Διαβούλευση τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε δύο τμήματα για την «Προμήθεια νέου τηλεφωνικού και δικτυακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Ιονίου Πανεπιστημίου» - Κωδικός ΕΣΗΔΗΣ: 19DIAB000005406.
Social Media
Δημοσίευση: 15-07-2019 15:04 | Ενημέρωση: 01-08-2019 19:15 | Προβολές: 1307
Έναρξη: 15-07-2019 |Λήξη: 29-07-2019
[Έληξε]

(Επικαιροποίηση: 01/08/2019)

Προσθήκη συνημμένου αρχείου με αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια νέου τηλεφωνικού και δικτυακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Ιονίου Πανεπιστημίου" και αλλαγές επί της διακήρυξης. 

Bλ. επίσης: Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια νέου τηλεφωνικού και δικτυακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Ιονίου Πανεπιστημίου" και αλλαγές επί της διακήρυξης


Σας ενημερώνουμε ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο διενεργεί Δημόσια Διαβούλευση τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε δύο τμήματα για την «Προμήθεια νέου τηλεφωνικού και δικτυακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Ιονίου Πανεπιστημίου», και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2014ΣΕ54600032, Εξοπλισμός Ιονίου Πανεπιστημίου.)

Διαβούλευση με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ: 19DIAB000005406.

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και η υποστήριξη (για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα) τηλεφωνικού και δικτυακού εξοπλισμού στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των υποδομών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης υποδιαιρείται ως ακολούθως:

  • ΤΜΗΜΑ 1 : «Ολοκληρωμένο σύστημα τηλεφωνίας τύπου VoIP», εκτιμώμενης αξίας €463.951,61 πλέον ΦΠΑ €111.348,39
  • ΤΜΗΜΑ 2 : «Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων», εκτιμώμενης αξίας €377.983,87 πλέον ΦΠΑ €90.716,13

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να διατυπώσουν τις προτάσεις / παρατηρήσεις τους και να τις γνωστοποιήσουν στην υπηρεσία μας είτε α) μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, ιστοσελίδα: http://www.promitheus.gov.gr, ακολουθώντας τις οδηγίες κάτω από την καρτέλα ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ, είτε β) με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση noc@ionio.gr σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Για πληροφορίες τεχνικής φύσεως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο διαβούλευσης, κ. Γεώργιο Κουφουδάκη (τηλ. 2661087123, e-mail: gkoufoud@ionio.gr).

Η διαβούλευση θα ξεκινήσει την ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ και θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) ημέρες.

Ο Πρύτανης
του Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Επιστροφή
<< <
Αύγουστος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 26-08-2019
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2018-2019
Έναρξη: 01-09-2018 |Λήξη: 31-08-2019
[Σε Εξέλιξη]
Newsletter