Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για Μουσικό Εξοπλισμό
Social Media
Δημοσίευση: 30-09-2006 11:05 | Προβολές: 3609
Έναρξη: 02-09-2006 |Λήξη: 02-10-2006
[Έληξε]
    Συνημμένο Αρχείο 2
Mέγεθος: 425 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 425 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Διακήρυξη Δημοσίου Ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος σε Ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια μουσικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος «Προμήθεια Μουσικού Εξοπλισμού Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου – ΕΤΠΑ (Ενέργεια 5.2.7. Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός Ανώτατης Εκπαίδευσης – Κατηγορία Πράξη 5.2.7.α Αναμόρφωση – Αναβάθμιση Προγράμματος Σπουδών)», ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (200.000,00 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.


Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης στον ελληνικό ημερήσιο τύπο: 2/9/2006

Παραλαβή αντιγράφων της Διακήρυξης από:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 3ος όροφος,
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Προμηθειών,
Εργάσιμες μέρες και ώρες (έως 2.30 μμ)
Τηλ: 2661 087601
FAX : 2661 0 82064

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 3/10/2006 και ώρα 11.00.π.μ.

Λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών: Έως την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (2/10/2006)
Κατάθεση στο κεντρικό Πρωτόκολλο, έως 2.30 μ.μ., Ριζοσπαστών Βουλευτών 7- 2ος όροφος

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Ριζοσπαστών Βουλευτών 7,
2ος όροφος , 49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ.

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 200.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1.1 Του Ν.2286/95 « Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
(Φ.Ε.Κ. 19 τ.Α΄). Ανάπτυξης, αναφορικά με την υποχρεωτική δημοσίευση περιλήψεων Διακηρύξεων Διαγωνισμών Προμηθειών στην εφημερίδα της κυβερνήσεως στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό τύπο.
1.2 Του Π.Δ. 370/95 (Φ.Ε.Κ. 199/ Α/95 )« Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο».
1.3 Την οδηγία της 2004/18/ΕΚ της 31ης/3/2004 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών.
1.4 Του Π.Δ. 394/96 (Φ.Ε.Κ. 266/Α/4-12-96) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.).
1.5 Του Ν. 2083/21-9-92 « Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης»,
1.6 Του άρθρου 4 παραγρ. 6 του Ν.Δ.4578/66 περί «Κυρώσεως πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 234 Α)
1.7 Του άρθρου 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α22-3-94) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
1.8 Του Ν. 2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»
1.9 Τις διατάξεις του ΠΔ 83/84 (ΦΕΚ 31/Α/84) «Ίδρυση Ιονίου Πανεπιστημίου»
1.10 Του ΠΔ 346/98 όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α/03-02-00)«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της 18ης Ιουλίου 1992 και της οδηγίας 97/52/ΕΟΚ της 13ης Οκτωβρίου 1997.
1.11 Του Ν. 2522/97 περί «Δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων και κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ.
1.12 Του άρθρου 35 του Ν.3377/05 (ΦΕΚ 202/19-8-2005), με την προσθήκη νέας παραγράφου 6 στο άρθρο 15 του Π.Δ 394/96 περί «Παραδεκτού άσκησης ένστασης»
2. Την από 17/3/06 Απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου.

προκηρύσσουμε

1. Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος σε Ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα Α', το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής.
2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 3/10/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 2ος & 3ος όροφος.
3. Προσφορές που κατατίθενται μετά την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β΄. Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει στον ίδιο χώρο, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών.
4. α) Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο : 2/9/2006
β) Ημερομηνία αποστολής στο ΦΕΚ : 1/9/2006
5. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν:
Α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Β) Συνεταιρισμοί
Γ) Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με:
6.1. Τους συμπληρωματικούς γενικούς όρους -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'-
6.2. Τον κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)
7. Επισυνάπτονται τα Παραρτήματα:
7.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'»
7.2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'»
7.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'»
7.4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄»
8. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ' αυτούς, μέσα σε έξη (6) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης.
Εφόσον, ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι(6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
9. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης /Τμήμα Προμηθειών (2661 0 87601) ή το Τμήμα Μουσικών Σπουδών (τηλ.2661 0 87506/87527) του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Με εντολή Πρύτανη
Ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού
και Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου


Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Επιστροφή
<< <
Νοέμβριος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 26-11-2020
Ταμπού – Παράβαση – Υπέρβαση στην Τέχνη και την Επιστήμη 2020 Press Release
Έναρξη: 26-11-2020 |Λήξη: 28-11-2020
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
    TTT 2020 Αφίσα
Mέγεθος: 36.34 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
Ταμπού – Παράβαση – Υπέρβαση στην Τέχνη και την Επιστήμη 2020 Press Release
Έναρξη: 26-11-2020 |Λήξη: 28-11-2020
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
    TTT 2020 Αφίσα
Mέγεθος: 36.34 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Newsletter