Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου
Social Media
Δημοσίευση: 10-12-2018 17:14 | Προβολές: 1329
Σημαντική Ημερομηνία: 28-12-2018
[Έληξε]
    Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης
Mέγεθος: 902.57 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ Καθαρισμού
Mέγεθος: 156.72 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή της υπηρεσίας καθαρισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την ΚΑΕ 0845β του Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 κατόπιν της αριθμ. 164675/Β2/3-10-2018 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 6ΧΒΤ4653ΠΣ-933).

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα της υπό ανάθεσης υπηρεσίας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 110.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 88.709,68 € ΦΠΑ : 21.290,32 €). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες, από 1-1-2019 έως 31-12-2019. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της
τιμής.

Στοιχεία Επικοινωνίας
α)Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
γ)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
-την προαναφερθείσα διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου,
-το Τμήμα Προμηθειών τηλ. 26610-87659
-την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών τηλ. 26610-87653 (πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις)

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 9-1-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00πμ.


Επιστροφή
<< <
Ιούλιος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Πέμπτη 18-07-2019
Προσεχώς
Newsletter