Συνήγορος του Φοιτητή

Ο θεσμός του Συνηγόρου του Φοιτητή προβλέπεται στο Ν. 4957/2022, όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 130.

Άρθρο 130: Συνήγορος του φοιτητή

 1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) συνίσταται αυτοτελές Γραφείο με τίτλο «Συνήγορος του Φοιτητή», που έχει ως αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την  αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος. Ο Συνήγορος του Φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.
 2.  Ως Συνήγορος του Φοιτητή ορίζεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη και γνώμη του Συμβουλίου Φοιτητών, μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. της βαθμίδας Καθηγητή ή Ομότιμος Καθηγητής του Α.Ε.Ι. Η θητεία του είναι ενός (1) ακαδημαϊκού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ετησίως για άλλα τρία (3) έτη. Η γνώμη του Συμβουλίου Φοιτητών υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την υποβολή του αιτήματος παροχής γνώμης από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, ο ορισμός πραγματοποιείται χωρίς αυτήν.
 3.  Για την άσκηση καθηκόντων του Συνηγόρου Φοιτητή δεν καταβάλλεται αμοιβή ή άλλου είδους παροχή ή αποζημίωση. Εάν ο Συνήγορος του Φοιτητή είναι εν ενεργεία μέλος Δ.Ε.Π., για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του μπορεί να απαλλαγεί από μέρος των διδακτικών ή διοικητικών καθηκόντων του ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος όπου υπηρετεί, ύστερα από αίτησή του.
 4. Ο Συνήγορος του Φοιτητή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και μεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για την επίλυσή τους. Για την επίτευξη της αποστολής του δύναται να ζητά από τις υπηρεσίες του ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στον καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρμόδια διοικητική υπηρεσία και τον φοιτητή που υπέβαλε την αναφορά, και μεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος. Ο Συνήγορος του Φοιτητή μπορεί, με πράξη του, να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη. Αν κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.
  β) Παρέχει ενημέρωση στο προσωπικό και τους φοιτητές του ιδρύματος για τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες και την αποστολή του Συνηγόρου του Φοιτητή.
  γ) Σχεδιάζει και συντονίζει δράσεις εκπαίδευσης για τους φοιτητές και το προσωπικό του ιδρύματος, σε συνεργασία με άλλες μονάδες του ιδρύματος, καθώς και με εξωτερικούς φορείς, ιδίως με τον Συνήγορο του Πολίτη και τους Συνηγόρους Φοιτητών άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
  δ) Συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών και στην ανάπτυξη εργαλείων για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας και συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του Α.Ε.Ι. για τη σύνταξη του Κώδικα Δεοντολογίας του Α.Ε.Ι., Κανονισμού Διαχείρισης Φαινομένων Σύγκρουσης Συμφερόντων και πρωτοκόλλων αντιμετώπισης περιστατικών απάτης και διαφθοράς.
  ε) Ενημερώνει και συνεργάζεται με τα όργανα διοίκησης του ιδρύματος, την Επιτροπή Δεοντολογίας, τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, τον Σύμβουλο Ακεραιότητας του ιδρύματος και την οργανική μονάδα που είναι αρμόδια για θέματα διοικητικής υποστήριξης και ανθρώπινου δυναμικού, για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και προτύπων ακεραιότητας εντός του φορέα.
  στ) Συντάσσει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στον Πρύτανη, το Συμβούλιο Διοίκησης και τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. για το έργο που επιτελέστηκε και την πορεία των υποθέσεων που χειρίστηκε, καθώς και προτάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του ιδρύματος. Τα πορίσματα του Συνηγόρου του Φοιτητή, καθώς και η ετήσια έκθεσή του δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος, με την επιφύλαξη του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ΕΕ L 119) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).
 5. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος προβλέπονται ειδικότερες αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Φοιτητή.

Με απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, Συνήγορος του Φοιτητή ορίστηκε ο Καθηγητής κ. Μιχάλης Πολίτης.

Επικοινωνία με τον Συνήγορο του Φοιτητή:

 • email: synigoros.foititi@ionio.gr
 • Με επιστολή, η οποία θα απευθύνεται στον Συνήγορο του φοιτητή και θα κατατίθεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιδρύματος.
Ενημέρωση: 08-04-2024
Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Όλα τα Νέα
Αναζήτηση Προσωπικού
Πλήρης Κατάλογος
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Σάββατο 15-06-2024
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 57.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας