Νέα

Ορισμός μελών Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής Ι.Π

Social Media
Δημοσίευση: 15-06-2021 21:20 | Προβολές: 1350
image

Ο Κοσμήτορας  της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου αποφασίζει


Α. τον ορισμό του Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), ήτοι πενταμελή Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία έχει την
ευθύνη διεξαγωγής και περάτωσης της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη
Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου
Πανεπιστημίου, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ως εξής:


Τακτικά Μέλη:
1. Θεόδωρος Παππάς, Καθηγητής του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
2. Εμμανουήλ Δρακάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
3. Χριστόφορος Νταντογιάν, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής
4. Νικόλαος Μπούκας, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
5. Αγγελική Σγώρα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας


Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Μάρκος Αυλωνίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής
2. Μιχαήλ Στεφανιδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής
3. Μυρτώ Μαλούτα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
4. Αγησίλαος Κονιδάρης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
5. Νίκος Αντωνόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας


Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακηρύσσει τους υποψήφιους Κοσμήτορες μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (αρ. 19 παρ. 5 του Ν. 4485/2017). Επίσης, οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, να παρακολουθεί την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθά και να επιλύει οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να συντάσσει και να υπογράφει το τελικό πρακτικό εκλογής (αρ. 2 τηςυπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-06-2020 Κ.Υ.Α.).


Β. τον ορισμό του Καθηγητή του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Θεόδωρο Παππά ως Προέδρου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 5 του Ν. 4485/2017, ως το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. (ΦΕΚ διορισμού 1159/τ. Γ729-12-2008).


Μεταξύ των μελών της ανωτέρω επιτροπής, ορίζεται ένα μέλος ως Διαχειριστής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της υπ. αριθμ. 77561/Ζ1/19.6.2020 ΚΥΑ, ο οποίος καταχωρεί στο σύστημα «ΖΕΥΣ» τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή ψηφοφορίας, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του αρμοδίου ανά περίπτωση Ο.Δ.Ε., τα ονόματα των υποψηφίων, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκλογέων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο) και καθορίζει το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα.Ο Κοσμήτορας
της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής
του Ιονίου Πανεπιστημίου

 

Επιστροφή
<< <
Ιούλιος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 28-07-2021
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter