ΤΤΗΕ: Προκήρυξη μιας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Διαδικτυακή Επικοινωνία (Νέα Μέσα)»
Social Media
Δημοσίευση: 05-09-2018 13:07 | Ενημέρωση: 14-09-2018 12:14 | Προβολές: 1763
Έναρξη: 15-09-2018 |Λήξη: 14-10-2018
[Έληξε]
    Κείμενο Προκήρυξης
Mέγεθος: 268.34 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4-8-2017) και ειδικότερα τις διατάξεις: της περίπτωσης ζ) της παρ. 15 του άρθρου 15, της περίπτωσης ιδ) της παρ. 2 του άρθρου 21, των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του νόμου αυτού,
2. της παρ.1 και της παρ. 2 [όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, περίπτωση α΄ του άρθρου 30 του Ν. 4452/2017 (17Α΄)] του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
3. των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016 (83 Α΄) και μετά τη δημοσίευση του Ν. 4405/2016 (129 Α΄), άρθρο τέταρτο,
4. του άρθρου τέταρτου «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.» του Ν. 4405/2016 (129 Α΄), και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 7 και των παρ. 9 έως και 13 του άρθρου αυτού,
5. του άρθρου 14 και του άρθρου 45, παρ. 28, του Ν.1268/1982 (87 Α΄), όπως ισχύουν,
6. της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (ΦΕΚ 225/τ. Β΄/31-1-2017),
7. της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄) και της παρ. 6 του άρθρου 26, Κεφάλαιο Β΄ του Ν. 4386/2016 (83 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 8 και 15 του άρθρου 84 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) και με το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο κατά το άρθρο 8 του νόμου 4485/2017 Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος,
8. του Ν. 2431/1996 (175 Α΄),
9. του ΠΔ 134/1999 (132 Α΄),
10. την από 16-2-2017 Απόφαση της 16ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (Απόφαση υπ’ αριθμ. 704 «Διαδικασία προκήρυξης θέσεων καθηγητών Ιονίου Πανεπιστημίου», ΦΕΚ 982/τ. Β΄/23-3-2017),
11. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΧΝ/203/26-02-2018 αίτηση υπηρετούντος στο Τμήμα Επίκουρου Καθηγητή με θητεία για εξέλιξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
12. την από 28-02-2018 Απόφαση της 9ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου,

προκηρύσσει μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Διαδικτυακή Επικοινωνία (Νέα Μέσα)» στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το γνωστικό αντικείμενο «Διαδικτυακή Επικοινωνία (Νέα Μέσα)» εντάσσεται στο πλαίσιο της επιστήμης της Επικοινωνίας με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την αυξημένη χρήση των νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα του διαδικτύου, το οποίο στη συγκεκριμένη διάσταση προσεγγίζεται πρωτίστως ως μέσο επικοινωνίας. Περιλαμβάνει εντός παρενθέσεως τον όρο «Νέα Μέσα» ως δηλωτικό του ιδιαίτερου πεδίου των σπουδών Επικοινωνίας και ΜΜΕ στο οποίο εντάσσεται η διαδικτυακή επικοινωνία, λόγω της αυστηρής συσχέτισης του τεχνολογικού παράγοντα με τις θεωρίες των Μέσων, ιδιαίτερα δε στο υπερκειμενικό περιβάλλον των Νέων Μέσων.

Είναι σαφές ότι το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αποτελεί σημαντική συνιστώσα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, καθώς καλύπτει τον τομέα της ανάπτυξης, δημοσιοποίησης και διανομής έργων πολυμεσικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου μέσω του διαδικτύου.

Από τα ανωτέρω προκύπτουν οι βασικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται ώστε το αντικείμενο να θεραπεύεται με πληρότητα σε διδακτικό και ερευνητικό επίπεδο:
Α) Διεπιστημονική προσέγγιση στο αντικείμενο ώστε να καλύπτονται οι οικονομικές και κοινωνικο-πολιτικές διαστάσεις του φαινομένου. Το προαπαιτούμενο υπόβαθρο περιλαμβάνει κατά μείζονα λόγο τις σπουδές Επικοινωνίας και Μέσων, ενώ απαιτείται εξειδίκευση σε θέματα νέων τεχνολογιών και κυρίως στη διαχείριση περιεχομένου και το σχεδιασμό περιβαλλόντων διεπαφής σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς προδιαγραφές για τον Παγκόσμιο Ιστό.
Β) Αυξημένες τεχνικές δεξιότητες σε πρακτικό επίπεδο στο σχεδιασμό και την κατασκευή δικτυακών τόπων και εφαρμογών Διαδικτύου, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ευχρηστίας και προσβασιμότητας.

Συμπερασματικά, το γνωστικό αντικείμενο «Διαδικτυακή Επικοινωνία (Νέα Μέσα)» συναποτελείται από θεωρητική κατάρτιση στην επιστήμη της Επικοινωνίας και των ΜΜΕ, τεχνολογικές γνώσεις για την ανάπτυξη δικτυακών τόπων και εμπειρική εξοικείωση με τη διαχείριση περιεχομένου στο περιβάλλον του διαδικτύου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ειδικότερα, μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Τα πτυχία και τους τίτλους σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους) με την οποία οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους.

Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλονται γνωματεύσεις ιατρών: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου (είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών) στις οποίες πιστοποιείται η καταλληλότητα του υποψηφίου από άποψη υγείας να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης (άρθρο 7, Ν. 4210/2013, τ. Α΄ 254). Οι
γνωματεύσεις θα κατατεθούν από τον υποψήφιο ο οποίος θα εκλεγεί για τη θέση πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού του.
• Πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Ο υποψήφιος που θα εκλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή τα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου της υποψηφιότητάς του.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251). Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 18-04-2018
Ο Πρύτανης
Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσεις ΔΕΠ ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΦΕΚ 856/31-07-2018, τ. Γ΄
• Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Διαδικτυακή Επικοινωνία (Νέα Μέσα)».
ΑΔΑ: ΩΙΠΚ46Ψ8ΝΨ-ΛΡ6, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP7786

Γραμματεία Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49132 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: Ν. Αλεβιζάκη
Τηλέφωνο: 26610 87860-1-3
e-mail: niki@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 14-09-2018

Η Γραμματέας του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Νικολέτα Αλεβιζάκη


Επιστροφή
<< <
Ιανουάριος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Newsletter