Νέα

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα,

Social Media
Δημοσίευση: 02-08-2021 18:07 | Προβολές: 979
Έναρξη: 30-07-2021 |Λήξη: 30-08-2021
[Έληξε]
gr  pdf.png  Περίληψη Διακήρυξης
Mέγεθος: 1.11 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Διακήρυξη Φύλαξης
Mέγεθος: 1.16 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΕΕΕΣ Διαγωνισμού Φύλαξης
Mέγεθος: 57.04 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Tο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή της υπηρεσιών φύλαξης (CPV 79713000-5 «Υπηρεσίες φύλαξης») με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής που αφορά την ανάδειξη αναδόχου για την φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα, συνολικού προϋπολογισμού 810.000,000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2024.

Η δαπάνη θα βαρύνει  το Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κ.Α.Ε. 0892β, Τακτικού Προϋπολογισμού οικ. ετών 2022, 2023, 2024.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promiteus.gov.gr

 

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:  30/07/2021

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 30/07/2021

Καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 30/08/2021 και ώρα 15:00

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού : 07/09/2021 και ώρα 11:00

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται κατ΄αποκλειστικότητα σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4412/2016, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73,74 του Ν. 4412/16 και όπως αυτές ισχύουν.

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

 Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Ιονίου Πανεπιστημίου,  ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Ιονίου Πανεπιστημίου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.ionio.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Ιονίου Παν/μίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72 στην Κέρκυρα  τηλ.: 26610 87623, 87618.

 

H Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης 
Ιφιγένεια Χειρδάρη

 

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε λεπτομερέστερα από τα συνημμένα στη σελίδα έγγραφα.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Δεκέμβριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 03-12-2022
Προσεχώς
Διαδραστικό Κέντρο Παιχνιδιών ΤTHE, 2ο AVARTS live Game Hub, 6.12.2022
Σημαντική Ημερομηνία: 06-12-2022
[Αναμένεται]
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας