Μερική διόρθωση τεχνικών προδιαγραφών και παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών - Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια νέου τηλεφωνικού και δικτυακού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Ι.Π.
Social Media
Δημοσίευση: 02-08-2019 15:23 | Ενημέρωση: 20-09-2019 16:31 | Προβολές: 2535
Έναρξη: 02-08-2019 |Λήξη: 08-10-2019
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 5.78 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Απόφαση Συγκλήτου για παράταση
Mέγεθος: 269.99 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Μερική διόρθωση και συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών επί της υπ. αριθμ.3935/01-08-2019 Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, και παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Κατόπιν της 2ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου ακαδ. έτους 2019-2020, που έγινε στην Κέρκυρα, στις 19 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15:00, στην αίθουσα Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, επί της οδού Καποδιστρίου & Ακαδημίας, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

Α) Η μερική διόρθωση των τεχνικών προδιαγραφών στους Πίνακες Συμμόρφωσης – Παράρτημα ΙΙ, της υπ. αριθμ. 3935 / 01-08-2019 Διακήρυξης ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με την από 17-09-2019 τεχνική έκθεση του Τμήματος Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ορθή διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας, ως ακολούθως:

Σελίδα

Τμήμα

Είδος

Προδιαγραφή

Κείμενο

Απαίτηση

ΝΕΟ
Κείμενο

ΝΕΑ Απαίτηση

71

1

1

45

Έγχρωμη οθόνη με ελάχιστο μέγεθος/ανάλυση οθόνης (pixels)

>=390x160

Έγχρωμη/ασπρόμαυρη οθόνη με ελάχιστο μέγεθος/ανάλυση οθόνης (pixels)

>=390x160

 

91

1

8

9

Ελάχιστο συνολικό Throughput του κόμβου

≥ 250 Mpps

Ελάχιστο συνολικό Throughput του κόμβου

≥ 150 Mpps

96

1

8

111

Υποστήριξη ενέργειας PoΕ για το σύνολο των θυρών

≥1400 Watt

 

Υποστήριξη ενέργειας PoΕ για το σύνολο των θυρών

≥740 Watts

108

1

11

12

Κατανάλωση ενέργειας (χωρίς κάρτες επέκτασης)

≤ 40 Watt

 

Κατανάλωση ενέργειας (χωρίς κάρτες επέκτασης)

≤ 50 Watt

150

2

13

5

Να προσφερθεί το τροφοδοτικό, ο Gigabit POE Injector και η βάση τοποθέτησης

και δύο κεραίες τύπου omni 5dBi ανά ασύρματη συσκευή του ίδιου κατασκευαστή

ΝΑΙ

Να προσφερθεί το τροφοδοτικό, ο Gigabit POE Injector και η βάση τοποθέτησης ανά ασύρματη συσκευή του ίδιου κατασκευαστή

ΝΑΙ

Β) Η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως την 8η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00.

Γ) Νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 14η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με τους όρους διενέργειας όπως αυτοί παρατίθενται στη σχετική διακήρυξη.

Αριθμός ΑΔΑ σχετικής απόφασης: 6ΒΜΝ46Ψ8ΝΨ-9ΤΘ
Σχετικά έχει ενημερωθεί η πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Πληροφορικής και Δικτύων του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα τηλ. 2661087661/2661087669 - (noc@ionio.gr)

Για τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων Ι.Π.
Μαρία Λάμπουρα

(Ενημέρωση: 20/09/2019)


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια νέου τηλεφωνικού και δικτυακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Ιονίου Πανεπιστημίου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 1.044.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου, Κ.Α.Ε. 9349α. (αριθ. ενάριθ. έργου 2014ΣΕ54600032).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23-09-2019 08-10-2019 και ώρα 14:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΏΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 27-09-2019 14-10-2019 και ώρα 11:00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΗΔΗΣ: 78357

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να είναι επισήμως μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα.

Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση τη διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης μ ε τα συνημμένα μέρη (σε ηλεκτρονική μορφή) διατίθεται επίσης και στο διαδίκτυο, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.ionio.gr και www.promitheus.gov.gr για τη διαθεσιμότητα, την ορθότητα και την πληρότητα του περιεχομένου της οποίας ουδεμία ευθύνη φέρει η Αναθέτουσα Αρχή.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Πληροφορικής και Δικτύων του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα τηλ. 2661087661/2661087669 - (maria@ionio.gr - noc@ionio.gr)

Με εντολή Πρύτανη
O Aναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικής Διαχ/σης
Αντώνης Κουρτέσης


Επιστροφή
<< <
Αύγουστος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Πέμπτη 13-08-2020
Λειτουργία της Βιβλιοθήκης τον Αύγουστο
Έναρξη: 08-08-2020 |Λήξη: 16-08-2020
[Σε Εξέλιξη]
ΤΞΓΜΔ: Προκήρυξη ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης 2020-2021
Έναρξη: 26-05-2020 |Λήξη: 18-09-2020
[Σε Εξέλιξη]
Newsletter