Στρατηγικός Σχεδιασμός & Ακαδημαϊκός - Αναπτυξιακός Προγραμματισμός του Ιονίου Πανεπιστημίου 2018 - 2022

 

 1. Εισαγωγή

Ο Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Προγραμματισμός (ΣΤ.Ε.Π.) του Ιονίου Πανεπιστημίου ακολουθεί την διεθνώς καθιερωμένη ακαδημαϊκή πρακτική στοχοθεσίας και λειτουργίας των Ανώτατων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Η αποτύπωσή του πραγματοποιήθηκε σε τρεις διαδοχικές φάσεις: α) αυτή της ανάλυσης, δηλαδή της αποτύπωσης και κριτικής επισκόπησης της σημερινής κατάστασης του Ιδρύματος (εσωτερική ανάλυση) και της αντίστοιχης ανάλυσης του εξωτερικού του περιβάλλοντος β) η φάσης της διαμόρφωσης και οριοθέτησης της Στρατηγικής του Ιδρύματος, στο πλαίσιο της οποίας ορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι στρατηγικές και οι ενδεικνυόμενες πολιτικές και γ) η φάση της διαμόρφωσης της επιχειρησιακής συνιστώσας του προγραμματισμού του Ιδρύματος, η οποία περιλαμβάνει τον ορισμό των διαδικασιών συστηματοποίησης προς την κατεύθυνση επίτευξης των στρατηγικών στόχων.

   Ο ΣΤ.Ε.Π. του Ιονίου Πανεπιστημίου καλύπτει την χρονική περίοδο 2019 – 2023 και στοχεύει αφενός στη διατήρηση και βελτίωση της διακριτής θέσης του Ιδρύματος στο περιβάλλον της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας και αφετέρου στην ενίσχυση της θέσης του στον ευρωπαϊκό και κατ’ επέκταση στο διεθνή πανεπιστημιακό χάρτη. Ως αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης των τμημάτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων βάσει του Νόμου 4559/2018, ο ΣΤ.Ε.Π. του Ιονίου Πανεπιστημίου επικαιροποιήθηκε, ώστε να συμπεριλάβει τα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν από την ανωτέρω ενσωμάτωση και το σύνολο των Τμημάτων και ακαδημαϊκών/διοικητικών δομών του Ιδρύματος στα τέσσερα νησιά έδρες τους. Στο πλαίσιο αυτό η στρατηγική του πανεπιστημίου προφανώς διευρύνθηκε και είναι πολυεπίπεδη, αφορώντας τόσο στην οικονομική ανάπτυξη όσο και στον πολιτισμό. Δίνει δε προτεραιότητα στη διεθνή και διεπιστημονική συνεργασία στην έρευνα και τη διδασκαλία, καθώς και στη βιωσιμότητα, την ποικιλομορφία και την καινοτομία που ωφελούν τις τοπικές κοινωνίες, δημιουργώντας ένα θετικό εργασιακό και μαθησιακό περιβάλλον για το προσωπικό και τους φοιτητές αντίστοιχα.

 

 1. Όραμα

Όραμα του Ιδρύματος είναι να αναδειχθεί το Ιόνιο Πανεπιστήμιο:

 • σε ένα από τα πρωτεύοντα, πολυθεματικά Πανεπιστήμια της χώρας, παρέχοντας σπουδές υψηλού επιπέδου και πραγματοποιώντας έρευνα αιχμής,
 • ως σημείο αναφοράς στον εθνικό και διεθνή χώρο για την παραγωγή, την αξιοποίηση και τη διάδοση της γνώσης και του πολιτισμού, καθώς και
 • για τις ουσιαστικές σχέσεις του με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία.

Για όλους τους παραπάνω λόγους είναι αναγκαίο να ενταθεί η προσπάθεια για να εξασφαλιστούν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις προς την κατεύθυνση της:

 • ανάδειξης του Ιονίου Πανεπιστημίου σε πόλο πολιτισμού, αριστείας και καινοτομίας,
 • ενσωμάτωσης των χαρακτηριστικών της σύγχρονης ψηφιακής μετάβασης και πράσινης, προσβάσιμης ανάπτυξης στο βασικό κορμό των ακαδημαϊκών και διοικητικών υπηρεσιών,
 • ενίσχυσης της εξωστρέφειας, των συνεργασιών και της ακαδημαϊκής παρουσίας του Ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,
 • επένδυσης στην βασική και εφαρμοσμένη έρευνα - με στόχευση κυρίαρχα στις ανάγκες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αλλά και της χώρας - καθώς επίσης και στην καλλιτεχνική δημιουργία,
 • ενίσχυσης της παρουσίας και του ρόλου της χώρας στην μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, κυρίως μέσω της δημιουργίας προϋποθέσεων για την ανταγωνιστική συμμετοχή του Ιδρύματος στο σχετικό υπερ-κρατικό και δια-περιφερειακό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 1. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σήμερα

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1984, δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το 1985 και απένειμε τα πρώτα πτυχία το 1990. Συγκροτείται από πέντε (5) σχολές, δώδεκα (12) τμήματα, προσφέρει δεκαοκτώ (18) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.). και τέσσερα (4) προγράμματα κατάρτισης και δια βίου μάθησης, μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ). Παράλληλα, το Ίδρυμα:

 • Έχει αναπτύξει έντονη ερευνητική δραστηριότητα (βασική και εφαρμοσμένη) σε ολόκληρο το εύρος των γνωστικών αντικειμένων τόσο σε επίπεδο τμημάτων, όσο και σε επίπεδο ερευνητικών μονάδων/εργαστηρίων.
 • Έχει, επίσης, αναπτύξει έντονη καλλιτεχνική δραστηριότητα στον τομέα της μουσικής και των οπτικοακουστικών τεχνών με διεθνή παρουσία και αναγνώριση.
 • Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 είχε 9.600 προπτυχιακούς, 560 μεταπτυχιακούς και 420 διδακτορικούς φοιτητές. Σήμερα,
 • Σήμερα, στελεχώνεται από 179 μέλη ΔΕΠ, 14 ΕΕΠ, 24 ΕΔΙΠ, 10 ΕΤΕΠ και διαθέτει 91 (61 μόνιμους και 30 ΙΔΑΧ) διοικητικούς υπαλλήλους.
 • Οι μονάδες του Ιονίου Πανεπιστημίου στην έδρα του Ιδρύματος την πόλη της Κέρκυρας στεγάζονται τόσο σε εμβληματικά ιστορικά κτίρια και ιστορικά κτιριακά συγκροτήματα του ιστορικού κέντρου της πόλης (συγκρότημα του πρώην Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, Παλαιό Φρούριο, Παλαιά Ανάκτορα, Ιόνιο Ακαδημία και Μέγαρο Καποδίστρια), όσο και σε σύγχρονα (κτιριακό συγκρότημα επί της Ιωάννου Θεοτόκη). Στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτίρια, ενώ στην Λευκάδα σε μισθωμένα.
 • Οι οικονομικοί πόροι προέρχονται από την κρατική επιχορήγηση και από ίδια έσοδα. Η φοίτηση για σπουδές προπτυχιακού επιπέδου παρέχεται δωρεάν, οι σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου (Μάστερ) παρέχονται τόσο με δίδακτρα όσο και δωρεάν ανάλογα με το τμήμα και τέλος παρέχονται δωρεάν διδακτορικές σπουδές.
 • Ως ΝΠΔΔ υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας επηρεάζεται άμεσα από τις επιλογές και τα προβλήματα της κεντρικής κυβέρνησης με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συνεχώς μειούμενη κρατική χρηματοδότησή του σε διάστημα μεγαλύτερο πλέον της δεκαετίας, αλλά και τον σημαντικό περιορισμό πιστώσεων για την στελέχωση του Ιδρύματος (ακαδημαϊκή αλλά και διοικητική).
 • Διοικείται από τη Σύγκλητο, στην οποία εκπροσωπούνται οι Σχολές, τα Τμήματα, το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό και οι Φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί), τον Πρύτανη, και το Πρυτανικό Συμβούλιο.

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ως περιφερειακό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από:

 • πρωτοτυπία γνωστικών αντικειμένων και διεπιστημονικότητα των προγραμμάτων σπουδών των ακαδημαϊκών μονάδων του (Τμημάτων), μερικά από τα οποία είναι μοναδικά στην ελληνική επικράτεια όπως λ.χ. το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας και το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, ενώ σε άλλα, οι σπουδές εξειδικεύονται με διακριτό τρόπο σε σύγκριση με αντίστοιχα προγράμματα άλλων Ελληνικών Πανεπιστημίων,
 • από την εξωστρέφεια και από μία εγγενή διεθνοποιημένη προσέγγιση και προοπτική τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, αντανακλώντας την παράδοση, τον πολιτισμό και τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Κέρκυρας αλλά και των υπολοίπων νησιών της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων.
 • μία συνεχή προσπάθεια πιό ουσιαστικής διασύνδεσης με τις τοπικές κοινωνίες των Επτανήσων, αναλαμβάνοντας το ρόλο ενός πολλαπλασιαστή ανάπτυξης και στήριξης της βιώσιμης ανάπτυξής τους.
 • επένδυση στην ποιότητα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του, γεγονός που αποτυπώνεται από τα άριστα αποτελέσματα πιστοποιήσεων τόσο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, όσο και όλων των Τμημάτων για τα οποία μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της πιστοποίησης των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών με ευθύνη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 

 

 1. Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης

Οι ανωτέρω ιδιαίτεροι παράγοντες που προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ταυτότητα του Ιδρύματος και παράλληλα οριοθετούν και το θεμελιακό υπόβαθρο των όποιων διαδικασιών σχετίζονται με την βιωσιμότητα και περαιτέρω ανάπτυξη (εσωτερική και εξωτερική) του Ιδρύματος. Οι παράγοντες αυτοί έχουν αποτυπωθεί στην πράξη μέσω της διαδικασίας ανάλυσης της τρέχουσας κατάστασης:

 1. του εσωτερικού περιβάλλοντος, όπου αναλύθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των επιμέρους συνιστωσών της συνολικής δομής του Ιδρύματος ειδικά μετά την ένωση του Ιονίου Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, και
 2. του εξωτερικού περιβάλλοντος, κατά την οποία αναλύθηκε η σχέση του Ιδρύματος με άλλους φορείς στο Εσωτερικό και το Εξωτερικό.

Το αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας κωδικοποιήθηκε μέσω της ανάλυσης SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) για το Ίδρυμα, η οποία συνδυάζει τα δεδομένα που προέκυψαν από την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης, έτσι ώστε να αναδειχθούν οι Δυνάμεις, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές που χαρακτηρίζουν την συνολική λειτουργία και πορεία του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η ανάλυση SWOT εμφανίζεται στον παρακάτω Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Ανάλυση SWOT για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (STRENGTHS)

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (WEAKNESSES)

●       τα πρωτότυπα και μοναδικά στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών

●       ο υψηλός βαθμός διεπιστημονικότητας των αντικειμένων και διαθεματικότητας των σπουδών, με συνέργεια επιστήμης, τέχνης και πολιτισμού

●       ο συνδυασμός τεχνολογικών και θεωρητικών αντικειμένων και επιστημών

●       η θεμελιωμένη ιστορική πορεία και αξία του Ιδρύματος ως συνέχεια του πρώτου ελληνικού Πανεπιστήμιου (Ιόνιος Ακαδημία)

●       η έδρα της διοίκησης του Πανεπιστημίου και του μεγαλύτερου αριθμού των τμημάτων στην πόλη της Κέρκυρας, η οποία συγκεντρώνει τα πλεονεκτήματα ενός πολυπολιτισμικού αστικού ιστού με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, ενταγμένη στον κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (World Heritage)

●       Το υψηλό επίπεδο του επιτελούμενου εκπαιδευτικού έργου με επίκεντρο τις ανάγκες των φοιτητών

●       οι εξαιρετικές εξωτερικές αξιολογήσεις του

●       το εμπεδωμένο αίσθημα ασφάλειας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας

●       ο πολυνησιωτικός χαρακτήρας του πανεπιστημίου προσφέρει τη  διασύνδεση με το σύνολο των τοπικών κοινωνιών των Επτανήσων με διακριτή παρουσία στην Ελλάδα ως περιφέρεια καταγωγής ενός μεγάλου μέρους της εθνικής πνευματικής και μουσικής παραγωγής αλλά και με διεθνή αναγνωρισιμότητα για τον πολιτισμό, την ιστορία και την φυσική ομορφιά

●       η ύπαρξη σύγχρονων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στα νησιά του Ιονίου πέραν της Κέρκυρας (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά)

●       η άμεση συμμόρφωση του Ιδρύματος στις τροποποιήσεις και τις προβλέψεις της νομοθεσίας.

●       οι κτιριακές υποδομές, συχνά ανεπαρκείς, για την εξυπηρέτηση των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των μονάδων του Ιδρύματος

●       η αδυναμία διαμόρφωσης συντεταγμένων ερευνητικών προτεραιοτήτων (top-down approach)

●       το αυξημένο λειτουργικό κόστος λειτουργίας και διοίκησης λόγω του πολυνησιωτικού χαρακτήρα του Ιδρύματος

●       Η δυσκολία προκήρυξης θέσεων νέων ή/και της αντικατάστασης αποχωρούντων μελών ΔΕΠ, γεγονός που προκαλεί δυσλειτουργία στη συνέχεια και στον προγραμματισμό του διδακτικού και ερευνητικού έργου. Αντίστοιχο πρόβλημα αντιμετωπίζεται στους διοικητικούς υπαλλήλους και το τεχνικό προσωπικό

●       ο μέχρι σήμερα μικρός αριθμός αγγλόφωνων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων

●       η μη θεσμοθέτηση και λειτουργία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Ιδρύματος

●       Τα δυσδιάκριτα κριτήρια αξιολόγησης του Υπουργείου σχετικά με την ποιότητα (βάσεις εισαγωγής) και την ποσότητα (αριθμό εισαγωγής) των εισερχομένων ετησίως φοιτητών με αποτέλεσμα τον υπερβολικό για τις δυνατότητες του αριθμό

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (OPPORTUNITIES)

ΑΠΕΙΛΕΣ (THREATS)

●       η περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών με την τοπική κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς σε όλη την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

●       η γεωγραφική θέση του ιδρύματος η οποία είναι σημαντική τόσο από πολιτισμική άποψη αφού συνιστά σταυροδρόμι των πολιτισμών της Κεντρικής και Ανατολικής μεσογείου όσο και από περιβαλλοντική άποψη αφού επιτρέπει τη μελέτη των ιδιαίτερων οικοτόπων και μετεωρολογικών συστημάτων της Κεντρικής Μεσογείου

●       οι δυνατότητες αξιοποίησης πλεονεκτημάτων στην έρευνα και ανάπτυξη που απορρέουν από την διαθεσιμότητα χώρων και μνημείων με μακρόχρονες ιστορικές και πολιτισμικές καταβολές

●       οι δυνατότητες που παρέχουν οι ζωντανές πολιτιστικές παραδόσεις και το τουριστικό προϊόν των Ιονίων Νήσων για διδασκαλία, έρευνα και συνεργασίες εθνικής και διεθνούς εμβέλειας: η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ως Ανοιχτό Εργαστήριο

●       Η ελκυστικότητα των Ιονίων Νήσων για νέους ή/και καθιερωμένους ερευνητές και καλλιτέχνες

●       η ανάπτυξη των συνεργασιών με ευρωπαϊκούς φορείς γενικά και με έμφαση στην λεκάνη της Αδριατικής / Μεσογείου

●       η ελκυστικότητα της νησιωτικής έδρας του Ιδρύματος στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, στους αλλοδαπούς φοιτητές, αλλά και ως τόπου διοργάνωσης πνευματικών και επιστημονικών εκδηλώσεων και δράσεων

●       το καταγραφόμενο ενδιαφέρον για ενίσχυση του Ιδρύματος από ιδιώτες δωρητές και χορηγούς

●       η αύξηση ζήτησης εξειδικευμένων γνώσεων μέσω προπτυχιακών και - κυρίως – μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών

●       η ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας μέσω της λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου σε συνδυασμό με την ερευνητική δραστηριότητα των Εργαστηρίων

●       η αύξηση της ζήτησης προγραμμάτων διά βίου μάθησης, σχετικών με τις ιδιαίτερες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας

●       η ενσωμάτωση στον σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών υβριδικών χαρακτηριστικών που προκύπτουν από τον συνδυασμό τέχνης και τεχνολογίας

●       η δυνατότητα εξ ιδίων υλοποίησης πρακτικών πράσινης διαχείρισης 

●       το ασταθές πολιτικό και οικονομικό κλίμα

●       το διαρκώς μεταβαλλόμενο θεσμικό και νομικό πλαίσιο λειτουργίας των ελληνικών ΑΕΙ

●       η συνεχώς αυξανόμενη αύξηση γραφειοκρατικών διαδικασιών και παρεμβατικότητας της κεντρικής κυβέρνησης στη λειτουργία των ελληνικών ΑΕΙ

●       η ανεπαρκής και μονοδιάστατη (π.χ. προερχόμενη σχεδόν αποκλειστικά από κρατικούς πόρους) χρηματοδότηση (μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, αλλά και της κρατικής επιχορήγησης) με ανασταλτικά αποτελέσματα στην προσπάθεια προσέλκυσης προσωπικού και αναβάθμισης των υποδομών διδασκαλίας και έρευνας

●       η αδυναμία εφαρμογής μεσο- ή/και μακροπρόθεσμου σχεδίου ακαδημαϊκής ανάπτυξης λόγω της μη προβλεψιμότητας των μεγεθών του προϋπολογισμού

●       το αυξημένο κόστος διαβίωσης στην Κέρκυρα αλλά και ευρύτερα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

●       η εξαιρετικά περιορισμένη διαθεσιμότητα στέγης προς τους φοιτητές και το προσωπικό του Ιδρύματος από τις τοπικές κοινωνίες, λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης και του συστήματος ημερήσιας μίσθωσης

●       η αυξανόμενη ένταση του εθνικού και διεθνούς ανταγωνισμού στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης, τόσο σε επίπεδο προπτυχιακών, όσο και μεταπτυχιακών σπουδών

●       η μη συστηματική αναγνώριση εκ μέρους της πολιτείας της πολυθεματικότητας των ακαδημαϊκών σπουδών, η οποία επηρεάζει προς το δυσμενές τις επιδόσεις του Ιδρύματος, όπως αυτές αποτυπώνονται σε θεσμικά καθορισμένους δείκτες αξιολόγησης

●       η περιορισμένη και ελλιπής στελέχωση διοικητικού προσωπικού λόγω της μη δυνατότητας επικαιροποίησης και εκσυγχρονισμού του οργανισμού του Ιδρύματος, αλλά και της απώλειας προσωπικού λόγω των μετακινήσεων μέρους του προσωπικού σε άλλες υπηρεσίες μέσω του εφαρμοζόμενου συστήματος κινητικότητας.

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με την αίσθηση της διαδοχής είναι το ΑΕΙ που χαρακτηρίζεται από το πρωτοπόρο και και καινοτόμο πνεύμα του πρώτου πανεπιστημίου στον Ελλαδικό χώρο, της Ιονίου Ακαδημίας. Στο πνεύμα αυτό και σε συνδυασμό με το μέγεθος του προσφέρει πλέον κατά μήκος της δυτικής ακτογραμμής της χώρας ένα μοναδικό ακαδημαϊκό περιβάλλον στο οποίο επίκεντρο είναι ο φοιτητής και οι ανάγκες του. Τα διεπιστημονικά γνωστικά πεδία και αντικείμενα καθώς και τα άκρως διαθεματικά προγράμματα σπουδών σε συνδυασμό με τον συντονισμό των αποφοίτων των επιμέρους τμημάτων εξασφαλίζουν σε αρκετά από αυτά μεγάλο βαθμό απορροφητικότητας στην αγορά.  

Η ενσωμάτωση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο το 2018 συνιστά μία πρόκληση προς την αναδιοργάνωση των διοικητικών λειτουργιών και για την ολοκλήρωση μιας διακριτής ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας του Ιδρύματος. Η διαγραφόμενη διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα εμπλουτίζει τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές σπουδές με τεχνολογικά αντικείμενα αυξάνοντας την εμβέλεια του ιδρύματος τόσο σε ερευνητικά πεδία. Ωστόσο οι συνεχώς βελτιούμενες επιδόσεις σε δημοσιεύσεις δεν καταγράφονται αρκούντως λόγω των ιδιαιτεροτήτων των γνωστικών αντικειμένων κάποιων εκ των Τμημάτων του Ιδρύματος. Μια σημαντική αδυναμία που καταγράφεται είναι η ανεπάρκεια κτιριακών υποδομών στην έδρα του Ιδρύματος στην Κέρκυρα, οι οποίες επί της ουσίας αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το σύνολο των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων των Τμημάτων, δημιουργώντας προβλήματα στη διδασκαλία και περιορισμούς στην ανάπτυξη γνωστικών αντικειμένων και ερευνητικών τομέων. Συνολικά ο πολυνησιωτικος χαρακτήρας προκαλεί αύξηση του διαχειριστικού και λειτουργικού κόστους του ιδρύματος.

Η λειτουργία του Ιδρύματος καλείται πολύ συχνά να προσαρμοστεί στο συνεχώς μεταβαλλόμενο θεσμικό και νομικό πλαίσιο, που διέπει την λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Οι αλλαγές αυτές μειώνουν την αποδοτικότητα των διαδικασιών που εφαρμόζονται, δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας στο προσωπικό και στην διοίκηση, αυξάνουν την γραφειοκρατία και παράλληλα παρεμποδίζουν ως ένα σημαντικό βαθμό την κατάρτιση, υιοθέτηση και εφαρμογή ενός μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου στρατηγικής / ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Πανεπιστημίου. Σοβαρό πρόβλημα  συνιστά και η συνεχώς μειούμενη κρατική χρηματοδότηση προς το Ίδρυμα, ενώ οι ανελαστικές δαπάνες που σχετίζονται με την φοιτητική μέριμνα, την στέγαση των φοιτητών και την ασφάλεια του Ιδρύματος έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά μάλιστα και την ενσωμάτωση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Ενώ ο προϋπολογισμός οριακά καλύπτει τις δαπάνες αυτές η επιβολή του δημόσιου λογιστικού ακόμα και στην λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων.

Στην επίτευξη του στόχου της βιωσιμότητας του Ιδρύματος αλλά και στην ανάπτυξή του, κρίσιμο ρόλο θα παίξει η ικανότητα εκμετάλλευσης μια σειράς πλεονεκτημάτων που πηγάζουν από την γεωγραφική του θέση και την πρωτοτυπία των γνωστικών αντικειμένων των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών του, για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειάς του μέσω λ.χ. εθνικών και διεθνών ακαδημαϊκών συνεργασιών, προσέλκυσης νέου δυναμικού καθηγητών καθώς και ελλήνων και αλλοδαπών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) φοιτητών. Σημαντικός τέλος στόχος παραμένει η ενίσχυση των δεσμών του Ιδρύματος με τις τοπικές κοινωνίες, με επίκεντρο την υποστήριξη του ιδρύματος στην αντιμετώπιση ή/και επίλυση των τοπικών και περιφερειακών προβλημάτων, της προστασίας του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος αλλά γενικότερα και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων.

 

 

 1. Στρατηγική στην Εκπαίδευση και Διδασκαλία

Οι φοιτητές αποτελούν το πιο σημαντικό μέρος της πανεπιστημιακής κοινότητας και πρώτιστη προτεραιότητα του Ιδρύματος. Θεμελιώδης στόχος για την κατάρτιση των νέων επιστημόνων και καλλιτεχνών, την καλλιέργεια επιστημονικής σκέψης, ποικίλων δεξιοτήτων και ευρυμάθειας, την ανάπτυξη καλλιτεχνικών ικανοτήτων και δημιουργικότητας, αλλά και την προαγωγή του ήθους μέσω της ανάδειξης των πανανθρώπινων οικουμενικών αξιών και την πρόοδο της κοινωνίας γενικότερα, παραμένει η υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου διδασκαλία.

Ως εκ τούτου, απαιτείται συνεχής σχεδιασμός / επικαιροποίηση στα προγράμματα εκπαίδευσης του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού κύκλου, ώστε να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές, τεχνολογικές και  οικονομικές μεταβολές τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και να  συμβάλλουν στην επιστημονική, κοινωνική, οικονομική, τεχνολογική και πολιτιστική ανάπτυξη των Ιονίων νήσων, εξελισσόμενα σε πρότυπα εκπαιδευτικής αριστείας, στα γνωστικά πεδία που καλλιεργεί το Πανεπιστήμιό μας.

Η Στρατηγική του Ι.Π. όσον αφορά στην Εκπαίδευση και Διδασκαλία έχει ως βασικούς άξονες:

 • Την παροχή υψηλού επιπέδου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και προγραμμάτων δια βίου μάθησης.
 • Την επίτευξη ικανοποιητικού ρυθμού αποφοίτησης σε όλα τα επίπεδα σπουδών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, και την ενίσχυση της αριστείας.
 • Τη διαρκή εσωτερική αξιολόγηση και τη συστηματική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της.
 • Την εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών μεθόδων και την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας τόσο για τη βελτίωση της εκπαίδευσης όσο και για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους.
 • Τη διεθνοποίηση μέσω διεθνών συνεργασιών, την παροχή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών και την εκμετάλλευση των προγραμμάτων κινητικότητας.
 • Την παροχή ενός ποιοτικού πανεπιστημιακού περιβάλλοντος μέσω διαρκούς εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και τη φοιτητική μέριμνα.

Ισχυρές αποδείξεις της υψηλής προτεραιότητας που κατέχει  το εκπαιδευτικό έργο στο Ι.Π. και της έμπρακτης επιδίωξης της επίτευξης των παραπάνω στόχων, αποτελούν μια σειρά από πρόσφατες δράσεις που αναμένεται να μετασχηματίσουν δραστικά την εκπαίδευση στο Ι.Π στο άμεσο μέλλον:

 • Ένταξη (οικ1677/02.07.2021 απόφαση ένταξης της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας») ,της Πράξης «Συμπλήρωση και Βελτίωση Υποδομών (Ειδικός Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός) στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» συνολικού προϋπολογισμού 401.543,36 ευρώ. Η πράξη αναμένεται να εξοπλίσει με καινοτόμο, υψηλής τεχνολογίας και προστιθέμενης αξίας, εργαστηριακό, εκπαιδευτικό και εποπτικό εξοπλισμό τα Τμήματα του Ι.Π., ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην εκπαίδευση και την έρευνα.
 • Ίδρυση Αυτοτελούς Γραφείου Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης (ΦΕΚ 3212.τΒ/23-07-2021) και ενίσχυση του, με την υποβολή ιδρυματικής πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ 182 με τίτλο: «Γραφεία Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση». Το Γραφείο έχει ως σκοπό να παρέχει υποστήριξη των διδασκόντων για την αναβάθμιση του διδακτικού τους έργου καθώς και ενημέρωση για τις καινοτόμες πρακτικές και προσεγγίσεις στην εκπαίδευση των φοιτητών/φοιτητριών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, την παροχή πολλαπλών υπηρεσιών υποστήριξης, ενδυνάμωσης και συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με τελικό αποδέκτη και ωφελούμενο το φοιτητικό πληθυσμό.
 • Ενίσχυση, ιδίως λόγω και της πολυνησιωτικής φύσης του Ι.Π., της εξ αποστάσεως, σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης και ένταξή της σε όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με ταυτόχρονο εφοδιασμό κατά τη διετία 2020-21, όλων των Τμημάτων, με βοηθητικό εξοπλισμό και λογισμικό όπως laptops, ψηφιακές γραφίδες (digitizers), τμηματικές και ατομικές άδειες χρήσης πλατφόρμας σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης σε όλα τα μέλη ΔΕΠ.
 • Ενεργή στήριξη του θεσμού της Δια βίου Μάθησης, με την ίδρυση (ΦΕΚ 1149 τΒ’/29-03-2018) Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης. Στο σύντομο χρόνο της ζωής του, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει ήδη να επιδείξει την υλοποίηση μιας σειράς υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ι.Π., όπως η τεχνολογία, οι οπτικοακουστικές τέχνες, ο πολιτισμός, η ιστορία αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος όπως η υγεία. 
 • Η διεύρυνση των δυνατοτήτων πρακτικής άσκησης των φοιτητών και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στο εσωτερικό και το εξωτερικό, με την εισαγωγή της Πρακτικής Άσκησης στο σύνολο των Προγραμμάτων Σπουδών και την εκμετάλλευση σχετικών πλαισίων και  χρηματοδοτικών προγραμμάτων όπως το ΕΣΠΑ και το ERASMUS+.

Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση κινήτρων για την υποστήριξη της διδασκαλίας από υποψήφιους διδάκτορες, η δημιουργία περισσότερων  ξενόγλωσσων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων για τη διεθνοποίηση των σπουδών στο Ι.Π., καθώς και η έμφαση στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων από τους φοιτητές μέσω των μαθημάτων όλων των επιπέδων σπουδών.

 

 

 1. Στρατηγική στην Έρευνα

Η έρευνα είναι μία από τις βασικές λειτουργίες στο Ι.Π. με την οποία βελτιώνει και προάγει τη διδασκαλία υλοποιώντας τον αναπτυξιακό του ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό ορίζεται ως άμεσος στόχος η υιοθέτηση σαφούς στρατηγικής η οποία θα αξιοποιεί, μέσω των ερευνητικών εργαστηρίων του Ιδρύματος και ειδικότερα μέσω της ίδρυσης του Κέντρου Ερευνών Ιονίων Νήσων και των αντίστοιχων Ινστιτούτων, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των υποδομών, της εξειδικευμένης κατάρτισης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού και του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου εν γένει. Οι προτεινόμενοι στρατηγικοί στόχοι για την επόμενη τετραετία (2022-2025) αφορούν πρωτίστως:

 1. Ενίσχυση της αριστείας στην επιστημονική έρευνα και σύγκλιση με τα αντίστοιχα κορυφαία ιδρύματα διεθνώς
 2. Ενίσχυση της καινοτομίας
 3. Βελτίωση της ερευνητικής  δραστηριότητας και αύξηση της ερευνητικής χρηματοδότησης

 

6.1 Ενίσχυση της αριστείας στην επιστημονική έρευνα και σύγκλιση με τα αντίστοιχα κορυφαία ιδρύματα διεθνώς

 • Εξειδικευμένα σεμινάρια στον δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών με σκοπό την ανάπτυξη του ερευνητικού υποβάθρου.
 • Παροχή οικονομικών κινήτρων στους υποψήφιους διδάκτορες του Ιδρύματος (π.χ. οικονομική επιβράβευση για παρακολούθηση συνεδρίων, οικονομική επιβράβευση για βραβεία αριστείας δημοσιεύσεων σε συνέδρια, οικονομική επιβράβευση για δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους σύμφωνα με τις διεθνείς λίστες αξιολόγησης).
 • Παροχή διοικητικών και διδακτικών κινήτρων στα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος (π.χ. μείωση του διοικητικού φόρτου ως κίνητρο αύξησης των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους σύμφωνα με τις διεθνείς λίστες αξιολόγησης, ενίσχυση του θεσμού της εκπαιδευτικής άδειας, μείωση του διδακτικού φόρτου ως κίνητρο αύξησης των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους σύμφωνα με τις διεθνείς λίστες αξιολόγησης).
 • Παροχή οικονομικών κινήτρων στα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος (π.χ. οικονομική επιβράβευση για παρακολούθηση συνεδρίων, οικονομική επιβράβευση για βραβεία αριστείας δημοσιεύσεων σε συνέδρια, οικονομική επιβράβευση για δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους σύμφωνα με τις διεθνείς λίστες αξιολόγησης/ δημοσιεύσεις μονογραφιών/ δημοσιεύσεις βιβλίων).
 • Δημιουργία ενός πλαισίου διάχυσης των αποτελεσμάτων έρευνας σε εδραιωμένα ευρετήρια επιστημονικών δημοσιεύσεων.
 • Πλήρης αξιοποίηση της λειτουργίας του νεοσύστατου Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας, αλλά και του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο οποίο αυτό υπάγεται διοικητικά προς την κατεύθυνση ενίσχυσης του μοντέλου κατοχύρωσης της πνευματικής ιδιοκτησίας που παράγεται από την έρευνα ως εναλλακτική των επιστημονικών δημοσιεύσεων.
 • Υποστήριξη (διοικητική και νομική) της εκκίνησης νεοσύστατων εταιρειών (startups & spin-offs) για προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Συστηματική παρακολούθηση και δημοσίευση της διαχρονικής εξέλιξης των δεικτών ανά Σχολή/Τμήμα.
 • Παροχή κινήτρων σε ερευνητές/ερευνήτριες για δημοσίευση σε περιοδικά με υψηλότερο impact factor και αυξημένο αριθμό δημοσιεύσεων.
 • Παροχή κινήτρων σε ερευνητές/ερευνήτριες για δημοσίευση σε επιστημονικούς τομείς που δεν δημοσιεύουν σε περιοδικά που περιλαμβάνονται στο Web of Science ή στην Scopus όπως π.χ. στις Τέχνες.
 • Υποστήριξη της κινητικότητας των ερευνητών (νέων και έμπειρων) για αύξηση των διεθνών συνεργασιών.
 • Δημιουργία καθολικού αποθετηρίου δημοσιεύσεων που παράγονται από προσωπικό του Ιδρύματος στο πλαίσιο της ερευνητικής του δραστηριότητας.
 • Λειτουργία ιδρυματικών/διατμηματικών εργαστηρίων που θα προσφέρουν πρόσβαση στο σύνολο των Τμημάτων και των ερευνητικών μονάδων σε υποδομές και υπηρεσίες (ΗΥ, εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και λογισμικό) - “shared research infrastructure”.

 

6.2 Ενίσχυση της καινοτομίας

 • Βελτίωση των μεθόδων παρακολούθησης και υποστήριξης των προγραμμάτων διδακτορικών σπουδών.
 • Παροχή κινήτρων στους υποψήφιους διδάκτορες (π.χ. χρηματοδότηση για παρακολούθηση συνεδρίων, οικονομική επιβράβευση για βραβεία αριστείας δημοσιεύσεων σε συνέδρια).
 • Βελτίωση των μεθόδων παρακολούθησης και υποστήριξης των προγραμμάτων διδακτορικών σπουδών.
 • Παροχή οικονομικών κινήτρων στους υποψήφιους διδάκτορες κατά τη διάρκεια εκπόνησης των διδακτορικών διατριβών (π.χ. χρηματοδότηση για συμμετοχή σε ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος).
 • Παροχή οικονομικών κινήτρων στα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος (π.χ. οικονομική επιβράβευση για παρακολούθηση συνεδρίων, οικονομική επιβράβευση για βραβεία αριστείας δημοσιεύσεων σε συνέδρια, οικονομική επιβράβευση για δημοσίευση πατεντών, οικονομική επιβράβευση για δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους σύμφωνα με τις διεθνείς λίστες αξιολόγησης).
 • Ενίσχυση των ερευνητικών πεδίων στα οποία έχει ήδη διακρίσεις και συγκριτικό πλεονέκτημα κάθε Τμήμα.
 • Ενίσχυση της ισόρροπης υποστήριξης όλων των μορφών έρευνας (βασική/εφαρμοσμένη/ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες)

 

6.3 Βελτίωση της ερευνητικής  δραστηριότητας και αύξηση της ερευνητικής χρηματοδότησης

 • Ενίσχυση του ρόλου των Εργαστηρίων ως βασικών λειτουργικών κυττάρων του Ι.Π. στην κατεύθυνση της έρευνας, της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της παροχής υπηρεσιών στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 • Ίδρυση νέων θεσμοθετημένων ερευνητικών εργαστηρίων σε επιστημονικά πεδία αιχμής.
 • Αξιοποίηση του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου ως μοχλού ερευνητικής καινοτομίας, με έμφαση στον διεπιστημονικό και διαθεματικό χαρακτήρα των Ινστιτούτων του.
 • Ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών και της διοικητικής υποστήριξης των μελών ΔΕΠ κατά την υποβολή και υλοποίηση ενός έργου.
 • Οργάνωση ανοικτών σεμιναρίων έρευνας και σεμιναρίων διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων των έργων που συμμετέχει το Ίδρυμα με στόχο την προβολή του Ιδρύματος και την προσέλκυση νέων ερευνητών.
 • Εξασφάλιση χρηματοδότησης της έρευνας για χρόνο μεγαλύτερο του ενός μόνο project, ώστε να μην αποσυντίθενται οι ερευνητικές ομάδες.
 • Διεθνοποίηση της δραστηριότητας του Ι.Π., μέσα από την ανάπτυξη διεπιστημονικών και διακρατικών συνεργασιών, ώστε να ενισχύει τη διεθνή αναγνώρισή του και την αποδοτικότερη διεκδίκηση χρηματοδότησης από τα κοινοτικά προγράμματα (ΓΓΕΤ, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ΕΣΠΑ, Horizon 2020, INTERREG, κ.λπ.)
 • Δημιουργία ανοικτών σεμιναρίων «Ερευνητικών Θεμάτων» με στόχο να παρακινήσουν και να προσελκύσουν ερευνητές από τον ενεργό πυρήνα του φοιτητικού πληθυσμού.
 • Διευκόλυνση συνεργασιών και αξιοποίηση δυνατοτήτων των παραγωγικών δυνάμεων, των πλεονεκτημάτων της γεωγραφίας, του φυσικού και ιστορικού πλούτου καθώς και της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ιονίων Νήσων.

Η παραγόμενη έρευνα στο Ι.Π. αποτελεί ουσιαστικό πυλώνα της λειτουργίας και σημαντικό δείκτη της αξιολόγησης και της επιτυχίας του, ως προς την εκπλήρωση των βασικών του στόχων. Παράλληλα, η έρευνα αυτή είναι ελεύθερη στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και τα αποτελέσματά τους είναι προσπελάσιμα από όλα τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας και το κοινωνικό σύνολο.

 

 

 1. Στρατηγική Ενίσχυσης Υποδομών και Υπηρεσιών

Πρώτιστο μέλημά του Ιδρύματος αποτελεί η δημιουργία ενός σύγχρονου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με υποδομές που υποστηρίζουν πλήρως τις γενικές και ειδικές ανάγκες της διδασκαλίας και της έρευνας,  ευνοούν την εργασία, ενισχύουν την προσέλκυση νέου προσωπικού αλλά και τη δημιουργικότητα όλου του ανθρώπινου δυναμικού του, και συνολικά βελτιώνουν την ανταγωνιστική παρουσία του Ιδρύματος. Προς την κατεύθυνση αυτή, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στρατηγικά στοχεύει:

 • Στην υλοποίηση ενός κτιριολογικού προγράμματος ευρείας κλίμακας σε όλα τα νησιά - έδρες τους, το οποίο κατά προτεραιότητα συμπεριλαμβάνει την κατασκευή α) εστιών σε Ζάκυνθο, Αργοστόλι, Λευκάδα και Κέρκυρα β) την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατασκευής του νέου κτιρίου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών γ) την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκατάστασης του Μεγάρου Καποδίστρια δ) την ανέγερση νέου κτιρίου για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των Τμημάτων με έδρα το Αργοστόλι και ε) την αποκατάσταση του κτιρίου στην Λευκάδα.
 • Στον περιορισμό και εξορθολογισμό των καταβαλλόμενων μισθωμάτων μέσω της ενίσχυσης του μοντέλου παραχώρησης ή και αγοράς ακινήτων για άμεση χρήση από ακαδημαϊκές και διοικητικές δομές.
 • Στην ενίσχυση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας με την επέκταση της δράσης δωρεάν στέγασης φοιτητών σε ξενοδοχεία σε όλα τα νησιά και την πλήρη λειτουργική ανάπτυξη του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου.
 • Στην δημιουργία ενός σύγχρονου ερευνητικού οικοσυστήματος, συνδεδεμένου με την κοινωνία και προσαρμοσμένου τόσο στην ιδιαίτερη ερευνητική φυσιογνωμία του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου και των ακαδημαϊκών δομών του Ιδρύματος, αλλά και στα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
 • Στην δημιουργία ενός πλήρως προσβάσιμου (με όρους φυσικής και ψηφιακής προσβασιμότητας) ακαδημαϊκού ιδρύματος.
 • Την διαρκή αναβάθμιση και συντήρηση των πληροφοριακών υποδομών του Ιδρύματος, με ταυτόχρονη δημιουργία και διατήρηση πλέγματος ασφαλείας των ακαδημαϊκών και προσωπικών δεδομένων.
 • Στον διαρκή εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης σε όλα τα νησιά - έδρες.
 • Στην διαρκή ποιοτική ενίσχυση των υφιστάμενων υποδομών με ιδιαίτερη μέριμνα την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.
 • Την χάραξη και εφαρμογή πολιτικών πράσινης διαχείρισης σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Ιδρύματος.
 • Την ευρεία ψηφιακή μετάβαση με την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου μοντέλου ψηφιακού μετασχηματισμού
 • Την θέσπιση κινήτρων για την προσέλκυση νέου προσωπικού (διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού).
 • Την ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω της οργανωμένης ιδρυματικής προβολής σε εθνικό επίπεδο, με επίκεντρο την ανάδειξη των προγραμμάτων σπουδών όλων των κύκλων.

 

 

 1. Στρατηγική Οικονομικού Προγραμματισμού

Οι δραματικές περικοπές στην κρατική επιχορήγηση που έχουν υποστεί την τελευταία δεκαετία τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καθιστούν επιτακτική προτεραιότητα τη μέριμνα για την διασφάλιση της οικονομικής επιβίωσης του Ιονίου Πανεπιστημίου, με δραστικό περιορισμό των δαπανών για την στρατηγική ανάπτυξη του Ιδρύματος. Κι αυτό διότι η σημαντικά μειωμένη τακτική επιχορήγηση καλύπτει οριακά τις ανελαστικές δαπάνες (μίσθωση ακινήτων, φύλαξη, καθαριότητα, στέγαση φοιτητών και πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ), με εκπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών αυτών. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση παρεμβάσεων περαιτέρω περιορισμού των δαπανών αυτών, μέσω:

 • του εξορθολογισμού και της αναθεώρησης των μισθώσεων ακινήτων μέσω διαπραγμάτευσης με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, αλλά και μέσω προγραμματισμού αγοράς ακινήτων,
 • την ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και των σχεδιασμό και υλοποίηση σχετικών παρεμβάσεων για τον περιορισμό της δαπάνης προμήθειας ενέργειας,
 • την αναθεώρηση της πληροφοριακής υποδομής προς την κατεύθυνση εξοικονόμησης πόρων που δαπανώνται για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες,
 • την ολοκλήρωση συνεργειών με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και λοιπούς αρμόδιους φορείς για την κάλυψη δαπανών που έως και σήμερα παγίως επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά (π.χ. για δαπάνες δωρεάν στέγασης φοιτητών σε όλα τα νησιά, για την προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού για όλα τα ακαδημαϊκά τμήματα),
 • την δρομολόγηση ανέγερσης φοιτητικών εστιών στις πόλεις της Λευκάδας, Αργοστολίου και Ζακύνθου, γεγονός που θα επιτρέψει την εξοικονόμηση του σχετικού κονδυλίου που διατίθεται για την στέγαση των φοιτητών σε ξενοδοχεία.

Παράλληλα, η ίδρυση Εταιρείας Διαχείρισης και Αξιοποίησης της περιουσίας του Ιδρύματος θα μπορέσει να προσφέρει σημαντικά στην εξασφάλιση πρόσθετων ιδρυματικών πόρων που θα μπορούσαν να διατεθούν για την υλοποίηση της αναπτυξιακής πορείας του Ιδρύματος. Προς την κατεύθυνση αυτή, σημαντικής προτεραιότητας είναι α) η ανάπτυξη τεχνογνωσίας από ερευνητικές δομές και εργαστήρια του Ιδρύματος και η λήψη πιστοποιήσεων παροχής εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών β) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) γ) η ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση των προσφερόμενων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών δ) η ενίσχυση της λειτουργίας του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης, με εξωστρεφή προσανατολισμό και σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών κατάρτισης και επιμόρφωσης στοχευμένων σε συγκεκριμένες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας δ) η καλλιέργεια συστηματικών συνεργασιών με την τοπική κοινωνία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και η παροχή κινήτρων για την εξασφάλιση πόρων από δωρεές και χορηγίες.

Σημαντική επίπτωση στα αποτελέσματα της ανωτέρω στρατηγικής οικονομικού προγραμματισμού έχει και η ψηφιακή μετάβαση, καθώς και η ενίσχυση της δυνατότητας του Ιδρύματος να αναπτύσσει ή να συμμετέχει σε από κοινού (με άλλα Πανεπιστήμια) προσπάθειες ανάπτυξης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι οποίες στην συνέχεια μπορούν να διατίθενται σε άλλα Ιδρύματα.

Τέλος, η καταγραφή των διαδικασιών, που έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις, και των αντίστοιχων κινδύνων και δικλείδων στο πλαίσιο της εφαρμογής του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά στην υλοποίηση της στρατηγικής οικονομικού προγραμματισμού, κυρίως μέσω της απλοποίησης σύνθετων διαδικασιών, αλλά και την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, σημαντική κρίνεται και η λήψη πιστοποιήσεων οικονομικής διαχείρισης και αντιμετώπισης της διαφθοράς.

 

 

 1. Στρατηγική και Στοχοθεσία Διοίκησης

Η βασική στρατηγική της διοίκησης αποτυπώνεται στο τρίπτυχο ακαδημαϊκή ανάπτυξη, ποιότητα και εξωστρέφεια. Για την επίτευξη του στόχου αυτού η στοχοθεσία της διοίκησης περιλαμβάνει:

 • Την επικαιροποίηση του Οργανισμού του Ιδρύματος, ούτως ώστε αυτός αφενός να περιλαμβάνει τις αλλαγές που επιβάλλονται από την διευρυμένη πλέον παρουσία του Ιονίου Πανεπιστημίου στα νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αφετέρου δε να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην ψηφιακή εποχή.
 • Την πλήρη συμμόρφωση του Ιδρύματος με τις προβλέψεις της νομοθεσίας περί σύστασης και λειτουργίας διοικητικών δομών, όπως η Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας, το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας και το Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης. Προς την κατεύθυνση αυτή, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αποτέλεσε το πρώτο πανελλαδικά Πανεπιστημιακό Ίδρυμα που προχώρησε στην σύσταση και λειτουργία αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Η στελέχωση των νέων αυτών δομών πραγματοποιείται με προτεραιοποίηση των αναγκών, δεδομένου του σημαντικού προβλήματος ευρύτερης στελέχωσης των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.
 • Την πλήρη εκμετάλλευση του συνόλου των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πηγών (Εθνικό και Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, ΣΔΙΤ κ.λπ) για την υλοποίηση του αναπτυξιακού του προγράμματος.
 • Την πλήρη εφαρμογή ενός πλαισίου ψηφιακού μετασχηματισμού που θα καλύπτει πλήρως τις διοικητικής φύσεως διαδικασίες και θα επεκτείνεται στο σύνολο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος.
 • Την παροχή εργαλείων ανάλυσης δεδομένων για την κατάρτιση επικαιροποιημένων σχεδίων στρατηγικού σχεδιασμού και την υποστήριξη του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.
 • Την υιοθέτηση κριτηρίων διασφάλισης ποιότητας που ορίζει η πολιτεία σε όλα τα πεδία λήψεως αποφάσεων.
 • Την ουσιαστική, τακτική ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση απόδοσης του διοικητικού έργου με ταυτόχρονη συμβολή στην συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, αλλά και τη θέσπιση κινήτρων απόδοσης.
 • Την επίσης ουσιαστική ενδυνάμωση της σχέσης του Ιδρύματος με την τοπική κοινωνία, με έμφαση στην διάχυση και εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και την ανάπτυξη δράσεων που στοχεύουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία και κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των νησιών του Ιονίου Πελάγους.
 • Την ενδυνάμωση των μέσων προβολής των δράσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

 

 

 1. Φοιτητές

Πρώτιστο μέλημα και στρατηγικός στόχος του Ιδρύματος στον τομέα της προσέλκυσης, αλλά και υποστήριξης των φοιτητών αποτελούν::

 • Η αναβάθμιση του ρόλου των φοιτητών –ως κύριας συνιστώσας της Ακαδημαϊκής κοινότητας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο– στην ανοικοδόμηση της ταυτότητας του Ιδρύματος, με υπεύθυνη συμμετοχή τους σε όλες τις δράσεις του, ώστε να συνεισφέρουν δημιουργικά τόσο στα εντός του Πανεπιστημίου δρώμενα όσο και εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 • Ο περιορισμός του αριθμού των εισακτέων σε επίπεδα που εισηγούνται τα ακαδημαϊκά Τμήματα του Ιδρύματος, τα οποία εγγυώνται βέλτιστη αναλογία φοιτητών προς διδάσκοντες, αλλά και ρεαλιστική εκμετάλλευση της χωρητικότητας των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων.
 • Ο καθορισμός κινήτρων για σπουδές, κυρίως με την μορφή υποτροφιών που θα δίνονται με κριτήρια αριστείας, είτε σε χρήμα, είτε μέσω της πρόσθετης διάθεσης δωρεάν υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας.
 • Η διαρκής βελτίωση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας (σίτισης, στέγασης), αλλά και η παγίωση και ενίσχυση της λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου σε διαθέσιμους ή νέους χώρους άθλησης.
 • Η σύσταση τοπικών παραρτημάτων της Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας σε όλα τα νησιά έδρες του Ιονίου Πανεπιστημίου για την αποτελεσματική, καθημερινή εξυπηρέτηση των φοιτητών.
 • Η οργάνωση δράσεων και δομών προς την κατεύθυνση της δημιουργικής απασχόλησης των φοιτητών (π.χ. μέσω θεατρικής και κινηματογραφικής ομάδας)
 • Η ενίσχυση της λειτουργίας των υφιστάμενων δομών συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης των φοιτητών, με ενσωμάτωση αυτών στον επικαιροποιημένο οργανισμό και ταυτόχρονη επέκταση της λειτουργίας τους σε όλα τα νησιά - έδρες του Ιδρύματος.
 • Η διαρκής προσαρμογή των χώρων διδασκαλίας και έρευνας για την πρόσβαση και διευκόλυνση ΑΜΕΑ σε όλα τα κτήρια, αλλά και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ψηφιακής προσβασιμότητας, καθιστώντας το Ίδρυμα ένα πλήρως προσβάσιμο Πανεπιστήμιο.
 • Η δημιουργία ευκαιριών για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία σε νέους που διακρίνονται (σε όλα τα επίπεδα σπουδών) με αξιοκρατικά κριτήρια και οργανωμένη υποστήριξη σε αυτούς.
 • Η διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών για ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών και των αποφοίτων.
 • Η καλλιέργεια του πνεύματος του εθελοντισμού σε ποικίλους τομείς δράσης και λειτουργίας.

 

 

 1. Εξωστρέφεια – Σχέση με την Κοινωνία

Για την εθνική και διεθνή αναγνώριση του Ιονίου Πανεπιστημίου απαιτείται η ανάδειξη της συνεισφοράς των μελών ΔΕΠ και των Τμημάτων του κυρίαρχα σε ερευνητικό και δημιουργικό επίπεδο, η συστηματική προβολή των προγραμμάτων σπουδών με κάθε πρόσφορο και οργανωμένο μέσο και η ανάδειξη των θυλάκων αριστείας και των επιτυχημένων δράσεών του. Η λειτουργία μιας κεντρικής ιδρυματικής συντονιστικής δομής επιβάλλεται για την υποστήριξη των ανωτέρω.

Σε περιφερειακό επίπεδο, βασικός στόχος είναι η ενίσχυση του πλέγματος των - ερευνητικών κυρίως - υπηρεσιών του Πανεπιστημίου προς τοπικούς παραγωγικούς και οικονομικούς φορείς, όσον αφορά (ενδεικτικά) σε θέματα πιστοποίησης και ανάδειξης των προϊόντων τους, αλλά και η επέκταση της συνεργασίας του Ιδρύματος σε θεσμικό επίπεδο με διοικητικές δομές της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, διαδραματίζοντας τον ρόλο του τεχνικού και επιστημονικού συμβούλου στα στάδια λήψης αποφάσεων. Ενδεικτικά παραδείγματα μιας τέτοιας θεσμικού επιπέδου συνεργατικής σχέσης αποτελεί η ψηφιακή και πράσινη (green and digital) μετάβαση, η οποία φαίνεται ότι αποτελεί προτεραιότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την τρέχουσα περίοδο.

Σημαντική παράμετρος της καλλιέργειας της σχέσης του Ιονίου Πανεπιστημίου με την τοπική και την ευρύτερη κοινωνία αποτελεί το κοινωνικό αποτύπωμά του, το οποίο πρέπει να ενισχυθεί μέσα από δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικών παροχών.

Παράλληλα, πρέπει να προωθηθούν περαιτέρω οι συνέργειες στα πεδία της διδασκαλίας και της έρευνας με Πανεπιστήμια αντίστοιχου προσανατολισμού και ενδιαφερόντων άλλων χωρών, με έμφαση στον μακροπεριφέρεια της Αδριατικής. Προς την κατεύθυνση αυτή, βασικό εργαλείο αποτελούν τα μνημόνια συνεργασίας που έχουν μέχρι σήμερα συνυπογραφεί με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του Ιδρύματος.

Τέλος, κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική και η δημιουργία νέων, αλλά και η ενίσχυση παλαιότερων, επιστημονικών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών μέσω της ενεργότερης συμμετοχής της πανεπιστημιακής κοινότητας και των τοπικών κοινωνιών (συνδιοργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων, ειδικών εκδόσεων κτλ).

 

 

 1. Απόφοιτοι

Η επιτυχημένη σταδιοδρομία των αποφοίτων είναι παράμετρος ειδικού βάρους στην αναγνωρισιμότητα του Πανεπιστημίου. Οι απόφοιτοι αποτελούν πολύτιμο και ελάχιστα αξιοποιημένο ανθρώπινο κεφάλαιο του Ιονίου Πανεπιστημίου, που σήμερα βρίσκεται διεσπαρμένο σε όλη την κλίμακα της κοινωνικής δραστηριότητας –διοίκηση, παραγωγή, εκπαίδευση, έρευνα, υπηρεσίες, πολιτισμό, κ.λπ.– και πιο πέρα από τα όρια της χώρας. Απαιτείται η ουσιαστική και διαρκής σύνδεση του Ιονίου Πανεπιστημίου (και όχι μόνο κάποιων εκ των οικείων ακαδημαϊκών Τμημάτων όπως γίνεται αυτή τη στιγμή) με τους απανταχού αποφοίτους του, κυρίως μέσω του λειτουργούντος Γραφείου Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας, με άμεση επικοινωνία, προσκλήσεις, θέσπιση κινήτρων για ενεργό συμμετοχή στη «ζωή και τα δρώμενα» του Πανεπιστημίου, καθώς και πρόσθετη παροχή κινήτρων για ίδρυση Συλλόγων Αποφοίτων σε όλα τα Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου, αλλά και την ίδρυση αντίστοιχου συλλόγου σε επίπεδο Ιδρύματος.

Παράλληλα, το Ίδρυμα, αναλύοντας τα δεδομένα από την πορεία των αποφοίτων του οφείλει να αναγνωρίζει τις ανάγκες τους, όπως αυτές διαμορφώνονται από την πραγματική επαγγελματική πραγματικότητα, εκμεταλλευόμενο την πληροφορία αυτή για την επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών και των μαθησιακών τους στόχων. Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι ιδιαίτερα σημαντική η συνεισφορά ειδικών ανά τομέα στην όποια επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών, συμπεριλαμβανομένων και έμπειρων αποφοίτων των οικείων Τμημάτων. Παράλληλα, το Ίδρυμα, μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης, και πάλι βασιζόμενο στην ανωτέρω πληροφορία και καταγραφή αναγκών πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάζει και να παρέχει εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, τα οποία θα στοχεύουν στον διαρκή εμπλουτισμό γνώσεων και δεξιοτήτων των αποφοίτων.

 

 

 1. Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος, όπως αυτός ορίσθηκε προηγουμένως διαμορφώνεται και ο Επιχειρησιακός Προγραμματισμός του Ι.Π., ο οποίος έχει οριζόντιο χαρακτήρα, διαπερνώντας λειτουργικά τις ακαδημαϊκές μονάδες και λειτουργίες και δομές του Πανεπιστημίου. Αποτελεί το σύνολο εκείνο των ολοκληρωμένων και συμπληρωματικών προβλέψεων και παρεμβάσεων σε διάφορους τομείς και επίπεδα, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ομαλή λειτουργία και η ακαδημαϊκή ανάπτυξη του Ιδρύματος. Για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, χρησιμοποιείται μεθοδολογικά το εργαλείο της στοχοθεσίας (ή αλλιώς θέσπισης στόχων διασφάλισης ποιότητας) σε πέντε διακριτούς άξονες παρεμβάσεων, οι οποίοι καλύπτουν λειτουργικά το σύνολο των λειτουργικών διαστάσεων και των στρατηγικών που ορίστηκαν στα προηγούμενα:

 • Θέσπιση στόχων ποιότητας για εκπαιδευτικό έργο.
 • Θέσπιση στόχων ποιότητας για ερευνητική δραστηριότητα και καινοτομία.
 • Θέσπιση στόχων και δείκτες επιδόσεων για βελτίωση της απορρόφησης της χρηματοδότησης και του ύψους χρηματοδότησης από εξωτερικές πηγές.
 • Θέσπιση στόχων για ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.
 • Θέσπιση στόχων ποιότητας για τη διεθνοποίηση του Ιδρύματος.
 • Θέσπιση στόχων ποιότητας για τη διασύνδεση και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία.
 • Θέσπιση στόχων ποιότητας για υπηρεσίες, υποδομές και συστήματα διοίκησης.

Σημειώνεται ότι, οι ανωτέρω στόχοι ποιότητας, για λόγους συμβατότητας με το γενικευμένα εφαρμοζόμενο σύστημα διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζεται διά της ΑΔΙΠ για τα Ελληνικά ΑΕΙ, ποσοτικοποιούνται μέσω δεικτών που αντλούνται από το Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας.

13.1     Στοχοθεσία ποιότητας για το εκπαιδευτικό έργο

Επιμέρους συνθήκες στοχοθεσίας για το εκπαιδευτικό έργο αποτελούν η:

 • Βελτίωση συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία και ολοκλήρωσης σπουδών
 • Ενίσχυση της διεθνοποίησης και η αύξηση κινητικότητας φοιτητών
 • Βελτίωση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας

Σε σχέση τις ανωτέρω συνθήκες, ορίζονται οι παρακάτω δείκτες ως τεκμήρια επίτευξης των επιμέρους στόχων:

 Στόχος

Δράσεις

Ενδεικτικοί Δείκτες Παρακολούθησης

1.Προώθηση ενεργού συμμετοχής των φοιτητών στα ΠΠΣ και ενίσχυση της ακαδημαϊκής ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία

●        Ενίσχυση του ρόλου του Συμβούλου – Καθηγητή και σταδιακή καθολική υιοθέτηση του στις ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος

●        Περαιτέρω αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία – διερεύνηση της περαιτέρω αξιοποίησης των σύγχρονων μεθόδων τηλε-εκπαίδευσης παράλληλα με την φυσική διδασκαλία ως μηχανισμός υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας.

●        Ενίσχυση των φροντιστηριακών και εργαστηριακών διαλέξεων στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

●        Περαιτέρω αξιοποίηση των υποψηφίων διδακτόρων και ακαδημαϊκών υποτρόφων στην υποβοήθηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου.

●        Ενίσχυση των μηχανισμών συνεχούς εσωτερικής αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας της διδασκαλίας σε συνδυασμό με

●        Βελτίωση της συμμετοχής των φοιτητών στη διαδικασία αξιολόγησης και διερεύνηση των λόγων καθυστέρησης σπουδών

●        Συντονισμός ΟΜΕΑ σε επίπεδο ακαδημαϊκών μονάδων (Τμήματα) και ΜΟΔΙΠ με σκοπό την παρακολούθηση του επιπέδου ποιότητας των ΠΠΣ, ΠΜΣ και ΠΔΣ και την υποβολή στοχευμένων προτάσεων για την αναβάθμιση/ βελτίωση/ επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο.

Δ1.003 Ετήσιο ποσοστό ενεργών Προπτυχιακών φοιτητών στο σύνολο των εγγεγραμμένων

Δ1.4.36 Μέσο ετήσιο ποσοστό αποφοίτων κανονικής διάρκειας σπουδών (ν έτη)

Δ1.4.38 Μέσο ετήσιο ποσοστό αποφοίτων διάρκειας σπουδών ν+1 έτη

Δ1.4.42 Μέσο ετήσιο ποσοστό αποφοίτων  διάρκειας σπουδών ν+2 έτη

1.2 Ενίσχυση αριστείας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών

●        Θεσμοθέτηση φοιτητικών υποτροφιών/ βραβείων αριστείας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο

●        Συντονισμός των Επιτροπών Προγράμματος Σπουδών και των ΟΜΕΑ των ακαδημαϊκών μονάδων με στόχο την εποπτεία λειτουργίας των προγραμμάτων σπουδών, παρακολούθηση της απόδοσης των φοιτητών και υποβολή προτάσεων για βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας/ ανασυγκρότηση του προγράμματος σπουδών

●         Ενίσχυση του ρόλου του Συμβούλου – Καθηγητή και σταδιακή καθολική υιοθέτηση του στις ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος

●         Ενίσχυση των εργαστηριακών και φροντιστηριακών διαλέξεων στα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών

Δ1.4.46 Μέσος ετήσιος βαθμός πτυχίου

Δ1.104 Ποσοστό  φοιτητών με υποτροφίες - βραβεία

1.3 Ενίσχυση της σύνδεσης των προγραμμάτων σπουδών με την αγορά εργασίας / ενίσχυση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων

●        Ενίσχυση του θεσμού της πρακτικής άσκησης

●        Αύξηση των θέσεων πρακτικής άσκησης με ταυτόχρονη αξιοποίηση των συνεργασιών του Ιδρύματος με οικονομικούς φορείς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

●        Αξιοποίηση της Δράσης των Γραφείων Διασύνδεσης, επαναλειτουργία Γραφείου Διασύνδεσης/ Γραφείου ΔΑΣΤΑ και στελέχωσή του με έμπειρο προσωπικό

●        Συμμετοχή προπτυχιακών/ μεταπτυχιακών φοιτητών σε δομές/ υπηρεσίες του Ιονίου Πανεπιστημίου με 2ωρη ή 4ωρη απασχόληση

●        Διοργάνωση δράσεων διασύνδεσης του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας (π.χ. ημέρες καριέρας,  δράσεις επαγγελματικής πιστοποίησης δεξιοτήτων, προγράμματα επανειδίκευσης κ.ο.κ.)

Δ1.4.15 Μέσο ετήσιο ποσοστό συμμετοχής στην πρακτική άσκηση

ΕΔ1.3.1 Αριθμός δράσεων διασύνδεσης του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας ανά Τμήμα

1.4 Προώθηση καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης

●       Ενίσχυση της λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ του Ιονίου Πανεπιστημίου μέσω προσφοράς σύγχρονων και ελκυστικών θεματικών ενοτήτων 

ΕΔ.1.4.1 Πλήθος προγραμμάτων ΚΕΔΙΒΙΜ ανά έτος

●        Θεσμοθέτηση επιτροπής στρατηγικού σχεδιασμού θερινών σχολείων, περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων θερινών σχολείων

ΕΔ.1.4.2 Πλήθος θερινών σχολείων ανά έτος

●        Περαιτέρω θέσπιση εξ’ αποστάσεως μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια και πανεπιστήμια της αλλοδαπής

ΕΔ.1.4.4 Πλήθος εξ’ αποστάσεως μεταπτυχιακών προγραμμάτων ανά έτος

 

13.2 Στοχοθεσία για την έρευνα και την καινοτομία

Επιμέρους συνθήκες στοχοθεσίας για την έρευνα και την καινοτομία αποτελούν η:

 • Προσέλκυση νέου ερευνητικού δυναμικού
 • Βελτίωση των επιδόσεων στην παραγωγή και αναγνώριση του ερευνητικού έργου
 • Αύξηση της χρηματοδότησης για την έρευνα

Σε σχέση τις ανωτέρω συνθήκες, ορίζονται οι παρακάτω δείκτες ως τεκμήρια επίτευξης των επιμέρους στόχων:

  Στόχος

Δράση

Ενδεικτικοί Δείκτες Παρακολούθησης

2.1 Ενίσχυση της καινοτομίας

●        Βελτίωση των μεθόδων παρακολούθησης και υποστήριξης των προγραμμάτων διδακτορικών σπουδών

●        Παροχή κινήτρων στους υποψήφιους διδάκτορες (π.χ. χρηματοδότηση για παρακολούθηση συνεδρίων, οικονομική επιβράβευση για βραβεία αριστείας δημοσιεύσεων σε συνέδρια)

Δ1.010 Μέσο ετήσιο πλήθος διδακτορικών διατριβών που απονεμήθηκαν ανά ΠΔΣ

●        Βελτίωση των μεθόδων παρακολούθησης και υποστήριξης των προγραμμάτων διδακτορικών σπουδών

●        Παροχή οικονομικών κινήτρων στους υποψήφιους διδάκτορες κατά τη διάρκεια εκπόνησης των διδακτορικών διατριβών (π.χ. χρηματοδότηση για συμμετοχή σε ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος)

Δ1.011 Μέσο ετήσιο πλήθος διδακτορικών διατριβών υπό εκπόνηση ανά μέλος ΔΕΠ σε επίπεδο ιδρύματος

●        Παροχή οικονομικών κινήτρων στα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος (π.χ. οικονομική επιβράβευση για παρακολούθηση συνεδρίων, οικονομική επιβράβευση για βραβεία αριστείας δημοσιεύσεων σε συνέδρια, οικονομική επιβράβευση για δημοσίευση πατεντών, οικονομική επιβράβευση για δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους σύμφωνα με τις διεθνείς λίστες αξιολόγησης)

Δ.1.3.46 Μέσο πλήθος διεθνών βραβείων και διακρίσεων ανά μέλος ΔΕΠ

2.2 Ενίσχυση της αριστείας στην επιστημονική έρευνα

●        Εξειδικευμένα σεμινάρια στον δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών με σκοπό την ανάπτυξη του ερευνητικού υποβάθρου

●        Παροχή οικονομικών κινήτρων στους υποψήφιους διδάκτορες του Ιδρύματος (π.χ. οικονομική επιβράβευση για παρακολούθηση συνεδρίων, οικονομική επιβράβευση για βραβεία αριστείας δημοσιεύσεων σε συνέδρια, οικονομική επιβράβευση για δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους σύμφωνα με τις διεθνείς λίστες αξιολόγησης)

Δ1.6.08 Μέσο πλήθος Επιστημονικών δημοσιεύσεων ανά Υποψήφιο Διδάκτορα

●        Παροχή διοικητικών και διδακτικών κινήτρων στα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος (π.χ. μείωση του διοικητικού φόρτου ως κίνητρο αύξησης των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους σύμφωνα με τις διεθνείς λίστες αξιολόγησης, ενίσχυση του θεσμού της εκπαιδευτικής άδειας, μείωση του διδακτικού φόρτου ως κίνητρο αύξησης των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους σύμφωνα με τις διεθνείς λίστες αξιολόγησης)

●        Παροχή οικονομικών κινήτρων στα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος (π.χ. οικονομική επιβράβευση για παρακολούθηση συνεδρίων, οικονομική επιβράβευση για βραβεία αριστείας δημοσιεύσεων σε συνέδρια, οικονομική επιβράβευση για δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους σύμφωνα με τις διεθνείς λίστες αξιολόγησης/ δημοσιεύσεις μονογραφιών/ δημοσιεύσεις βιβλίων)

Δ1.084 Μέσο πλήθος εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ανά μέλος ΔΕΠ

Α4.1.2 Μέσο ετήσιο πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων ανά μέλος Δ.Ε.Π.

Α4.2.2 Μέσο ετήσιο πλήθος δημοσιεύσεων υψηλής απήχησης ανά μέλος Δ.Ε.Π.

●        Δημιουργία ενός πλαισίου διάχυσης των αποτελεσμάτων έρευνας σε εδραιωμένα ευρετήρια επιστημονικών δημοσιεύσεων

Δ1.3.45  Μέσο πλήθος αναφορών ανά μέλος ΔΕΠ

 

13.3     Στοχοθεσία για την χρηματοδότηση

Επιμέρους συνθήκες στοχοθεσίας για την χρηματοδότηση αποτελούν η:

 • Αύξηση συνολικής χρηματοδότησης
 • Αύξηση εξωτερικής χρηματοδότησης
 • Εξορθολογισμός διάθεσης χρηματοδότησης
 • Συνεισφορά άλλων πηγών χρηματοδότησης για ανάπτυξη

Σε σχέση τις ανωτέρω συνθήκες, ορίζονται οι παρακάτω δείκτες ως τεκμήρια επίτευξης των επιμέρους στόχων:

Στόχος

Δράση

Ενδεικτικοί Δείκτες Παρακολούθησης

Αύξηση συνολικής χρηματοδότησης

●         Ισχυροποίηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων ερευνητικών εργαστηρίων

●         Ίδρυση νέων θεσμοθετημένων ερευνητικών εργαστηρίων σε επιστημονικά πεδία αιχμής

●         Αξιοποίηση του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου ως μοχλός ερευνητικής καινοτομίας

●         Ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών και της διοικητικής υποστήριξης των μελών ΔΕΠ κατά την υποβολή και υλοποίηση ενός έργου

●         Οργάνωση ανοικτών σεμιναρίων έρευνας και σεμιναρίων διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων των έργων που συμμετέχει το Ίδρυμα με στόχο την προβολή του Ιδρύματος και την προσέλκυση νέων ερευνητών.

 

 

Δ1.110, Ποσοστό εξωτερικής χρηματοδότησης στο σύνολο των χρηματοδοτήσεων

Δ1.43, Ποσοστό Ετήσιας Επιχορήγησης ΥΠΠΕΘ ως προς τον Τακτικό Προϋπολογισμό

Δ1.68, Πάγιες λειτουργικές δαπάνες ανά μέλος ΔΕΠ

 

13.4 Στοχοθεσία για τη διασύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία, την αγορά εργασίας και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης

Επιμέρους συνθήκες στοχοθεσίας για τη διασύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία, την αγορά εργασίας και την αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης, αποτελούν:

 • η σύνδεση των ερευνητικών δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων με την τοπική και περιφερειακή οικονομία
 • η ενίσχυση της δικτύωσης του Ιδρύματος με τοπικούς φορείς (οικονομίας, πολιτισμού, τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ)
 • η ανάδειξη του Ιδρύματος και των κατά τόπους Τμημάτων του ως πυλώνες πολιτισμού, με την ανάληψη αντίστοιχων δράσεων
 • η ενίσχυση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής δράσης

Σε σχέση την ανωτέρω συνθήκη, ορίζονται οι παρακάτω δείκτες ως τεκμήρια επίτευξης των επιμέρους στόχων:

Στόχος

Δράση

Ενδεικτικοί Δείκτες Παρακολούθησης

3.1 Σύνδεση των ερευνητικών δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων με την τοπική οικονομία

●        Εντοπισμός σημαντικών πεδίων εφαρμοσμένης έρευνας που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίλυση προβλημάτων και στην κάλυψη αναγκών προς όφελος της τοπικής οικονομίας και της κοινωνίας.

●        Οργάνωση ανοικτών σεμιναρίων έρευνας και σεμιναρίων διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων των έργων που συμμετέχει το Ίδρυμα με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και τη διερεύνηση των τρόπων αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων των έργων στην τοπική οικονομία και κοινωνία.

●        Ενίσχυση των συνεργασιών με τοπικούς και κλαδικούς φορείς με στόχο την υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων

●        Ενίσχυση της συμμετοχής του Ιδρύματος σε προσκλήσεις/ δράσεις ερευνητικού/ αναπτυξιακού χαρακτήρα από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Δ1.041 Ποσοστό χρηματοδότησης έργων από εθνικούς ιδιωτικούς φορείς επί εξωτερικών χρηματοδοτήσεων

ΕΔ.3.1.1 Πλήθος σχετικών με την τοπική οικονομία/ κοινωνία ενεργών προγραμμάτων / έτος

3.2 Ενίσχυση της δικτύωσης του Ιδρύματος με την τοπική κοινωνία

●        Βελτίωση του διαλόγου μεταξύ του Ιδρύματος και της τοπικής κοινωνίας μέσω: (α) ενίσχυσης της συμμετοχής εκπροσώπων φορέων/ επαγγελματικών ομάδων/ επιχειρήσεων κ.ο.κ. της τοπικής κοινωνίας σε ημερίδες/ εκδηλώσεις/ δραστηριότητες του Ιδρύματος και (β) ενίσχυση της συμμετοχής εκπροσώπων του Ιδρύματος σε εκδηλώσεις της τοπικής κοινωνίας

●        Βελτίωση της προβολής των ερευνητικών/ πολιτισμικών/ κοινωνικών δράσεων του Ιδρύματος στην τοπική κοινωνία

ΕΔ.3.2.1 Πλήθος εκδηλώσεων/ παρεμβάσεων ανά έτος

3.3 Ενίσχυση της πολιτισμικής δράσης του Ιδρύματος

●        Εκπόνηση σχεδίου καλλιτεχνικών/ πολιτιστικών δράσεων για κάθε Τμήμα του Ιδρύματος σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία.

●        Αξιοποίηση των ερευνητικών δράσεων πολιτισμικού χαρακτήρα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

●        Συμμετοχή του Ιδρύματος σε δράσεις που προάγουν/ αναδεικνύουν τον πολιτισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

●        Διοργάνωση εκθέσεων/ ημερίδων/ φεστιβάλ καλλιτεχνικού/ πολιτισμικού χαρακτήρα.

ΕΔ.3.3.1 Πλήθος εκδηλώσεων/ παρεμβάσεων ανά έτος

3.4 Ενίσχυση της περιβαλλοντικής δράσης του Ιδρύματος

●        Εκπόνηση σχεδίου περιβαλλοντικών δράσεων σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία (π.χ. προστασία της βιοποικιλότητας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ενίσχυση της ‘μπλε΄οικονομίας κ.ο.κ.).

●        Αξιοποίηση των ερευνητικών δράσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

●        Συμμετοχή του Ιδρύματος σε δράσεις που προστατεύουν το περιβάλλον στην Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ΕΔ.3.4.1 Πλήθος προγραμμάτων που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος

 

13.5 Στοχοθεσία για τη διεθνοποίηση

Επιμέρους συνθήκες στοχοθεσίας για τη διεθνοποίηση αποτελούν οι:

 • Εκμετάλλευση των προγραμμάτων κινητικότητας φοιτητών και διδακτικού προσωπικού (κυρίως του Erasmus)
 • Διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση των συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού
 • Αύξηση των παρεχόμενων ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών
 • Διοργάνωση διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και εκδηλώσεων

Σε σχέση την ανωτέρω συνθήκη, ορίζονται οι παρακάτω δείκτες ως τεκμήρια επίτευξης των επιμέρους στόχων:

Στόχος

Δράση

Ενδεικτικοί Δείκτες Παρακολούθησης

4.1 Ενδυνάμωση κινητικότητας φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+

 

●        Ενίσχυση Γραφείου Erasmus για την υποστήριξη της κινητικότητας και την προβολή του προγράμματος

●        Ενίσχυση της προσφοράς μαθημάτων στα ΠΠΣ του Ιδρύματος σε ξένη γλώσσα

●        Οργάνωση ενημερωτικών δράσεων προς τους φοιτητές

●        Αξιοποίηση ηλεκτρονικών μέσων (ιστοσελίδα ιδρύματος, ιστοσελίδες ακαδημαϊκών μονάδων, κοινωνικά δίκτυα κ.ο.κ.) για ενημέρωση των φοιτητών

●        Αξιοποίηση των εκπαιδευτικών αδειών των μελών ΔΕΠ για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με Ιδρύματα του εξωτερικού, σε επίπεδο έρευνας και εκπαίδευσης

●        Αξιοποίηση συνεργασιών των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος με ακαδημαϊκούς που εργάζονται στο εξωτερικό με σκοπό τη δημιουργία νέων διμερών σχέσεων

Δ1.4.34 Μέσο ετήσιο ποσοστό εξερχόμενων φοιτητών ERASMUS στο σύνολο των ενεργών φοιτητών

Δ1.4.35 Ποσοστό εισερχόμενων φοιτητών ERASMUS στο σύνολο των ενεργών φοιτητών

4.2 Ενδυνάμωση κινητικότητας διδακτικού προσωπικού

●        Ενίσχυση Γραφείου Erasmus για την υποστήριξη της κινητικότητας και την προβολή του προγράμματος

●        Οργάνωση ενημερωτικών δράσεων προς το διδακτικό προσωπικό

●        Αξιοποίηση των εκπαιδευτικών αδειών των μελών ΔΕΠ για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με Ιδρύματα του εξωτερικού, σε επίπεδο έρευνας και εκπαίδευσης

●        Αξιοποίηση συνεργασιών των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος με ακαδημαϊκούς που εργάζονται στο εξωτερικό με σκοπό τη δημιουργία νέων διμερών σχέσεων

●        Οργανωμένη και συστηματική προβολή του επιτελούμενου έργου του Ιδρύματος

ΕΔ.3.2.1 Αριθμός ενεργών διμερών συμβάσεων με Ιδρύματα της αλλοδαπής για κινητικότητα διδασκόντων

Δ1.3.18 Μέσο ετήσιο ποσοστό εισερχόμενων μελών ΔΕΠ με Erasmus

Δ1.3.19 Μέσο ετήσιο πλήθος εισερχόμενων Διδασκόντων εξωτερικού με Erasmus ανά μέλος ΔΕΠ

4.3 Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας του Ιδρύματος με Ιδρύματα του εξωτερικού

●        Οργάνωση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων με πανεπιστήμια του εξωτερικού

●        Συμμετοχή καθηγητών από Ιδρύματα του εξωτερικού στην επίβλεψη/ αξιολόγηση διδακτορικών διατριβών

●        Οργάνωση κοινών θερινών σχολείων με Ιδρύματα του εξωτερικού

ΕΔ4.3.2 Πλήθος ενεργών διεθνών συνεργασιών ανά Τμήμα

4.4 Παροχή ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών και Οργάνωση Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων και Εκδηλώσεων

Δ4.1 Ίδρυση και λειτουργία ΞΠΣ

Δ5.1 Προσφορά μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε ξένη γλώσσα και προσέλκυση ξένων φοιτητών

Δ3.3 Πλήθος ενεργών διεθνών συνεργασιών ανά Τμήμα

 

13.6 Στοχοθεσία για τη βελτίωση του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος

Επιμέρους συνθήκες στοχοθεσίας για τη βελτίωση του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος αποτελούν:

 • η ανάπτυξη του ακαδημαϊκού προσωπικού (προσέλκυση νέου, συγκράτηση υφιστάμενου).
 • η διαρκής βελτίωση των εκπαιδευτικών και διοικητικών υλικοτεχνικών υποδομών
 • ο ψηφιακός μετασχηματισμός διοικητικών και εκπαιδευτικών διεργασιών
 • η βελτίωση της φοιτητικής μέριμνας και η στήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων

Σε σχέση την ανωτέρω συνθήκη, ορίζονται οι παρακάτω δείκτες ως τεκμήρια επίτευξης των επιμέρους στόχων:

Στόχος

Δράση

Ενδεικτικοί Δείκτες Παρακολούθησης

5.1 Βελτίωση υποδομών και Υπηρεσιών βιβλιοθήκης

●        Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση χώρων στέγασης βιβλιοθήκης

●        Προμήθεια επίπλων/ ηλεκτρονικών υπολογιστών για χρήση από φοιτητές

●        Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ για την προμήθεια ηλεκτρονικών συγγραμμάτων

●        Αύξηση κονδυλίου για την προμήθεια βιβλίων

●        Αύξηση κονδυλίου για συνδρομές σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, σύναψη νέων συνδρομών και ανανέωση υφιστάμενων συνδρομών

Δ1.080 Αναλογία φοιτητών ανά θέση κεντρικών βιβλιοθηκών

Δ1.081 Μέσο πλήθος τίτλων βιβλίων ανά μέλος ΔΕΠ

Δ1.083 Μέσο πλήθος Ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων ανά μέλος  ΔΕΠ

5.2 Βελτίωση της επάρκειας των εκπαιδευτικών υποδομών

●        Ολοκλήρωση έργων κατασκευής/ ανακατασκευής κτιριακών υποδομών

●        Εξορθολογισμός χρήσης των κτιριακών υποδομών με τη συνεργασία όλων των ακαδημαϊκών μονάδων

●        Προμήθεια επίπλων/ υλικοτεχνικού εξοπλισμού στα εργαστήρια των ακαδημαϊκών μονάδων

Δ1.075 Μέσο ετήσιο πλήθος ενεργών φοιτητών ανά αίθουσα διδασκαλίας

Δ1.076 Μέσο ετήσιο πλήθος αιθουσών ανά ΠΠΣ

Δ1.079 Δυναμικότητα θέσεων ανά αίθουσα εργαστηρίων

5.3 Βελτίωση υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας

•            Ενίσχυση βασικών υποδομών σίτισης και στέγασης

•            Βελτίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών και συστήματος παρακολούθησης των προσφερόμενων υπηρεσιών σίτισης και στέγασης

•            Διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τοπικούς φορείς για την αξιοποίηση κτιρίων που θα μπορούσαν να προσαρμοστούν για να καλύψουν τις ανάγκες στέγασης των φοιτητών του Ιδρύματος

•            Διεύρυνση των συνεργασιών με τοπικούς οικονομικούς φορείς (ξενοδοχεία) ως συμπληρωματικό μηχανισμό κάλυψης των αναγκών στέγασης των φοιτητών του Ιδρύματος.

•            Βελτίωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στις δομές του Ιδρύματος σε όλες τις νησιωτικές πόλεις που λειτουργεί.

Δ1.100 Ποσοστό σιτιζόμενων φοιτητών

Δ1.101 Ποσοστό στεγαζόμενων φοιτητών

ΕΔ5.3.1 Ποσοστό αιθουσών προσβάσιμων από ΑΜΕΑ

5.4 Ενίσχυση των υποστηρικτικών υποδομών για τους φοιτητές

●        Ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των τρόπων αλληλεπίδρασης με τις Γραμματείες των ακαδημαϊκών μονάδων

●        Αναβάθμιση των υφιστάμενων ψηφιακών υπηρεσιών υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των τρόπων αλληλεπίδρασης με τις Γραμματείες των ακαδημαϊκών μονάδων

●        Περαιτέρω αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία

●        Έναρξη των διαδικασιών για την ίδρυση συλλόγων όλων των αποφοίτων του Ιδρύματος και σύνδεσή τους με τον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος

●        Ενίσχυση των δομών συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης της πανεπιστημιακής κοινότητας

●        Ενίσχυση του Θεσμού του Συνηγόρου του Φοιτητή και της Επιτροπής Ισότητας Φύλων

●        Ενίσχυση της συμμετοχής των φοιτητών στα πανεπιστημιακά δρώμενα μέσω μηχανισμών υποστήριξης για τη διοργάνωση συνεδρίων ή άλλων εκδηλώσεων από τους φοιτητές

Δ1.059 Ποσοστό δαπανών ανάπτυξης ψηφιακών υποδομών επί του Τακτικού Προϋπολογισμού

Δ1.060 Ποσοστό δαπανών ψηφιακών υπηρεσιών επί του Τακτικού Προϋπολογισμού

ΕΔ5.4.1 Πλήθος συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων που οργανώνονται από τους φοιτητές

5.5 Ανάπτυξη ακαδημαϊκού προσωπικού

●        Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου από τις ακαδημαϊκές μονάδες για την αναγνώριση γνωστικών αντικειμένων αιχμής.

●        Επιτάχυνση των διαδικασιών προκήρυξης νέων θέσεων μελών ΔΕΠ και ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής.

●        Περαιτέρω αξιοποίηση του θεσμού της εκπαιδευτικής άδειας για περαιτέρω διεύρυνση της επιστημονικής κατάρτισης των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος.

Δ1.0.15 Μέσο ετήσιο πλήθος μελών ΔΕΠ ανά ΠΠΣ

Δ1.3.20 Μέσο ετήσιο ποσοστό εκπαιδευτικών αδειών μελών ΔΕΠ

5.6 Ανάπτυξη διοικητικού προσωπικού

 

●        Συμμετοχή Ιδρύματος στο πρόγραμμα κινητικότητας στο Δημόσιο Τομέα.

●        Αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ για πρόσληψη διοικητικού προσωπικού.

●        Συνεχής εκπαίδευση του διοικητικού προσωπικού και ανάπτυξη των ψηφιακών/ διοικητικών δεξιοτήτων.

ΕΔ5.6.1 Πλήθος διοικητικού προσωπικού (μόνιμοι και συμβασιούχοι)

●        Προώθηση πληροφόρησης και ενθάρρυνση συμμετοχής σε σεμινάρια ΕΚΔΔΑ

●        Εφαρμογή του ψηφιακού οργανογράμματος του Ιδρύματος και οργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης στις απλοποιημένες διοικητικές διαδικασίες.

ΕΔ5.6.2 Ποσοστό εκπαιδευόμενου διοικητικού προσωπικού ανά έτος

 

13.7 Στοχοθεσία για τη Διασφάλιση της Ποιότητας

Επιμέρους συνθήκες στοχοθεσίας για τη Διασφάλιση της Ποιότητας αποτελούν:

 • η ενίσχυση των κεντρικών διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ακαδημαϊκής ποιότητας και της διοικητικής λειτουργίας
 • η παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής ποιότητας του Ιδρύματος
 • υποστήριξη των διαδικασιών εσωτερικής/ εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης
 • ψηφιακός μετασχηματισμός των διοικητικών υπηρεσιών

Σε σχέση την ανωτέρω συνθήκη, ορίζονται οι παρακάτω δείκτες ως τεκμήρια επίτευξης των επιμέρους στόχων:

 Στόχος:

Δράση

Ενδεικτικοί Δείκτες Παρακολούθησης

6.1 Ενίσχυση των κεντρικών διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ακαδημαϊκής ποιότητας και διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύματος

●      Έγκριση Οργανισμού και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος.

●      Προτυποποίηση και απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών

●      Ενοποίηση και αναβάθμιση των πληροφοριακών υποδομών

●      Περαιτέρω αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων του Ιδρύματος από το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας.

●      Εφαρμογή του Ψηφιακού Οργανογράμματος.

●      Οικοδόμηση ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος λειτουργίας, προστασία της υποδομής κρίσιμων πληροφοριών, θωράκιση κρίσιμων υποδομών, θέσπιση βασικών μέτρων ασφαλείας.

●      Θέσπιση πολιτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού προσανατολισμένων στην επίτευξη στόχων.

●      Καθολική υϊοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ για την υποστήριξη των διοικητικών υπηρεσιών

●      Καθολική εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή

●      Πλήρης εναρμόνιση των διοικητικών διαδικασιών με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

●      Θέσπιση μηχανισμών παρακολούθησης της ποιότητας και απόδοσης των διοικητικών διαδικασιών.

●      Έναρξη των ενεργειών προτυποποίησης των διαδικασιών του Ιδρύματος.

ΕΔ6.1.2 Ποσοστό διδακτικού προσωπικού που έχει ψηφιακή υπογραφή

ΕΔ6.1.3 Ποσοστό διοικητικού προσωπικού που χρησιμοποιεί ΤΠΕ στις διοικητικές υπηρεσίες

6.3 Παρακολούθηση της Πολιτικής Ποιότητας του Ιδρύματος για τη Διασφάλιση Ποιότητας και τη στρατηγική εφαρμογής της μέσω της ΜΟΔΙΠ

●        Οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος

●        Ανάπτυξη και λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των δεδομένων διασφάλισης ποιότητας σε συνεργασία με την ΕΘΑΑΕ.

●        Εκθέσεις παρακολούθησης διαδικασιών εξ αποστάσεως διδασκαλίας και αναθεωρήσεις μεθόδων εκπαίδευσης

●        Συλλογή δεδομένων και κρίσιμων δεικτών ποιότητας σε συνάρτηση με την λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ).

ΕΔ6.4.1 Ποσοστό πλήρωσης και ποσοστό έγκυρων δεδομένων στο ΟΠΕΣΠ

6.4 Υποστήριξη των διαδικασιών εσωτερικής/ εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης

 

●        Υποβοήθηση Ακαδημαϊκών Τμημάτων για την ολοκλήρωση των διαδικασιών Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης του ΕΣΔΠ και των Προγραμμάτων Σπουδών όλων των κύκλων του Ιδρύματος

●        Εσωτερική Αξιολόγηση των ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων και δραστηριοτήτων

●        Υποβοήθηση για τον σχεδιασμό, την έγκριση και την αναθεώρηση των Προγραμμάτων Σπουδών με σκοπό τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητάς τους

●        Αξιολόγηση της ποιότητας των ιδρυματικά παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδίως της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), του Γραφείου Διασύνδεσης και των Εργαστηρίων

●        Ενίσχυση της συμμετοχής των φοιτητών στις διαδικασίες αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών.

●        Συλλογή δεδομένων και κρίσιμων δεικτών ποιότητας σε συνάρτηση με την λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ).

ΕΔ6.5.1 Ποσοστό ΠΠΣ που έχουν υποβάλει αίτηση για πιστοποίηση ή έχουν πιστοποιηθεί από την ΕΘΑΑΕ

ΕΔ6.5.2 Ποσοστό Τμημάτων που συμμετέχουν στην εσωτερική αξιολόγηση

ΕΔ6.5.3 Ποσοστό Τμημάτων που εφαρμόζουν συστηματική αξιοποίηση των ερωτηματολογίων των προπτυχιακών φοιτητών για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου

Α2.2 Μέσο ποσοστό φοιτητών που συμμετέχει στις αξιολογήσεις

 

13.8 Ενσωμάτωση Τμημάτων πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων σε νέα Τμήματα του Ι.Π.

Τα Τμήματα του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, με το Ν.4559/2018, εντάχθηκαν όλα σε νέα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου (Πίνακας 1) για την εκτέλεση του προγράμματος σπουδών τους και την αποφοίτηση των φοιτητών τους. Από αυτά:

 • τα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας, Τεχνολογίας Τροφίμων, Τεχνολόγων Περιβάλλοντος – Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος, εντάχθηκαν σε νέο Τμήμα του Ι.Π. με συναφές γνωστικό αντικείμενο και η εκτέλεση των παλιών Π.Π.Σ. του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων γίνεται παράλληλα με την εκτέλεση των νέων Π.Π.Σ. του Ιονίου Πανεπιστημίου παραπλήσιου γνωστικού αντικειμένου. Ως εκ τούτου, τα συγκεκριμένα παλαιά Π.Π.Σ., δεν επιβαρύνουν σημαντικά σε διδακτικούς πόρους (εκπαιδευτικό προσωπικό, εγκαταστάσεις) τα νέα Τμήματα που τα εκτελούν.
 • το πρώην Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος – Κατεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, εντάχθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Ι.Π. το οποίο εκτελεί το παλιό Π.Π.Σ. μέχρι την αποφοίτηση των φοιτητών (Κατηγορία 2). Λόγω του σημαντικά διαφοροποιημένου γνωστικού αντικειμένου, το συγκεκριμένο ΠΠΣ απαίτησε τη διάθεση επιπλέον διδακτικών πόρων από το νέο Τμήμα Περιβάλλοντος που το φιλοξενεί .
 • τα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων, Διοίκησης Επιχειρήσεων – Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Επιχειρήσεων – Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, εντάχθηκαν σε νέα Τμήματα του Ι.Π. τα οποία εκτελούν αποκλειστικά τα Π.Π.Σ. του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και δεν έχουν ξεκινήσει την εκτέλεση νέων Π.Π.Σ. και ως εκ τούτου το σύνολο των πόρων τους διατίθεται στην εκτέλεση των παλιών ΠΠΣ.

Οι τελευταίοι εισακτέοι σε όλα τα Τμήματα του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, ξεκίνησαν τις σπουδές τους το ακαδ. έτος 2018-19 και συνεπώς, κατά το ακαδ. έτος 2021-22, το σύνολο των φοιτητών που παρακολουθούν τα παλιά Π.Π.Σ. φοιτούν από το 4ο έτος σπουδών και άνω. Έτσι, οι επιπλέον πόροι που απαιτούν τα παλαιά Π.Π.Σ. από τα Τμήματα που έχουν αναλάβει την ολοκλήρωσή τους, βαίνουν διαρκώς μειούμενοι από το 2018-19 και μετά και πλέον, οι διδακτικές απαιτήσεις εντοπίζονται κυρίως στην επίβλεψη Πρακτικών Ασκήσεων, Πτυχιακών Εργασιών και στην εξέταση μαθημάτων κατά τις εξεταστικές περιόδους.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.4777/2021, ΦΕΚ 25τΑ/17-02-2021) οι ήδη εισαχθέντες φοιτητές, που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου (2/2021):

 • φοιτούν εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης, έχουν 6 ακαδημαϊκά έτη, με αφετηρία το ακαδ. έτος 2021-22, για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Συνεπώς οι φοιτητές της στήλης (α) του Πίνακα 1, αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους ή να διαγραφούν κατά το 2027.
 • φοιτούν πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης, έχουν 4 ακαδημαϊκά έτη, με αφετηρία το ακαδ. έτος 2021-22, για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Συνεπώς, οι υπόλοιποι φοιτητές του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (στήλη β του Πίνακα 1) αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους ή να διαγραφούν κατά το 2025.

Συνεπώς, σημαντικό μέρος των φοιτητών του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, θα έχει ολοκληρώσει ή τερματίσει τη φοίτησή του κατά το 2025, ενώ κατά το 2027 πρακτικά το σύνολο των φοιτητών του πρώην ΤΕΙ θα έχει ολοκληρώσει ή τερματίσει τη φοίτησή του, πλην των εξαιρέσεων που προβλέπει ο Ν. 4777/2021.

Παρά τις δυσκολίες του εγχειρήματος, σημαντική ήταν η πρόοδος στην ενοποίηση όλων των υπηρεσιών του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και το Ιονίου Πανεπιστημίου, που πλέον έχει ολοκληρωθεί σε όλα τα επίπεδα, με σημαντικότερα:

 • Το πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικού φοιτητολογίου (για γραμματείες και φοιτητές)
 • Το πληροφοριακό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας και εσωτερικής αξιολόγησης
 • Ο Ε.Λ.Κ.Ε.
 • Διοικητικές υπηρεσίες, όπως τα Τμήματα Διοικητικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού
 • Υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-classes, πλατφόρμες τηλε-εκπαίδευσης και τηλεδιασκέψεων)
 • Τεχνική υποστήριξη, υποστήριξη δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων
 • Ψηφιακές υπηρεσίες όπως ιδρυματικοί κωδικοί πρόσβασης και e-mails
 • Υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας (σίτιση, πρακτικές ασκήσεις κλπ)
 • Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας

Τμήμα πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Νέο Τμήμα Ιονίου Πανεπιστημίου που εκτελεί το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών

2020-21

Σύνολο Φοιτητών πρώην ΤΕΙ

2020-21

Φοιτητές πρώην ΤΕΙ στην κανονική διάρκεια σπουδών

(α)

2020-21

Φοιτητές πρώην ΤΕΙ

πέραν της κανονικής διάρκειας σπουδών

(β)

Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Κεφαλονιά (Αργοστόλι)

880

37%

63%

Τεχνολογίας Τροφίμων

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Κεφαλονιά (Αργοστόλι)

680

31%

69%

Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων

Εθνομουσικολογίας

Κεφαλονιά (Ληξούρι) *

640

34%

66%

Τεχνολόγων Περιβάλλοντος – Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Περιβάλλοντος

Ζάκυνθος

610

20%

80%

Τεχνολόγων Περιβάλλοντος – Κατεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης

Τμήμα Περιβάλλοντος

Ζάκυνθος***

370

5%

95%

Διοίκησης Επιχειρήσεων  – Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης

Λευκάδα **

760

27%

73%

Διοίκησης Επιχειρήσεων  – Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης

Λευκάδα **

680

31%

69%

Πίνακας 1: Τμήματα του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και νέα Τμήματα του Ι.Π. που ανέλαβαν την εκτέλεση των Π.Π.Σ. τους.

(*) Το Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου δεν έχει ξεκινήσει Ακαδημαϊκή Λειτουργία Νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και εκτελεί αποκλειστικά το Π.Π.Σ. του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων μέχρι την αποφοίτηση των φοιτητών

(**) Το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου δεν έχει ξεκινήσει Ακαδημαϊκή Λειτουργία Νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και εκτελεί αποκλειστικά τα Π.Π.Σ. του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων μέχρι την αποφοίτηση των φοιτητών

(***) Το τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος – Κατεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης του Ιονίου Πανεπιστημίου δεν έχει ξεκινήσει Ακαδημαϊκή Λειτουργία Νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και εκτελεί αποκλειστικά το Π.Π.Σ. του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων μέχρι την αποφοίτηση των φοιτητών

Ενημέρωση: 24-02-2022
Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Όλα τα Νέα
Αναζήτηση Προσωπικού
Πλήρης Κατάλογος
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Κυριακή 23-06-2024
CEPE 2025 Call for Papers
Έναρξη: 04-06-2024 |Λήξη: 26-06-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 57.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας