Πρακτικό καταμέτρησης και ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Social Media
Δημοσίευση: 05-08-2020 12:34 | Προβολές: 1537
Σημαντική Ημερομηνία: 30-11--1
[Έληξε]

Σήμερα Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:05 μ.μ. τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, όπως αυτά ορίστηκαν σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. ΣΜΟΤ/3273/08-07-2020 Απόφαση του Κοσμήτορα ΣΜΟΤ, Καθηγητή κ. Ανδρέα Φλώρου για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατόπιν

  1. της υπ΄ αρ. πρωτ. ΣΜΟΤ/3023/30-06-2020 Προκήρυξης Εκλογών και Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Κοσμήτορα της Σχολής MOT, Καθηγητή κου Ανδρέα Φλώρου,
  2. της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΣΜΟΤ/3273/08.07.2020 απόφασης του Κοσμήτορα για τον ορισμό εφορευτικής επιτροπής,
  3. του υπ. αριθμ. 3304/08-07-2020 πρώτου πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής για τη νόμιμη συγκρότηση σε σώμα και την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων και
  4. σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία,

διενεργήθηκαν οι ανωτέρω εκλογές σήμερα,  16/07/2020 από ώρα 10:00 έως 15:00, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα “ΖΕΥΣ”) του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.). Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα το άρθρο 23 του Ν. 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 97 του Ν. 4692/2020 καθώς και την υπ΄ αριθ. 77561/Ζ1 ΚΥΑ: «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.», (ΦΕΚ 2481/2020, τ. Β΄). Στην Εφορευτική Επιτροπή  μετέχουν οι κ.κ.:

  1. Αικατερίνη Μιχοπούλου, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια,Πρόεδρος της Επιτροπής
  2. Κωνσταντίνο Καρδάμη, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής, μέλος και
  3. Μηνάς Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής, μέλος.

Γραμματέας της Επιτροπής είναι ο Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Καρδάμης.

Διαχειριστής της διαδικασίας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Μηνάς Εμμανουήλ.

 

Βάσει του με αριθ. Πρωτ. 3328/09-07-2020 Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της Εκλογικής Διαδικασίας ανακηρύχθηκαν ως μοναδικοί υποψήφιοι οι:

  1. Καθηγήτρια κ. Αναστασία Σιώψη για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος και η
  2. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Έλλη Μαρία Γεωργιάδου για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος.

Οι εκλέκτορες που ψηφίζουν είναι αναγεγραμμένοι στους επικυρωμένους ονομαστικούς εκλογικούς καταλόγους με αριθ. πρωτ.: Δ.Δ1.1/2949/26-06-2020 της Δ/νσης Διοικητικού του Ι.Π., Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού.

 

Στην Επιτροπή δεν έχουν κατατεθεί επιπρόσθετα έγγραφα.

Κλήθηκαν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά όλοι οι εγγεγραμμένοι εκλέκτορες, ήτοι 25άτομα.

Η ψηφοφορία  διεξήχθη ομαλά από ενάρξεως ώρα 10:00 π.μ. μέχρι τη λήξη της περί ώρα 15:00 μ.μ.

Δεν κατατέθηκαν ενστάσεις.

 

Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.

Ενεργοποιήθηκε η διαδικασία αποκωδικοποίησης των αποτελεσμάτων από  τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής με χρήση των ατομικών τους κωδικών πιστοποίησης. Σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία τα αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών(ψηφιακή κάλπη Α):

Ψήφισαν 24 άτομα

 

Έλαβε:

- η Καθηγήτρια κ. Αναστασία Σιώψη για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος: Είκοσι τρεις (23) ψήφους

Λευκά μία (1) ψήφος

 Σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία τα αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών(ψηφιακή κάλπη Β):

Ψήφισαν 24 άτομα

Έλαβε:

-η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Έλλη Μαρία Γεωργιάδου για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος:

Δεκαοκτώ (18) ψήφους

Λευκά έξι (6) ψήφοι

 

Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας:

 Η Καθηγήτρια κ. Αναστασία Σιώψη εκλέγεται στο αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών.

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Έλλη Μαρία Γεωργιάδου εκλέγεται στο αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών.

 Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε ένα πρωτότυπο, διαβάζεται και βεβαιώνεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής και υπογράφεται παρ΄ αυτών, όπως ακολουθεί. 

 

Η Εφορευτική Επιτροπή

 

Η Πρόεδρος

 

Αικατερίνη Μιχοπούλου,

Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Μουσικών Σπουδών

 

 Τα  μέλη

  

Κωνσταντίνος Καρδάμης,

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών

 

Μηνάς Εμμανουήλ,

 Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών


Επιστροφή
Newsletter