Νέα

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ

ShareThis
Δημοσίευση: 02-10-2020 14:53 | Προβολές: 1475

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017,τ.Β΄) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου, της παραγράφου 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο «Ανέγερση κτιρίου Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου» στην Κέρκυρα, προϋπολογισμού 15.252.000€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), που θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΕΠ – 022/1, του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής».

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ. αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ., είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

 

1

Μαρία Παπαβλασοπούλου

ΠΕ Μηχανικών

2

Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου

ΠΕ Μηχανικών

 

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.

 

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9-10-20 και ώρα 9:00πμ. μέσω της ιστοσελίδας mimed.ggde.gr.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας