από Συνέλευση Σχολής ή τη Σύγκλητο αντίστοιχα.

19. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία μετάταξης των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

20. Για τα θέματα πειθαρχικής διαδικασίας των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. (πειθαρχικά όργανα, πειθαρχικά συμβούλια, πειθαρχικά παραπτώματα κ.λπ.) εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

68. Διαδικασία προκήρυξης θέσεων και επιλογής μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

Ο διορισμός σε θέσεις της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται με προκήρυξη των θέσεων και επιλογή των υποψηφίων από τη Συνέλευση του Τμήματος ή της Σχολής ή τη Σύγκλητο, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η θέση. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη των θέσεων αυτών, καθώς και η διαδικασία επιλογής του ανωτέρω προσωπικού και περιοδικής αξιολόγησής του, ρυθμίζονται προσωρινά μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού του Πανεπιστημίου, με την κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου αρ. 1837/21.02.2019 (Β΄ 1352).

69. Άδειες μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

1. Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. έχουν τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου, καθώς και συμμετοχής σε ερευνητικά και λοιπά προγράμματα επ’ αμοιβή, κατ’ αναλογία των διατάξεων με τα οριζόμενα στον Υπαλληλικό Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Πρύτανη ή του αρμόδιου Αντιπρύτανη μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνη γνώμη της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει.

2. Στα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. χορηγούνται με απόφαση του Πρύτανη ή του αρμόδιου Αντιπρύτανη, κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, οι προβλεπόμενες από αυτόν αναρρωτικές άδειες, άδειες τοκετού, λοχείας, ανατροφής τέκνου και λοιπές άδειες που δεν προβλέπονται από ειδικότερες διατάξεις για τα μέλη αυτά.

3. Για τις εκπαιδευτικές άδειες των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές χορηγούνται με την προϋπόθεση ότι, κατά την κρίση των αρμοδίων για τη χορήγηση οργάνων, καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του οικείου Τμήματος ή Σχολής και πληρούνται οι οικονομικές προϋποθέσεις που καθορίζει με απόφαση της η Σύγκλητος του Ιδρύματος. Επιπροσθέτως, μπορεί να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια για μεταδιδακτορική έρευνα.

4. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Σχολής ή της Συγκλήτου, μετά από εισήγηση του Προέδρου, του Κοσμήτορα ή του Πρύτανη, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία έχει ενταχθεί το μέλος Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π., είναι δυνατόν να χορηγείται άδεια για τη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια, βραχύχρονη διδασκαλία σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού ή για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ανταλλαγών μεταξύ Πανεπιστημίων. Η απόφαση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη, να αναφέρει ότι δεν παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία λόγω της απουσίας του μέλους Ε.Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. και, στην περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, να αναφέρεται ο τρόπος αναπλήρωσής τους. Η άδεια μπορεί να χορηγείται και σε μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. καλλιτεχνικών Τμημάτων, στα οποία έχει καθορισθεί καλλιτεχνικό γνωστικό αντικείμενο, για την άσκηση καλλιτεχνικής δραστηριότητας, συναφούς με το γνωστικό τους αντικείμενο. Το σύνολο των ημερών άδειας που λαμβάνονται για τους παραπάνω λόγους κατά την περίοδο διεξαγωγής των μαθημάτων ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) εβδομάδες.

5. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας των μετακινούμενων προσώπων για εκτέλεση ή παροχή υπηρεσίας, για συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, κατ’ ανώτατο όριο, τις εξήντα (60).

6. Οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσεως προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ε.Ε. ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια ή ίδιους πόρους και διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου. Επομένως, οι ημέρες εκτός έδρας των μετακινουμένων για τις ανάγκες εγκεκριμένου έργου δεν υπολογίζονται για τη συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των εξήντα (60) ημερών μετακίνησης εκτός έδρας.

7. Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. δικαιούνται άδεια κατά το διάστημα διακοπής των εκπαιδευτικών, διδακτικών και εξεταστικών διαδικασιών, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς και κατά τη διάρκεια του θέρους, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου.

8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να χορηγηθεί στα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. άδεια με αποδοχές μέχρι δέκα (10) ημέρες από την Κοσμητεία της οικείας Σχολής όπου υπηρετεί το ενδιαφερόμενο μέλος ή από τη Σύγκλητο, εάν η θέση ανήκει στο Ίδρυμα, και επιπρόσθετη άδεια μέχρι είκοσι (20) ημέρες από τη Σύγκλητο για προσωπικούς λόγους, ύστερα από τεκμηριωμένη αίτηση του ενδιαφερομένου. Η αίτηση υποβάλλεται αναλόγως στον Κοσμήτορα της Σχολής ή στον Πρύτανη.

9. Σε κάθε περίπτωση χορήγησης άδειας, η απόφαση με την οποία εγκρίνεται θα πρέπει να προηγείται της έναρξης του αιτούμενου χρονικού διαστήματος.

70. Εντεταλμένοι Διδασκαλίας

1. Η διδασκαλία μαθημάτων και η άσκηση των λοιπών διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, μπορούν να ανατίθενται, με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έως τριών ακαδημαϊκών ετών, πλήρους η μερικής απασχόλησης, σε Εντεταλμένους Διδασκαλίας κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις. Οι Εντεταλμένοι Διδασκαλίας είναι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καθώς και προσωπικότητες με αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο. Δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις.

2. Οι πιστώσεις για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκαλίας κατανέμονται στα Τμήματα από τη Σύγκλητο, μετά από εισήγηση των Τμημάτων.

3. Το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των Εντεταλμένων Διδασκαλίας ασκείται σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του Τμήματος, όπως καθορίζεται στη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του Εντεταλμένου Διδασκαλίας και του Πρύτανη ή του αρμόδιου Αντιπρύτανη του Ιδρύματος.

4. Στους Εντεταλμένους Διδασκαλίας καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, το ύψος και η διαδικασία χορήγησης της οποίας καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

5. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, εάν υπάρχει, εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το γνωστικό αντικείμενο της θέσης Εντεταλμένου Διδασκαλίας Η σχετική πρόσκληση αναρτάται στον ιστότοπο του οικείου Τμήματος ή του Ιδρύματος, καθώς και σε άλλους προβλεπόμενους από τις οικείες διατάξεις ιστοτόπους.

6. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα ή του Τμήματος, μπορεί δε να ανανεώνεται ή να παρατείνεται. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός χρόνος διάρκειας της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Οι ανωτέρω συμβάσεις μπορεί να ανανεώνονται, αλλά η συνολική θητεία των εντεταλμένων διδασκαλίας στο ίδιο ίδρυμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη.

7. Σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης, το διδακτικό έργο δεν μπορεί να υπερβαίνει το υφιστάμενο κάθε φορά όριο των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης για το διδακτικό έργο που παρέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, ενώ, στην περίπτωση μερικής απασχόλησης, η υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό της απασχόλησης.

8. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης. Για την επιλογή, απαραίτητα δικαιολογητικά θεωρούνται το βιογραφικό σημείωμα, τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, της διδακτορικής διατριβής και των επιστημονικών δημοσιευμάτων, καθώς και τα λοιπά έγγραφα που ορίζονται στην προκήρυξη ως απαραιτήτως συνυποβαλλόμενα με την αίτηση.

9. Τα προσόντα πρόσληψης, αντίστοιχα των προσόντων διορισμού των μελών Δ.Ε.Π., πρέπει να υφίστανται κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας.

10. Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για τη συγκρότηση της οικείας τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από το τέλος της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Σε περίπτωση πίεσης χρόνου, η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να συγκροτείται κατά την ίδια συνεδρίαση, στην οποία αποφασίζεται η έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η Επιτροπή αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η Επιτροπή, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τον ορισμό της, υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος ειδικά αιτιολογημένη εισηγητική έκθεση. Στην έκθεση γίνεται αναφορά στο έργο, την ικανότητα και την εν γένει επιστημονική προσφορά των υποψηφίων, και ειδικότερα περιλαμβάνει: α) γνώμη για τον βαθμό ανταπόκρισης των υποψηφίων στα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα και β) αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων.

11. Η επιλογή διενεργείται με απόφαση τη Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από σχετική συζήτηση και ψηφοφορία. Τη διαδικασία κινεί ο Πρόεδρος του Τμήματος. Το πρακτικό επιλογής προωθείται αρμοδίως για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υπογραφή της σύμβασης.

12. Οι Εντεταλμένοι Διδασκαλίας δεν συμμετέχουν στα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα και υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, τους Κανονισμούς και τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του οικείου Τμήματος και του Ιδρύματος.

71. Επισκέπτες Καθηγητές

1. Καταξιωμένοι Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες, οι οποίοι κατέχουν αντίστοιχη θέση ή διαθέτουν ισοδύναμα προσόντα με μέλη Δ.Ε.Π. ή με ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα, δύναται να προσκαλούνται και να έχουν τον τίτλο του Επισκέπτη Καθηγητή ύστερα από αίτησή τους και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η παραμονή τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Η απόφαση της Συνέλευσης πρέπει να είναι τεκμηριωμένη ως προς τις ειδικές ακαδημαϊκές ανάγκες που απαιτείται να καλυφθούν, καθώς και ως προς το έργο, την εμπειρία και την εν γένει προσφορά του προτεινόμενου. Στην ίδια απόφαση προσδιορίζεται η παρεχόμενη υποστήριξη στον Επισκέπτη Καθηγητή για την εκτέλεση του ακαδημαϊκού του έργου. 2. Με αιτιολογημένη απόφαση, το Τμήμα μπορεί να αναθέτει τη διδασκαλία μεταπτυχιακού μαθήματος ή και σεμιναρίου στον Επισκέπτη Καθηγητή, εφόσον το επιθυμεί και ο ίδιος και σε κάθε περίπτωση όχι για διάρκεια μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Για τη διδασκαλία αυτή, ο Επισκέπτης Καθηγητής αμείβεται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. από πόρους που εξασφαλίζονται μέσω προγραμμάτων ή χορηγιών. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν μπορεί να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος ή τον κρατικό προϋπολογισμό ή τα ταμειακά διαθέσιμα του Ε.Λ.Κ.Ε. Σε περίπτωση Επισκέπτη Καθηγητή, ο οποίος παρέχει εκπαιδευτικό έργο εθελοντικά, χωρίς αμοιβή ή άλλη οικονομική απολαβή πλην των οδοιπορικών του, τα θέματα ασφάλισής του ρυθμίζονται με μέριμνα του ιδίου. 3. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν την αίτησή τους στην Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος. 4. Οι Επισκέπτες Καθηγητές ασκούν το ακαδημαϊκό τους έργο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του Τμήματος. Δεν συμμετέχουν στα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα και υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και τους κανονισμούς του οικείου Τμήματος και του Ιδρύματος. 5. Επιπλέον, με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Π.Μ.Σ., καλούνται από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως Επισκέπτες, καταξιωμένοι επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ. Η ανάθεση εκπαιδευτικού έργου γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ., οι οποίες αφορούν την ανάθεση διδασκαλίας σε μέλη Δ.Ε.Π.

72. Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

1. Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, δύνανται να απασχολούνται ως Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του οικείου Τμήματος, για τη διεξαγωγή διδακτικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του Ακαδημαϊκού Υποτρόφου και του Πρύτανη ή του αρμόδιου Αντιπρύτανη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και τα ειδικότερα προσόντα ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος κατόπιν εισήγησης της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, εάν υπάρχει, και περιλαμβάνονται στο σώμα της προκήρυξης και στη σύμβαση του προσλαμβανομένου. Συνεκτιμώνται τυχόν πρόσθετα προσόντα.

2. Οι συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ΄ του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), αλλά υπάγονται στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280).

3. Ως Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι δεν μπορούν να απασχοληθούν αφυπηρετήσαντα μέλη του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνταξιούχοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

4. Η απασχόληση των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Το διδακτικό έργο στην περίπτωση της πλήρους απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαέξι (16) ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης, από τις οποίες έξι (6) ώρες κατ’ ανώτατο όριο μπορούν να αφορούν σε διδασκαλία θεωρητικού μαθήματος. Στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης, η υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό της απασχόλησης.

5. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται ύστερα από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, εάν στο Τμήμα λειτουργούν Τομείς, και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρις ενός ακαδημαϊκού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα και του Τμήματος, μπορεί δε να ανανεώνεται ή να παρατείνεται. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός χρόνος διάρκειας της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Οι όροι και οι προϋποθέσεις σύναψης της σύμβασης καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

6. Για την υποβολή υποψηφιοτήτων, τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής και την επιλογή των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 70 του παρόντος, οι οποίες ισχύουν για τους Εντεταλμένους Διδασκαλίας.

7. Η συναφθείσα σύμβαση καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων. Οι Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι δεν συμμετέχουν στα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα, υποχρεούνται δε να τηρούν τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, τους Κανονισμούς και τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του οικείου Τμήματος και του Ιδρύματος.

8. Η κάλυψη της αποζημίωσής τους γίνεται από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Τμήμα και το Ίδρυμα ή από τη χρήση των αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων προηγούμενων οικονομικών ετών του Ιδρύματος, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης, εκτός και αν αυτή προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

73. Αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π.

1. Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., που αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, διατηρούν την ιδιότητα του μέλους τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής υποψήφιων διδακτόρων, την ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή και την ιδιότητα μέλους επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την τελική αξιολόγηση και κρίση διδακτορικών διατριβών, τις οποίες έχουν πριν την αποχώρησή τους. Διατηρούν επίσης τις θέσεις σε διοικητικά συμβούλια Ν.Π.Δ.Δ. ή σε κάθε είδους επιτροπές, στις οποίες είχαν διορισθεί ως μέλη Δ.Ε.Π. πριν την αποχώρησή τους και συνεχίζουν να συμμετέχουν σε όσα ερευνητικά προγράμματα συμμετείχαν πριν από αυτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. δεν ορίζονται ως επιβλέποντες ή ως μέλη τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής υποψήφιων διδακτόρων ή ως μέλη επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την τελική αξιολόγηση και κρίση διδακτορικών διατριβών. Όσα μέλη Δ.Ε.Π. είχαν ορισθεί ως επιβλέποντες ή ως μέλη τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής πριν τη συνταξιοδότησή τους, παραμένουν και αντικαθίστανται υποχρεωτικώς από τη Συνέλευση του Τμήματος, όταν ορίζεται η επταμελής εξεταστική επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, δύνανται να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση για την τελική αξιολόγηση και κρίση διδακτορικών διατριβών χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3. Αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. διδάσκουν σε Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και στους Κανονισμούς των οικείων Π.Μ.Σ.

4. Στα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. κρίνεται σκόπιμο να παρέχεται. όσο αυτό είναι δυνατόν, η δυνατότητα χρήσης των εγκαταστάσεων, υποδομών και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα των οικείων Τμημάτων και του Πανεπιστημίου.

5. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δεν μπορούν να απασχοληθούν ως Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι ή Εντεταλμένοι Διδασκαλίας.

74. Λοιπές κατηγορίες διδασκόντων

Είναι δυνατόν να παρέχουν εκπαιδευτικό έργο και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή τους ανατίθενται διδακτικά καθήκοντα αμισθί από τη Συνέλευση Τμήματος.

75. Δικαιώματα, υποχρεώσεις και καθήκοντα Διοικητικού Προσωπικού

1. Το Διοικητικό Προσωπικό επιλέγεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και υπάγεται στον Υπαλληλικό Κώδικα, όπως ισχύει, και στις ειδικές διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας. Η τοποθέτηση των Προϊσταμένων και των μελών του Διοικητικού Προσωπικού στις υπηρεσιακές μονάδες του Ιδρύματος γίνεται με απόφαση του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις υπηρεσιακές ανάγκες των μονάδων στις οποίες τοποθετούνται. Οι αρμοδιότητες κάθε υπηρεσιακής μονάδας ορίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος. Οι αρμοδιότητες που δεν προβλέπονται στον Οργανισμό και προκύπτουν από τροποποιήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, οι οποίες αφορούν στην εν γένει λειτουργία του Ιδρύματος, καθορίζονται με αποφάσεις της Συγκλήτου, μετά από τεκμηριωμένες εισηγήσεις του Πρύτανη ή/και του αρμόδιου Αντιπρύτανη. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων κάθε μέλους του Διοικητικού Προσωπικού ελέγχεται από τον Προϊστάμενο της οργανικής μονάδας στην οποία ανήκει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Το Διοικητικό Προσωπικό οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τον Οργανισμό και τους Κανονισμούς του Ιδρύματος και να παρέχει την εργασία του μέσα στον οριζόμενο από τις κείμενες γενικές ή ειδικές διατάξεις χρόνο. Επίσης, οφείλει να εντοπίζει και να καταγράφει προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διαδικασιών, καθώς και να προτείνει τρόπους επίλυσης αυτών.

3. Το Διοικητικό Προσωπικό μπορεί να συμμετέχει στην υλοποίηση (π.χ. γραμματειακή υποστήριξη και οικονομική διαχείριση) ερευνητικών προγραμμάτων, μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών κ.λπ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η δαπάνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Προσωπικού καλύπτεται από τα προγράμματα, εφόσον αφορά σε εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους και προσφέρεται εκτός του ωραρίου εργασίας τους.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού δύνανται να ορίζονται ως μέλη επιτροπών για την υλοποίηση έργων του Πανεπιστημίου, κατά συμμετοχή αναλογική του συνόλου των μελών, όταν δεν αποβαίνει σε βάρος της εκπλήρωσης των λοιπών υποχρεώσεων τους.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού δύνανται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Ιδρύματος (ψηφιακές υπηρεσίες, Βιβλιοθήκη κ.λπ.) και να συμμετέχουν ενεργά σε διοργανώσεις, εκδηλώσεις και εν γένει δραστηριότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας.

76. Επιμόρφωση, Άδειες, Αξιολόγηση Διοικητικού Προσωπικού

1. Στα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού παρέχεται κάθε διευκόλυνση για επιμόρφωση ή μετεκπαίδευση, στο πλαίσιο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Η επιμόρφωση αυτή μπορεί να είναι γενική ή να έχει τη μορφή εξειδίκευσης σε αντικείμενα της υπηρεσίας. Κατόπιν αιτήματος προς τη Διεύθυνση Διοικητικού, οι υπάλληλοι μπορούν να συμμετέχουν είτε ατομικά είτε ομαδικά σε προγράμματα επιμόρφωσης, εισαγωγικής εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης. Για την έγκριση της συμμετοχής των υπαλλήλων στα προγράμματα αυτά, λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του άμεσου διοικητικού προϊσταμένου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παρακωλύεται το παρεχόμενο έργο και οι εν γένει λειτουργίες του Ιδρύματος.

2. Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη ή του αρμόδιου Αντιπρύτανη, μπορούν να οργανώνονται προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, εξειδίκευσης των μελών του Διοικητικού Προσωπικού αυτόνομα ή σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης ή με το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ι.Π. ή με άλλους φορείς, στο πλαίσιο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη ή του αρμόδιου Αντιπρύτανη και ύστερα από πρόταση μελών του Διοικητικού Προσωπικού, μπορούν να οργανώνονται σεμινάρια, επιδοτούμενα ή όχι. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι εισηγητές και η Οργανωτική Επιτροπή και ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια. Στα σεμινάρια αυτά, αναλόγως του αντικειμένου, μπορούν να συμμετέχουν και άλλα ενδιαφερόμενα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

3. Το Διοικητικό Προσωπικό οφείλει να παρακολουθεί τα υποχρεωτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια που οργανώνονται από το Πανεπιστήμιο για θέματα υγιεινής και ασφάλειας, προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα, οριζόμενα με σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου.

4. Με πρωτοβουλία μελών του Διοικητικού Προσωπικού με κοινό ή συναφές υπηρεσιακό αντικείμενο, μπορούν να οργανώνονται συναντήσεις κατά τη διάρκεια του νόμιμου ωραρίου για ενημέρωση και συζήτηση θεμάτων σχετικών με το αντικείμενό τους ύστερα από σχετική συνεννόηση με την Πρυτανεία, εφόσον δεν παρακωλύεται το παρεχόμενο έργο και οι εν γένει λειτουργίες του Ιδρύματος.

5. Στο Διοικητικό Προσωπικό χορηγείται κανονική και αναρρωτική άδεια, καθώς και οι λοιπές άδειες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. Οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου υπάγονται στις διατάξεις του συστήματος ετήσιας αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με βάση τη διάρθρωση των Διοικητικών Υπηρεσιών που περιγράφεται στον Οργανισμό του Ιδρύματος.

77. Απονομή τίτλου Ομότιμου Καθηγητή σε αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Ι.Π.

1. Η απόδοση του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή (Emeritus Professor) είναι μια ακαδημαϊκή διαδικασία με στόχο να τιμήσει διατελέσαντες καθηγητές Τμημάτων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους άφησαν έντονο επιστημονικό/καλλιτεχνικό, διδακτικό και ερευνητικό ίχνος, αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με εξαιρετική προσφορά προς το Τμήμα, τη Σχολή, το Πανεπιστήμιο, την επιστήμη και την κοινωνία γενικότερα. Σκοπός της απονομής του τίτλου, πέραν της αναγνώρισης, είναι να δοθεί η δυνατότητα στον αποχωρούντα καθηγητή α) να συνεχίσει την ερευνητική και διδακτική του δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο, β) να προσφέρει την εμπειρία και τις γνώσεις του στην επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία, γ) να συμβάλει στην εκπλήρωση των στόχων του Πανεπιστημίου από το οποίο προέρχεται.

2. Προϋποθέσεις απονομής του τίτλου.

Βασικές προϋποθέσεις για την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή Τμήματος σε μέλος Δ.Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή που αποχωρεί από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας ή χρόνου εργασίας μετά από ευδόκιμη θητεία ή λόγω ανωτέρας βίας, είναι οι εξής:

· να έχει διανύσει μια εξαιρετικά ευδόκιμη θητεία στο Πανεπιστήμιο, η οποία υπερβαίνει τις συμβατικές υποχρεώσεις,

· να υπήρξε υπόδειγμα ήθους και άψογος στα υπηρεσιακά του καθήκοντα,

· να μην έχει αποδεδειγμένα εμπλακεί σε ατασθαλίες ή ενέργειες που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του ακαδημαϊκού δασκάλου.

3. Διαδικασίες και κριτήρια απονομής του τίτλου.

α) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει προταθεί για τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή από τουλάχιστον τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος του Ι.Π., από το οποίο αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης. Η πρόταση θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει τα απαραίτητα βιογραφικά στοιχεία του υποψηφίου. Με δεδομένα τα ανωτέρω, η Συνέλευση του Τμήματος εκτιμά το έργο και την προσφορά του προτεινόμενου, λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές και ειδικότερες δραστηριότητές του, με έμφαση i) στην παραγωγή και μετάδοση της γνώσης με την έρευνα και τη διδασκαλία, ii) στη συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης ή της οικείας τέχνης και iii) στην προσφορά του στη λειτουργία, αλλά και την προβολή του Τμήματος, και ευρύτερα του Ιδρύματος. Η έγκριση απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών.

β) Η θετική για την απονομή του τίτλου απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αποτελεί εισήγηση προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου για την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον προτεινόμενο. Αν η Σύγκλητος αποφασίσει θετικά, τότε σε ειδική εκδήλωση, παρουσία μελών της Συγκλήτου και μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, απονέμεται από τον Πρύτανη στον Ομότιμο Καθηγητή το διαπιστευτήριο της ομοτιμοποίησής του.

78. Δικαιώματα και υποχρεώσεις Ομότιμων Καθηγητών

1. Οι Ομότιμοι Καθηγητές αναγνωρίζονται ως καθηγητές του Ιονίου Πανεπιστημίου και καλούνται σε όλες τις εκδηλώσεις του, καθώς και στις εκδηλώσεις της οικείας Σχολής και Τμήματος, λαμβάνουν δωρεάν τις εκδόσεις του οικείου Τμήματος και Σχολής, καθώς και του Πανεπιστημίου, δικαιούνται να χρησιμοποιούν τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, συμμετέχουν στην ακαδημαϊκή ζωή με ομιλίες και διαλέξεις και έχουν, εν γένει, όλα τα ακαδημαϊκά δικαιώματα που αναγνωρίζονται υπέρ των καθηγητών των Α.Ε.Ι., οι οποίοι εξέρχονται της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Οι Ομότιμοι Καθηγητές δύναται να προσφέρουν διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και να είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων ή να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύνανται δε να αμείβονται για την απασχόλησή τους ως επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων ή για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα, αποκλειστικά από πόρους των Α.Ε.Ι. που δεν προέρχονται από την κρατική επιχορήγηση. Μετά από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, δύνανται να παρέχουν διδακτικό έργο στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών όχι ανώτερο των πέντε (5) εβδομαδιαίων ωρών. Για την παροχή του έργου αυτού, οι Ομότιμοι Καθηγητές δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

3. Οι Ομότιμοι Καθηγητές μπορούν να στελεχώνουν τις ερευνητικές ομάδες των θεσμοθετημένων Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Διευθυντή.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία διευθύνονται από Ομότιμο Καθηγητή, προϋποθέτει απασχόληση προσωπικού ή χρήση χώρων ή εξοπλισμού του Πανεπιστημίου, απαιτείται έγκριση των αρμόδιων οργάνων (του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου – εφόσον υπάρχει – ή της Συνέλευσης Τμήματος), ύστερα από σχετικό αίτημα του Ομότιμου Καθηγητή. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών και δεν έχει ακόμη εγκριθεί ή απορριφθεί το αίτημα, η αρμοδιότητα χορήγησης άδειας περιέρχεται στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, μπορεί να διατίθεται στους Ομότιμους Καθηγητές γραφείο και να παρέχονται διευκολύνσεις προκειμένου να υποστηρίζεται η επιστημονική τους δραστηριότητα.

5. Οι Ομότιμοι Καθηγητές δεν συμμετέχουν σε όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου και υποχρεούνται να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και τις αποφάσεις των οργάνων του Πανεπιστημίου.

6. Ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή αφαιρείται μόνο για σοβαρούς λόγους και με τις ίδιες ως άνω διαδικασίες.

79. Απονομή τίτλου Επίτιμου Καθηγητή και τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα

1. Ο τίτλος του Επίτιμου Καθηγητή (Honorary Professor) απονέμεται με απόφαση της Συγκλήτου του Ι.Π., ύστερα από εισήγηση-απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών. Για την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή, αυτός που λαμβάνει τον τίτλο πρέπει να έχει διατελέσει καθηγητής άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής είτε να είναι πρόσωπο, Έλληνας ή αλλοδαπός, που διέπρεψε στην επιστήμη, την τέχνη ή τα γράμματα.

2. Ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα απονέμεται με απόφαση της Συγκλήτου του Ι.Π., ύστερα από εισήγηση-απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών. Για την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα, ο υποψήφιος πρέπει να είναι εξέχουσα προσωπικότητα στον χώρο δραστηριότητάς του και να έχει προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην κοινωνία.

3. Οι τίτλοι του Επίτιμου Καθηγητή και του Επίτιμου Διδάκτορα είναι τιμητικοί και δεν δημιουργούν δικαιώματα και υποχρεώσεις σε σχέση με τη διδασκαλία ή τη διοίκηση του Πανεπιστημίου.

4. Η απονομή του τιμητικού τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή, καθώς και του Επίτιμου Διδάκτορα, πραγματοποιείται σε ειδική τελετή που ορίζεται από τη Σύγκλητο κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Ιδρύματος.

5. Οι τίτλοι του Επίτιμου Καθηγητή και του Επίτιμου Διδάκτορα αφαιρούνται μόνο για σοβαρούς λόγους και με τις ίδιες ως άνω διαδικασίες.

80. Ακαδημαϊκή δεοντολογία

1. Η ακαδημαϊκή κοινότητα του Ι.Π. συγκροτείται από τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., τους λοιπούς διδάσκοντες, τους φοιτητές, τους ερευνητές και το Διοικητικό Προσωπικό. Για την εκπλήρωση της αποστολής του Πανεπιστημίου και τη διαφύλαξη του κύρους του, απαιτείται ακαδημαϊκό ήθος, το οποίο συνεπάγεται υποχρεώσεις που υπερβαίνουν την αυτονόητη υποχρέωση τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Γνωρίσματα του ακαδημαϊκού ήθους που οφείλουν να επιδεικνύουν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας είναι: η εντιμότητα, η ακεραιότητα, η αμεροληψία, η διαφάνεια, το αίσθημα αξιοκρατίας και δικαιοσύνης, ο σεβασμός των δικαιωμάτων και της προσωπικότητας των άλλων, η προαγωγή του διαλόγου με σεβασμό στην ακαδημαϊκή ελευθερία, η καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε είδους, το αίσθημα του καθήκοντος και της προσφοράς ή και οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στη διαφύλαξη του κύρους της ακαδημαϊκής ιδιότητας, στην προάσπιση και προώθηση του κύρους του Πανεπιστημίου.

2. Οι δραστηριότητες των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας πρέπει να διέπονται από τον σεβασμό α) στις αρχές και τους κανόνες της επιστήμης και της ακαδημαϊκής ελευθερίας β) στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, γ) στο περιβάλλον, δ) στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ε) στην πνευματική ιδιοκτησία.

3. Κατά την επιτέλεση του ακαδημαϊκού και διοικητικού έργου πρέπει να διασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης και να αποφεύγεται οποιαδήποτε διάκριση των συνεργατών ή/και των αποδεκτών του ακαδημαϊκού και διοικητικού έργου, με βάση την καταγωγή, την εθνικότητα, το φύλο, τη γλώσσα, τη σωματική ικανότητα, τον γενετήσιο προσανατολισμό, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις τους.

4. Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας οφείλουν να συμπεριφέρονται στους συναδέλφους τους με τον δέοντα σεβασμό. Δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση της ιδιότητάς τους, της βαθμίδας στην οποία ανήκουν ή του θεσμικού τους ρόλου, για να εξαναγκάσουν άλλα μέλη της κοινότητας σε συγκεκριμένη πράξη, παράλειψη, ανοχή ή κρίση.

5. Τα μέλη Δ.Ε.Π. και όλες οι κατηγορίες διδασκόντων οφείλουν να επιδεικνύουν σεβασμό και μέριμνα προς τους φοιτητές. Ο εξαναγκασμός φοιτητών σε έργα μη συναφή προς τα πανεπιστημιακά τους καθήκοντα, ιδίως δε για σκοπούς προσπορισμού οποιασδήποτε ωφέλειας, απαγορεύεται και συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

6. Οι φοιτητές οφείλουν να συμπεριφέρονται στους καθηγητές, τους συμφοιτητές τους και σε όλο το προσωπικό του Πανεπιστημίου με τον προσήκοντα σεβασμό και τη δέουσα αξιοπρέπεια.

7. Στο πλαίσιο του δικαιώματος στη γνώση, οι φοιτητές απολαύουν πλήρους ελευθερίας έκφρασης, διατύπωσης απόψεων και διακίνησης ιδεών, σεβόμενοι τις αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας και του σεβασμού της διαφορετικής άποψης. Η άσκηση της ελευθερίας αυτής δεν πρέπει να θίγει ή να παρακωλύει το διδακτικό έργο.

8. Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας οφείλουν κατά την εκτός Πανεπιστημίου δημόσια ζωή τους να μη χρησιμοποιούν την πανεπιστημιακή ιδιότητά τους κατά τρόπο ο οποίος μπορεί δυνητικά να εκθέσει το Πανεπιστήμιο.

9. Βασικό κανόνα δεοντολογίας συνιστά η μη προσφυγή στη λογοκλοπή κατά την εκπόνηση επιστημονικών εργασιών. Απαγορεύεται: α) η οικειοποίηση πνευματικών δημιουργημάτων τρίτων, β) η παρουσίαση εργασιών που έχουν εκπονηθεί συνεργατικά ως ατομικών εργασιών, γ) η κάθε μορφής αντιγραφή, η συνεργασία με τρίτα πρόσωπα κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εξεταστικής διαδικασίας, καθώς και η χρήση κάθε είδους σημειώσεων, βοηθημάτων και ηλεκτρονικών μέσων, εκτός εάν ο διδάσκων επιτρέπει τη χρήση τους.

10. Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας οφείλουν να σέβονται και να προστατεύουν τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Πανεπιστημίου από κάθε είδους φθορά ή ζημιά και να μεριμνούν για την καθαριότητα των χώρων και των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου.

11. Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας οφείλουν να μην χρησιμοποιούν και να μην επιτρέπουν να χρησιμοποιείται ο χώρος του Πανεπιστημίου για έκνομες πράξεις ή πράξεις που το ζημιώνουν και να απέχουν από πράξεις που δεν συνάδουν με την αποστολή του Ιδρύματος, το ακαδημαϊκό ήθος και την ακαδημαϊκή ελευθερία.

12. Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής του Πανεπιστημίου περιλαμβάνει κανόνες δεοντολογίας που καθιερώνουν πρότυπα ακαδημαϊκών και κοινωνικών συμπεριφορών μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και του εκτός Πανεπιστημίου περιβάλλοντος. Αποτελεί ένα κείμενο αρχών, που στόχο έχει την ευαισθητοποίηση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, ώστε να ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές του ακαδημαϊκού ήθους.

81. Πειθαρχικές διατάξεις

1. Για τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και του Διοικητικού Προσωπικού, καθώς και για τους φοιτητές του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, εφαρμόζονται οι πειθαρχικές διατάξεις της ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας.

2. Για το έκτακτο βοηθητικό και το έκτακτο διδακτικό-εκπαιδευτικό προσωπικό του Ιδρύματος (ενδεικτικώς, Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους, Εντεταλμένους Διδασκαλίας), εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις για τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

3. Για τους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις για τους φοιτητές του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών.

4. Στα πειθαρχικά παραπτώματα των φοιτητών, που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, προστίθενται, δυνάμει των σχετικών εξουσιοδοτικών διατάξεων, τα εξής:

Η προσβλητική και ταπεινωτική συμπεριφορά, η σεξουαλική παρενόχληση ή κακοποίηση, η εξύβριση, η βιαιοπραγία, ο εκφοβισμός και η απειλή χρήσης βίας καθ’ οιουδήποτε μέλους της ακαδημαϊκής κοινότητας.

5. Για ουσιαστικά και διαδικαστικά πειθαρχικά θέματα όλων των κατηγοριών του διδακτικού προσωπικού, που δεν ρυθμίζονται από τις σχετικές ειδικές διατάξεις και από το παρόν άρθρο, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

82. Χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

1. Η χρήση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Πανεπιστημίου έχει ως πρωταρχικό σκοπό την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των ευρύτερων λειτουργικών και αναπτυξιακών αναγκών του Ιδρύματος.

2. Το εκπαιδευτικό έργο επιτελείται στον χώρο και στον χρόνο που προβλέπεται από το ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών του κάθε Τμήματος.

3. Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου σύμφωνα με τις αποφάσεις των οικείων Πανεπιστημιακών οργάνων. Το Ίδρυμα οφείλει να εξασφαλίζει την εγκατάσταση (στέγαση, εξοπλισμό γραφείου, εργαστηριακού χώρο κ.λπ.) σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Διοικητικού Προσωπικού.

4. Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των Τμημάτων αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος σπουδών το οποίο παρακολουθούν, κάτω από τις οδηγίες και την επίβλεψη των διδασκόντων.

5. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές δύνανται να κάνουν χρήση των εργαστηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Τμήματος στο οποίο ανήκουν, σύμφωνα με τις ειδικότερες ανάγκες των προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν. Οι επιβλέποντες καθηγητές και επιστημονικοί υπεύθυνοι των ερευνητικών προγραμμάτων έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν την αντίστοιχη ακαδημαϊκή μονάδα για την ανάγκη χρήσης του σχετικού εξοπλισμού. Τα αρμόδια όργανα των ακαδημαϊκών μονάδων ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής.

6. Η χρήση των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος από φοιτητικούς συλλόγους, από ομάδες φοιτητών για συνελεύσεις ή συγκεντρώσεις αποτελεί δικαίωμα των φοιτητών εφόσον α) δεν παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία και β) έχει ενημερωθεί και έχει δώσει την έγκρισή του ο Πρόεδρος του Τμήματος, στο οποίο ανήκει ο χώρος. Στην περίπτωση χώρων που αρμόδιος είναι ο Κοσμήτορας ή ο Πρύτανης, απαιτείται η έγκριση του Κοσμήτορα ή του Πρύτανη, αντίστοιχα. Οι χώροι που διατίθενται πρέπει να παραδίδονται μετά την χρήση τους στην κατάσταση που παρελήφθησαν.

7. Μη πανεπιστημιακοί φορείς μπορούν να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου οργάνου της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει ο χώρος και απόφαση του Πρύτανη.

8. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που διατίθενται στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, πρέπει να παραδίδονται μετά τη χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν.

9. Μετά την συνταξιοδότηση ή παραίτησή τους, τα μέλη Δ.Ε.Π. οφείλουν να αποδεσμεύουν τους χώρους που τους είχαν διατεθεί και να παραδίδουν τον μη αναλώσιμο εξοπλισμό μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του ενός (1) ακαδημαϊκού έτους.

10. Η προστασία της αισθητικής του Πανεπιστημιακού χώρου και των εγκαταστάσεων, καθώς και η τήρηση του σχετικών κανονισμών και αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων αποτελεί υποχρέωση όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

83. Θέματα υγείας και ασφάλειας

1. Το Ι.Π., στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, διασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των φοιτητών και του προσωπικού, κατά τη διάρκεια της δραστηριοποίησής τους στον χώρο και στις εγκαταστάσεις του. Διασφαλίζει επίσης, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, την ασφάλεια και την υγεία του κοινού που έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και στους χώρους, λαμβάνοντας μέτρα έτσι ώστε οι εγκαταστάσεις, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και ο κάθε είδους εξοπλισμός να είναι ακίνδυνοι και πρακτικώς ασφαλείς για την υγεία σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας.

2. Στο Ι.Π. λειτουργεί ο θεσμός του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Σε όλα τα μέλη του προσωπικού του ιδρύματος (μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π. και Διοικητικό Προσωπικό) παρέχεται υγειονομική περίθαλψη από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Στους φοιτητές παρέχεται υγειονομική περίθαλψη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Το Ι.Π. συνάπτει συμβάσεις για την καθαριότητα, φύλαξη και συντήρηση των εγκαταστάσεών και για κάθε άλλο θέμα που αφορά σε ειδικότερες ανάγκες. Οι διαδικασίες γίνονται με διαφάνεια από επιτροπές εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

84. Θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Το Ι.Π. εφαρμόζει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) και το εκάστοτε νομικό πλαίσιο που διέπει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις και Κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

2. Το Ι.Π. εφαρμόζει διαδικασίες πλήρως εναρμονισμένες με όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως διαδικασιών αξιολόγησης και εξέτασης.

3. Η Ιδρυματική Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και Ιδιωτικότητας εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και αναρτάται σε ειδικό χώρο στον ιστότοπο του Ι.Π.

4. Στο Ι.Π. λειτουργεί ο θεσμός του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Υ.Π.Δ. ή D.P.O.) με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία

85. Τήρηση πανεπιστημιακής νομοθεσίας

1. Όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας έχουν υποχρέωση να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία, τις διατάξεις του Οργανισμού του Πανεπιστημίου, τις αποφάσεις των οργάνων και τις διατάξεις του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού. Η Σύγκλητος και τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα των Σχολών και των Τμημάτων επιλαμβάνονται της τήρησης των διατάξεων.

2. Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του, το Ι.Π. δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον δημοκρατικό τρόπο λήψης των αποφάσεων και στη διαφύλαξη των αρχών της αντικειμενικότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας στο σύνολο αυτών. Ως εκ τούτου, οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τα κριτήρια, τα οποία εφαρμόζονται από τα διάφορα όργανα του Ι.Π., πρέπει να χαρακτηρίζονται από πλήρη διαφάνεια και να κατατείνουν στην εμπέδωση ενός κλίματος αξιοκρατίας και δικαιοσύνης σε όλους τους φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας, ώστε να μη δημιουργούνται προϋποθέσεις ή υποψίες άσκησης πιέσεων και ευνοιοκρατικής συμπεριφοράς λόγω προσωπικών ή άλλων σκοπιμοτήτων. Επίσης, οι αποφάσεις των οργάνων του Πανεπιστημίου θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες, να καταγράφεται η άποψη των μειοψηφησάντων μελών και να δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Το Ι.Π. παρέχει στον επίσημο διαδικτυακό του τόπο κάθε δυνατή πληροφόρηση σχετικά με τα διοικητικά του όργανα και τις αποφάσεις αυτών.

4. Στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου με βασικό έργο τον έλεγχο της τήρησης της νομιμότητας και της χρηστής οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου.

86. Διαδικασία αποδοχής δωρεών-κληροδοτημάτων

1. Το Ι.Π. καθώς και οι μονάδες του, έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν δωρεές κινητής ή ακίνητης περιουσίας και κληροδοτημάτων ή χορηγίες, δωρεές σε χρήμα ή είδος, από ιδιώτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, φορείς, ιδρύματα κ.λπ. για τους σκοπούς που προάγουν την λειτουργία και την αποστολή του Πανεπιστημίου και των ακαδημαϊκών μονάδων του. Για την αποδοχή ή αποποίηση αποφασίζει η Σύγκλητος.

2. Η διαδικασία αποδοχής ή μη από τη Σύγκλητο έχει ως εξής:

α) Το προτείνον μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας υποβάλλει στην οικεία ακαδημαϊκή μονάδα την πρόταση που αφορά στη δωρεά και η οποία συνοδεύεται από περιγραφή του είδους/αντικειμένου, των σκοπών του δωρητή και των όρων και προϋποθέσεων της αποδοχής της δωρεάς.

β) Το αρμόδιο όργανο της ακαδημαϊκής μονάδας οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα για την αποδοχή ή μη, προσδιορίζοντας με σαφήνεια τους σκοπούς που εξυπηρετούνται με την αποδοχή της δωρεάς, τους τυχόν όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον δωρητή, καθώς και τις υποχρεώσεις οι οποίες μπορεί να προκύπτουν για το Πανεπιστήμιο.

γ) Η ακαδημαϊκή μονάδα προωθεί την σχετική εισήγηση στη Σύγκλητο προς έγκριση.

δ) Η απόφαση της Συγκλήτου για την αποδοχή ή μη της δωρεάς εκδίδεται μετά από σχετικό έλεγχο και μέριμνα των αρμόδιων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

3. Με απόφαση της Συγκλήτου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους Κανονισμούς του Πανεπιστημίου, ρυθμίζονται όσα θέματα δεν ρυθμίζει ο παρών Κανονισμός σχετικά με τις διαδικασίες αποδοχής δωρεών-κληροδοτημάτων.

87. Διαδικασία σύναψης συμφωνιών συνεργασίας

1. Oι συμφωνίες, συμβάσεις, πρωτόκολλα, μνημόνια κ.τ.ό., που αφορούν σε συνεργασίες με ιδρύματα ή οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, υπογράφονται από τον Πρύτανη, μετά από πρόταση/έγκριση της Συγκλήτου (ή του Πρυτανικού Συμβουλίου, όταν ορίζεται έτσι από ειδικές διατάξεις), και από τον ομόλογό του στο συμβαλλόμενο ίδρυμα ή οργανισμό. Παράλληλα δύνανται να συνυπογράφουν οι διευθύνοντες τις ακαδημαϊκές μονάδες του Ι.Π., τις οποίες αφορά ειδικότερα η συμφωνία.

2. Οι ακαδημαϊκές μονάδες του Ι.Π. (Σχολές, Τμήματα, Εργαστήρια) δύνανται κατ’ εξαίρεση να συνάπτουν άτυπες συνεργασίες με ακαδημαϊκές μονάδες άλλων ιδρυμάτων ή υπομονάδες οργανισμών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, χωρίς να τηρείται η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου. Οι συνεργασίες αυτές δεν δημιουργούν κανενός είδους νομική δέσμευση για το Ι.Π.

88. Διαδικασία κατάρτισης και αναθεώρησης Συμφωνιών Προγραμματικού Σχεδιασμού

1. Το Ι.Π. καταρτίζει τετραετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού. Το πρόγραμμα κινείται εντός των προβλεπόμενων ορίων του κρατικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

2. Το Πρυτανικό Συμβούλιο καταρτίζει προσχέδιο της Συμφωνίας Προγραμματικού Σχεδιασμού που πρόκειται να συναφθεί με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Ιδρύματος. Το προσχέδιο τίθεται σε διαδικασία διαβούλευσης. Το Πρυτανικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια της διαβούλευσης, συντάσσει το τελικό σχέδιο της Συμφωνίας Προγραμματικού Σχεδιασμού, το οποίο εισηγείται στη Σύγκλητο προς έγκριση, προκειμένου να υποβληθεί στην ΕΘ.Α.Α.Ε.

3. Συγκεκριμένα, η Συμφωνία Προγραμματικού Σχεδιασμού καταρτίζεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του Ι.Π. και της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση, εξειδικεύεται σε ετήσια βάση και αναφέρεται, ιδίως, στα ακόλουθα θέματα:

α) στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία και αποστολή του Ι.Π, τη θέση του στον ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και τους στόχους του Ι.Π. και των ακαδημαϊκών μονάδων του, με ιεράρχηση και καθορισμό προτεραιοτήτων,

β) στον προσδιορισμό, τον προγραμματισμό και τα μέτρα για την ανάπτυξη και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και στόχων του Ιδρύματος,

γ) στην ανάπτυξη της υποδομής και του εξοπλισμού,

δ) στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,

ε) στον συντονισμό των ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος με τις αντίστοιχες εξελίξεις σε ιδρύματα του εξωτερικού, και ιδιαίτερα με τις εξελίξεις και τις προοπτικές στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.

4. Ως προς το οικονομικό σκέλος, η Συμφωνία Προγραμματικού Σχεδιασμού του Ιδρύματος εξειδικεύεται: α) στις λειτουργικές δαπάνες, β) στις επενδύσεις και γ) στο προσωπικό κάθε κατηγορίας.

5. Η εισήγηση του Ι.Π. για την Προγραμματική Συμφωνία, αφού εγκριθεί από τη Σύγκλητο, υποβάλλεται από τον Πρύτανη στο Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του έτους που προηγείται εκείνου από το οποίο αρχίζει η ισχύς της επόμενης Προγραμματικής Συμφωνίας. Ύστερα από διαπραγμάτευση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. με το Ι.Π., κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και η συμμόρφωση του ιδρύματος προς τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, η συμφωνία εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., υπογράφεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Πρύτανη του Ι.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η γνώμη της ΕΘ.Α.Α.Ε. αφορά στα θέματα της ανωτέρω παραγράφου 3, ενώ, ως προς το οικονομικό σκέλος, η ΕΘ.Α.Α.Ε. εκφράζει γνώμη μόνον ως προς την κατανομή της συνολικής δημόσιας επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια που ορίζονται στις σχετικές διατάξεις, και όχι ως προς το συνολικό ύψος αυτής. Τα συμβαλλόμενα μέρη επανεξετάζουν τις Συμφωνίες Προγραμματικού Σχεδιασμού και τις τροποποιούν αναλόγως, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. παρακολουθεί σε ετήσια βάση και αξιολογεί την πορεία εκτέλεσης της Συμφωνίας Προγραμματικού Σχεδιασμού και εισηγείται την τροποποίησή της στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Ο ετήσιος απολογισμός της εκτέλεσης της συμφωνίας προγραμματικού σχεδιασμού καταρτίζεται από την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού, εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ι.Π., δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του και υποβάλλεται στην ΕΘ.Α.Α.Ε. και στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου έτους. Η διαδικασία της έγκρισης του απολογισμού από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή του. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο Απολογισμός θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.

89. Ρύθμιση ζητημάτων Παγκόσμιου Ιστού

Για τη ρύθμιση και κανονιστική διευθέτηση των ζητημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ιστοτόπων και των ονομάτων χώρου του Ι.Π. σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο, καταρτίζεται Κανονισμός Δημοσίευσης στον Παγκόσμιο Ιστό και Διαχείρισης Ονομάτων Χώρου του Ιονίου Πανεπιστημίου, ο οποίος εγκρίνεται και αναθεωρείται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος.

90. Κέντρα Αριστείας

To Ι.Π. υποστηρίζει τον θεσμό των Κέντρων Αριστείας. Ακαδημαϊκές μονάδες του Ι.Π. δύνανται να αναδεικνύονται σε Κέντρα Αριστείας, με τη διαδικασία και τα κριτήρια που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Οι σχετικές υποψηφιότητες αξιολογούνται αρχικά από τη ΜΟ.ΔΙ.Π., η οποία εισηγείται μέσω του Προέδρου της το θέμα στη Σύγκλητο. Σε περίπτωση θετικής απόφασης της Συγκλήτου, ο φάκελος της υποψηφιότητας προωθείται στην ΕΘ.Α.Α.Ε. κατά τα προβλεπόμενα.

91. Δομές Αριστείας

1. Η Σύγκλητος, στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας, καινοτομίας και κοινωνικής παρέμβασης του Ι.Π., αποφασίζει την ίδρυση Δομών Αριστείας με συγκεκριμένο θεματικό προσανατολισμό, ύστερα από τεκμηριωμένη πρόταση τουλάχιστον δέκα (10) μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος και σχετική εισήγηση του Πρύτανη.

2. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση, ο Πρύτανης συγκροτεί με σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου Συντονιστική Επιτροπή, με αντικείμενο την κατάρτιση της πρότασης ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας της εκάστοτε Δομής Αριστείας. Η Συντονιστική Επιτροπή συγκροτείται από μέλη Δ.Ε.Π. διαφορετικών Τμημάτων και Σχολών, που αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της εκάστοτε Δομής.

3. Οι Δομές Αριστείας βασίζονται σε συμπράξεις ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος και δύνανται στη συνέχεια να αποτελέσουν νέα Ινστιτούτα του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Ι.Π. ή να ενταχθούν σε αυτό ως λειτουργικές μονάδες του, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων.

4. Η Συντονιστική Επιτροπή της εκάστοτε Δομής Αριστείας δύναται να υποβάλει φάκελο υποψηφιότητας για την ανάδειξη της Δομής σε Κέντρο Αριστείας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το άρθρο 90 του παρόντος Κανονισμού.

92. Τελικές διατάξεις

1. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος. Η Σύγκλητος είναι αρμόδια για την τροποποίηση των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο, καθώς και για την επίλυση τυχόν ερμηνευτικών ζητημάτων.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού καταργείται κάθε ειδική/γενική διάταξη ή απόφαση ή κανονισμός του Πανεπιστημίου ή μονάδων αυτού, που ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό τα θέματα του παρόντος.

3. Τα ακαδημαϊκά Τμήματα δύνανται να καταρτίζουν Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας, που εγκρίνονται από τη Σύγκλητο και εξειδικεύουν τις ρυθμίσεις του παρόντος κανονισμού.

Εμφάνιση / Aπόκρυψη Όλων
Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Όλα τα Νέα
Αναζήτηση Προσωπικού
Πλήρης Κατάλογος
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Κυριακή 23-06-2024
CEPE 2025 Call for Papers
Έναρξη: 04-06-2024 |Λήξη: 26-06-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 57.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας