Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής

Άρθρο 1
Επιτροπή Δεοντολογίας Ιονίου Πανεπιστημίου.  Σύσταση, Αρμοδιότητες και Λειτουργία

 1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τον Ν. 4485/2017 (Α΄ 114), άρθρο 47.
 2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας του Ι.Π. απαρτίζεται από τους Κοσμήτορες των Σχολών του Ιδρύματος και τον/την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος/η οποία προΐσταται αυτής. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον/την Αντιπρύτανη αναπληρώνει ο αρχαιότερος Κοσμήτορας, με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης διορισμού του στην πρώτη βαθμίδα μέλους Δ.Ε.Π.
 3. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Επιτροπή Δεοντολογίας καταρτίζει «Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής», ο οποίος περιέχει γενικούς δεοντολογικούς κανόνες για ακαδημαϊκά, διοικητικά και λοιπά θέματα. Ο Κώδικας Δεοντολογίας εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
 4. Έργο της Επιτροπής είναι η διασφάλιση της τήρησης των κανόνων δεοντολογίας και του ακαδημαϊκού ήθους που πρέπει να διέπουν τις δραστηριότητες και τη συμπεριφορά όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η Επιτροπή Δεοντολογίας, εκτός από τις αρμοδιότητες που ορίζει ο Νόμος, έχει και όσες αρμοδιότητες της ανατίθενται με απόφαση της Συγκλήτου.
 5. Η Επιτροπή Δεοντολογίας διερευνά αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετική εντολή του Πρύτανη ή ύστερα από έγγραφη αναφορά οποιουδήποτε μέλους της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου, πιθανή παράβαση των κανόνων του Κώδικα Δεοντολογίας. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, την οποία υποβάλλει στον Πρύτανη.
 6. Η Επιτροπή Δεοντολογίας συνεδριάζει όταν ανακύπτουν θέματα της αρμοδιότητάς της ή όταν το ζητήσουν γραπτώς δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της.
 7. Τα μέλη της Επιτροπής δεσμεύονται για την αυστηρή τήρηση της εμπιστευτικότητας των υποβαλλόμενων καταγγελιών για παραβάσεις κανόνων δεοντολογίας και των επ’ αυτών αποφάσεων, ενώ με συστάσεις τους αποθαρρύνουν την υποβολή ανώνυμων καταγγελιών.
 8. Ο/Η Πρόεδρος ορίζει για κάθε υπόθεση ως εισηγητή ένα από τα μέλη της Επιτροπής, προκειμένου να διερευνήσει την ύπαρξη ενδείξεων για την παράβαση κανόνων δεοντολογίας. Εφόσον υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις, ο/η Πρόεδρος, ύστερα από πρόταση του εισηγητή, ορίζει ημέρα και ώρα συζήτησης της υπόθεσης και διενέργειας ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής, στην οποία καλείται κάθε εμπλεκόμενο στην υπόθεση μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η κλήση κοινοποιείται εγγράφως τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια της διαδικασίας. Στην κλήση αναφέρονται συνοπτικά τα σχετικά πραγματικά περιστατικά και ο κανόνας που φέρεται να παραβιάστηκε. Ο καλούμενος δύναται επίσης να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής γραπτό υπόμνημα. Η άρνηση προσέλευσης στην Επιτροπή ή κατάθεσης υπομνήματος δεν αποτελεί λόγο διακοπής της διαδικασίας. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, τα μέλη της Επιτροπής διαβουλεύονται και διαπιστώνουν αιτιολογημένα την παράβαση ή μη των κανόνων δεοντολογίας ή την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος και εκδίδουν σχετική απόφαση. Αν διαπιστωθεί παράβαση των κανόνων δεοντολογίας ή ή κατά τη διερεύνηση διαπιστωθεί τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, η Επιτροπή αποστέλλει το σχετικό πόρισμα στον Πρύτανη, προκειμένου να αξιολογήσει το περιστατικό και να διενεργήσει τα νόμιμα.
 9. Η Επιτροπή Δεοντολογίας, προκειμένου να διαμορφώσει την κρίση της για την ελεγχόμενη υπόθεση, μπορεί να καλεί ως μάρτυρες πρόσωπα εντός ή εκτός Πανεπιστημίου, προκειμένου να καταθέσουν πραγματικά περιστατικά που γνωρίζουν σχετικά με την υπόθεση ή λόγω της εξειδικευμένης επιστημονικής τους κατάρτισης. Επίσης, δύναται να ζητά και να λαμβάνει δεδομένα και πληροφορίες από τα αρχεία των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.
 10. Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του/της Προέδρου λαμβάνεται διπλή.
 11. Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας πρέπει να διακατέχονται από αμεροληψία και αντικειμενικότητα και οφείλουν να ζητήσουν την εξαίρεσή τους, εφόσον η υπόθεση αφορά σε πρόσωπα με τα οποία συνδέονται με ιδιάζουσες σχέσεις φιλίας ή εχθρότητας ή είναι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό. Την εξαίρεση μέλους της Επιτροπής μπορεί να ζητήσει και ο ελεγχόμενος για παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας, με αιτιολογημένη αίτησή του, την οποία υποβάλλει τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα που έχει προσδιοριστεί η συζήτηση της υπόθεσης, και στην οποία αναφέρει με σαφήνεια τους λόγους εξαίρεσης. Η Επιτροπή εξετάζει το αίτημα εξαίρεσης χωρίς την παρουσία του μέλους του οποίου ζητείται η εξαίρεση και αποφαίνεται αιτιολογημένα με απόφασή της. Σε περίπτωση που η υπόθεση αφορά σε μέλος της Επιτροπής, το μέλος αυτό αντικαθίσταται με απόφαση του Πρύτανη, από έναν από τους λοιπούς Αντιπρυτάνεις.
 12. Ως προς τη διαδικασία σύγκλησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής και λήψης αποφάσεων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος.

Άρθρο 2
Σκοπιμότητα, γενικές διατάξεις, βασικές αρχές Δεοντολογίας

Ο Κώδικας συντάσσεται από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου βάσει του άρθρου 47 του Ν. 4485/4-8-2017 και αποτελεί κείμενο ακαδημαϊκών αρχών και αξιών, το οποίο έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και την παροχή ενός ενιαίου πλαισίου, ώστε να ενεργούν όλοι σύμφωνα με τις αρχές του ακαδημαϊκού ήθους. Οι κανόνες δεοντολογίας δεν αφορούν σε ποινικές κυρώσεις, πλην όμως η παραβίασή τους ενδέχεται να ενεργοποιήσει διαδικασίες επιβολής διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ειδικότερα όσον αφορά στην Έρευνα, οι κανόνες δεοντολογίας τίθενται από την αρμόδια για αυτό Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας.

2.1       Προοίμιο-Σκοπιμότητα

 1. Θεμελιώδης αποστολή του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΙΠ) είναι η επιστημονική έρευνα και η υψηλής ποιότητας διδασκαλία, η παραγωγή, ανάπτυξη και διάδοση της γνώσης και της επιστημονικής μεθοδολογίας στους νέους επιστήμονες, η καλλιέργεια των δημοκρατικών ιδεωδών, η διάχυση της γνώσης και των αποτελεσμάτων της έρευνας στην κοινωνία ευρύτερα, καθώς και η επίτευξη του, κατά το δυνατόν, υψηλότερου βαθμού εκπαιδευτικής και ερευνητικής αριστείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Για την εκπλήρωση της ανωτέρω αποστολής, καταρτίζεται ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας ως ένα σύστημα ακαδημαϊκών αρχών και αξιών, κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων, που ρυθμίζουν, αλλά ουδόλως υποκαθιστούν την αυτονόητη υποχρέωση τήρησης της κείμενης νομοθεσίας.
 2. Οι θεμελιώδεις ακαδημαϊκές αξίες και λειτουργίες της διδασκαλίας και της έρευνας, της παραγωγής και της διάχυσης της γνώσης, της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας, πρέπει να συντελούνται με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, με απόλυτο σεβασμό στην ακαδημαϊκή ελευθερία και στις γενικές αρχές, τις οποίες αναγνωρίζει το Ίδρυμα ως θεμελιώδεις και οι οποίες διέπουν την αποστολή του.
 3. Οι κανόνες δεοντολογίας συνιστούν κατευθυντήριες γραμμές, τόσο για τη δράση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, όσο για τις μεταξύ των μελών της κοινότητας σχέσεις. Οι εν λόγω κανόνες προσδιορίζουν τις αρχές της καθημερινής λειτουργίας του ΙΠ και συντελούν στη διαμόρφωση ενός δημιουργικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, στο οποίο ενθαρρύνονται οι συνεργασίες και επιτυγχάνεται ο επιστημονικός διάλογος.
 4. Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες του Ιδρύματος, οφείλουν να τηρούν, κατά την επιτέλεση του έργου τους, τους παρόντες κανόνες δεοντολογίας.

2.2       Πεδίο Εφαρμογής

Ο Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει, χωρίς καμιά εξαίρεση, για το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας του Ιδρύματος, όπως αυτή συνίσταται και συγκροτείται από τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, τις λοιπές κατηγορίες διδασκόντων, τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες όλων των κύκλων σπουδών, τους ερευνητές, τα διοικητικά όργανα και το διοικητικό προσωπικό. Παράλληλα, οι αρχές του Κώδικα διέπουν και τις σχέσεις του ΙΠ με πάσης φύσεως εξωτερικούς συνεργάτες και φορείς.

Το ΙΠ μεριμνά ώστε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να έχουν ενημερωθεί για το περιεχόμενο του Κώδικα Δεοντολογίας. Προς τούτο, τον αναρτά στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμος τόσο στα μέλη του, όσο και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Επίσης, προάγει και υποστηρίζει με διαρκή τρόπο την εφαρμογή και τήρησή του, ενώ η Επιτροπή Δεοντολογίας του ΙΠ μεριμνά για την επικαιροποίησή του, όταν αυτή κρίνεται αναγκαία.

2.3       Αρχές δεοντολογίας

2.3.1    Ακαδημαϊκή ελευθερία

Η ακαδημαϊκή ελευθερία, συνταγματικά κατοχυρωμένη στη χώρα μας, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της λειτουργίας της πανεπιστημιακής κοινότητας, προάγοντας την ελεύθερη σκέψη, τον κριτικό στοχασμό, τον εποικοδομητικό διάλογο και τη δημιουργική έκφραση, συντελώντας έτσι με ουσιαστικό τρόπο στην επιστημονική πρόοδο, την εκπαιδευτική διεργασία και την κοινωνική ευημερία. Η προαγωγή και η διαφύλαξή της αποτελεί δομικό στοιχείο του Κώδικα Δεοντολογίας.

2.3.2    Αριστεία και ακαδημαϊκό ήθος

Η επίτευξη εκπαιδευτικής και ερευνητικής αριστείας αποτελούν στρατηγικό στόχο για το ΙΠ. Αυτή όμως θα πρέπει να συνοδεύεται από την τήρηση των κανόνων της δεοντολογίας, ώστε να συνάδει με το ακαδημαϊκό ήθος. Η εντιμότητα, η ακεραιότητα, η αξιοκρατία, το αίσθημα καθήκοντος, η συνέπεια στις υποχρεώσεις, ο αυτοσεβασμός και ο σεβασμός της προσωπικότητας των άλλων, αποτελούν αναπόσπαστα συστατικά του ακαδημαϊκού ήθους, αλλά και παράγοντες που μακροχρόνια μπορούν να θεμελιώσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα της αριστείας.

Η εκπλήρωση των διδακτικών, ερευνητικών και διοικητικών καθηκόντων αποτελεί θεμελιώδους σημασίας στοιχείο για την ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου, με γνώμονα το ακαδημαϊκό ήθος.

2.3.3    Ισοπολιτεία και αποφυγή διακρίσεων

Όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΙΠ απολαμβάνουν και υποχρεούνται να σέβονται το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης. Δεν είναι ανεκτή και αποδεκτή κανενός τύπου και μορφής διάκριση με κριτήρια το φύλο, την εθνικότητα, τη φυλή, την καταγωγή, τη γλώσσα, τη θρησκεία, την ηλικία, την υγεία, τη σωματική ικανότητα, την ιδιωτική ζωή, τον γενετήσιο προσανατολισμό, τη σωματική ικανότητα και την οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Το ΙΠ μεριμνά για τη διασφάλιση της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης με άξονα την διαφάνεια και την αμεροληψία. Οι κοινωνικές και ιδεολογικές προκαταλήψεις είναι έννοιες παντελώς ξένες με την επιστημονική πρόοδο, την οποία το Πανεπιστήμιο ως ακαδημαϊκός θεσμός είναι ταγμένο να υπηρετεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να αποφεύγεται κάθε ενέργεια και συμπεριφορά, που συνιστά διάκριση συνδεόμενη με έναν από τους ανωτέρω λόγους, με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.

2.3.4    Προστασία και διαφύλαξη του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος

Η προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος κατά την υλοποίηση οποιασδήποτε εκπαιδευτικής, ερευνητικής και διοικητικής διαδικασίας συνιστούν σημαντικές προτεραιότητες για το ΙΠ. Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΙΠ οφείλουν όχι μόνο να σέβονται τη σχετική νομοθεσία, αλλά και να υιοθετούν καλές πρακτικές και πρότυπα, προάγοντας την υιοθέτηση περιβαλλοντικής και πολιτισμικής συνείδησης εντός και εκτός των ορίων του Ιονίου Πανεπιστημίου.

2.3.5    Σεβασμός της πνευματικής ιδιοκτησίας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το Πανεπιστήμιο εκ της θέσεως και της λειτουργίας του είναι αποδέκτης, αλλά και καθίσταται θεματοφύλακας πολλαπλού τύπου πληροφοριών που άπτονται της ιδιωτικότητας και ενέχουν χαρακτηριστικά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μελών της κοινότητας που το απαρτίζουν. Ο απόλυτος σεβασμός των πληροφοριών και των δεδομένων αυτών αποτελεί απαρέγκλιτη δέσμευση του Ιδρύματος και κάθε μέλους της ακαδημαϊκής κοινότητάς του.

Παράλληλα, όλες οι δραστηριότητες των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας πρέπει να διέπονται από τον δέοντα σεβασμό στα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας του Ιδρύματος ή των μελών του, αλλά και της επιστημονικής κοινότητας στην οποία ανήκουν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η λογοκλοπή, πέρα από  ποινικό αδίκημα, συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα που εκθέτει το κύρος του ΙΠ.

2.3.6    Κοινωνική ευθύνη και κοινωνική λογοδοσία

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αποτελεί μια επιστημονική και κοινωνική οντότητα άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο, μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται και το οποίο επηρεάζει, επηρεαζόμενο ταυτόχρονα από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης του. Το ΙΠ είναι προσηλωμένο στις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας και έχει ως υψηλή προτεραιότητά του την ομαλή, αλλά και δυναμική συνεργασία με τον κοινωνικό χώρο στον οποίο ανήκει, ανατροφοδοτούμενο από αυτόν. Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας οφείλουν να προάγουν αυτήν την προτεραιότητα, διαμορφώνοντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στο ΙΠ και την κοινωνία, που θα συμβάλει στη περαιτέρω ανάπτυξη του Ιδρύματος και του ρόλου του.

Άρθρο 3
Κανόνες Δεοντολογίας για τους διδάσκοντες του ΙΠ

 Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, επιστημονικοί συνεργάτες και το εν γένει, μόνιμο ή επί θητεία διδακτικό προσωπικό, αναφέρονται στο παρόν άρθρο ως «διδάσκοντες».

Οι διδάσκοντες κάθε κατηγορίας και σχέσης εργασίας δεσμεύονται ως προς τα εξής:

3.1       Καθήκοντα προς το Ίδρυμα

 1. Να τηρούν τις υποχρεώσεις και να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους που απορρέουν από τον Νόμο, τους Κανονισμούς του Πανεπιστημίου, τις αποφάσεις των οργάνων του. Να σέβονται τις πολιτικές προστασίας οποιασδήποτε προέλευσης που αποδέχεται και εφαρμόζει το ΙΠ.
 2. Να εκτελούν με αφοσίωση το διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο που έχουν αναλάβει, εντασσόμενοι στον σχεδιασμό του Ιδρύματος, των Σχολών, των Τμημάτων και των Τομέων (εφόσον αυτοί υπάρχουν).
 3. Να επιτελούν το διδακτικό έργο τους αυτοπροσώπως και με συνέπεια, με βάση τους Κανονισμούς του οικείου κατά περίπτωση Προγράμματος Σπουδών, του Τμήματος και του Ιδρύματος. Για το διδακτικό έργο, βλ. και άρθρο
 4. Να προστατεύουν και να προάγουν το κύρος του Πανεπιστημίου.
 5. Να χρησιμοποιούν τον ακριβή τους τίτλο και το όνομα του Ιδρύματος, Σχολής ή Τμήματος στα οποία υπηρετούν, όπως αυτά έχουν καθοριστεί με απόφαση της Συγκλήτου.
 6. Να σέβονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Λογοκλοπή εκ μέρους διδάσκοντος αποτελεί, πέρα από ποινικό αδίκημα, πράξη προσβολής του κύρους του Ιδρύματος.
 7. Να επιδεικνύουν ευπρέπεια και ακαδημαϊκό ήθος σε οποιαδήποτε εκδήλωση και δράση τους. Πρέπει κατά τη δημόσια ζωή τους εκτός Πανεπιστημίου, καθώς και κατά την παρουσία τους στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να μη χρησιμοποιούν την πανεπιστημιακή τους ιδιότητα με τρόπο που είναι δυνατόν να εκθέσει το Πανεπιστήμιο ή για να προσπορίσουν στον εαυτό τους οφέλη που δεν έχουν σχέση με την άσκηση της επιστήμης τους.
 8. Να διαπνέονται από ελευθερία συνειδήσεως και ανεξαρτησία κρίσεως και να ενεργούν με αξιοκρατικά κριτήρια και με γνώμονα την προαγωγή της γνώσης και το συμφέρον του Ιδρύματος στο οποίο υπηρετούν.
 9. Να συμμετέχουν κατά τον Νόμο στα συλλογικά όργανα του Τμήματος και του Ιδρύματος, όπως και στις διάφορες επιτροπές που συστήνονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του. Οφείλουν, επίσης, να µην αρνούνται αδικαιολόγητα τη συμμετοχή τους σε κατά περίπτωση συνιστώμενες επιτροπές.
 10. Να μη χρησιμοποιούν την υποδομή και τα εργαστήρια του ΙΠ για ιδιωτικούς επαγγελματικούς σκοπούς που δεν αφορούν στο επιστημονικό, ερευνητικό έργο που τους έχει ανατεθεί, εκτός εάν η χρήση επιτρέπεται από τον Νόμο και εφόσον υπάρχει σχετική άδεια από το αρμόδιο όργανο.
 11. Να προστατεύουν την ιδιωτική ζωή των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, των εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο και των φοιτητών/φοιτητριών, τηρώντας τη νομοθεσία για τη συλλογή, διαφύλαξη και προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιήλθαν σε αυτούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και αποδεχόμενοι πλήρως τις πολιτικές προστασίας που εφαρμόζει το Ίδρυμα.

3.2       Σχέσεις μεταξύ διδασκόντων

 1. Οι σχέσεις μεταξύ των διδασκόντων και εν γένει των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και οι σχέσεις τους προς τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες, διέπονται από ακαδημαϊκό ήθος, εντιμότητα, αξιοπρέπεια, αξιοκρατία και σεβασμό της προσωπικότητας των άλλων. Η δημιουργία προϋποθέσεων συνεργασίας, καθώς και καλού εργασιακού περιβάλλοντος, ώστε να παράγεται διδακτικό, επιστημονικό και ερευνητικό έργο στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, είναι υποχρέωση όλων των μελών της πανεπιστημιακής Κοινότητας και του λοιπού προσωπικού.
 2. Η επικοινωνία μεταξύ των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας μέσω των ηλεκτρονικών διαύλων του Πανεπιστημίου, πρέπει να γίνεται με ευπρέπεια, χωρίς τα αποστελλόμενα μηνύματα να περιέχουν αναληθές, υβριστικό ή/και συκοφαντικό περιεχόμενο.
 3. Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας οφείλουν να επιδεικνύουν ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, με ανοικτή και ειλικρινή επικοινωνία μεταξύ τους, ώστε να εκπληρώνεται με επιτυχία η εργασία που τους έχει ανατεθεί και γενικότερα ο σκοπός των Τμημάτων και του Ιδρύματος, τον οποίο δεσμεύονται να επιδιώκουν. Η παρενόχληση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στην άσκηση των καθηκόντων τους και η παρεμπόδιση του έργου τους είναι ελεγκτέα.
 4. Κάθε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας, οφείλει να είναι προσηλωμένο στη δημοκρατική λειτουργία του Ιδρύματος, να εξασφαλίζει συνθήκες ατομικής και επιστημονικής ελευθερίας, ισότητα αντιμετώπισης όμοιων περιπτώσεων και να εμποδίζουν αναξιοκρατικές συμπεριφορές.
 5. Δεν είναι ανεκτή από μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ η χρήση της ιδιότητάς του, ιδιαίτερα δε της βαθμίδας στην οποία ανήκει, της θεσμικής θέσης την οποία κατέχει και των διοικητικών αρμοδιοτήτων που ασκεί, για να επιβάλει σε άλλα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας πράξη, παράλειψη, ψήφο προς συγκεκριμένη κατεύθυνση ή επηρεασμό της κρίσης τους. Δεν είναι ανεκτή η εκμετάλλευση της θέσης και της ιδιότητας που κατέχει κάποιος για την επίτευξη προσωπικών επιδιώξεων, την ικανοποίηση προσωπικών αιτημάτων, την κατ’ εξαίρεση ή κατά προτεραιότητα αντιμετώπισή του.

3.3       Καθήκοντα προς φοιτητές/φοιτήτριες

 1. Οι διδάσκοντες είναι προσανατολισμένοι στην επιστημονική κατάρτιση και εξέλιξη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών και των υποψηφίων διδακτόρων, ενεργώντας με υψηλό ήθος, λαμβάνοντας πάντοτε υπ’ όψιν το συμφέρον των φοιτητών/φοιτητριών σχετικά με τις σπουδές τους. Δεσμεύονται να επιτελούν το διδακτικό έργο τους και να καθοδηγούν τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες όλων των κύκλων σπουδών, τους/τις υποψήφιες διδάκτορες καθώς και τους μεταδιδακτορικούς ερευνητές, μεταφέροντας την επιστημονική γνώση, την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους.
 2. Οι σχέσεις των διδασκόντων με τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες διαπνέονται από αμοιβαίο σεβασμό. Οι διδάσκοντες οφείλουν να είναι αμερόληπτοι, προσηλωμένοι στην ιδέα της αξιοκρατίας. Δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος διδασκομένων απάδουν προς την ακαδημαϊκή ιδιότητα.
 3. Η χρησιμοποίηση φοιτητών/φοιτητριών από διδάσκοντα σε έργα άσχετα προς την ιδιότητά τους, τη λειτουργία, τις δραστηριότητες και γενικότερα τον σκοπό του Ιδρύματος, δεν επιτρέπεται. Η συμμετοχή φοιτητών/φοιτητριών σε ερευνητικά προγράμματα καθορίζεται εγγράφως και πρέπει να αναφέρεται ρητά στις δραστηριότητες του προγράμματος.

3.4       Σχέσεις διδασκόντων με το διοικητικό προσωπικό

Οι σχέσεις των διδασκόντων με το διοικητικό προσωπικό πρέπει να βασίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό. Οι διδάσκοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται προς το διοικητικό προσωπικό με ευγένεια, πρέπει δε να ζητούν από τα μέλη του την εκτέλεση εργασιών που εμπίπτουν στο πεδίο της εργασίας τους, χωρίς να απαιτούν την ικανοποίηση προσωπικών τους αιτημάτων που δεν εμπίπτουν στον σκοπό του Ιδρύματος ή να θέτουν προτεραιότητες που δεν συνδέονται με το έργο που τους έχει ανατεθεί, παρακωλύοντας την ομαλή ροή διεκπεραίωσης του διοικητικού έργου.

Άρθρο 4
Κανόνες Δεοντολογίας για τη Διδασκαλία

4.1       Δικαιώματα διδασκόντων

 1. H διδασκαλία, η έρευνα, η τέχνη και η επιστήμη είναι ελεύθερες. Τα μέλη ΔΕΠ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί και το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό επιτελεί επίσης δημόσιο λειτούργημα, με τις προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει.
 2. Κάθε μέλος ΔΕΠ απολαμβάνει πλήρως του δικαιώματος της ακαδημαϊκής ελευθερίας στη διδασκαλία.
 3. Σε περιπτώσεις συνδιδασκαλίας, διατηρείται η αυτοτέλεια και αυτονομία της διδασκαλίας του κάθε διδάσκοντος στο κοινό πλαίσιο του προγράμματος σπουδών και με συντονισμό στα ζητήματα της ύλης, του φόρτου εργασίας, των συγγραμμάτων, των θεμάτων εξετάσεων και του τρόπου αξιολόγησης.

4.2       Υποχρεώσεις διδασκόντων

Τα υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ, καθώς και μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, τα μέλη του λοιπού βοηθητικού και έκτακτου διδακτικού-εκπαιδευτικού προσωπικού, οι Ομότιμοι και οι Επίτιμοι Καθηγητές, δεσμεύονται ιδίως από τους ακόλουθους κανόνες ακαδημαϊκής δεοντολογίας και οφείλουν:

 1. Να μεριμνούν, ώστε να διατηρείται υψηλό το επίπεδο της διδασκαλίας.
 2. Να σέβονται την ακαδημαϊκή ελευθερία και την ελευθερία της διδασκαλίας, να προάγουν τον επιστημονικό διάλογο και να διαπνέονται από πνεύμα συνεργασίας.
 3. Να εκπληρώνουν αυτοπροσώπως, με αφοσίωση και με συνέπεια τις διδακτικές υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Τμήματος, τις αποφάσεις της Συγκλήτου και την ισχύουσα νομοθεσία. Ενδεχόμενη ανάθεση διδακτικού έργου σε τρίτα πρόσωπα μπορεί να γίνεται μόνον κατ’ εξαίρεση και μετά την παροχή σύμφωνης γνώμης των αρμόδιων οργάνων του Τμήματος ή του Τομέα (εφόσον έχει συσταθεί) ή της Σχολής στην οποία ανήκει ο διδάσκων.
 4. Να δεσμεύονται για την έγκαιρη ανακοίνωση και τήρηση ωρών συνεργασίας με τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες.
 5. Να δεσμεύονται για την έγκαιρη ανακοίνωση και ενημέρωση των φοιτητών/φοιτητριών σε περίπτωση αναβολής του μαθήματος για συγκεκριμένο λόγο (όπως συμμετοχή σε συνέδριο, συμμετοχή σε εκλεκτορικό σώμα, συμμετοχή σε επιτροπή του Ιδρύματος, θέμα υγείας, ατυχήματος).
 6. Να δεσμεύονται για την έγκαιρη ανακοίνωση και ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών/φοιτητριών.
 7. Να διανέμουν σε όλους/ες τους φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν εγγραφεί στο μάθημα, πληροφορίες, υλικό και πηγές σχετικές με το μάθημα. Το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων, όπως παραδόσεις-σημειώσεις, κείμενα, άρθρα, ασκήσεις, εργασίες κ.λπ., δύνανται να αναρτώνται από τους διδάσκοντες στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΙΠ, με διασφαλισμένη την πρόσβαση των φοιτητών/φοιτητριών σε αυτά.
 8. Να δίνουν με ισοδύναμο τρόπο τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες του Ιδρύματος να εξετασθούν για τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η βαθμολογία των φοιτητών/ φοιτητριών να γίνεται με τρόπο αμερόληπτο και διαφανή.
 9. Να ανταποκρίνονται και να συνδράμουν στις διαδικασίες αξιολογήσεων του Ιδρύματος..
 10. Να μην παρακωλύουν, αμέσως ή εμμέσως, άλλα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας από την άσκηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ελευθερίας της διδασκαλίας, των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων τους.
 11. Να καλλιεργούν το κριτικό πνεύμα, τη δημιουργική ικανότητα, καθώς και την απόκτηση δεξιοτήτων των φοιτητών/φοιτητριών.
 12. Να ερευνούν την πρωτοτυπία των εργασιών που υποβάλλονται από τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες. Οφείλουν να μην ανέχονται λογοκλοπή εκ μέρους των φοιτητών/φοιτήτριες, ιδίως δε να μεριμνούν να μην υποβάλλονται εκ νέου εργασίες που έχουν εκπονηθεί στο παρελθόν για την εκπλήρωση διδακτικών υποχρεώσεων. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται πάσης φύσεως λογοκλοπή, αυτή θα πρέπει να δηλώνεται στα αρμόδια όργανα προς πειθαρχική διερεύνηση.

Άρθρο 5
Κανόνες Δεοντολογίας για τους/τις  φοιτητές/φοιτήτριες του ΙΠ

 Οι φοιτητές/φοιτήτριες όλων των κύκλων σπουδών αποκτούν τη φοιτητική ιδιότητα με την εγγραφή τους στον προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό κύκλο σπουδών και αντιμετωπίζονται ως ισότιμα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, τα οποία οφείλουν:

 1. Να ακολουθούν τους κανόνες δεοντολογίας, οι οποίοι δομούν τις αρχές της καθημερινής λειτουργίας του ΙΠ, με στόχο την προαγωγή της παιδείας και της γνώσης προς όφελος των ατόμων και της κοινωνίας.
 2. Να επιδεικνύουν επιμέλεια, συνέπεια, σεβασμό και υπευθυνότητα στις δραστηριότητές τους εντός του Ιδρύματος.

5.1       Δικαιώματα φοιτητών/φοιτητριών

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Ιδρύματος έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους για εκπαιδευτικά και άλλα θέματα, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας και με σεβασμό στους κανόνες δεοντολογίας του Ιδρύματος.
 2. Να εκπροσωπούνται, δια των νομίμως ορισμένων εκπροσώπων τους, στα συλλογικά όργανα και τις επιτροπές του Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 3. Να συνεργάζονται με το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό για τις εκπαιδευτικές και λοιπές ανάγκες φοίτησής τους στις ημέρες και ώρες που έχουν ανακοινωθεί και να απευθύνονται στους Κοσμήτορες των Σχολών και τους Προέδρους των Τμημάτων για ζητήματα της αρμοδιότητάς τους.
 4. Να αξιολογούν το έργο των μελών ΔΕΠ και του λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και τις δομές του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και των Κανονισμών του οικείου Τμήματος και του Ιδρύματος, με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου σπουδών τους.
 5. Να συμμετέχουν σε φοιτητικούς συλλόγους ή πολιτιστικές, κοινωνικές, αθλητικές φοιτητικές ομάδες που λειτουργούν στο πλαίσιο του Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος, σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Ιδρύματος.
 6. Να υποβάλλουν αιτήσεις, αναφορές, αιτήματα ή ενστάσεις προς τα συλλογικά όργανα και τις διοικητικές υπηρεσίες του οικείου Τμήματος, Σχολής ή του Ιδρύματος και να εξυπηρετούνται έγκαιρα και αποτελεσματικά.
 7. Να έχουν πρόσβαση στα ακαδημαϊκά ατομικά τους στοιχεία, στον βαθμό που προβλέπεται από τους σχετικούς κανόνες λειτουργίας του Πανεπιστημίου.
 8. Να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, υποδομών και των υπηρεσιών, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ιδρύματος.
 9. Να επωφελούνται από τις κοινωνικές και άλλες δομές του Ιδρύματος (π.χ. Γραφείο Συνηγόρου του Φοιτητή, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Γραφείο Διασύνδεσης κ.λπ.), που απορρέουν από την ιδιότητα του/της φοιτητή/φοιτήτριας στο ΙΠ.
 10. Να αξιολογούνται με προφορικές εξετάσεις, στην περίπτωση διεγνωσμένων μαθησιακών διαταραχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 11. Να αναστέλλουν τη φοίτησή τους κατά τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.
 12. Να απευθύνουν αιτήματα ή ενστάσεις για παραβιάσεις κανόνων δεοντολογίας και ποιότητας σπουδών στον Συνήγορο του Φοιτητή και στον αρμόδιο Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων.
 13. Να ορίζεται για τον καθέναν από αυτούς Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών σύμφωνα με τον κανονισμό που ισχύει σε κάθε Τμήμα/Σχολή.
 14. Nα βλέπουν το γραπτό ή την βαθμολογημένη εργασία τους, κατόπιν αιτήματός τους στον διδάσκοντα, με στόχο να τους υποδειχτούν και εξηγηθούν τα σφάλματά τους. Αναβαθμολόγηση γραπτού δεν προβλέπεται.

5.2       Υποχρεώσεις φοιτητών/φοιτητριών

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Ιδρύματος έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 1. Να είναι ενημερωμένοι επαρκώς για όλα τα ακαδημαϊκά θέματα που αφορούν στη φοίτησή τους και στις παροχές που δικαιούνται κατά τη φοίτησή τους στο ΙΠ.
 2. Να είναι ενημερωμένοι για τον Κώδικα Δεοντολογίας και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος, τις πολιτικές προστασίας που αποδέχεται και εφαρμόζει το Ίδρυμα, καθώς και τους λοιπούς επιμέρους κανονισμούς λειτουργίας της Σχολής ή του Τμήματος ή των Φοιτητικών Εστιών που τους αφορούν και να τους εφαρμόζουν με συνέπεια και υπευθυνότητα.
 3. Να είναι ενημερωμένοι για το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν και για το ακαδημαϊκό ημερολόγιο που ισχύει κάθε ακαδημαϊκό έτος.
 4. Να διεκπεραιώνουν με υπευθυνότητα και συνέπεια τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος, και να ακολουθούν τη διαδικασία εξετάσεων σύμφωνα με τον εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος/Σχολής που φοιτούν.
 5. Να συμμετέχουν στις εξετάσεις με επίδειξη της φοιτητικής ή αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Να επιδεικνύουν τη φοιτητική ή αστυνομική ταυτότητα ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης, όταν αυτό ζητείται από τους εξεταστές και επιτηρητές.
 6. Να μη χρησιμοποιούν μέσα ή μεθόδους που παραβιάζουν το αδιάβλητο των εξετάσεων. Απαγορεύεται ρητά και διώκεται πειθαρχικά και ποινικά η πλαστοπροσωπία σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία μαθημάτων και ιδιαίτερα σε εξεταστικές δοκιμασίες που αφορούν στην αξιολόγηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των φοιτητών/φοιτητριών. Η απόπειρα καταδολίευσης των εξετάσεων είναι ελεγκτέα.
 7. Να μην κάνουν χρήση πηγών, που συνδέονται άμεσα με τη χρήση τεχνικών εργαλείων (κινητών τηλεφώνων ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής) κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και των εξετάσεων. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται με άδεια του διδάσκοντος για σκοπούς διδασκαλίας.
 8. Να εκπονούν οι ίδιοι και να μη δέχονται τη συνδρομή τρίτου κατά την εκπόνηση των εργασιών που τους ανατίθενται και να μην παρουσιάζουν πνευματικά έργα άλλων ως δικά τους.
 9. Να συμπεριφέρονται στους/στις συμφοιτητές/συμφοιτήτριες, τους διδάσκοντες/τις διδάσκουσες, το προσωπικό και τα λοιπά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας µε τον προσήκοντα σεβασμό και να μην κάνουν χρήση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματικής, ψυχολογικής ή/και λεκτικής) ή απειλής στον ακαδημαϊκό χώρο.
 10. Να υποστηρίζουν τις απόψεις τους, χωρίς προσωπική αντιδικία ή ανεπίτρεπτους χαρακτηρισμούς, αλλά με ψυχραιμία, κοσμιότητα, σύνεση και σοβαρότητα.
 11. Να τηρούν την εχεμύθεια και την εμπιστευτικότητα, όσον αφορά σε θέματα που περιέρχονται σε γνώση τους, εξαιτίας της συμμετοχής τους σε συλλογικά όργανα του ΙΠ και Επιτροπές, τηρώντας τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 12. Να χρησιμοποιούν επιμελώς, με σεβασμό και υπευθυνότητα τα κτήρια, τον περιβάλλοντα χώρο και τις εγκαταστάσεις του ΙΠ (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, βιβλιοθήκες), τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους και τον εν γένει υλικοτεχνικό, εκπαιδευτικό και εργαστηριακό εξοπλισμό. Να μην προβαίνουν σε ενέργειες εκ προθέσεως καταστροφής της περιουσίας του Ιδρύματος, κάτι που συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.
 13. Να ενισχύουν την ακαδημαϊκή παρουσία του Ιδρύματος με τις ακαδημαϊκές, πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητές τους.
 14. Να σέβονται και να τηρούν τα ωράρια λειτουργίας των υπηρεσιών του ΙΠ και των παρεχόμενων στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες υπηρεσιών (π.χ. σίτιση).
 15. Να σέβονται ζητήματα προσωπικών δεδομένων και να μην προβαίνουν σε καμιά ενέργεια απόκτησης δεδομένων. Απαγορεύεται αυστηρά η φωτογράφιση, ηχογράφηση ή βιντεοσκόπηση οποιουδήποτε προσώπου σε όλους τους χώρους εκπαίδευσης και έρευνας, καθώς και σε κάθε εικονική αίθουσα κατά τη διαδικασία τηλεκπαίδευσης ή τηλεξέτασης και γενικά στον ακαδημαϊκό χώρο, χωρίς τη ρητή και εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου αυτού. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η δημοσιοποίηση των οποιωνδήποτε παράνομα αποκτηθέντων δεδομένων.

Άρθρο 6
Κανόνες Δεοντολογίας για το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό

 Το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του ΙΠ οφείλει:

 1. Να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εκπληρώνονται η αποστολή και οι στόχοι του Ιδρύματος και να εκτελεί τα καθήκοντα του με βάση όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Να τηρεί τους κανόνες που αναφέρονται στο προοίμιο του παρόντος και να εκτελεί τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί µε γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση της ακαδημαϊκής έρευνας και διδασκαλίας, καθώς και των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών.
 3. Να χρησιμοποιεί επιμελώς, με σεβασμό και υπευθυνότητα τα κτήρια, τις εγκαταστάσεις και εν γένει την περιουσία του Πανεπιστημίου.
 4. Να εκπροσωπείται, διά των νομίμως ορισμένων εκπροσώπων του, στα συλλογικά όργανα και στις επιτροπές του Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 5. Να ανταποκρίνεται και να συνδράμει στις διαδικασίες αξιολογήσεων του Ιδρύματος.

Άρθρο 7
Λογοκλοπή

 Λογοκλοπή είναι η ενσωμάτωση σε έργο ιδεών, αποσπασμάτων ή και μεμονωμένων φράσεων έργου τρίτου προσώπου, χωρίς αναφορά της σχετικής πηγής. Απαγορεύεται α) η χρησιμοποίηση των πνευματικών δημιουργημάτων τρίτων προσώπων και η εμφάνισή τους ως προσωπικών δημιουργημάτων του μέλους της πανεπιστημιακής κοινότητας, β) η υποβολή εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε συνεργασία με άλλους ως προϊόντων αποκλειστικά ατομικής εργασίας ενός μέλους της πανεπιστημιακής κοινότητας.

 1. Η λογοκλοπή συνιστά σοβαρό, πέρα από ποινικό αδίκημα, πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, εκθέτοντας το κύρος του Πανεπιστημίου.
 2. Για την αποφυγή και την πρόληψη της λογοκλοπής, το ΙΠ παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα ελέγχου με ειδικό λογισμικό.
 3. Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας οφείλουν να συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία και τον κανονισμό του Ιδρύματος, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή σε ζητήματα λογοκλοπής εκ μέρους των καθηγητών και όλων των κατηγοριών διδασκόντων και ερευνητών, καθώς και στις εργασίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών και υποψηφίων διδακτόρων.

Άρθρο 8
Διαχείριση κτηριακών εγκαταστάσεων και άλλων υλικών πόρων

 1. Οι κτηριακές και άλλες υποδομές (εργαστήρια, εξοπλισμός κ.λπ.) του ΙΠ αξιοποιούνται από όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αποκλειστικά για την παραγωγή εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου. Σε περίπτωση χρήσης των υποδομών από εξωτερικούς φορείς, απαιτείται σχετική άδεια από τα αρμόδια όργανα του ΙΠ.
 2. Η εκούσια φθορά ή καταστροφή της περιουσίας του ΙΠ αποτελεί, εκτός από ποινικό αδίκημα, πειθαρχικό παράπτωμα.

 

Ενημέρωση: 21-06-2022
Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Όλα τα Νέα
Αναζήτηση Προσωπικού
Πλήρης Κατάλογος
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Κυριακή 23-06-2024
CEPE 2025 Call for Papers
Έναρξη: 04-06-2024 |Λήξη: 26-06-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 57.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας