Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάδειξη αναδόχου για την σίτιση των φοιτητών του Ι.Π.
Social Media
Δημοσίευση: 23-01-2019 15:51 | Προβολές: 1457
Έναρξη: 23-01-2019 |Λήξη: 25-01-2019
[Έληξε]

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να λάβουν μέρος στην εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία Διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το εδαφ. γ της παρ.2 της Οδηγίας του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, για την ανάδειξη αναδόχου για την σίτιση των φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου για διάστημα 105 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης συνολικού προϋπολογισμού 193.054,05€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα (εκκρεμοδικία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμ. ΔΟ4/2550/11-7-2018 ΑΔΑΜ: 18PROC003413836) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων με εκδίκαση στις 24-1-2019) για την αναθέτουσα αρχή, διότι δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.

Η σύντμηση των προθεσμιών γίνεται για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης σίτισης των φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου λόγω μη συμβασιοποίησης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμ. πρωτ. ΔΟ4/2550/11-7-2018 ΑΔΑΜ: 18PROC003413836) διακήρυξης λόγω υποβολής ενδίκων μέσων. (Αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων).

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Οι οικονομικοί φορείς παρακαλούνται να υποβάλουν εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο, την τεχνική και οικονομική προσφορά ιδιοχείρως ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται μέχρι τις 25-01-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου Ι.Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα.

Με εντολή Πρύτανη
Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Οικονομικού Προγραμματισμού Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
Καθηγητής κ. Θεόδωρος Παππάς


Επιστροφή
<< <
Σεπτέμβριος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τρίτη 17-09-2019
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Newsletter