Ειδικός Κανονισμός για την Εφαρμογή e-Learning

 Άρθρο 1. Υπεύθυνος Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκπαίδευσης

 1. Με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ) του Π.Μ.Σ. ορίζεται ένα (τουλάχιστον) φυσικό πρόσωπο ως Υπεύθυνος Διαχείρισης ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκπαίδευσης (ΥΔΟΣΤ) και τα στοιχεία του κοινοποιούνται σε όλους τους χρήστες του συστήματος.
 2. Ο ΥΔΟΣΤ είναι πρόσωπο πουδιαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για να παρέχει υποστήριξη και κάθε σχετική βοήθεια σε φοιτητές/τριες και διδάσκοντες/ουσες που χρησιμοποιούν το ολοκληρωμένο σύστημα τηλεκπαίδευσης.

Άρθρο 2. Πρόσβαση στην ηλεκτρονική μάθηση

1. Η οργάνωση της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διδασκαλίας λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες των διδασκομένων να συμμετέχουν δίχως αποκλεισμούς. Για το λόγο αυτό σε όλους τους εμπλεκομένους (διδάσκοντες, επόπτες, φοιτητές, τεχνικό και λοιπό προσωπικό) προσφέρεται ένα πλήθος ψηφιακών υπηρεσιών που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση στην ηλεκτρονική μάθηση.

 1. Οι υποστηρικτικές ψηφιακές υπηρεσίες που αφορούν στην ηλεκτρονική μάθηση, αναγράφονται αναλυτικά σε σχετικό Οδηγό που αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο του Ιονίου Πανεπιστημίου (https://ionio.gr/gr/services/it-noc/noc/) και περιλαμβάνουν:

Α) Πρόσβαση σε πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Το ολοκληρωμένο σύστημα τηλεκπαίδευσης που θα χρησιμοποιείται για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα πρέπει να συγκεντρώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) τη χρήση των τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης και εικονικής ηλεκτρονικής τάξης έτσι ώστε ο διδάσκων και οι φοιτητές που βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους, να λαμβάνουν άμεση ανατροφοδότηση στον ίδιο χρόνο. Ειδικότερα, το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει: αα) την οπτική και ηχητική επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού (υπολογιστές, κάμερες, μικρόφωνα, ηχεία, ακουστικά, δικτύωση υψηλών ταχυτήτων και λογισμικό τηλεδιάσκεψης) ώστε διδάσκων και διδασκόμενοι να δύνανται να έχουν φωνητική και οπτική επικοινωνία, ενώ βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους, αβ) τη δυνατότητα διαμοίρασης εφαρμογών και κειμένων (application and documentsharing), αγ) τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού πίνακα (electronicboard),β) τη δυνατότητα πρόσβασης σε χώρους συζήτησης (chatrooms) τόσο μεταξύ διδάσκοντος και διδασκόμενου όσο και μεταξύ διδασκομένων για τυχόν συνεργασία, ανταλλαγή απόψεων και εκπόνηση κοινών εργασιών.

Β) Πρόσβαση σε πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Το ολοκληρωμένο σύστημα τηλεκπαίδευσης που θα χρησιμοποιείται για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα πρέπει να υποστηρίζει Εφαρμογή Διαχείρισης της Εκπαίδευσης - LearningManagementSystem (LMS), η οποία πρέπει να περιέχει: α) Εφαρμογή Διαχείρισης του Εκπαιδευτικού Περιεχομένου - LearningContentManagementSystem (LCMS) και β) Εφαρμογή Ανάπτυξης και Συγγραφής μαθημάτων - AuthoringTool. Στην εφαρμογή αυτή δύναται να αναρτάται εκπαιδευτικό υλικό ανά μάθημα ή άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα, το οποίο δύναται να περιλαμβάνει σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις/ δραστηριότητες με την αντίστοιχη ανατροφοδότηση, ενδεικτικές λύσεις αυτών, καθώς και πολυτροπικό υλικό (βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, εφόσον τηρείται η κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων), προσομοιώσεις, διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κ.λπ.). Το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται αποκλειστικά για την εκπαιδευτική χρήση των φοιτητών και προστατεύεται για τυχόν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 (Α’ 25)

Γ) Πρόσβαση στην υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβαση VPN (VirtualPrivateNetwork) του Ιονίου Πανεπιστημίου

 1. Η διαδικασία διαπίστευσης χρηστών και τα δικαιώματα πρόσβασης ανά κατηγορία χρήστη ορίζονται από τη Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Ιονίου Πανεπιστημίου ή τη διοικητική δομή του Ιδρύματος μέχρι τον ορισμό αυτής.

Άρθρο 3. Διαδικασία εγγραφής φοιτητών στο μητρώο φοιτητών του Α.Ε.Ι.

1. Οι φοιτητές μετά την αποδοχή του από το ΠΜΣ, υποβάλλουν φάκελο με τα στοιχεία τους. Η γραμματεία του ΠΜΣ καταχωρεί τα στοιχεία τους και δημιουργεί λογαριασμό για καθέναν από αυτούς στο ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο του Ιονίου Πανεπιστημίου με την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή αποδίδοντάς τους Αριθμό Μητρώου. Στη συνέχεια προχωρά στην έκδοση δελτίου ενεργοποίησης για κάθε φοιτητή το οποίο περιλαμβάνει το ιδρυματικό email και τους κωδικούς πρόσβασης των φοιτητών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιονίου Πανεπιστημίου (opencourses, σύστημα dias, ακαδημαϊκή ταυτότητα, κ.α.). Με μέριμνα της Γραμματείας, τα δελτία ενεργοποίησης αποστέλλονται με προσωπικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους φοιτητές.

Άρθρο 4. Θέματα διδασκόντων/ουσών

1. Κάθε διδάσκων/διδάσκουσα λαμβάνει στοιχεία πρόσβασης στα συστήματα σύγχρονης, ασύγχρονης εκπαίδευσης αλλά και στο ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο τους τμήματος με δικαιώματα καθηγητή.

2. Για κάθε διδάσκοντα/ουσα λαμβάνει χώρα αξιολόγηση των δυνατοτήτων του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με ευθύνη της ΕΠΣ. Για την αξιολόγηση, η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών στηρίζεται στα βιογραφικά στοιχεία του διδάσκοντα/ουσας καθώς και σε πρακτική δοκιμασία. Η ΕΠΣ δύναται να κάνει προτάσεις βελτίωσης προς τον εκάστοτε διδάσκοντα/ουσα (πχ. παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων).

3. Οι διδάσκοντες/ουσες που αναλαμβάνουν ρόλο ακαδημαϊκού συμβούλου, οφείλουν να παρέχουν στήριξη στους αντίστοιχους φοιτητές/τριες στη χρήση των μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης με κάθε πρόσφορο μέσο.

 1. H διαδικασία αξιολόγησης των ψηφιακών δεξιοτήτων του διδακτικού προσωπικού που συμμετέχει σε εξ αποστάσεως ΠΜΣ γίνεται από το διευθυντή του ΠΜΣ ελέγχοντας αν χρησιμοποιεί επαρκώς τα συστήματα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης καθώς και από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια της.
 2. Η διαδικασία αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων του διδακτικού προσωπικού που συμμετέχει σε εξ αποστάσεως ΠΜΣ αφορά στη συμμετοχή τους σε σεμινάρια και δραστηριότητες που υλοποιεί το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Άρθρο 5. Θέματα αξιολόγησης φοιτητών/τριών

 1. Κατά την αξιολόγηση φοιτητών με εξ’ αποστάσεως μεθόδους, πρέπει ανάλογα με τη φύση του μαθήματος να επιλέγεται η καταλληλότερη μέθοδος προκειμένου να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια και η αποτροπή της αντιγραφής/κλοπής. Αναλυτικά:

α) Κατά τη διενέργεια ατομικής προφορικής εξέτασης ομάδας είναι απαραίτητη η παρουσία επιτηρητή.

β) Κατά τη διενέργεια γραπτής δοκιμασίας είναι απαραίτητη η χρήση ανοικτής κάμερας καθ’ όλη τη διάρκειά της και η χρήση θεμάτων εξέτασης τα οποία δεν απαιτούν κλειστά συγγράμματα.

β) Οι εργασίες των φοιτητών/τριων υπόκεινται κάθε φορά που υποβάλλονται σε διαδικασία ελέγχου για λογοκλοπήαπό το σύστημα που θα είναι διαθέσιμο από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο κάθε φορά. Για την υποβολή στη διαδικασία ελέγχου λογοκλοπής υπεύθυνος είναι ο διδάσκων του μαθήματος. Τα θέματα λογοκλοπής είναι σοβαρά και το αρμόδιο όργανο του ΠΜΣ πρέπει να ενημερώνεται για κάθε συμβάν. Η λογοκλοπή δύναται να επιφέρει και την αποβολή ενός φοιτητή από το ΠΜΣ ασχέτως από το ειδικό βάρος της όποιας εργασίας.

Άρθρο 6. Παιδαγωγικό Πλαίσιο

1. Το παιδαγωγικό πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσηςπεριλαμβάνει διάφορα στοιχεία που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε απόσταση. Σε κάθε μάθημα/εκπαιδευτική ενότητα πρέπει να ορίζονται:

 • Στόχοι και περιεχόμενο: Καθορισμός σαφών εκπαιδευτικών στόχων και περιεχομένου που θα καλυφθεί στα μαθήματα εξ αποστάσεως.
 • Αξιολόγηση: Μέθοδοι αξιολόγησης της μάθησης που θα χρησιμοποιηθούν για να μετρήσουν την πρόοδο των μαθητών.
 • Περιβάλλον και τεχνολογία: Επιλογή κατάλληλων πλατφορμών ή εργαλείων για την παροχή περιβάλλοντος μάθησης και τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως. Το λογισμικό επιλέγεται από τα διαθέσιμα του Ιονίου Πανεπιστήμιου αλλά και από λογισμικό που διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο.
 • Αλληλεπίδραση και συνεργασία: Οι τρόποι προώθησης της αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού, καθώς και προώθησης της συνεργασίας σε απόσταση.
 • Ενθάρρυνση και υποστήριξη: Ο εκπαιδευτικός πρέπει να παρέχει υποστήριξη και ενθάρρυνση στους μαθητές για τη συμμετοχή και την επιτυχή πρόοδο στη μάθηση εξ αποστάσεως.
 • Προσαρμογή και αξιολόγηση: Ο εκπαιδευτικός πρέπει να κάνει αναθεώρηση και προσαρμογή των μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης βάσει των αναγκών των μαθητών και των αποτελεσμάτων της διαδικασίας μάθησης.
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού: Το ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την διδασκαλία του από τον εκπαιδευτή, συμβουλεύοντας και εμψυχώνοντας τους διδασκόμενους, παροτρύνουν τον εκπαιδευόμενο να λειτουργεί αυτόνομα και να μαθαίνει κυρίως μέσα από τη διαδικασία της αυτομάθησης.

Άρθρο 7. Τεχνικά θέματα

 1. ΗΜονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή η διοικητική δομή του Ιδρύματος σε περίπτωση που αυτή δεν έχει ακόμα ιδρυθεί, επιβλέπει τις τεχνολογικές υποδομές του Ιονίου Πανεπιστημίου, την τεχνική υποστήριξη, τη συντήρηση και την αναβάθμιση των υποδομών και των τεχνολογιών για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και τις υποχρεώσεις κάθε χρήστη

Άρθρο 8. Θέματα ασφάλειας και προσωπικών δεδομένων

1. Οι υποδομές που χρησιμοποιεί το Π.Μ.Σ. στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μάθησης θα πρέπει να συνάδουν με την πολιτική ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, την πολιτική διαχείρισης του απορρήτου των πληροφοριών, την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και την κυβερνοασφάλεια.

2. Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και συμμόρφωσης είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του ν. 4624/2019.

3. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διαδικασία της εξ αποστάσεως εξέτασης πραγματοποιείται με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι κινδύνων, όπως τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία. Το διδακτικό προσωπικό, οι επιτηρητές/τριες και πρόσωπα που παρέχουν τεχνική ή/και διοικητική υποστήριξη (όπως ο/η διαχειριστής/τρια πλατφόρμας) δεσμεύονται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας. Η επιλογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την πραγματοποίηση της εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους πραγματοποιείται με κριτήριο την αξιοπιστία και την παροχή εγγυήσεων ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων

4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών (διδασκόντων και φοιτητών) κατά την υλοποίηση εξ αποστάσεως Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και κατά τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό παροχής πρόσβασης στο διδακτικό υλικό και τις παρεχόμενες υπηρεσίες σύγχρονης ή ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και για τη διαχείριση της παρεχόμενης εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων και τον ν. 4624/2019. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων είναι το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, που αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ..

5. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των  χρηστών διενεργείται σύμφωνα με την περ.  ε), της  παρ.  1 και περ.  β) της παρ.  3 του άρθρου 6 και την  περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ)  2016/679 (ΓΚΠΔ) και τα άρθρα 5 και 22 παρ. 2 περ. α) του ν. 4624/2019.

6. Η διαφάνεια της επεξεργασίας των δεδομένων διασφαλίζεται με την παροχή στους χρήστες κάθε πληροφορίας σχετικά με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της. Οι χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν και σε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, υπό προϋποθέσεις δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων τους καθώς και δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους.

 1. Οι διαδικασίες εξ αποστάσεως αξιολόγησης πρέπει να είναι αδιάβλητες και σε κάθε περίπτωση πρέπει να προστατεύονται τα δεδομένα των χρηστών βάσει των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 της υπό στοιχεία 18137/ Ζ1 (Β΄1079/2023) κοινής υπουργικής απόφασης ή όπως ορίζεται κάθε φορά από αντίστοιχες διατάξεις.

Άρθρο 9. Επιπρόσθετα Κριτήρια περιοδικής εσωτερικής αξιολόγησης του προγράμματος

1. Τα επιπρόσθετα κριτήρια εσωτερικής αξιολόγησης του Π.Μ.Σ. επειδή υλοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως καθορίζονται από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του ΙονίουΠανεπιστημίου (ΜΟΔΙΠ) και δύνανται να αφορούν σταεξής:α) το επίπεδο της τεχνολογικής υποστήριξης, β) το βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευτικές ενότητες έχουν την κατάλληλη οργάνωση και το πλαίσιο για εξ’ αποστάσεως διδασκαλία, γ) την κατάρτιση των διδασκόντων για την υλοποίηση της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας.

Ενημέρωση: 30-01-2024
Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Όλα τα Νέα
Αναζήτηση Προσωπικού
Πλήρης Κατάλογος
<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τετάρτη 17-04-2024
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας