Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την Ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών
Social Media
Δημοσίευση: 08-07-2020 13:37 | Προβολές: 1217
Έναρξη: 08-07-2020 |Λήξη: 16-07-2020
[Έληξε]

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ. αριθμ. πρωτ. ΣΜΟΤ/3022/30-06-2020 Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, σύμφωνα με την οποία έχει ορισθεί ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών η 16η Ιουλίου 2020,
2. Την υπ’ αριθμ 77561/Ζ1/22.06.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 2481, τ. Β’) και
3. τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 97 του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111):

Ορίζει ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας με διετή θητεία από 01.09.2020 έως 31.08.2022 τριμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΕ) αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας:


Τακτικά μέλη:
1. Απόστολο Λουφόπουλο, Μόνιμο Επίκουρο Καθηγητή,
2. Αντώνιο Ζήβα, Μόνιμο Επίκουρο Καθηγητή και
3. Ιωάννη Δεληγιάννη, Μόνιμο Επίκουρο Καθηγητή

Αναπληρωματικά μέλη:
1. Θεόδωρο Βλάχο, Αναπληρωτή Καθηγητή,
2. Μιχαήλ Παναγόπουλο, Μόνιμο Επίκουρο Καθηγητή και
3. Άγγελο Φλώρο, Επίκουρο Καθηγητή

Πρόεδρος της ΚΕΕ ορίζεται το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ ανώτερης βαθμίδας κ. Απόστολος Λουφόπουλος.

Με απόφασή της η ΚΕΕ ορίζει ένα μέλος της ως Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ 77561/Ζ1/22.06.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Η τριμελής ΚΕΕ έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας. Αφού της παραδοθούν από την Γραμματεία της Κοσμητείας ΣΜΟΤ οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Κοσμήτορα και στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών, οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, να παρακολουθεί την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθά και να επιλύει οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να συντάσσει και να υπογράφει το τελικό πρακτικό εκλογής.

Αρμόδια υπηρεσία για την τεχνική υποστήριξη της ΚΕΕ ορίζεται η Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα του Τμήματος και θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

 

Ο Κοσμήτορας

Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος


Επιστροφή
<< <
Αύγουστος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 07-08-2020
ΤΞΓΜΔ: Προκήρυξη ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης 2020-2021
Έναρξη: 26-05-2020 |Λήξη: 18-09-2020
[Σε Εξέλιξη]
Προσεχώς
Newsletter