Νέα

Ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας για το ακαδ. έτος 2021 - '22

Social Media
Δημοσίευση: 03-09-2021 14:37 | Προβολές: 1236
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης
Mέγεθος: 643.83 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Καλούνται οι φοιτητές σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις των άρθρων 50 κα 80, παρ. 22, περ. γ', του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α' 195), όπως ισχύουν,
β) τις διατάξεις των άρθρων 7 και 84, παρ. 8, του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α' 114), όπως ισχύουν,
γ) την αριθ. 5809/24-11-2020 Απόφαση Πρύτανη (Β' 5330),
δ) τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 (Α' 136/03.08.2021),

να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους [4 (τέσσερεις) συνολικά εκπροσώπους], 1 (έναν) για τα Τμήματα της Κέρκυρας, της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου και της Λευκάδας αντίστοιχα στο Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Σκοπός του Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας είναι η συζήτηση και η διατύπωση προτάσεων προς τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο για την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με τη διαβίωση των φοιτητών και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος, καθώς και με την ορθή εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων των συλλογικών οργάνων.

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται από το σύνολο των ενεργών φοιτητών, κατά τα οριζόμενα περί εκλογής φοιτητών στα συλλογικά όργανα, για θητεία ενός ακαδημαϊκού έτους.

Ως φοιτητές νοούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες (άρθρο 2 Ορισμοί, περ. α του Ν. 4485/2017) και συγκεκριμένα:

- οι προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα,
- οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος του Π.Μ.Σ στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι,
- υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη.

Οι εκλογές διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία "Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ" της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία "Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)

Η εκλογική διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και το σχετικό Πρακτικό να έχει αποσταλεί στη Γραμματεία Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου το αργότερο μέχρι τις 07/09/2021.

Σε περίπτωση μη εκλογής εκπροσώπων των φοιτητών, το Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τη συμμετοχή αυτών, έως την ανάδειξή τους.

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος


Επιστροφή
<< <
Σεπτέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter