Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας: Προκήρυξη θέσης Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας με αντικείμενο «Αλγόριθμοι – Εφαρμογές Ψηφιακού Ήχου και Ηλεκτροακουστικά Συστήματα»
Social Media
Δημοσίευση: 18-06-2018 15:07 | Προβολές: 1795
Έναρξη: 18-06-2018 |Λήξη: 18-07-2018
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 139.06 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αλγόριθμοι – Εφαρμογές Ψηφιακού Ήχου και Ηλεκτροακουστικά Συστήματα» στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το γνωστικό αντικείμενο: «Αλγόριθμοι – Εφαρμογές Ψηφιακού Ήχου και Ηλεκτροακουστικά Συστήματα» καλύπτει συνδυαστικά ειδικές ανάγκες του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, οι οποίες σχετίζονται με την εφαρμογή αλγορίθμων και τεχνολογιών ψηφιακού ήχου, καθώς και με τη χρήση ηλεκτροακουστικών συστημάτων στο χώρο των οπτικοακουστικών τεχνών. Οι παραπάνω εφαρμογές αυξάνονται σταθερά, ποιοτικά και ποσοτικά, με την εξάπλωση των ψηφιακών μέσων παραγωγής και διάχυσης σύγχρονων πολιτισμικών προϊόντων.

Η επιστημονική - ερευνητική περιοχή «Αλγόριθμοι – Εφαρμογές Ψηφιακού Ήχου και Ηλεκτροακουστικά Συστήματα», ορίζεται ως αυτή που αφορά στην εφαρμογή τεχνολογιών του ψηφιακού ήχου και των ηλεκτροακουστικών συστημάτων στο γνωστικό και δημιουργικό πεδίο της ψηφιακής τέχνης, το οποίο αποτελεί θεμελιώδη έννοια των σπουδών στο Τμήμα και περιλαμβάνει:
α) την μελέτη και ανάπτυξη μεθόδων, αλγορίθμων και αλγοριθμικών εργαλείων που επιτρέπουν την επεξεργασία, ανάλυση, τροποποίηση, εκτίμηση και βελτιστοποίηση ψηφιακών ηχητικών δεδομένων – σημάτων
β) την ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων που αξιοποιούν τις παραπάνω μεθόδους, αλγορίθμους και εργαλεία στο πλαίσιο υλοποίησης εφαρμογών όπως ηχητικών εγκαταστάσεων, συστημάτων ηχητικής διάδρασης και ακουστικών διεπαφών, τρισδιάστατων ηχητικών περιβαλλόντων, με έμφαση σε καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές, πολιτισμικές και ψυχαγωγικές οπτικοακουστικές εφαρμογές
γ) την εξέλιξη και χρήση των ηλεκτροακουστικών συστημάτων προς την κατεύθυνση της υποστήριξης νέων μορφών οπτικοακουστικών τεχνολογιών και καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων και
δ) τη σχεδίαση και ανάπτυξη νέων εργαλείων καλλιτεχνικής έκφρασης μέσω του ήχου.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η βασική προδιαγραφή που πρέπει να πληρείται ώστε το γνωστικό αντικείμενο να θεραπεύεται με πληρότητα σε διδακτικό και ερευνητικό επίπεδο στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας είναι η επιστημονική – ερευνητική εξειδίκευση σε θέματα τεχνολογιών ψηφιακού ήχου, αλγορίθμων και μεθόδων ψηφιακής επεξεργασίας ηχητικών δεδομένων και τεχνολογιών ηλεκτροακουστικών συστημάτων, προσανατολισμένων προς την υλοποίηση α) ψηφιακών εφαρμογών στο χώρο της ευρύτερης οπτικοακουστικής τεχνολογίας και παραγωγής και β) της διαδραστικής οπτικοακουστικής τέχνης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 18-04-2018

Ο Πρύτανης
Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Επιστροφή
Newsletter