Νέα

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Social Media
Δημοσίευση: 06-07-2021 21:08 | Προβολές: 1413
image

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 («Προκήρυξη εκλογών») του Ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. ″Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A ́ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α ́ 90) και άλλες διατάξεις" (A' 104)» (ΦΕΚ 104/τ.Α´/30-05-2020),
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 («Πρόεδρος Τμήματος») του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/04-08-2017), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 97 («Διαδικασία εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος») του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 111/τ.Α´/12-06-2020),
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 142/τ.Α´/03-08-2018) και, ειδικότερα, των άρθρων 11 («Ίδρυση Τμημάτων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο») και 18 («Ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης») παρ. 6,
 4. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 77561/Ζ1/19-06-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 2481/τ.Β´/22-06-2020),
 5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3760/23-10-2017 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής κ. Κωνσταντίνου Οικονόμου του Παναγιώτη, ως Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 3705/18-10-2107 πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, με λήξη θητείας την 31η Αυγούστου 2021 (ΦΕΚ 594/17-11-2017, τ. Υ.Ο.Δ.Δ., σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του Ν. 4559/2018),
 6. Την υπ' αριθμ. πρώτ. ΣΕΠΠ/2219/27-05-2021 προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 31-8-2023 (Α.Δ.Α.: 6ΑΙ446Ψ8ΝΨ-ΤΕΗ),
 7. Το αριθμ. πρωτ. ΣΕΠΠ/2153/25-05-2021 έγγραφο του Κοσμήτορα προς τη Διεύθυνση Διοικητικού για την κατάρτιση και την κοινοποίηση των σχετικών εκλογικών καταλόγων,
 8. Το υπ' αριθμ. Δ.Δ1.1/2183/26-05-2021 απαντητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού με την κοινοποίηση των εκλογικών καταλόγων,
 9. Τις υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου:

α. Την υπ’ αριθμ. 2736/01-07-2021 αίτηση υποψηφιότητας του κ. Γεωργίου Ηλιάδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος.

β. Την υπ’ αριθμ. 2788/05-07-2021 αίτηση υποψηφιότητας του κ. Αγησίλαου Κονιδάρη, Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος.

Αποφασίζει

Α. τον ορισμό του Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), ήτοι τριμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε., άρθρο 23 παρ. 6 του Ν. 4485/2017), με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής και περάτωσης της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ως εξής:

Τακτικά Μέλη:     

 1. Σπυρίδων Πολυκαλάς, Kαθηγητής
 2. Νίκος Αντωνόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
 3. Αγγελική Σγώρα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Νικόλαος Μπούκας, Επίκουρος Καθηγητής
 2. Δημήτριος Αμπελιώτης, Επίκουρος Καθηγητής
 3. Κωνσταντίνος Πετράκης, Λέκτορας

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης, τα μέλη των Ο.Δ.Ε. οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, να παρακολουθούν την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθούν και να επιλύουν οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να συντάσσουν και να υπογράφουν το τελικό πρακτικό εκλογής (αρ. 2 της υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-06-2020 Κ.Υ.Α.).

 

Β. τον ορισμό του Καθηγητή του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας κ. Σπυρίδωνα Πολυκαλά ως Προέδρου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 6 του Ν. 4485/2017, ως το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. (ΦΕΚ διορισμού 751/τ. Γ´/03-08-2018).

    

     Μεταξύ των μελών της ανωτέρω επιτροπής, ορίζεται ένα μέλος ως Διαχειριστής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της υπ. αριθμ. 77561/Ζ1/19-06-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ο οποίος: «προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «ΖΕΥΣ» από το Ε.Δ.Υ.Τ.Ε., μετά την υποβολή αιτήματος, το οποίο θα αποστέλλεται στο Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. (στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr) και θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (στην ηλεκτρονική διεύθυνση egovgram@minedu.gov.gr). Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης, ο Διαχειριστής καταχωρεί στο σύστημα «ΖΕΥΣ» τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή ψηφοφορίας, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του αρμοδίου ανά περίπτωση Ο.Δ.Ε., τα ονόματα των υποψηφίων, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκλογέων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο) και καθορίζει το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα.».

 

 

Ο Κοσμήτορας
της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής
του Ιονίου Πανεπιστημίου

Κωνσταντίνος Οικονόμου
Καθηγητής


Επιστροφή
<< <
Σεπτέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter