Νέα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τον Εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης

ShareThis
Δημοσίευση: 22-10-2009 15:22 | Προβολές: 967
Έναρξη: 22-10-2009 |Λήξη: 02-11-2009
[Έληξε]
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 156 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με την από 23/09/2009 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης σε συνδρομές on-line ηλεκτρονικού υλικού, που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό, για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου, για το έτος 2010, ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 03/11/2009 και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 2ος & 3ος όροφος. Οι προσφορές κατατίθενται σφραγισμένες μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι τις 02/11/2009 και ώρα 14:30 μ.μ στο Κεντρικό Πρωτόκολλο, Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 2ος όροφος.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:
Α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Β) Συνεταιρισμοί
Γ) Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (26610-87659/87617) και τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (26610-87305) του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Με εντολή Πρύτανη
Ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνονται το πλήρες αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης καθώς και τα εξής παραρτήματα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'», ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’», ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'», ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄», ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄'», ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄».

Επιστροφή
<< <
Φεβρουάριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Σήμερα, Κυριακή 05-02-2023
Εφαρμογή Νέων του Ιονίου Πανεπιστημίου
Κατεβάστε την εφαρμογή νέων στις φορητές συσκευές σας για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα θέματα του Ιονίου Πανεπιστημίου
qr-gplayqr-appst
icon-gplayicon-gplay
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας