Διεύθυνση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Ιονίου Πανεπιστημίου συστάθηκε με την από 18-11-2020 απόφαση της 8ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (Φ.Ε.Κ. 5376/Β’/07-12-2020).

Αποστολή - Αποστολή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας των διοικητικών και ακαδημαϊκών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, καθώς και να προσθέτει αξία σε αυτό, ενισχύοντας τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων του, μέσω της αξιολόγησης των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Control System) και των διαδικασιών διακυβέρνησης.

Υπηρεσίες - Η Μονάδα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  1. Υπηρεσίες Διαβεβαίωσης. Οι υπηρεσίες διαβεβαίωσης είναι αντικειμενικές εξετάσεις αποδεικτικών στοιχείων με σκοπό την παροχή ανεξάρτητης και τεκμηριωμένης αξιολόγησης των συστημάτων και διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και δικλίδων ελέγχου του Ιδρύματος. Το συγκεκριμένο πεδίο δραστηριότητας περιλαμβάνει ενδεικτικά:
  • Την συστηματική παρακολούθηση και τον έλεγχο των διαδικασιών που σχετίζονται με την λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του Πανεπιστημίου.
  • Αξιολόγηση της λειτουργίας του Πανεπιστημίου και των λειτουργικών διαδικασιών των υπηρεσιών του βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
  • Έλεγχο της συμμόρφωσης προς τη ισχύουσα νομοθεσία, των κανόνων δικαίου και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Πανεπιστημίου.
  • Διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών και μη αναφορών.
  • Έλεγχος των πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί το κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και το εάν έχουν προβλεφθεί επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες και μηχανισμοί ελέγχου.
  1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες στοχεύουν στη βελτίωση των συστημάτων και διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και δικλίδων ελέγχου του Ιδρύματος, προσθέτοντας αξία σε αυτό, χωρίς την εμπλοκή του εσωτερικού ελέγχου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων ή των μονάδων προς τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές.

Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα - Η ανεξαρτησία  της  Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου διασφαλίζεται ως εξής: α) με την υπαγωγή της Μονάδας απευθείας στον Πρύτανη του Ιδρύματος και β) με την πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά και φυσικά αρχεία των Υπηρεσιών του Ιδρύματος, σε στοιχεία που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό της, σε περιουσιακά στοιχεία, καθώς και στα πληροφοριακά  συστήματα του Ιδρύματος.

Η αντικειμενικότητα είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. Για το λόγο αυτό, τα στελέχη της Μονάδας, δεν έχουν καμία άμεση λειτουργική́ αρμοδιότητα ή δικαιοδοσία για οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που ελέγχονται και δεν εμπλέκονται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που ενδέχεται να επηρεάσει την αμερόληπτη κρίση τους.

Πρότυπα - Η Μονάδα προσφέρει τις υπηρεσίες της στο Πανεπιστήμιο λαμβάνοντας υπόψη τα Διεθνή πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου του Ινστιτούτου Εσωτερικού Ελέγχου (IIA), καθώς και το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O. Τα στελέχη της Μονάδας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οφείλουν να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας Διεύθυνσης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Ιονίου Πανεπιστημίου.

Διάρθρωση - Η Μονάδα διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως εξής:

α) Τμήμα Προγραμματισμού και Τεκμηρίωσης
β) Τμήμα Διενέργειας Ελέγχων

Συνεργασίες - Στο πλαίσιο συνεργασίας της Μονάδας με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος και ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κ. Άγγελος Μπίνης υπέγραψαν στις 12 Μαΐου 2021, Μνημόνιο Συνεργασίας, για την υποστήριξη και βελτίωση της λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και της νεοσυσταθείσας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το Μνημόνιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας για την ανάπτυξη όλων των επιμέρους στοιχείων και διαδικασιών ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, μέρος του οποίου αποτελεί και η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου.


Στελέχωση

Αντώνης Κουρτέσης,
Αναπληρωτής Προϊσταμένου Διεύθυνσης

Ειρήνη Διαμάντη,
Αναπληρώτρια Προϊσταμένης Τμήματος Προγραμματισμού και Τεκμηρίωσης

Γεώργιος Κοντογεώργης
Υπάλληλος Τμήματος Διενέργειας Ελέγχων

Επικοινωνία
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ι. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: internalaudit@ionio.gr
Τηλέφωνα : 2661087640, 2661087637, 2661087639

 

https://ionio.gr/gr/studies/e-learning/ https://ionio.gr/gr/news/20187/ https://ionio.gr/gr/news/29237/ https://ionio.gr/gr/studies/summer-schools/
Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Όλα τα Νέα
Αναζήτηση Προσωπικού
Πλήρης Κατάλογος
<< <
Μάιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 27-05-2024
Το ζωντανό Μουσείο
Έναρξη: 01-11-2023 |Λήξη: 31-05-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα Έκθεσης
Mέγεθος: 623.19 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας