Διακηρύξεις & Ανακοινώσεις ΔΤΥ
Σελίδα 1 / 9 : >>>
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Ετήσια συντήρηση, αναγόμωση, υδραυλική δοκιμή, αντικατάσταση και προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Δημοσίευση: 26-09-2022 14:53 | Προβολές: 147
Έναρξη: 26-09-2022 |Λήξη: 03-10-2022
[Σε Εξέλιξη]
Τίτλος Υπηρεσίας: Ετήσια συντήρηση, αναγόμωση, υδραυλική δοκιμή, αντικατάσταση και προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου. Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 3-10-2022
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσίας, μέσω της διαδικασίας της Απευθείας Ανάθεσης, με αντικείμενο «Εκτίμηση της αγοραίας αξίας ακινήτων επί των οδών Δημάρχου Κόλλα 1 και Δημάρχου Κόλλα 2, στην Κέρκυρα»
Δημοσίευση: 23-09-2022 15:29 | Ενημέρωση: 23-09-2022 17:50 | Προβολές: 174
Έναρξη: 23-09-2022 |Λήξη: 27-09-2022
[Έληξε]
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσίας, μέσω της διαδικασίας της Απευθείας Ανάθεσης, με αντικείμενο «Εκτίμηση της αγοραίας αξίας ακινήτων επί των οδών Δημάρχου Κόλλα 1 και Δημάρχου Κόλλα 2, στην Κέρκυρα». Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 27-09-2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Επισκευή κλιματισμού δευτέρου ορόφου Κεντρικής Βιβλιοθήκης»
Δημοσίευση: 22-09-2022 17:06 | Προβολές: 166
Έναρξη: 22-09-2022 |Λήξη: 28-09-2022
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Επισκευή κλιματισμού δευτέρου ορόφου Κεντρικής Βιβλιοθήκης» στην Κέρκυρα. Κριτήριο επιλογής του αναδόχου: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 28-09-2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Εργασίες χρωματισμών συντήρησης στα κτίρια του Ι.Π. στην Κέρκυρα»
Δημοσίευση: 21-09-2022 15:17 | Προβολές: 206
Έναρξη: 21-09-2022 |Λήξη: 28-09-2022
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Εργασίες χρωματισμών συντήρησης στα κτίρια του Ι.Π. στην Κέρκυρα». Κριτήριο επιλογής του αναδόχου: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 28-09-2022.
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσίας, μέσω της διαδικασίας της Απευθείας Ανάθεσης, με αντικείμενο «Καθορισμός των απαιτούμενων ηλεκτρολογικών εργασιών συντήρησης για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου–Προδιαγραφή και υπολογισμός εκτιμώμενης αξίας ηλεκτρολογικών εργασιών»
Δημοσίευση: 29-07-2022 14:00 | Προβολές: 225
Έναρξη: 29-07-2022 |Λήξη: 08-08-2022
[Έληξε]
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσίας, μέσω της διαδικασίας της Απευθείας Ανάθεσης, με αντικείμενο «Καθορισμός των απαιτούμενων ηλεκτρολογικών εργασιών συντήρησης για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου–Προδιαγραφή και υπολογισμός εκτιμώμενης αξίας ηλεκτρολογικών εργασιών». Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 08-08-2022 και ώρα 14:00
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Αντικατάσταση καμερών συστήματος CCTV της Κεντρικής Βιβλιοθήκης για την αποκατάσταση της λειτουργίας του»
Δημοσίευση: 27-07-2022 14:28 | Προβολές: 220
Έναρξη: 27-07-2022 |Λήξη: 03-08-2022
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Αντικατάσταση καμερών συστήματος CCTV της Κεντρικής Βιβλιοθήκης για την αποκατάσταση της λειτουργίας του» στη Κέρκυρα. Κριτήριο επιλογής του αναδόχου: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 03-08-2022
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Εργασίες διαρρύθμισης αίθουσας 305 στο κτήριο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ι.Π. στο Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας»
Δημοσίευση: 26-07-2022 17:52 | Προβολές: 406
Έναρξη: 26-07-2022 |Λήξη: 01-08-2022
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Εργασίες διαρρύθμισης αίθουσας 305 στο κτήριο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ι.Π. στο Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας». Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 01-08-2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Αποκατάσταση φωτισμού στο αίθριο των κτιρίων Γαληνού-Ασκληπιού στο χώρο του πρώην ΨΝΚ»
Δημοσίευση: 22-07-2022 13:09 | Προβολές: 241
Έναρξη: 22-07-2022 |Λήξη: 27-07-2022
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΙΘΡΙΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΑΛΗΝΟΥ-ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ στο χώρο του πρώην ΨΝΚ» στη Κέρκυρα. Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 27-07-2022
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Ετήσια συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση διαπιστωθέντων βλαβών αντλητικών συγκροτημάτων-αντλιών, των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Δημοσίευση: 21-07-2022 15:47 | Προβολές: 248
Έναρξη: 21-07-2022 |Λήξη: 28-07-2022
[Έληξε]
Τίτλος Έργου: «Ετήσια συντήρηση επισκευή και αποκατάσταση διαπιστωθέντων βλαβών αντλητικών συγκροτημάτων-αντλιών, των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου». Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: (Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι): 28/07/2022
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης με θέμα «Εκπόνηση Μελετών Ενεργειακής Αναβάθμισης του κτιρίου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου» μέσω της διαδικασίας της Απευθείας Ανάθεσης
Δημοσίευση: 20-07-2022 17:06 | Προβολές: 262
Έναρξη: 20-07-2022 |Λήξη: 29-07-2022
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  3α1. Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς
Mέγεθος: 1.1 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  3α2.Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
Mέγεθος: 1.91 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  3α3. Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων
Mέγεθος: 1.4 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  3α4. Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής
Mέγεθος: 1.32 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε εφαρμογή των άρθρων 2 περ. 1.31, 118 και 120 του Ν.4412/2016 απευθύνει Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στον οικονομικό φορέα: Εταιρεία με την επωνυμία “ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.”
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Αποκατάσταση βλάβης της αντλίας θερμότητας του Αμφιθεάτρου στο Τμ. Περιβάλλοντος»
Δημοσίευση: 30-06-2022 12:43 | Προβολές: 347
Έναρξη: 30-06-2022 |Λήξη: 07-07-2022
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Αποκατάσταση βλάβης της αντλίας θερμότητας του Αμφιθεάτρου στο Τμ. Περιβάλλοντος» στη Ζάκυνθο. Κριτήριο επιλογής του αναδόχου: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 07-07-2022.
Προκήρυξη επαναληπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Ι.Π. στην Κέρκυρα
Δημοσίευση: 22-06-2022 10:04 | Προβολές: 375
Έναρξη: 22-06-2022 |Λήξη: 04-07-2022
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 1.02 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Πρόσκληση διενέργειας διαγωνισμού
Mέγεθος: 1.53 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση χώρου γραφείων συνολικής επιφάνειας περίπου 350 τ.μ. με δυνατότητα απόκλισης - 10% και έως +20%, για την κάλυψη των επιπλέον στεγαστικών αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα με διάρκεια μίσθωσης δώδεκα (12) έτη. Οι προσφορές υποβάλλονται από της δημοσιεύσεως της παρούσας διακήρυξης μέχρι και την Δευτέρα 04-07-2022 και ώρα 14:00.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία «Εργασίες διαμόρφωσης υπαίθριου χώρου των τμημάτων ΤΨΜΕ και ΤΕΤΤ στο Αργοστόλι»
Δημοσίευση: 26-05-2022 15:35 | Προβολές: 370
Έναρξη: 26-05-2022 |Λήξη: 03-06-2022
[Έληξε]
Τίτλος Έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης υπαίθριου χώρου των τμημάτων ΤΨΜΕ και ΤΕΤΤ στο Αργοστόλι». Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 03-06-2022.
Έρευνα αγοράς για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο "Εκπόνηση Μελετών Ενεργειακής Αναβάθμισης του κτιρίου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου" μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης
Δημοσίευση: 23-05-2022 13:41 | Προβολές: 426
Έναρξη: 23-05-2022 |Λήξη: 02-06-2022
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ως αναθέτουσα αρχή προτίθεται να συνάψει δημόσια σύμβαση με αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών Ενεργειακής Αναβάθμισης του κτιρίου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου» Η εκπόνηση της μελέτης αφορά στην υλοποίηση του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιόνιου Πανεπιστημίου, το οποίο βρίσκεται στη νήσο Ζάκυνθο.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) και υποσταθμών μέσης τάσης (Μ/Τ) στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Δημοσίευση: 18-05-2022 13:08 | Προβολές: 313
Σημαντική Ημερομηνία: 18-05-2022
[Έληξε]
Τίτλος Έργου: «Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) και υποσταθμών μέσης τάσης (Μ/Τ) στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου». Κριτήριο επιλογής του αναδόχου: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 26/05/2022.
Νέα προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Ι.Π. στην Κέρκυρα
Δημοσίευση: 09-05-2022 15:37 | Προβολές: 337
Έναρξη: 09-05-2022 |Λήξη: 01-06-2022
[Έληξε]
Το ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, εκ νέου, με έγγραφες προσφορές και δυνατότητα συνέχισής του με προφορική μειοδοσία για τη μίσθωση χώρου γραφείων συνολικής επιφάνειας περίπου 350 τ.μ. με δυνατότητα απόκλισης - 10% και έως +20%, για την κάλυψη των επιπλέον στεγαστικών αναγκών των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία «Εργασίες διαμόρφωσης υπαίθριου χώρου των τμημάτων ΤΨΜΕ και ΤΕΤΤ στο Αργοστόλι»
Δημοσίευση: 29-03-2022 13:50 | Προβολές: 425
Οι εργασίες περιβάλλοντος χώρου θα γίνουν στο οικόπεδο έκτασης 47 στρεμμάτων επί της οδού Αντωνίου Τρίτση στο Αργοστόλι, Νομού Κεφαλληνίας, στο οποίο βρίσκονται τα κτήρια του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και επικοινωνίας (ΤΨΜΕ) και Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΤΕΤΤ).
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής της υπηρεσίας «Ετήσια συντήρηση μόνιμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Δημοσίευση: 28-03-2022 14:59 | Προβολές: 388
Αντικείμενο της σύμβασης είναι παροχή υπηρεσιών τακτικής συντήρησης, επισκευών και αποκατάστασης διαπιστωθέντων βλαβών και ελλείψεων των μόνιμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας που είναι εγκατεστημένα στα κτίρια του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Σελίδα 1 / 9 : >>>
https://ionio.gr/gr/studies/e-learning/ https://ionio.gr/gr/news/20187/ https://ionio.gr/gr/news/12035/ https://ionio.gr/gr/studies/summer-schools/
Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Όλα τα Νέα
Αναζήτηση Προσωπικού
Πλήρης Κατάλογος
<< <
Σεπτέμβριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 29-09-2022
Νυχτερινός Πανεπιστημιακός Αγώνας 10 χλμ. ΟΠΑΠ
Έναρξη: 20-09-2022 |Λήξη: 01-10-2022
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης
Mέγεθος: 467.08 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αφίσα Νυχτερινού Πανεπιστημιακού Αγώνα
Mέγεθος: 80.15 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Open Call - Ionian Contemporary Animation Festival ICONA 2022
Έναρξη: 24-08-2022 |Λήξη: 02-10-2022
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
en  pdf.png  ICONA 2022 - Statuses and Rules
Mέγεθος: 227.17 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας