Κανονισμός Λειτουργίας Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α’ 31), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 1 του ν. 3255/2004 «Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων» (Β’ 138),
γ) του π.δ. 79/2013 «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» (Α’ 119),
δ) του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).
2. Την υπό στοιχεία 159130/Ζ1/20.11.2020 (Β’ 5312) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί μετονομασίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ι.Π.
3. Τον ν.  4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141), και ιδιαίτερα το άρθρο 79.
4. Την υπό στοιχεία 135557/Ζ1/1.11.2022 εγκύκλιο του Τμήματος Β’ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ. 5. Του άρθρου 5, παρ. 2, περ. θ’ και κδ’ του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131), όπως ισχύουν.
6. Την υπό στοιχεία 108151/Ζ1/21.8.2020 διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Υ.Ο.Δ.Δ. 677).
7. Την υπ’ αρ. 3339/09.08.2022 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 746), με την οποία γίνεται δεκτή η παραίτηση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Χριστίνας Μπάνου από τη θέση της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και ορίζεται στη θέση της η Καθηγήτρια Αικατερίνη Καμπάση.
8. Την υπ’  αρ. 3923/30.09.2022 απόφαση Πρύτανη «Καθορισμός τομέων ευθύνης και αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στους Αντιπρυτάνεις του Ιονίου Πανεπιστημίου - Σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου» (Β’ 5227).
9. Την υπ’  αρ. 1172/28.03.2023 πράξη Πρύτανη με θέμα: 3η Ανασυγκρότηση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 2022-23.
10. Την απόφαση της από 05.05.2023/7ης συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, εγκρίνει:
τον Κανονισμό των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, ως ακολούθως:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ενημέρωση: 14-06-2023
Εμφάνιση / Aπόκρυψη Όλων
Κεφάλαιο Α - Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
1. Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

1. Η ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) περιλαμβάνεται στο πολυετές αναπτυξιακό σχέδιο κάθε Τμήματος/Σχολής του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Α.Ε.Ι.
2. Τα Π.Μ.Σ. οργανώνονται από ένα (1) ή περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, στην ανάπτυξη της έρευνας και στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Τα Π.Μ.Σ. διέπονται από επιστημονική συνοχή, έχουν αντικείμενο συγγενές προς τα επιστημονικά πεδία του Τμήματος που τα οργανώνει και πληρούν τις προϋποθέσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών.
3. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος και γνώμης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, εγκρίνεται η ίδρυση νέου ή η τροποποίηση υφιστάμενου Π.Μ.Σ. Με την απόφαση ίδρυσης του πρώτου εδαφίου καθορίζονται όλα τα ζητήματα που διέπουν την οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση του Π.Μ.Σ. και ρυθμίζονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: α) ο τίτλος του Π.Μ.Σ. και του διπλώματος που απονέμεται, β)  το αντικείμενο και ο σκοπός του προγράμματος, τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα που αποκτώνται από την επιτυχή παρακολούθηση αυτού, γ) η χρονική διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ., η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη από πέντε (5) έτη, με δυνατότητα παράτασης του και με την επιφύλαξη της μη πιστοποίησής του κατά την περιοδική αξιολόγηση του Τμήματος, δ) οι κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές και τα λοιπά κριτήρια που είναι απαραίτητα ή συνεκτιμώνται κατά τη διαδικασία επιλογής των εισακτέων, καθώς και τα στοιχεία-δικαιολογητικά για την τεκμηρίωσή τους, ε) ο τρόπος αξιολόγησης, που δύναται να περιλαμβάνει τη διενέργεια εξετάσεων, την αξιολόγηση φακέλου και την προσωπική συνέντευξη, καθώς και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, στ) οι ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ., που δύναται να οδηγούν στην απονομή διαφορετικού διπλώματος, ζ) το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ανά ειδίκευση, οι τίτλοι και σύντομη περιγραφή (syllabus) των μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων του Π.Μ.Σ., η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης, η εκπόνηση διπλωματικής διατριβής ή η διεξαγωγή άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων που ορίζονται ως υποχρεωτικές ή επιλογής, για την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ., με αναφορά του αριθμού των πιστωτικών μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS) που απονέμονται ανά περίπτωση, η) ο συνολικός αριθμός των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απονέμεται ανά ειδίκευση Π.Μ.Σ., εφόσον υπάρχουν περισσότερες από μια (1) ειδικεύσεις, και ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος από εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS), καθώς και ο αριθμός των ακαδημαϊκών εξαμήνων του προγράμματος, θ) η επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος και η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, η οποία δύναται να διαφέρει της ελληνικής, ι) ο ανώτατος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του, ή ο ανώτατος αριθμός εισακτέων ανά ειδίκευση του Π.Μ.Σ., εφόσον υφίστανται ειδικεύσεις, ια) οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. και το ύψος των τελών φοίτησης, εφόσον καθορίζονται τέλη φοίτησης, ιβ) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών, ιγ) η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών με κριτήρια αριστείας, καθώς και παροχής ανταποδοτικών υποτροφιών, ιδ) ο τρόπος οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Π.Μ.Σ., διά ζώσης ή με μεθόδους σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εν συνόλω ή εν μέρει, ιε) η δυνατότητα παροχής του προγράμματος ως μερικής φοίτησης, ιστ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τον κανονισμό λειτουργίας του προγράμματος.
4. Η εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος συνοδεύεται απαραιτήτως από: α) αναλυτικό προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων για τα πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας του προγράμματος, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως πόροι του προγράμματος, το λειτουργικό του κόστος, όπως αμοιβές για τη διοικητική - τεχνική υποστήριξη του προγράμματος, αμοιβές διδακτικού προσωπικού, δαπάνες μετακίνησης, εξοπλισμού και υλικοτεχνικής υποδομής και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, β) μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του προς ίδρυση προγράμματος, στην οποία εκτίθενται αναλυτικά οι επιστημονικοί και κοινωνικοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία και σημαντική τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., η επιστημονική του συνοχή, η σύνδεσή του με τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος, το διδακτικό προσωπικό που αναμένεται να διδάξει στο Π.Μ.Σ., το υπάρχον διδακτικό προσωπικό του Τμήματος με συναφές γνωστικό αντικείμενο, καθώς και το λοιπό προσωπικό που πρόκειται να υποστηρίξει την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ., η υλικοτεχνική δομή, ο εξοπλισμός και οι κτιριακές υποδομές που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία του προγράμματος.
5. Αν η οργάνωση του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται από περισσότερα από ένα (1) Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ως διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ. αντίστοιχα, καταρτίζεται ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των παρ. 3 και 4, τις υποχρεώσεις κάθε συνεργαζόμενου Τμήματος, τον αριθμό των μελών της επιτροπής προγράμματος σπουδών, τη συμμετοχή και την εκπροσώπηση κάθε συνεργαζόμενου Τμήματος στα όργανα του Π.Μ.Σ., τη διαδικασία ανάδειξης του/της Διευθυντή/ριας του Π.Μ.Σ., το Τμήμα που αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος, τη μεθοδολογία κατανομής των πόρων του Π.Μ.Σ. και κάθε άλλο θέμα που είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του. Με απόφαση της Συγκλήτου του (ή των) Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης κάθε συνεργαζόμενου Τμήματος, εγκρίνεται το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας. Η απόφαση ίδρυσης επισπεύδεται από το Α.Ε.Ι. που αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος.
6. Τα Α.Ε.Ι. δύναται να συμπράττουν για την οργάνωση Π.Μ.Σ. με Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α’  258) (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4386/2016), Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, την Ακαδημία Αθηνών, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ιδρύματα και ερευνητικούς οργανισμούς της αλλοδαπής, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς, καθώς και αναγνωρισμένους επιστημονικούς φορείς και ενώσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. 
Δεν επιτρέπεται η σύμπραξη με εκπαιδευτικούς φορείς μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης του ν. 3696/2008 (Α’ 177) (όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 4093/2012 και ν. 4763/2020). Σε περίπτωση συμπράξεων με φορείς που δεν παρέχουν ισότιμη εκπαίδευση και ισότιμα πτυχία με τα Α.Ε.Ι., η ακαδημαϊκή λειτουργία του Π.Μ.Σ. ανήκει αποκλειστικά στο Α.Ε.Ι. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. εγκρίνεται το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας για την οργάνωση κοινών Π.Μ.Σ., το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της παρ. 3 και τη συνεισφορά κάθε συνεργαζόμενου φορέα σε ανθρώπινους πόρους, χρήση εργαστηριακών υποδομών και πρακτική άσκηση. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39525 Τεύχος B’ 3785/12.06.2023Ειδικά για τα Π.Μ.Σ. που οργανώνονται σε συνεργασία με ιδρύματα της αλλοδαπής (κοινά Π.Μ.Σ.), το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας προβλέπει αν η επιτυχής ολοκλήρωση του κοινού Π.Μ.Σ. συνεπάγεται την απόκτηση ενός ενιαίου τίτλου σπουδών από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα ή την απόκτηση διακριτών τίτλων σπουδών από κάθε συνεργαζόμενο ίδρυμα.
7. Μετά από την έκδοση της απόφασης ίδρυσης Π.Μ.Σ. της παρ. 3 και πριν από την έναρξη της λειτουργίας του, απαιτείται η πιστοποίηση του Π.Μ.Σ. από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020 (Α’ 12) (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 386 ν. 4957/2022). Μετά από την ίδρυσή τους, τα Π.Μ.Σ. πιστοποιούνται περιοδικά, σύμφωνα με την υποπερ. ββ) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσονται.
8. Αν τροποποιηθεί η απόφαση ίδρυσης, απαιτείται εκ νέου πιστοποίηση του Π.Μ.Σ. από την ΕΘ.Α.Α.Ε., εφόσον η τροποποίηση αφορά σε στοιχεία των περ. β) και στ) της παρ. 3.
9. Η απόφαση ίδρυσης Π.Μ.Σ. της παρ. 3 κοινοποιείται, με επιμέλεια του Α.Ε.Ι., στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Κριτήρια με βάση τα οποία καθορίζεται ο κατώτατος και ανώτατος αριθμός εισακτέων φοιτητών ανά πρόγραμμα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του Α.Ε.Ι.

Ο κατώτατος και ανώτατος αριθμός εισακτέων (ανά κύκλο σπουδών ή ανά κατεύθυνση όπου προβλέπεται) φοιτητών/τριών σε Π.Μ.Σ. του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΙΠ) αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος στην περίπτωση μονοτμηματικού ή από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.-Π.Μ.Σ.) στην περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ.. Ο κατώτατος αριθμός δύναται να καθορίζεται με πρωταρχικά κριτήρια την ακαδημαϊκή λειτουργικότητα και την οικονομική βιωσιμότητα (κατ’ ελάχιστον ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών) του Π.Μ.Σ. και αναφέρεται στον κανονισμό του Π.Μ.Σ.. Ο ανώτατος αριθμός δύναται να καθορίζεται με βάση: (α) τη διαμόρφωση της αναλογίας διδασκόντων (του Τμήματος ή αθροιστικά των συνεργαζομένων Τμημάτων) και διδασκομένων, σύμφωνα με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, καθώς και τον διδακτικό φόρτο, και (β) λαμβάνοντας υπόψη τα όρια δυνητικής κάλυψης των αναγκών του Π.Μ.Σ. σε υλικοτεχνική υποδομή. Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων αναφέρεται στην απόφαση ίδρυσης και στον κανονισμό του Π.Μ.Σ. και δύναται κατόπιν απόφασης των αρμόδιων οργάνων να αυξάνεται καθ’ υπέρβαση σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων με τον/την τελευταίο/α επιτυχόντα/ούσα. Υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. και άλλων φορέων του ελληνικού δημοσίου, καθώς και αλλοδαποί/ες υπότροφοι/ες του ελληνικού κράτους δύναται να εισάγονται ως υπεράριθμοι/ες σε Π.Μ.Σ. χωρίς να λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία εισαγωγής, που περιγράφεται κατωτέρω, και χωρίς να μειώνεται ο ανώτατος αριθμός εισακτέων ανά κύκλο σπουδών ή (σε περίπτωση που προβλέπεται) ανά κατεύθυνση.

3. Τρόπος Αξιολόγησης και Διαδικασία Επιλογής των υποψηφίων

1. Απαραίτητη προϋπόθεση υποψηφιότητας σε Π.Μ.Σ. είναι η κατοχή τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ) ή πτυχίου Α.Σ.Ε.Ι. (Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα). 
Επιπροσθέτως δύναται να ζητηθεί πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας για τους ημεδαπούς/ες και της ελληνικής για αλλοδαπούς/ες σε περίπτωση ελληνόγλωσσου Π.Μ.Σ.
2. Κριτήρια επιλογής μεταξύ των υποψηφίων για να εισαχθούν και να εγγραφούν ως φοιτητές/τριες σε Π.Μ.Σ, εκτός των τυπικών που η νομοθεσία επιβάλλει και εφόσον ο Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. δεν προβλέπει (συνολικά ή επιμέρους) διαφορετικά, δύνανται να αποτελούν τα ακόλουθα ή συνδυασμός των εξής:
• Η αξιολόγηση του/της υποψηφίου/ας κατά την γραπτή δοκιμασία (σε κλίμακα με άριστα το 10) σε ποσοστό επί τοις εκατό, το οποίο ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
• Η αξιολόγηση του/της υποψηφίου/ας κατά την ατομική συνέντευξη (σε κλίμακα με άριστα το 10) σε ποσοστό επί τοις εκατό, το οποίο ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
• Η αξιολόγηση του (ψηφιακού ή έντυπου) φακέλου υποψηφίου/ας (σε κλίμακα με άριστα το 10) σε ποσοστό επί τοις εκατό, το οποίο ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
3. Είναι δυνατός ο καθορισμός ορίου αξιολόγησης (βάση) προκειμένου να γίνει δεκτός ένας/μία υποψήφιος/ια στο Π.Μ.Σ. Το όριο αυτό καθορίζεται με την εκάστοτε προκήρυξη.
4. Η Συνέλευση του Τμήματος στην περίπτωση μονοτμηματικού ή η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.-Π.Μ.Σ.) στην περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ., δύναται να ορίζει Επιτροπή διεξαγωγής εισαγωγικών διαδικασιών για κάθε νέο κύκλο σπουδών του Π.Μ.Σ.
i) Η Επιτροπή απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή των συνεργαζομένων Τμημάτων που διδάσκουν στο Π.Μ.Σ.
ii) Τα μέλη της Επιτροπής είναι υπεύθυνα για τη διεκπεραίωση της συνολικής αξιολόγησης των υποψηφίων (γραπτής εξέτασης, των προσωπικών συνεντεύξεων, του φακέλου τους ή και συνδυασμός τους).
iii) Η Επιτροπή αξιολογεί, σύμφωνα με τον νόμο, τη σχετική υπουργική απόφαση και τον Κανονισμό Λειτουργίας του εκάστοτε Π.Μ.Σ., τα δικαιολογητικά όσων από τους επιτυχόντες και τις επιτυχούσες, μετά την έγκρισή τους από τη Συνέλευση του Τμήματος ή από την Ε.Π.Σ.-Π.Μ.Σ., δικαιούνται να απαλλαγούν από τα τέλη φοίτησης 
5. Η Γραμματεία του Τμήματος μονοτμηματικού Π.Μ.Σ. ή του επισπεύδοντος Τμήματος στην περίπτωση Διατμηματικού ή Διιδρυματικού Π.Μ.Σ. παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες, μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από την προκήρυξη. Η Επιτροπή, αφού παραλάβει από τη Γραμματεία τον πίνακα των υποψηφίων, καθορίζει ημερομηνίες γραπτής εξέτασης και συνέντευξης των υποψηφίων σε περίπτωση που αυτές δεν έχουν εξαγγελθεί στην προκήρυξη, ή τις τροποποιεί, κατά την κρίση της, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
6. Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν υποχρεωτικά φάκελο υποψηφιότητας που περιέχει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία αναφορικά με τα τυπικά προσόντα (αντίγραφα πτυχίων κ.τ.λ.) όπως προβλέπεται από τον νόμο και βιογραφικό του/της σημείωμα. Επίσης, δύναται να καλούνται ανάλογα με τη σχετική πρόβλεψη του Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. στα ακόλουθα ή συνδυασμό τους:
i. σε γραπτή εξέταση η οποία μπορεί να πραγματοποιείται δια ζώσης ή με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. 
ii. σε ατομική συνέντευξη γενικού περιεχομένου, η οποία μπορεί να πραγματοποιείται δια ζώσης ή με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
Το ποσοστό συμμετοχής της βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης όπως και της ατομικής συνέντευξης στη συνολική αξιολόγηση του/της υποψηφίου/ας καθορίζεται από τον Κανονισμό του Π.Μ.Σ..
iii. σε υποβολή στον φάκελο υποψηφιότητας επιπρόσθετων στοιχείων ώστε να αποδεικνύεται η ερευνητική ή καλλιτεχνική εμπειρία. Οι θεωρητικές και τεχνολογικές προσεγγίσεις και δεξιότητες σχετικές με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. συνυπολογίζονται στο σύνολο αξιολόγησης σε ποσοστό που καθορίζεται από τον Κανονισμό του Π.Μ.Σ.
7. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τη συμμετοχή και αξιολόγηση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες κοινωνικές ή επαγγελματικές ιδιαιτερότητες.
8. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό, και την προωθεί στη Συνέλευση του Τμήματος ή στην Ε.Π.Σ. - Π.Μ.Σ.
9. Η Συνέλευση του Τμήματος ή η Ε.Π.Σ.-Π.Μ.Σ. στη συνέχεια εγκρίνει τον τελικό αξιολογικό πίνακα των επιτυχόντων/ουσών και επιλαχόντων/ουσών. Λαμβάνεται υπόψη το όποιο όριο αξιολόγησης εφόσον αυτό έχει τεθεί.
10. Ο πίνακας των επιτυχόντων, μετά την επικύρωσή του από τη Συνέλευση Τμήματος ή την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του διατμηματικού ή διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, αναρτάται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. και οι επιτυχόντες/χούσες καλούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. μέχρι την προθεσμία, που καθορίζεται με σχετική ανακοίνωση. Υποψήφιος/α που δεν θα εγγραφεί μέχρι την προκαθορισμένη προθεσμία, χάνει το δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ και η θέση του καταλαμβάνεται κατά σειρά επιτυχίας από επιλαχόντα/ούσα.
11. Ένσταση κατά της αναγραφείσας αξιολόγησης του/της υποψηφίου/ας στον πίνακα επιτυχίας μπορεί να γίνει μέσα σε μία ημερολογιακή εβδομάδα από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, και αξιολογείται από τη Συνέλευση του Τμήματος ή την Ε.Π.Σ.-Π.Μ.Σ.. Η ένσταση, στην οποία ο/η υποψήφιος/α πρέπει να επικαλείται τεκμηριωμένα συγκεκριμένους λόγους, κρίνεται τελεσίδικα από την Συνέλευση Τμήματος ή την Ε.Π.Σ.-Π.Μ.Σ. που αποφασίζει σχετικά.

4. Πολιτική σχετικά με τον προσδιορισμό του ύψους των τελών φοίτησης, καθώς και το ανώτατο όριο αυτών για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ανά Σχολή του Α.Ε.Ι.

Η πολιτική σχετικά με την θέσπιση τελών φοίτησης στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΙΠ, όπου και εφόσον αυτά προβλέπονται κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του διατμηματικού ή διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και τον προσδιορισμό του κατώτατου ορίου και του ανώτατου ύψους αυτών δύνανται να καθορίζονται σε αναλογία μεταξύ των λειτουργικών εξόδων του Π.Μ.Σ. και του Ιδρύματος και των πάσης φύσεως ανταποδοτικών παροχών προς τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, στο πλαίσιο μιας ορθολογικής ισορροπίας της ποιοτικής λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και της κοινωνικής ευαισθησίας προς έχοντες ανάγκη στήριξης. Αυτή δύναται να συνδυάζεται με την δυνατότητα μείωσης τελών φοίτησης κατόπιν αίτησης στα αρμόδια όργανα του Π.Μ.Σ. (Συνέλευση του Τμήματος ή Ε.Π.Σ.-Π.Μ.Σ.) για ειδικές κατηγορίες φοιτητών/τριών (με σοβαρά οικονομικά ή οικογενειακά προβλήματα, δυσκολίες διαβίωσης, προβλήματα υγείας, έκτακτες οικονομικές δυσκολίες, κ.τ.λ.) εντός του πλαισίου σχολαστικής τήρησης των διατάξεων περί προσωπικών δεδομένων. Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών/τριών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) ή ποσοστού κάθε φορά οριζόμενου από το νόμο, του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών ανά ακαδημαϊκό έτος. Αν, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό του αριθμού των δικαιούχων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν ο αριθμός των δικαιούχων απαλλαγής υπερβαίνει το ποσοστό της παρούσας, οι δικαιούχοι/ες επιλέγονται με σειρά φθίνουσας κατάταξης έως τη συμπλήρωση του αριθμού.
Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να καταβάλουν τα δίδακτρα, ή τμήμα αυτών, εντός δύο (2) εβδομάδων από την έναρξη των μαθημάτων του αντίστοιχου εξαμήνου, εκτός από το πρώτο εξάμηνο σπουδών κατά το οποίο αυτά πρέπει να καταβληθούν μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών του υποχρεώσεων, ο/η φοιτητής/τρια διαγράφεται από το πρόγραμμα. Σε περίπτωση αποχώρησης από το Π.Μ.Σ., τα ήδη καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Για την απονομή του τίτλου σπουδών, οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να έχουν εκπληρώσει προηγουμένως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

5. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τριες του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Τα Ιδρύματα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στους/στις φοιτητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία.
Αν το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, το αρμόδιο όργανο διοίκησης του Π.Μ.Σ. ύστερα από αίτηση του/της υποψηφίου/ιας, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και το επιβλέπον μέλος. Για να εγκριθεί η εργασία ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.
Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφ’ όσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, κατατίθενται στη βιβλιοθήκη του ιδρύματος σε ηλεκτρονική μορφή.Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης Υποτροφίες αναφέρεται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού.

6. Ανώτατος Αριθμός Ειδικεύσεων ανά Π.Μ.Σ. του Α.Ε.Ι.

Τα Π.Μ.Σ. οργανώνονται σε τμήματα που παρέχουν προπτυχιακές σπουδές και απαιτείται να αναφέρονται σε ίδιες ή σε συναφείς ειδικότητες με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, ή των Τμημάτων σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ. Ο αριθμός ειδικεύσεων ανά Π.Μ.Σ. καθορίζεται από τη συνέλευση του Τμήματος ή των Τμημάτων σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ..

7. Διαδικασία χορήγησης υποτροφιών, ανταποδοτικών και μη, προς τους/τις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ριες και υποψήφιους/ες διδάκτορες, τον ανώτατο αριθμό των υποτροφιών που χορηγούνται, καθώς και τα κριτήρια χορήγησης αυτών

1. Εγγεγραμμένοι/ες φοιτητές/τριες Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να φοιτούν δωρεάν σε Π.Μ.Σ., αν προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, εφόσον πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια του παρόντος. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10) (ή όπως ορίζει ο νόμος κάθε φορά), εφόσον η αξιολόγηση στον βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής.
2. Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών/τριών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών ανά ακαδημαϊκό έτος ή σε ποσοστό που ορίζεται κάθε φορά από τον νόμο. Αν, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό του αριθμού των δικαιούχων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν ο αριθμός των δικαιούχων απαλλαγής υπερβαίνει το ποσοστό της παρούσας, οι δικαιούχοι επιλέγονται με σειρά φθίνουσας κατάταξης έως τη συμπλήρωση του αριθμού.
3. Η υποβολή των αιτήσεων για τη δωρεάν φοίτηση ανά Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το παρόν πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισδοχής των φοιτητών/τριων στο Π.Μ.Σ.
4. Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης έχει ο/η φοιτητής/τρια του Π.Μ.Σ. που πληροί την προϋπόθεση της παρ. 1, εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια:
α) ο μέσος όρος του αθροίσματος των φορολογητέων εισοδημάτων των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του συνόλου των μελών της οικογένειας του/της αιτούντος/ούσας την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, ήτοι του ίδιου του/της αιτούντος/ουσας, των γονέων του/της, ανεξαρτήτως αν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών του/της έως είκοσι έξι (26) ετών, εφόσον είναι άγαμοι/ες και έχουν ίδιον φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), αν ο/η αιτών/ουσα δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας του/της και είναι άγα-μος/η ή δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, β) ο μέσος όρος του ατομικού φορολογητέου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του/της αιτούντος/ουσας δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., αν ο/η αιτών/ούσα έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του/της,γ) ο μέσος όρος του αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του/της αιτούντος/σας την απαλλαγή από τέλη φοίτησης και του ή της συζύγου ή συμβίου/ας του/της, εφόσον είναι έγγαμος/η ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ανεξαρτήτως αν υποβάλλουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
5. Αν ο/η αιτών/ούσα την απαλλαγή δεν έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του/της και είναι τέκνο τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας ή τέκνο άγαμου γονέα ή ορφανός/ή τουλάχιστον από έναν (1) γονέα ή άτομο με αναπηρία ή μέλος νοικοκυριού με άτομο με αναπηρία δύναται να αιτηθεί την απαλλαγή κατά το ήμισυ (50%) από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης, εφόσον ο μέσος όρος στην περ. α) της παρ. 4 υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) και δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος.
6. Η εξέταση των κριτηρίων περί απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης πραγματοποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος σε περίπτωση μονοτμηματικού Π.Μ.Σ. ή την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ. αντίστοιχα και εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης.
7. Η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης παρέχεται αποκλειστικά για τη φοίτηση σε ένα (1) Π.Μ.Σ. που οργανώνεται από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
8. Στους μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που, είτε απαλλάσσονται από την καταβολή τελών φοίτησης, είτε ανακηρύσσονται υπότροφοι του Π.Μ.Σ. δύναται να τους ανατεθούν υπηρεσίες υποστήριξης προς το τμήμα (ή τμήματα σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ.) ανάλογα με τα προσόντα τους. H σχετική ανάθεση πραγματοποιείται από την Ε.Π.Σ. ή την Σ.Ε. 
9. Το παρόν δεν εφαρμόζεται σε πολίτες τρίτων χωρών.

8. Όροι πλήρους και μερικής φοίτησης και τη δυνατότητα αναστολής και επανέναρξης της φοίτησης

1. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται με απόφαση της Σ.Ε. ή της Ε.Π.Σ σε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ.
Με απόφαση της Σ.Ε. ή της Ε.Π.Σ. δύναται να δοθεί η δυνατότητα μερικής φοίτησης κατά την οποία η χρονική διάρκεια φοίτησης επιμηκύνεται σε ν+2 ακαδημαϊκά εξάμηνα, όπου ν το πλήθος των ακαδημαϊκών εξαμήνων που αντιστοιχούν σε πλήρη φοίτηση. Για να ενταχθεί κάποιος/α φοιτητής/τρια σε καθεστώς μερικής φοίτησης θα πρέπει να καταθέσει σχετικό αίτημα πριν από την έναρξη των μαθημάτων προς την Σ.Ε. ή την Ε.Π.Σ σε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ., στο οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να περιέχονται οι λόγοι που αιτείται την ένταξή του σε καθεστώς μερικής φοίτησης. Ο μέγιστος αριθμός των φοιτητών/τριών που μπορούν να φοιτούν με καθεστώς μερικής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% των εγγεγραμμένων σε κάθε ακαδημαϊκό έτος. 
Στην περίπτωση όπου οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τον επιτρεπόμενο αριθμό, ταξινομούνται από την Συντονιστική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά κριτήρια και με βάση την αιτιολογία που έχουν επικαλεστεί οι φοιτητές/τριες στην σχετική αίτησή τους. Το σύνολο των αιτήσεων εξετάζονται από την Συνέλευση του Τμήματος (ή την Ε.Π.Σ. σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ.) κατόπιν σχετικής εισήγησης από τη Συντονιστική Επιτροπή. Καταρτίζεται οριστικός πίνακας με τις εγκεκριμένες/απορριφθείσες αιτήσεις για μερική φοίτηση. Οι φοιτητές/τριες που τελούν υπό καθεστώς μερικής φοίτησης καταβάλλουν εμπροθέσμως το σύνολο των προβλεπόμενων διδάκτρων, όπως τα καταβάλλουν και οι φοιτητές/τριες που τελούν υπό καθεστώς πλήρους φοίτησης, με εξαίρεση την τελευταία δόση.
Κάθε μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα να ζητήσει, με αιτιολογημένη αίτησή του που κατατίθεται στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. πριν το τέλος του τελευ-ταίου εξαμήνου φοίτησής του, παράταση της φοίτησής του πέραν της κανονικής περιόδου, η οποία εξετάζεται από την Σ.Ε. ή την Ε.Π.Σ. σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ.. Η όποια παράταση δίνεται λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός χρόνος σπουδών συμπεριλαμβανομένου του χρόνου παράτασης φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ν+2 της κανονικής φοίτησης.Ημερομηνία έναρξης σπουδών θεωρείται η τελευταία ημέρα εγγραφών στο Π.Μ.Σ. του πρώτου ακαδημαϊκού εξαμήνου, ενώ καταληκτική ημερομηνία των σπουδών θεωρείται η τελευταία ημέρα του τελευταίου υποχρεωτικού ακαδημαϊκού εξαμήνου.
Στην περίπτωση που το Π.Μ.Σ. δεν πραγματοποιηθεί ξανά σε μελλοντικό χρόνο τότε ο/η οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε φοιτητής/τρια που δεν έχει περατώσει τις σπουδές του/της, ακόμα και αν έχει λάβει αναστολή της φοίτησής του/της, δεν αποφοιτά από το Π.Μ.Σ. και διαγράφεται.
Κατά τη διάρκεια της αναστολής της φοίτησης αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώματα του/της φοιτητή/τριας. Η φοιτητική ιδιότητα, ανακτάται μετά τη λήξη της αναστολής.

9. Εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης των Π.Μ.Σ. και διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. από τους/τις φοιτητές/ριες

1. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) κάθε Τμήματος, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα διατμηματικά, διιδρυματικά και κοινά Π.Μ.Σ., των οποίων το Τμήμα αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη, αξιολογούνται στο πλαίσιο της περιοδικής αξιολόγησης/πιστοποίησης της ακαδημαϊκής μονάδας από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης των Π.Μ.Σ. είναι μια τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία αυτοαξιολόγησης όλων των διδασκόντων και των διαδικασιών στο Π.Μ.Σ. Στο πλαίσιο αυτό αξιολογείται η συνολική αποτίμηση του έργου που επιτελέσθηκε από κάθε Π.Μ.Σ., ο βαθμός εκπλήρωσης των στόχων που είχαν τεθεί κατά την ίδρυσή του, η βιωσιμότητά του, η απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, ο βαθμός συμβολής του στην έρευνα, η αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων από τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, η σκοπιμότητα παράτασης της λειτουργίας του, καθώς και λοιπά στοιχεία σχετικά με την ποιότητα του έργου που παράγεται και τη συμβολή του στην εθνική στρατηγική για την ανώτατη εκπαίδευση. Η ετήσια εσωτερική αξιολόγηση του Π.Μ.Σ. στοχεύει στην επανεκτίμηση, την αναπροσαρμογή και την επικαιροποίηση της ύλης των μαθημάτων, στην άρση των αρνητικών σημείων, τη βελτίωση της δομής του Π.Μ.Σ. και της μαθησιακής διαδικασίας, στην ανατροφοδότηση της στρατηγικής και της στοχοθεσίας ποιότητας του Π.Μ.Σ., και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσω των οποίων το Π.Μ.Σ. επιτυγχάνει τη συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
2. Η αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες διενεργείται κατά τις τελευταίες εβδομάδες κάθε εξαμήνου. Η Συντονιστική Επιτροπή κάθε Π.Μ.Σ. ή η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών κάθε Δ.Π.Μ.Σ. είναι υπεύθυνες για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων από τους/τις φοιτητές/τριες, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιονίου Πανεπιστημίου. Ειδικότερα, είναι υπεύθυνες για τη διαμόρφωση και διανομή ειδικής φόρμας αξιολόγησης κάθε μαθήματος και των διδασκόντων/ουσών του στους φοιτητές/τριες, τη συλλογή, την επεξεργασία και παρουσίαση των συνολικών τους απαντήσεων. Επιμέρους θέματα που εξετάζονται: σαφήνεια στόχων μαθήματος, βαθμός εκπλήρωσης στόχων, οργάνωση της ύλης, χρήση διδακτικών μεθόδων, ποιότητα διδασκαλίας, αποτελεσματικότητα διδασκόντων/ουσών, κ.λπ. Η διεξαγωγή της αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων/ουσών στο Π.Μ.Σ. από τους/τις φοιτητές/τριες γίνεται σε εξαμηνιαία βάση με τρόπο που να διαφυλάσσεται η ανωνυμία, η αξιοπιστία και η δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή τους στην αξιολόγηση.
3. Η Συντονιστική Επιτροπή ή η Ε.Π.Σ. διεξάγει κατά τακτά χρονικά διαστήματα μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Π.Μ.Σ. με ερωτηματολόγιο (ή με άλλους τρόπους συλλογής δεδομένων). Ακολούθως αναλύονται και ερμηνεύονται τα δεδομένα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν: Δημογραφικά στοιχεία, απασχόληση αποφοίτων κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών και μετά από αυτές, δυσκολίες και οφέλη που αποκόμισαν, ερευνητικές επιδόσεις και προτάσεις για διασύνδεση των αποφοίτων με το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο.
4. Οι τακτικές εσωτερικές αξιολογήσεις στοχεύουν στην καλύτερη παρακολούθηση, στον έλεγχο και στην αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών ή των επιμέρους ενοτήτων κάθε μαθήματος, στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου των εκπαιδευτικών παροχών και στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού και αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος για τους φοιτητές/φοιτήτριες. Στη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης των Π.Μ.Σ. λαμβάνονται υπόψη παράγοντες, όπως: α) το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και η επικαιροποίηση του κάθε μαθήματος σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές τάσεις, β) οι μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας και της εκπαίδευσης, γ) το σύνολο των εκπαιδευτικών αναγκών αλλά και προσδοκιών των φοιτητών/τριών, καθώς και δ) η επάρκεια του μαθησιακού περιβάλλοντος, των υποδομών και των παροχών του Π.Μ.Σ. Γίνεται ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται και το πρόγραμμα προσαρμόζεται ανάλογα και σύμφωνα με τα νέα στοιχεία. Οι ανάγκες βελτίωσης εντοπίζονται μέσω της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος αλλά και μέσω της εμπειρίας που αποκομίζεται από τη διαδικασία διδασκαλίας και αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων/ουσών. Τα δεδομένα αναλύονται και συζητούνται στις συναντήσεις της Σ.Ε. με τους διδάσκοντες/σκουσες του Π.Μ.Σ. και γίνεται προσπάθεια για την εύρεση λύσεων ή τρόπων βελτίωσης τυχόν προβλημάτων και αρνητικών σημείων. Το πρόγραμμα σπουδών και οι αναθεωρημένες εκδοχές του περιλαμβάνονται στον Οδηγό Σπουδών και δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο του Τμήματος.
5. Αν ένα Π.Μ.Σ. κατά το στάδιο της αξιολόγησής του σύμφωνα με την παρ. 1 κριθεί ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις συνέχισης της λειτουργίας του, η λειτουργία του ολοκληρώνεται με την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσης και τον κανονισμό μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών.
6. Για τη βελτίωση της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ενδείκνυται να καθορίζεται η διαδικασία υποβολής και διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά σε όλα τα παράπονα που άπτονται της ποιότητας των παρεχόμενων από το Τμήμα εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών. Επίσης ενδείκνυται να καθορίζεται και η διαδικασία καθορισμού των ακαδημαϊκών συμβούλων.

10. Όροι και προϋποθέσεις οργάνωσης Π.Μ.Σ. με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και θέματα σχετικά με την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

1. Απαραίτητος όρος για την διοργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ενός Π.Μ.Σ. είναι οι δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδων διδασκαλίας για τα υποχρεωτικά μαθήματα και συνολικά τριάντα εννέα (39) διδακτικές ώρες όπως ορίζεται στον ν. 4957/2022 (παρ. 3 του άρθρου 64) ή όπως ο εκάστοτε νόμος ορίζει. Ο ελάχιστος αυτός αριθμός εβδομάδων και διδακτικών ωρών δύναται να είναι είτε δια ζώσης είτε με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση είτε συνδυασμό τους σε ποσοστό που επιτρέπει ο εκάστοτε νόμος. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση με ασύγχρονα μέσα είναι επιπρόσθετη των προαναφερόμενων υποχρεωτικών ωρών διδασκαλίας όπως και διάφορες άλλες πρακτικές (εβδομάδα μελέτης κ.τ.λ.). Σε κάθε περίπτωση, η χρήση ασύγχρονων μέσων εκ-παίδευσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% των πιστωτικών μονάδων του Π.Μ.Σ. ν. 4957/2022 (παρ. 1 του άρθρου 88) ή όπως ορίζει ο εκάστοτε νόμος.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οργάνωση ενός Π.Μ.Σ. με εξ αποστάσεως μέσα εκπαίδευσης είναι να το επιτρέπει η φύση των μαθημάτων για τα οποία θα πρέπει να υπάρχει σχετική αιτιολόγηση κατά την ίδρυση του Π.Μ.Σ. Η οργάνωση της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διδασκαλίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις δυνατότητες των διδασκομένων να συμμετέχουν δίχως αποκλεισμούς (διαθεσιμότητα υλικού και λογισμικού, θέματα πρόσβασης για διδασκόμενους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εισαγωγική εκπαίδευση στην όποια ηλεκτρονική πλατφόρμα κ.τ.λ.).

3. Επιπρόσθετες προϋποθέσεις για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση περιγράφονται στην υπό στοιχεία 18137/Ζ1 (Β΄ 1079/2023) κοινή υπουργική απόφαση και εξειδικεύονται ως εξής:
1. Για κάθε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου ένα (ή περισσότερα) φυσικό πρόσωπο ως Υπεύθυνος Διαχείρισης ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκπαίδευσης και τα στοιχεία του κοινοποιούνται στους χρήστες του συστήματος. Κάθε οριζόμενος ως υπεύθυνος έχει τη γνώση για να παρέχει υποστήριξη και κάθε βοήθεια σε φοιτητές/τριες και διδάσκοντες/ουσες, χρήστες του ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκπαίδευσης. (παρ. 7 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 18137/Ζ1 κοινής υπουργικής απόφασης).
2. Αναφορικά με την πρόσβαση στο ολοκληρωμένο σύστημα τηλεκπαίδευσης, τη διαδικασία διαπίστευσης των χρηστών και τα δικαιώματα πρόσβασης ανά κατηγορία χρήστη (διδάσκων/ουσα, φοιτητής/τρια, επόπτη/τρια, τεχνικό και λοιπό προσωπικό) αυτά ορίζονται από την αντίστοιχη Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Ιονίου Πανεπιστημίου ή τη διοικητική δομή μέχρι τον ορισμό αυτής.
3. Η Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης επιβλέπει τις τεχνολογικές υποδομές του Ιονίου Πανεπιστημίου, την τεχνική υποστήριξη, τη συντήρηση και την αναβάθμιση των υποδομών και των τεχνολογιών για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και τις υποχρεώσεις κάθε χρήστη. Οι υποδομές που χρησιμοποιεί το κάθε Π.Μ.Σ. θα πρέπει να συνάδουν με την πολιτική ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου με στόχευση στο πεδίο ανάπτυξης συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης, την πολιτική διαχείρισης του απορρήτου των πληροφοριών και την κυβερνοασφάλεια.
4. Η εκπαιδευτική υποστήριξη των φοιτητών πραγματοποιείται με τον θεσμό του/της συμβούλου που είναι ένας εκ των διδασκόντων/ουσες του Π.Μ.Σ. Ο/Η σύμβουλος αναλαμβάνει να παρακολουθεί τις σπουδές των φοιτητών/τριων που του έχουν ανατεθεί και να τους/τις υποστηρίζει καθ’ όλη την εκπαιδευτική διαδικασία.
5. Για κάθε διδασκόμενο μάθημα και εκπαιδευτική δραστηριότητα που υλοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αναλύεται η καταλληλότητα του μαθήματος ή της δραστηριότητας για την πραγματοποίησή της με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αν η εξ αποστάσεως μέθοδος χρησιμοποιείται και για την αξιολόγηση των φοιτητών/τριων τότε θα πρέπει να αναλύεται η καταλληλότητα εξ αποστάσεως μεθόδων εξέτασης που αφορούν στη φύση του μαθήματος και στην εξέταση.
6. Για κάθε διδάσκοντα/ουσα θα λαμβάνει χώρα αξιολόγηση των δυνατοτήτων του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και θα γίνονται προτάσεις βελτίωσης (π.χ., η παρακολούθηση αντίστοιχων σεμιναρίων) καθώς και με βάση την πρότερη εμπειρία άλλων διδασκόντων.
7. Οι εργασίες των φοιτητών/τριων θα περνούν από διαδικασία ελέγχου για λογοκλοπή από σύστημα που θα είναι διαθέσιμο από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο κάθε φορά. Τα θέματα λογοκλοπής είναι σοβαρά και το αρμόδιο όργανο του Π.Μ.Σ. πρέπει να ενημερώνεται για κάθε συμβάν. Η λογοκλοπή δύναται να επιφέρει και την αποβολή ενός φοιτητή από το Π.Μ.Σ. ασχέτως από το ειδικό βάρος της όποιας εργασίας.
8. Η λειτουργία εκάστου Π.Μ.Σ. εμπράκτως συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του ν. 4624/2019 και τη γενικότερη αντίστοιχη πολιτική του Ιονίου Πανεπιστημίου.
9. Τα επιπρόσθετα κριτήρια εσωτερικής αξιολόγησης ενός Π.Μ.Σ. που υλοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως καθορίζονται από τη ΜΟΔΙΠ και δύναται ενδεικτικά να αφορούν το επίπεδο της τεχνολογικής υποστήριξης, το κατά πόσο τα μαθήματα είχαν την οργάνωση και τοπλαίσιο για εξ αποστάσεως διδασκαλία και την κατάρτιση των διδασκόντων να υποστηρίξουν εξ αποστάσεως διδασκαλία.
10. Η διαδικασία εγγραφής των φοιτητών/τριων στα εξ αποστάσεως Π.Μ.Σ. στο μητρώο φοιτητών/τριων του Ιονίου Πανεπιστημίου ακολουθεί την ίδια διαδικασία όπως και στα υπόλοιπα Π.Μ.Σ. και οι φοιτητές/τριες εγγράφονται και στο ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο που διατηρείται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

4. Αναφορικά με τη διαδικασία ίδρυσης Π.Μ.Σ. που οργανώνεται με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 80 του ν. 4957/2022 και του άρθρο 5 της υπό στοιχεία 18137/Ζ1 (Β΄ 1079/2023) κοινής υπουργικής απόφασης ή όπως ισχύει κάθε φορά και κατ’ ελάχιστον απαιτούνται:
1. Καταλληλότητα του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. να οργανωθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
2. Ανάλυση των προτεινόμενων μεθόδων οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (δια ζώσης, σύγχρονη, ασύγχρονη, μεικτό σύστημα) ανά εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών και κατανομή των διδακτικών ωρών κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Π.Μ.Σ. ανά μέθοδο υλοποίησης, καθώς και το ποσοστό της τυχόν ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ανά εκπαιδευτική δραστηριότητα και συνολικά στο πρόγραμμα,
3. Τεκμηρίωση σχετικά με την υλικοτεχνική υποδομή του Α.Ε.Ι. και ιδίως την καταλληλότητα και επάρκεια των ψηφιακών υποδομών για την οργάνωση Π.Μ.Σ. με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
4. Τεκμηρίωση σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και την τεχνογνωσία του διδακτικού προσωπικού στη χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.),
5. Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό,
6. Οι μέθοδοι ψηφιακής αξιολόγησης των φοιτητών.

5. Οι διαδικασίες εξ αποστάσεως αξιολόγησης πρέπει να είναι αδιάβλητες και σε κάθε περίπτωση πρέπει να προστατεύονται τα δεδομένα των χρηστών βάσει των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 της υπό στοιχεία 18137/Ζ1 (Β΄ 1079/2023) κοινής υπουργικής απόφασης ή όπως ορίζεται κάθε φορά από αντίστοιχες διατάξεις.

11. Κατάρτιση μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και των προϋπολογισμών των υπό ίδρυση Π.Μ.Σ.

Η μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του προς ίδρυση προγράμματος περιλαμβάνει αναλυτική έκθεση που αφορά τους επιστημονικούς και κοινωνικούς λόγους που καθιστούν αναγκαία και σημαντική τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., το βαθμό σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα, τους στόχους του προγράμματος, την επιστημονική του συνοχή, τη σύνδεσή του με τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος (ή Τμημάτων) που παρέχονται, το διδακτικό προσωπικό που αναμένεται να διδάξει στο Π.Μ.Σ., το υπάρχον διδακτικό προσωπικό του Τμήματος (ή Τμημάτων) με συναφές γνωστικό αντικείμενο, καθώς και το λοιπό προσωπικό που πρόκειται να υποστηρίξει την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ., την υλικοτεχνική δομή, τον εξοπλισμό και τις κτιριακές υποδομές που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία του προγράμματος.
Ο αναλυτικός προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων για τα πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας του προγράμματος που υποβάλλεται στην πρόταση ίδρυσης των Π.Μ.Σ. τους πάσης φύσεως πόρους του προγράμματος και το λειτουργικό του κόστος, όπως αμοιβές για τη διοικητική - τεχνική υποστήριξη του προγράμματος, αμοιβές διδακτικού προσωπικού, δαπάνες μετακίνησης, εξοπλισμού και υλικοτεχνικής υποδομής και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, Η Συντονιστική Επιτροπή ή Ε.Π.Σ. είναι αρμόδια για να καταρτίσει τον αρχικό ετήσιο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. και τις τροποποιήσεις του, εφόσον το Π.Μ.Σ. διαθέτει πόρους σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4957/2022 και εισηγείται την έγκρισή του προς την Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.).

12. Θέματα σχετικά με τις εξετάσεις και τις λοιπές μεθόδους αξιολόγησης της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

Ο κανονισμός του εκάστοτε Π.Μ.Σ. θα πρέπει να διασαφηνίζει τον αριθμό των επιτρεπόμενων εξετάσεων ανά μάθημα και τον προβιβάσιμο βαθμό. Ο τρόπος εξέτασης πρέπει να είναι γνωστός από την αρχή της διδασκαλίας του κάθε μαθήματος. Οι μέθοδοι αξιολόγησης των φοιτητών/ριων μπορεί να περιλαμβάνουν γραπτή ή προφορική δοκιμασία, εργασίες (απαλλακτικές ή μη) με ή χωρίς προφορική παρουσίαση ή συνδυασμούς των παραπάνω ανάλογα με τον διδάσκοντα και τη φύση του εκάστοτε μαθήματος. Ο κανονισμός του εκάστοτε Π.Μ.Σ. θα πρέπει να καθορίζει διαδικασία επαναξιολόγησης σύμφωνα με τον ν. 4957/2022 (παρ. 2 του άρθρου 65) η αξιολόγηση δύναται να πραγματοποιείται είτε μετά από την ολοκλήρωση κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου είτε μετά από την ολοκλήρωση του διδακτικού έργου κάθε μαθήματος ή την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του Π.Μ.Σ.
Η μέθοδος αξιολόγησης θα πρέπει να είναι ίδια για όλους και να λαμβάνεται μέριμνα για τους/τις φοιτητές/ριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία ώστε να εξετάζονται με ισότιμο τρόπο. Στην περίπτωση εξ αποστάσεως αξιολόγησης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 18137/Ζ1 (Β΄ 1079/2023) κοινή υπουργική απόφαση και οι γενικότερες διατάξεις του άρθρου 9.

Κεφάλαιο Β - Διδακτορικές Σπουδές
13. Οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων διδακτορικών σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και τα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων. Οι Διδακτορικές Σπουδές των τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022 όπως αυτές ισχύουν και όπως διαμορφωθούν στο μέλλον, τις ισχύουσες λοιπές σχετικές νομικές διατάξεις και αποφάσεις, καθώς και τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τυπικά Προσόντα Υποψηφίων
Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/ριες του Π.Δ.Σ. πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απόφοιτοι προπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΑΕΙ κατ’ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας που αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS), εφόσον υφίσταται σχετική πρόβλεψη στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Αναλυτικός κατάλογος προσόντων για τους υποψήφιους/ες διδάκτορες θα καταρτίζεται από το Τμήμα της κάθε σχολής του Ιονίου Πανεπιστημίου.
α) Υποβολή Αιτήσεων
Τα τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου μπορούν να προκηρύσσουν θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, οι οποίες δημοσιοποιούνται δια του ημερήσιου τύπου ή και αναρτώνται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος. Κάθε Τμήμα που προκηρύσσει θέσεις υποψήφιων διδακτόρων είναι υπεύθυνο για τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων. Επιπρόσθετα τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τις αποφάσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου.
β) Γλώσσα συγγραφής
Η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής γίνεται στα Ελληνικά ή Αγγλικά ή και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα ορίζεται από τον κανονισμό του εκάστοτε προγράμματος διδακτορικών σπουδών.
γ) Αξιολόγηση Αιτήσεων
Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, ορίζει τις επιτροπές που είναι αρμόδιες σύμφωνα με το γνωστικό αντικείμενο των μελών ΔΕΠ προκειμένου να εξετάσει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους/τις υποψηφίους/ες σε συνέντευξη. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του/της προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψηφίου/ας. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. Οι προθεσμίες υποβολής ορίζονται από τον κανονισμό του εκάστοτε προγράμματος διδακτορικών σπουδών.
δ) Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής
1. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ορίζεται τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, μεταξύ των οποίων ορίζεται και ο/η επιβλέπων/ουσα. Στη συμβουλευτική επιτροπή δύνανται να συμμετέχουν:
α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) κάθε βαθμίδας του Τμήματος του Α.Ε.Ι.,
β) μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι., 
γ) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π.,
δ) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες,
ε) ερευνητές/τριες κάθε βαθμίδας που υπηρετούν σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), συμπεριλαμβανομένων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς και το επιστημονικό προσωπικό της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) του άρθρου 25 του ν. 4602/2019 (Α’ 45), εφόσον διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα και ερευνητική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής,στ) καθηγητές/τριες ιδρυμάτων της αλλοδαπής και ερευνητές/τριες ερευνητικών οργανισμών της αλλοδαπής.
2. Τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής έχουν είτε ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, είτε ίδιο ή συναφές επιστημονικό έργο με την προς εκπόνηση διδακτορική διατριβή. Ο αριθμός των αφυπηρετησάντων Μελών Δ.Ε.Π. που συμμετέχουν ως μέλη στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα (1). Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή είναι αρμόδια για την υποστήριξη του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα κατά τη διαδικασία εκπόνησης και συγγραφής της διδακτορικής διατριβής και την παρακολούθηση της προόδου της. Ο/Η επιβλέπων/ουσα και τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλης αποζημίωσης για την υποστήριξη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.
3. Ο εκάστοτε κανονισμός πρέπει να αναφέρει τη διαδικασία ανάθεσης και επίβλεψης διδακτορικής διατριβής και ο μέγιστος αριθμός διδακτορικών διατριβών που δύναται να επιβλέπει το ίδιο μέλος Διδακτικού Ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.).
4. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επίβλεψης για μεγάλο χρονικό διάστημα, η συνέλευση του τμήματος εκτιμώντας τις περιστάσεις αναθέτει σε άλλον/ην την επίβλεψη σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους ύστερα από αίτηση του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος/ουσας. Διαφορετικά η επίβλεψη ανατίθεται σε ένα από τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμα και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψηφίων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπει ο/η ίδιος/α. Αν ο/η αρχικός/η επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε άλλο ΑΕΙ ή τμήμα ΑΕΙ ή συνταξιοδοτηθεί συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει και ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα του ΑΕΙ στο οποίο ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής. Με τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να υπάρξει αλλαγή επιβλέποντος/ουσας μετά από αιτιολογημένη αίτηση του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα στον/ην οποία θα προτείνεται ο/η νέος/α επιβλέπων/ουσα προϋποθέτοντας τη διατύπωση γνώμης του/της προηγούμενου/ης και του/της νέου/ας προτεινόμενου/ης επιβλέποντα/ουσας. Με τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του τμήματος μπορεί να υπάρξει αλλαγή άλλου μέλους της τριμελούς μετά από αιτιολογημένη αίτηση του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα στην οποία θα προτείνεται το νέο μέλος της τριμελούς και μετά από σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος της διδακτορικής διατριβής.
5. Τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των επιβλεπόντων/ουσων μελών ΔΕΠ ή ερευνητών/τριων, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη ανάπτυξη αυτών καθώς και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του τμήματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

ε) Διάρκεια Εκπόνησης Διδακτορικών Σπουδών
1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η μέγιστη παραμονή του ορίζεται στα έξι (6) έτη μετά την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί. Για το αίτημα παράτασης θα πρέπει να υποβάλλεται υπόμνημα της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής προς τη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία είναι αρμόδια να εγκρίνει ή να απορρίψει το σχετικό αίτημα. Το ανώτατο όριο παράτασης καθορίζεται από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος.

στ) Διαδικασία αναγόρευσης των διδακτόρων
Η Συνέλευση του Τμήματος αναγορεύει τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα σε δημόσια Συνεδρίαση του Τμήματος. Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος θέτει υπόψη του Σώματος το πρακτικό που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής, και ακολουθεί η αναγόρευση του/της υποψηφίου/ας σε Διδάκτορα του Τμήματος. Η τελετή ορκωμοσίας και καθομολόγησης, η οποία γίνεται παρουσία του/της Πρύτανη/Πρυτάνεως ή Αντιπρύτανη/Αντιπρυτάνεως του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και ο τύπος του Διδακτορικού Διπλώματος ακολουθεί τα πρότυπα σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου. Ο/Η υποψήφιος/ια διδάκτορας, πριν από την αναγόρευση και καθομολόγησή του/της από τη Συνέλευση του Τμήματος, μπορεί να αιτηθεί χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς περάτωσης.

ζ) Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων
1. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας κάθε έτος σε ημερομηνίες που θα ορίζει ο κανονισμός του τμήματος υποβάλλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα προόδου στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής και παρουσιάζει προφορικά την πρόοδο αυτής. Αντίγραφο της αναφοράς προόδου καθώς και σχόλια επί αυτής από τον/την επιβλέποντα/ουσα ή την τριμελή επιτροπή και εκθέσεις προόδου καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του/της υποψηφίου/ας.
2. Αλλαγή ή εξειδίκευση τίτλου, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.
3. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος οφείλουν να παρέχουν επικουρικό διδακτικό έργο σύμφωνα με τις ανάγκες των προγραμμάτων του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών του τμήματος, κατόπιν υπόδειξης του επιβλέποντος/ουσας, καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση που ορίζεται από τον κανονισμό μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του τμήματος. Ενδεικτικά αναφέρονται: 
α) διδασκαλία φροντιστηρίων σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα, 
β) επίβλεψη εργαστηρίων, 
γ) συνεπίβλεψη εκπόνησης εργασιών (είτε εργασιών μαθημάτων είτε πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών) από τους φοιτητές, 
δ) επιτήρηση εξετάσεων στις εξεταστικές περιόδους του πρώτου και του δεύτερου κύκλου σπουδών.

η) Διαγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων
Είναι δυνατή η διαγραφή υποψήφιου/ας διδάκτορα από το Π.Δ.Σ.. με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Μεταξύ των λόγων για διαγραφή ενός/μιας υποψήφιου/ας διδάκτορα περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι: 1) Λογοκλοπή ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων χωρίς αναφορά σ’ αυτούς/ές, 2) Ανάρμοστη συμπεριφορά και λοιπά παραπτώματα που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα, 3) Μη επιτυχής εξέταση της διδακτορικής διατριβής από την επταμελή εξεταστική επιτροπή, 4) Μη ανταπόκρισή του σε ακαδημαϊκή δραστηριότητα που του έχει ανατεθεί από το τμήμα χωρίς τεκμηριωμένη δικαιολογία, από όσες καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, καθώς και στους κανονισμούς των τμημάτων, 5)  Ανεπαρκής πρόοδος κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής που διαπιστώνεται από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, 

ζ) Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον ενδιαφερόμενο, 

6) Παρέλευση χρονικού διαστήματος έξι (6) ετών μέχρι την τελική κατάθεση του κειμένου της διατριβής στην τριμελή.

θ) Συγγραφή, υποστήριξη και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής
Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής και την υποβολή του τελευταίου υπομνήματος σχετικά με την πρόοδο αυτής προς την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, ο/η υποψήφιος διδάκτορας υποβάλει αίτημα δημοσίας υποστήριξης αυτής. Μετά από έγγραφη θετική εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής που απεδέχθη την αίτηση του/της υποψηφίου/ας προς, τη Συνέλευση του τμήματος, η Συνέλευση ορίζει με απόφασή της επταμελή εξεταστική επιτροπής για την κρίση και την αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής. Ως μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής ορίζονται υποχρεωτικά τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και τέσσερα ακόμα μέλη, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 4957/2022. Κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη της εξεταστικής επιτροπής είναι μέλη Δ.Ε.Π που ανήκουν στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) στο οποίο εκπονείται η διδακτορική διατριβή.

Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα ενώπιον της επταμελούς επιτροπής είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά, η οποία υποβάλει ερωτήσεις προς τον/την υποψήφιο/α. Στη συνέχεια η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει με πλειοψηφία πέντε τουλάχιστον μελών. Μετά τη διαδικασία υποστήριξης, η επταμελής εξεταστική επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιέχονται οι γνώμες των παριστάμενων μελών της σχετικά με την πρωτοτυπία και την επιστημονική συμβολή της διατριβής και η τελική απόφαση της Επιτροπής ως προς την αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής. Κάθε διδακτορική διατριβή αξιολογείται με την κλίμακα “καλώς”, “λίαν καλώς” ή “άριστα”. Η επταμελής εξεταστική επιτροπή δύναται να αναπέμψει, με απόφαση της πλειοψηφίας των παριστάμενων μελών της, τη διδακτορική διατριβή για διορθώσεις ή επεξηγήσεις για διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από την ημερομηνία της εξέτασης. Το τελικό πρακτικό της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη (είτε συμμετείχαν με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης). Η τριμελής επιτροπή ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα του τελικού κειμένου σε περίπτωση διορθώσεων. Από ένα αντίτυπο της διδακτορικής διατριβής κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονική μορφή).

14. Διαδικασία ανάθεσης επικουρικού διδακτικού έργου στους/στις υποψήφιους/ες διδάκτορες του Α.Ε.Ι., καθώς και το ανώτατο όριο ωριαίας αντιμισθίας που δύναται να βαρύνει αποκλειστικά ιδιωτικούς, ίδιους και διεθνείς πόρους του Α.Ε.Ι.

Η Συνέλευση του Τμήματος ή το αρμόδιο όργανο του Π.Μ.Σ. (παρ. 1 του άρθρου 175 του ν. 4957/2022), δύναται να αναθέτει σε υποψήφιους/ες διδάκτορες του Τμήματος ή της Σχολής επικουρικό έργο (παρ. 2 του άρθρου 175 του ν. 4957/2022) συσχετιζόμενο με το αντικείμενο της έρευνάς τους υπό την επίβλεψη διδάσκοντος του Π.Μ.Σ. ύστερα από πρόταση της Σ.Ε. ή του αρμόδιου οργάνου του Π.Μ.Σ. κατά τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (παρ. 5 του άρθρου 83) ή όπως ορίζει ο εκάστοτε νόμος. Οι διαδικασία επιλογής τους και οι όποιες ανταποδοτικές υποτροφίες πρέπει να καθορίζονται στον κανονισμό του Π.Μ.Σ. (παρ. 3 του άρθρου 175 του ν. 4957/2022).Το ανώτατο όριο αντιμισθίας για τους διδάσκοντες ενός Π.Μ.Σ. ορίζεται σύμφωνα με τον «Κανονισμό αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» όπως ισχύει κάθε φορά.

15. Ανάκληση Διδακτορικού Διπλώματος

Διδακτορικός Τίτλος που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να ανακληθεί ή ακυρωθεί, εάν αποδειχθεί ότι δεν συνέτρεχαν την εποχή της απόκτησής του οι εκ του νόμου καθώς και του κανονισμού του τμήματος προϋποθέσεις κτήσης του κατεξοχήν αλλά και μη περιοριστικά, εάν αποδειχθεί ότι το σύνολο ή μέρος της Διδακτορικής Διατριβής αποτελεί προϊόν λογοκλοπής. Η ανάκληση ή η ακύρωση γίνεται μετά από πλήρως τεκμηριωμένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος η οποία κοινοποιείται στον Πρύτανη του Ιδρύματος. Για την αξιολόγηση του επιπέδου λογοκλοπής μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

Εμφάνιση / Aπόκρυψη Όλων
Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Όλα τα Νέα
Αναζήτηση Προσωπικού
Πλήρης Κατάλογος
<< <
Μάιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 27-05-2024
Το ζωντανό Μουσείο
Έναρξη: 01-11-2023 |Λήξη: 31-05-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα Έκθεσης
Mέγεθος: 623.19 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας