Νέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2020-2021

ShareThis
Δημοσίευση: 24-05-2021 18:23 | Προβολές: 3226
Έναρξη: 24-05-2021 |Λήξη: 11-06-2021
[Έληξε]

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου (Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/φοιτήτριες των Τμημάτων Τεχνολογίας & Επιστήμης Τροφίμων, Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας, Εθνομουσικολογίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-21, να υποβάλουν αίτηση για τη διενέργεια 6μηνης ΠΑ από 01/07/2021 έως 31/12/2021. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων ασκούμενων είναι ενιαία για όλα τα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου (Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων) που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και είναι τα ακόλουθα:

 1. Εξάμηνο Σπουδών (συντελεστής βαρύτητας 30%).
 2. Μέσος Όρος Μαθημάτων Ειδικότητας (συντελεστής βαρύτητας 10%).
 3. Είδος Φορέα Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης (συντελεστής βαρύτητας 60%)

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ισχύσουν τα κάτωθι κριτήρια:

 1. Θα προηγηθεί ο/η φοιτητής/φοιτήτρια με μεγαλύτερο Μέσο Όρο στα Μαθήματα Ειδικότητας.
 2. Θα προηγηθεί ο/η φοιτητής/φοιτήτρια που δεν χρωστάει κανένα Μάθημα Ειδικότητας.

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΑΔΕΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η μηνιαία πληρωμή του ασκούμενου ξεκινάει δύο μήνες μετά την έναρξη της πρακτικής άσκησης. Η πληρωμή γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο/η φοιτητής/φοιτήτρια. Η αμοιβή των φοιτητών/τριών συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής κάλυψης (έναντι ατυχήματος) ανέρχεται στα 280,00 €/μήνα από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Το υπόλοιπο ποσό της αμοιβής που τυχόν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία καλύπτεται από το Φορέα Υλοποίησης της Π.Α.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο/η φοιτητής/φοιτήτρια δεν μπορεί να απουσιάσει, παρά μόνο δικαιολογημένα και για σοβαρούς λόγους, συνολικά πέντε (5) μέρες. Οι απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 • Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων: Δεκατέσσερις (14).
 • Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας: Δεκατέσσερις (14).
 • Τμήμα Εθνομουσικολογίας: Είκοσι επτά (27).
 • Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης: Τριάντα δύο (32).
 • Τμήμα Περιβάλλοντος: Τριάντα (30).

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Η ΠΑ πραγματοποιείται σε φορέα (εκτός του Ιδρύματος) υπό την καθοδήγηση στελέχους του φορέα Υποδοχής και την επίβλεψη του επόπτη Μέλους ΔΕΠ του Τμήματος. Η ΠΑ δύναται να πραγματοποιηθεί οπουδήποτε στην Ελλάδα. Διευκρινίζεται ότι το Πρόγραμμα δεν καλύπτει έξοδα διαμονής και μετακίνησης. Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια δεν δύναται να πραγματοποιήσει την ΠΑ σε συγγενικό πρόσωπο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλει , σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, τα ακόλουθα εις διπλούν και με πρωτότυπες υπογραφές:

 1. Αίτηση (έντυπο Ε01)
 2. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 3. Φωτοτυπία Βεβαίωσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
 4. Φωτοτυπία Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
 5. Φωτοτυπία Βεβαίωσης Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου στο ΙΚΑ- του/της φοιτητή/φοιτήτριας και όχι των γονιών (ΑΜ ΙΚΑ)
 6. Φωτοτυπία πρώτων σελίδων Βιβλιαρίου Τραπέζης, όπου να διακρίνονται ευκρινώς το IBAN και ο δικαιούχος (σε περίπτωση που είστε συνδικαιούχος θα πρέπει να είστε πρώτος δικαιούχος)
 7. Βεβαίωση Αποδοχής από το Φορέα Υποδοχής πλήρως συμπληρωμένη (έντυπο Ε03)

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά τους, αποστέλλονται στη Γραμματεία του Τμήματός τους, από 24 Μαΐου 2021 μέχρι 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00.

Για οποιαδήποτε πληροφορία/διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματός τους και με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου (Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων) , στα τηλέφωνα: 26710 27102 (Τρίτη & Πέμπτη 09:30-11:30) και 26450 26160 (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 10:30–12:30) και στο email: internshippstei@ionio.gr.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός τους, η οποία είναι αρμόδια για τη σύνταξη και υπογραφή των αντίστοιχων Πρακτικών Επιλογής.

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες έχουν δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά του Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Οι υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση να ενημερώνονται για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από τη σχετική ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για τους επιλεγέντες υποψηφίους, η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων (εισόδου/εξόδου) που θα τους χορηγηθούν κατά την έναρξη και λήξη αντίστοιχα. Καθώς και την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς και τις ανάγκες του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ

Ιονίων Νήσων», σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 216/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΓΚΠΔ).

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα οφείλει να έχει πραγματοποιήσει εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Α.Ε.Ι. (https://atlas.grnet.gr/). Για την εγγραφή/σύνδεση στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ χρησιμοποιούνται οι κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Κατά τη διάρκεια της ΠΑ, ο ασκούμενος υποχρεούται να παρακολουθεί τακτικά τις ανακοινώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και να ελέγχει καθημερινά το email του, προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα και να προσαρμόζεται στις ισχύουσες Κυβερνητικές Αποφάσεις, που αφορούν στις ρυθμίσεις σχετικά με την ΠΑ φοιτητών/φοιτητριών των Α.Ε.Ι. Ο ασκούμενος οφείλει να προσαρμοστεί στις νέες ρυθμίσεις, να παρευρίσκεται στους χώρους του Φορέα Υποδοχής, να εφαρμόζει όλα τα μέτρα υγιεινής και προστασίας κατά της πανδημίας covid-19 (εγκύκλιος με αριθμό πρωτ. 17312/Δ9.506 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων/Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας, Σώμα Επιθεώρησης και Εργασίας), να τηρεί το ωράριο και τους κανονισμούς που έχει ορίσει στέλεχος του Φορέα Υποδοχής και να συμπληρώνει κάθε μέρα το βιβλίο πρακτικής άσκησης. Η ημερήσια απασχόληση δε θα υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες.

Οι Φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» (https://atlas.grnet.gr/)του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (βάσει του με ΑΠ. 16206/26.07.2013 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση). Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΤΛΑΣ» ο Φορέας Υποδοχής έχει τη δυνατότητα να εισάγει θέση ΠΑ και να καταχωρίσει διάφορες πληροφορίες που επιθυμεί να γνωστοποιήσει στους ασκούμενους και στη συνέχεια οι φοιτητές/φοιτήτριες δηλώνουν τη θέση ΠΑ που τους ενδιαφέρει. Για την εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» ο Φορέας Υποδοχής θα πρέπει να ακολουθήσει τις διαδικασίες που περιγράφονται στον αντίστοιχο οδηγό του συστήματος (https://atlas.grnet.gr/Files/PORTAL_Manual_FYPA_Reg.pdf). Για την καταχώρηση θέσης Πρακτικής μετά την εγγραφή στο σύστημα μπορούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες του αντίστοιχου οδηγού (https://atlas.grnet.gr/files/PORTAL_Manual_FYPA_App.pdf)

 

Ο Ιδρυματικά Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης
Επίκουρος Καθηγητής Εμμανουήλ Δρακάκης


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης 2023 (πρακτικό αξιολόγησης για την Πρόσκληση ΠΑ14/2023) και Οδηγίες προς τους Επιτυχόντες του Προγράμματος
Δημοσίευση: 29-05-2023 16:24 | Προβολές: 1801
Έναρξη: 29-05-2023 |Λήξη: 02-06-2023
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πίνακας Κατάταξης Φοιτητών Τμ. Ιστορίας
Mέγεθος: 560.97 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Οδηγίες για την έκδοση της βεβαίωσης ΑΜΑ
Mέγεθος: 1.35 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης οδηγιών
Mέγεθος: 579.61 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
<< <
Οκτώβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 02-10-2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έναρξη: 28-09-2023 |Λήξη: 27-10-2023
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πρόγραμμα Συναυλίας
Mέγεθος: 311.86 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Βραβείο Μουσικής Δημιουργικότητας 2023
Έναρξη: 06-07-2023 |Λήξη: 13-11-2023
[Σε Εξέλιξη]
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας