Νέα

Πρακτικό Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής - Ανακήρυξη υποψηφίων για τις Εκλογές Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου

Social Media
Δημοσίευση: 17-06-2021 15:39 | Προβολές: 1313
image

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα
της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου,
με τριετή θητεία από 1/09/2021 έως 31/08/2024

 

Σήμερα στις 17 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, όπως αυτά ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΕΠΠ/2466/15-06-2021 απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής (Α.Δ.Α.: 66ΓΖ46Ψ8ΝΨ-ΥΩΛ) για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΣΕΠΠ/2218/27-05-2021 Προκήρυξη Εκλογών και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Κοσμήτορα της ανωτέρω Σχολής του Ιονίου Πανεπιστημίου, συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης και συνέταξαν το παρόν πρακτικό σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων.

Παρόντα είναι τα ακόλουθα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, ήτοι οι κ.κ.:

 1. Θεόδωρος Παππάς, Kαθηγητής ΤΑΒΜ, τακτικό μέλος, Πρόεδρος
 2. Εμμανουήλ Δρακάκης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΑΒΜ, τακτικό μέλος
 3. Χριστόφορος Νταντογιάν, Επίκουρος Καθηγητής ΤΠ, τακτικό μέλος
 4. Αγησίλαος Κονιδάρης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΨΜΕ, αναπληρωματικό μέλος (σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους κου Νικόλαου Μπούκα, ο οποίος δήλωσε αδυναμία να παραστεί)
 5. Αγγελική Σγώρα, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΨΜΕ, τακτικό μέλος

Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής έχει ορισθεί με την αριθμ. πρωτ. ΣΕΠΠ/2466/15-06-2021 απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής ο Καθηγητής κ. Θεόδωρος Παππάς ως το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 5 του Ν. 4485/2017.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής παρέλαβε το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΕΠΠ/2480/16-06-2021 έγγραφο του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, με το οποίο διαβιβάστηκαν οι αριθμ. πρωτ. 2421/11-06-2021 και 2444/14-06-2021 αιτήσεις υποψηφιότητας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας κ. Σταύρου Βλίζου και του Καθηγητή του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας κ. Σπυρίδωνα Πολυκαλά, αντίστοιχα, μετά των συνημμένων τους.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) και, ειδικότερα, του άρθρου 11 («Αυτοδυναμία Τμημάτων και Σχολών»), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ.Α´/02-03-2018) και του άρθρου 19 («Κοσμήτορας»), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 96 («Διαδικασία εκλογής Κοσμήτορα»)του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 111/τ.Α´/12-06-2020),

 2. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 77561/Ζ1/19-06-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.,καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 2481/τ.Β´/22-06-2020),
 1. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΣΕΠΠ/2218/27-05-2021 προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, για το χρονικό διάστημα από την 1η/09/2021 έως την 31η/08/2024 (Α.Δ.Α.: 6ΑΙ446Ψ8ΝΨ-ΤΕΗ),
 1. Την υπ' αριθμ. ΣΕΠΠ/2466/15-06-2021 Πράξη του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής περί ορισμού της πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής (Α.Δ.Α.: 66ΓΖ46Ψ8ΝΨ-ΥΩΛ),
 1. Το γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση του Κοσμήτορα της ως άνω Σχολής εξέπνευσε στις 14/06/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00,
 1. Το γεγονός ότι από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα οι προρρηθείσες αιτήσεις υποψηφιότητας του κ. Σταύρου Βλίζου και κ. Σπυρίδωνα Πολυκαλά, καθώς επίσης και ότι δεν προέκυψε κώλυμα εκλογιμότητας των ανωτέρω υποψηφίων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

Ομόφωνα αποφασίζει

Την ανακήρυξη με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητάς τους:

 • του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, κ. Σταύρου Βλίζου και
 • του Καθηγητή του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, κ. Σπυρίδωνα Πολυκαλά

ως υποψηφίους για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου για την εκλογική διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 από ώρα 10:00 έως 13:00 με ηλεκτρονική ψηφοφορία και, σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 από ώρα 10:00 έως 13:00.

Ορίζεται ο κ. Χριστόφορος Νταντογιάν, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, τακτικό μέλος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, ως διαχειριστής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής.

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επομένη εργάσιμη ημέρα (παρ. 2 Άρθρο 96 Ν. 4692/2020).

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος                                                                                       
Θεόδωρος Παππάς , Καθηγητής                                                                                       

Τα μέλη                                                                            
1. Εμμανουήλ Δρακάκης,Επίκουρος Καθηγητής
2. Χριστόφορος Νταντογιάν,  Επίκουρος Καθηγητής
3. Αγησίλαος Κονιδάρης, Επίκουρος Καθηγητής
4. Αγγελική Σγώρα, Επίκουρη Καθηγήτρια


Επιστροφή
<< <
Ιούλιος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 28-07-2021
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter