Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για τις ανάγκες φύλαξης των κτηρίων του Ι.Π.
Social Media
Δημοσίευση: 19-03-2019 15:06 | Προβολές: 1371
Έναρξη: 19-03-2019 |Λήξη: 22-03-2019
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο πρόσκλησης
Mέγεθος: 1.65 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 εδαφ. γ της παρ.2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής για διάστημα 90 ημερών συνολικού προϋπολογισμού 29.032,26€ χωρίς φ.Π.Α. και 36.000,00€ με φ.Π.Α 24%, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα (εκκρεμοδικία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμ. Δ04/4273/Φ.Φ-19 - ΑΔΑΜ: 18PROC004019158) προδικαστική προσφυγή στην ΑΕΠΠ) για την αναθέτουσα αρχή, διότι δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου καλεί τους ενδιαφερομένους να προσέλθουν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης έτους 2019 του Ιονίου Πανεπιστημίου, προκειμένου να λάβουν μέρος στην εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία Διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το εδαφ. γ της παρ.2 της Οδηγίας του άρθρου 30 του Ν. 4412/2016 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής για διάστημα 90 ημερών συνολικού προϋπολογισμού 29.032,26€ χωρίς φ.Π.Α. και 36.000,00€ με φ.Π.Α 24%.

Οι οικονομικοί φορείς παρακαλούνται να υποβάλουν εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο, οικονομική προσφορά ιδιοχείρως ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.4. της διακήρυξης μέχρι τις 22-03-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ιωάννου Θεοτόκη 72,49100 Κέρκυρα). Μετά το πέρας της ως άνω αναγραφόμενης ώρα οι προσφορές που θα κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογηθούν.

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικοπουλος


Επιστροφή
<< <
Φεβρουάριος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Σήμερα, Τρίτη 25-02-2020
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Newsletter