Νέα

Πρακτικό εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Social Media
Δημοσίευση: 14-07-2021 15:37 | Προβολές: 1188
image

ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ (Ο.Δ.Ε.)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Σήμερα, Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021, ημέρα διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και ώρα 13:15, συνεδρίασε η ορισθείσα με την υπ’ αριθμ. ΣΕΠΠ/2812/06-07-2021 Πράξη του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής Ι.Π. (Α.Δ.Α.: 6Μ4146Ψ8ΝΨ-ΛΝΧ), τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους:


1. Σπυρίδωνα Πολυκαλά, Kαθηγητή, τακτικό μέλος, Πρόεδρος
2. Νίκο Αντωνόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή, τακτικό μέλος
3. Αγγελική Σγώρα, Επίκουρη Καθηγήτρια, τακτικό μέλος


με θέμα την έκδοση των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας την 10:00 και ώρα λήξης την 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ.Α´/12-06-2020), καθώς επίσης και της υπ' αριθμ. 77561/Ζ1/22-06-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 2481/τ.Β´/22-06-2020).

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας και ο αριθμός των εγγεγραμμένων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Δ.Δ1.1/2184/26-05-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού σχετικά με την κοινοποίηση των εκλογικών καταλόγων, έχει ως εξής: εννέα (9).


Μετά τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος της ψηφοφορίας, το πληροφοριακό σύστημα «ΖΕΥΣ» έπαυσε να δέχεται και να καταχωρίζει νέες ψήφους και η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία εξαγωγής των αποτελεσμάτων, τα οποία έχουν ως ακολούθως:


Α. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

• ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ:
Γεώργιος Ηλιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής


Όπως αναλυτικά καταγράφονται και στο επισυναπτόμενο πρακτικό καταμέτρησης ψήφων που εξέδωσε η ηλεκτρονική πλατφόρμα “ΖΕΥΣ”:
▪ Αριθμός των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους εκλογείς: εννέα (9)
▪ Αριθμός ψηφισάντων μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: εννέα (9)
▪ Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: εννέα (9)
▪ Αριθμός λευκών ψηφοδελτίων του Εκλεκτορικού Σώματος: μηδέν (0)
▪ Ενστάσεις που υποβλήθηκαν και οι αποφάσεις επί αυτών: Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις


Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κ. Γεώργιος Ηλιάδης είναι: εννέα (9).
Κατόπιν τούτων, ο κ. Γεώργιος Ηλιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι μοναδικός υποψήφιος για εκλογή Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας και, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4692/2020, καθώς επίσης και της υπ' αριθμ. 77561/Ζ1/22-06-2020 Κ.Υ.Α., εκλέγεται Πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με θητεία από την 1η/09/2021 έως την 31η/08/2023, καθώς συγκέντρωσε εννέα (9) έγκυρες ψήφους επί συνόλου εννέα (9) έγκυρων ψήφων του Εκλεκτορικού Σώματος από την πρώτη εκλογή.


Β. ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

• ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ:
Αγησίλαος Κονιδάρης, Επίκουρος Καθηγητής


Όπως αναλυτικά καταγράφονται και στο επισυναπτόμενο πρακτικό καταμέτρησης ψήφων που εξέδωσε η ηλεκτρονική πλατφόρμα “ΖΕΥΣ”:
▪ Αριθμός των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους εκλογείς: εννέα (9)
▪ Αριθμός ψηφισάντων μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: εννέα (9)
▪ Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: εννέα (9)
▪ Αριθμός λευκών ψηφοδελτίων του Εκλεκτορικού Σώματος: μηδέν (0)
▪ Ενστάσεις που υποβλήθηκαν και οι αποφάσεις επί αυτών: Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις


Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κ. Αγησίλαος Κονιδάρης είναι: εννέα (9).
Κατόπιν τούτων, ο κ. Αγησίλαος Κονιδάρης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, είναι μοναδικός υποψήφιος για εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας και, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4692/2020 και της υπ' αριθμ. 77561/Ζ1/22-06-2020 Κ.Υ.Α., εκλέγεται Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με θητεία από την 1η/09/2021 έως
την 31η/08/2023, καθώς συγκέντρωσε εννέα (9) έγκυρες ψήφους επί συνόλου εννέα (9) έγκυρων ψήφων του Εκλεκτορικού Σώματος από την πρώτη εκλογή.


14 Ιουλίου 2020
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος
Σπυρίδων Πολυκαλάς
Καθηγητής

Τα μέλη
Νίκος Αντωνόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής
Αγγελική Σγώρα
Επίκουρη Καθηγήτρια


Επιστροφή
<< <
Ιούλιος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 28-07-2021
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter