Διακηρύξεις & Ανακοινώσεις ΔΤΥ
Σελίδα 1 / 10 : >>>
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Εκτίμηση βλάβης και καθορισμός των απαιτούμενων εργασιών επισκευής των ρωγμών στο κτήριο «Γκούσης» στο χώρο του πρώην ΨΝΚ για την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του κτηρίου – Προδιαγραφή και υπολογισμός εκτιμώμενης αξίας επισκευαστικών εργασιών»
Δημοσίευση: 02-12-2022 14:59 | Προβολές: 139
Έναρξη: 02-12-2022 |Λήξη: 09-12-2022
[Σε Εξέλιξη]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Εκτίμηση βλάβης και καθορισμός των απαιτούμενων εργασιών επισκευής των ρωγμών στο κτήριο «Γκούσης» στο χώρο του πρώην ΨΝΚ για την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του κτηρίου – Προδιαγραφή και υπολογισμός εκτιμώμενης αξίας επισκευαστικών εργασιών». Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 09-12-2022
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση φίλτρων αέρα»
Δημοσίευση: 01-12-2022 15:01 | Προβολές: 146
Έναρξη: 01-12-2022 |Λήξη: 06-12-2022
[Σε Εξέλιξη]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Αντικατάσταση φίλτρων αέρα» στη Κέρκυρα. Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 06-12-2022
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια σκαλών, για την επισκευή, συντήρηση και διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων του Ι.Π.»
Δημοσίευση: 01-12-2022 14:14 | Προβολές: 166
Έναρξη: 01-12-2022 |Λήξη: 06-12-2022
[Σε Εξέλιξη]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Προμήθεια σκαλών, για την επισκευή, συντήρηση και διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων του Ι.Π.» στη Κέρκυρα. Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 06-12-2022
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων (split unit) στα κτήρια του Ι.Π.»
Δημοσίευση: 23-11-2022 15:22 | Προβολές: 187
Τίτλος Υπηρεσίας: Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων (split unit) στα κτήρια του Ι.Π.. Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 30-11-2022 και ώρα 14:00.
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Εργασίες εκκαθάρισης βλάστησης και συγκέντρωση – αποκομιδή των προϊόντων, στον υπαίθριο χώρο 3ου κτηρίου του πρώην Ψ.Ν.Κ. και στο χώρο μεταξύ του Η/Ζ και του αντλιοστασίου της Βιβλιοθήκης»
Δημοσίευση: 27-10-2022 13:23 | Προβολές: 270
Έναρξη: 27-10-2022 |Λήξη: 04-11-2022
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Εργασίες εκκαθάρισης βλάστησης και συγκέντρωση – αποκομιδή των προϊόντων, στον υπαίθριο χώρο 3ου κτηρίου του πρώην Ψ.Ν.Κ. και στο χώρο μεταξύ του Η/Ζ και του αντλιοστασίου της Βιβλιοθήκης». Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 04-11-2022 και ώρα 14:00 μμ.
Διακήρυξη για την παροχή της υπηρεσίας: «Ετήσια συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση λειτουργίας κλιματιστικών μονάδων κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου» | Ανάρτηση διευκρίνησης
Δημοσίευση: 12-10-2022 16:54 | Ενημέρωση: 21-10-2022 12:29 | Προβολές: 335
Σημαντική Ημερομηνία: 07-11-2022
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για τηνπαροχή της γενικής Υπηρεσίας με τίτλο: «Ετήσια συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση λειτουργίας κλιματιστικών μονάδων κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου», με εκτιμώμενη αξία 103.362,00 € πλέον Φ.Π.Α..
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Διαμόρφωση πρόσβασης σε δύο προκάτ οικίσκους στις εγκαταστάσεις του Ι.Π. στο Αργοστόλι»
Δημοσίευση: 20-10-2022 10:20 | Προβολές: 194
Έναρξη: 20-10-2022 |Λήξη: 24-10-2022
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Διαμόρφωση πρόσβασης σε δύο προκάτ οικίσκους στις εγκαταστάσεις του Ι.Π. στο Αργοστόλι». Κριτήριο επιλογής του αναδόχου: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 24-10-2022 και ώρα 15:00 μμ.
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Εργασίες μόνωσης στέγης κτηρίου ΤΙΣ-ΤΑΒΜ και κτηρίου Ιονίου Ακαδημίας»
Δημοσίευση: 05-10-2022 12:55 | Προβολές: 217
Έναρξη: 05-10-2022 |Λήξη: 10-10-2022
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Εργασίες μόνωσης στέγης κτηρίου ΤΙΣ-ΤΑΒΜ και κτηρίου Ιονίου Ακαδημίας». Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 10-10-2022 και ώρα 11.00 πμ.
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Περιοδικός έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων σκηνής αίθουσας εκδηλώσεων Ιονίου Ακαδημίας»
Δημοσίευση: 04-10-2022 14:40 | Προβολές: 231
Έναρξη: 04-10-2022 |Λήξη: 10-10-2022
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Περιοδικός έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων σκηνής αίθουσας εκδηλώσεων Ιονίου Ακαδημίας» στην Κέρκυρα. Κριτήριο επιλογής του αναδόχου: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 10-10-2022 και ώρα 14:00.
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Εργασίες επισκευής δαπέδου λέσχης σίτισης φοιτητών στο Αργοστόλι»
Δημοσίευση: 04-10-2022 13:37 | Προβολές: 211
Έναρξη: 04-10-2022 |Λήξη: 10-10-2022
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Εργασίες επισκευής δαπέδου λέσχης σίτισης φοιτητών στο Αργοστόλι». Κριτήριο επιλογής του αναδόχου: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 10-10-2022 και ώρα 11.00 πμ.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Ετήσια συντήρηση, αναγόμωση, υδραυλική δοκιμή, αντικατάσταση και προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Δημοσίευση: 26-09-2022 14:53 | Προβολές: 242
Έναρξη: 26-09-2022 |Λήξη: 03-10-2022
[Έληξε]
Τίτλος Υπηρεσίας: Ετήσια συντήρηση, αναγόμωση, υδραυλική δοκιμή, αντικατάσταση και προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου. Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 3-10-2022
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσίας, μέσω της διαδικασίας της Απευθείας Ανάθεσης, με αντικείμενο «Εκτίμηση της αγοραίας αξίας ακινήτων επί των οδών Δημάρχου Κόλλα 1 και Δημάρχου Κόλλα 2, στην Κέρκυρα»
Δημοσίευση: 23-09-2022 15:29 | Ενημέρωση: 23-09-2022 17:50 | Προβολές: 251
Έναρξη: 23-09-2022 |Λήξη: 27-09-2022
[Έληξε]
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσίας, μέσω της διαδικασίας της Απευθείας Ανάθεσης, με αντικείμενο «Εκτίμηση της αγοραίας αξίας ακινήτων επί των οδών Δημάρχου Κόλλα 1 και Δημάρχου Κόλλα 2, στην Κέρκυρα». Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 27-09-2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Επισκευή κλιματισμού δευτέρου ορόφου Κεντρικής Βιβλιοθήκης»
Δημοσίευση: 22-09-2022 17:06 | Προβολές: 227
Έναρξη: 22-09-2022 |Λήξη: 28-09-2022
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Επισκευή κλιματισμού δευτέρου ορόφου Κεντρικής Βιβλιοθήκης» στην Κέρκυρα. Κριτήριο επιλογής του αναδόχου: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 28-09-2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Εργασίες χρωματισμών συντήρησης στα κτίρια του Ι.Π. στην Κέρκυρα»
Δημοσίευση: 21-09-2022 15:17 | Προβολές: 264
Έναρξη: 21-09-2022 |Λήξη: 28-09-2022
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Εργασίες χρωματισμών συντήρησης στα κτίρια του Ι.Π. στην Κέρκυρα». Κριτήριο επιλογής του αναδόχου: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 28-09-2022.
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσίας, μέσω της διαδικασίας της Απευθείας Ανάθεσης, με αντικείμενο «Καθορισμός των απαιτούμενων ηλεκτρολογικών εργασιών συντήρησης για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου–Προδιαγραφή και υπολογισμός εκτιμώμενης αξίας ηλεκτρολογικών εργασιών»
Δημοσίευση: 29-07-2022 14:00 | Προβολές: 276
Έναρξη: 29-07-2022 |Λήξη: 08-08-2022
[Έληξε]
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσίας, μέσω της διαδικασίας της Απευθείας Ανάθεσης, με αντικείμενο «Καθορισμός των απαιτούμενων ηλεκτρολογικών εργασιών συντήρησης για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου–Προδιαγραφή και υπολογισμός εκτιμώμενης αξίας ηλεκτρολογικών εργασιών». Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 08-08-2022 και ώρα 14:00
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Αντικατάσταση καμερών συστήματος CCTV της Κεντρικής Βιβλιοθήκης για την αποκατάσταση της λειτουργίας του»
Δημοσίευση: 27-07-2022 14:28 | Προβολές: 271
Έναρξη: 27-07-2022 |Λήξη: 03-08-2022
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Αντικατάσταση καμερών συστήματος CCTV της Κεντρικής Βιβλιοθήκης για την αποκατάσταση της λειτουργίας του» στη Κέρκυρα. Κριτήριο επιλογής του αναδόχου: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 03-08-2022
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Εργασίες διαρρύθμισης αίθουσας 305 στο κτήριο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ι.Π. στο Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας»
Δημοσίευση: 26-07-2022 17:52 | Προβολές: 469
Έναρξη: 26-07-2022 |Λήξη: 01-08-2022
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Εργασίες διαρρύθμισης αίθουσας 305 στο κτήριο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ι.Π. στο Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας». Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 01-08-2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Αποκατάσταση φωτισμού στο αίθριο των κτιρίων Γαληνού-Ασκληπιού στο χώρο του πρώην ΨΝΚ»
Δημοσίευση: 22-07-2022 13:09 | Προβολές: 318
Έναρξη: 22-07-2022 |Λήξη: 27-07-2022
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΙΘΡΙΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΑΛΗΝΟΥ-ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ στο χώρο του πρώην ΨΝΚ» στη Κέρκυρα. Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 27-07-2022
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Ετήσια συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση διαπιστωθέντων βλαβών αντλητικών συγκροτημάτων-αντλιών, των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Δημοσίευση: 21-07-2022 15:47 | Προβολές: 286
Έναρξη: 21-07-2022 |Λήξη: 28-07-2022
[Έληξε]
Τίτλος Έργου: «Ετήσια συντήρηση επισκευή και αποκατάσταση διαπιστωθέντων βλαβών αντλητικών συγκροτημάτων-αντλιών, των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου». Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: (Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι): 28/07/2022
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης με θέμα «Εκπόνηση Μελετών Ενεργειακής Αναβάθμισης του κτιρίου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου» μέσω της διαδικασίας της Απευθείας Ανάθεσης
Δημοσίευση: 20-07-2022 17:06 | Προβολές: 300
Έναρξη: 20-07-2022 |Λήξη: 29-07-2022
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  3α1. Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς
Mέγεθος: 1.1 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  3α2.Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
Mέγεθος: 1.91 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  3α3. Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων
Mέγεθος: 1.4 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  3α4. Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής
Mέγεθος: 1.32 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε εφαρμογή των άρθρων 2 περ. 1.31, 118 και 120 του Ν.4412/2016 απευθύνει Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στον οικονομικό φορέα: Εταιρεία με την επωνυμία “ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.”
Σελίδα 1 / 10 : >>>
https://ionio.gr/gr/studies/e-learning/ https://ionio.gr/gr/news/20187/ https://ionio.gr/gr/news/12035/ https://ionio.gr/gr/studies/summer-schools/
Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Όλα τα Νέα
Αναζήτηση Προσωπικού
Πλήρης Κατάλογος
<< <
Δεκέμβριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 05-12-2022
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας