Νέα

Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

Social Media
Δημοσίευση: 05-06-2020 14:28 | Προβολές: 2158
Έναρξη: 05-06-2020 |Λήξη: 23-06-2020
[Έληξε]

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων των ωρών διδασκαλίας και το ερευνητικό έργο που θα παρέχει ο προσλαμβανόμενος), Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρ. 29 του Ν. 4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 19 του Ν. 4452/2017 και ισχύει σήμερα, επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους είτε κατόχους διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.

Το αντικείμενο απασχόλησης του Ακαδημαϊκού Υπότροφου που θα επιλεγεί (διδακτικό, κλινικό και ερευνητικό), θα καθοριστεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και τις εν γένει ανάγκες του Τμήματος. Ως πλήρης απασχόληση θεωρείται το σύνολο των σαράντα (40), εκ των οποίων κατ’ ελάχιστο έξι (6) και μέγιστο δεκαέξι (16) διδακτικό θεωρητικό και εργαστηριακό έργο και το υπόλοιπο ερευνητικό.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή καθώς και καταχωρώντας τα απαιτούμενα στοιχεία σε ηλεκτρονική εφαρμογή στον ιστότοπο του Τμήματος: https://dmc.ionio.gr/ μέχρι και τις 23/06/2020, στη Γραμματεία του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου – Τέρμα Λεωφόρου Αντώνη Τρίτση, Αργοστόλι - τηλ.: 2671027311 & φαξ.: 2671027312.

Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη μέρα από 11:00-13:00 από τη Γραμματεία του Τμήματος (τέρμα Λεωφόρου Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100, τηλ. 2671027311 και FAX: 2671027312).

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος

 


Επιστροφή
<< <
Σεπτέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter