Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «Οικοδομικές εργασίες επισκευής φθορών και διαρρυθμίσεων σε κτήρια του Ι.Π.»
Social Media
Δημοσίευση: 11-01-2019 12:25 | Προβολές: 1480
Έναρξη: 11-01-2019 |Λήξη: 24-01-2019
[Έληξε]

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκειμένου να προβεί σε εργασίες επισκευής φθορών σε διάφορα κτήρια και διαρρυθμίσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Οικοδομικές εργασίες επισκευής φθορών και διαρρυθμίσεων σε κτήρια του Ι.Π.», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 12.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την ανάθεση του παραπάνω έργου, σύμφωνα με την από 30/11/2018 Τεχνική Έκθεση και καλεί τους ενδιαφερομένους έως και την Πέμπτη 24/01/2019 και ώρα 14:00, να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο την προσφορά τους, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ιωάννη Θεοτόκη 72/ ισόγειο, Κεντρική Διοίκηση).

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την ορισθείσα με την 06-12-2018 (8η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ι.Π. ακαδημαϊκού έτους 2018-2019) Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού στις 29/01/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην Ιωάννη Θεοτόκη 72.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία, ή αν διεξαχθεί μεν και δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορισθεί από την Σύγκλητο του Ι.Π. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν φάκελο συμμετοχής στον οποίο θα περιέχονται:
-Φωτοαντίγραφο του πτυχίου της αντίστοιχης δυναμικότητας, ανάλογα με την κατηγορία των εργασιών, που πρέπει να είναι εμπειροτεχνικό των μητρώων της Νομαρχίας ή Α1 ή Α2 ή 1ης τάξης ΜΕΕΠ, ή Κ/Ξ αυτών, κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
-Σφραγισμένος φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Οι προσφορές καταχωρούνται από την επιτροπή σε πρακτικό και ισχύουν για εξήντα (60) ημέρες από την ημέρα του διαγωνισμού. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες και έντυπα για την υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ι.Π. (Νέο Κτίριο, Ιωάννου Θεοτόκη 72, ισόγειο κτιρίου) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00 -12.00 (τηλ. 26610
87650, 87652).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται ηλεκτρονικά τα τεύχη δημοπράτησης από την ιστοσελίδα του Ι.Π. www.ionio.gr.

Ο Αναπληρωτής Πρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Θεόδωρος Παππάς

Βλ. επίσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Επιστροφή
Newsletter