Νέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδακτικού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστήμιου

Social Media
Δημοσίευση: 09-12-2021 11:33 | Ενημέρωση: 10-12-2021 00:01 | Προβολές: 566
Έναρξη: 10-12-2021 |Λήξη: 10-01-2022
[Έληξε]

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων και των ωρών διδασκαλίας που θα παρέχει ο διδάσκων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.

Οι διδάσκοντες που θα επιλεγούν πρόκειται να καλύψουν τις ανάγκες γνωστικών αντικειμένων και πεδίων στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας και στην έδρα της UNESCO, για το ακαδημαϊκό έτος 2021– 2022, ως εξής:

«Πολιτιστική Κληρονομιά και Διεθνής Οικονομική Ανάπτυξη - Σύγχρονες Απειλές κατά της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των σχετικών με αυτήν δραστηριοτήτων», στο οποίο εμπίπτουν τα παρακάτω μαθήματα:

 

«Αγγλική Γλώσσα & Τεχνική Μετάφραση (Αγγλικά, Ελληνικά)», στο οποίο εμπίπτουν τα παρακάτω μαθήματα:

 • Μετάφραση Ελληνικά ‒ Αγγλικά IV, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό Δ΄ εξαμήνου, 2 ώρες, 3 ECTS.
 • Τεχνική Μετάφραση Αγγλικά ‒ Ελληνικά Ι, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό Ε΄ εξαμήνου, 2 ώρες, 3 ECTS.
 • Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά ‒ Αγγλικά Ι, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό Ε΄ εξαμήνου, 2 ώρες, 2 ECTS.
 • Τεχνική Μετάφραση Αγγλικά ‒ Ελληνικά II, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό ΣΤ΄ εξαμήνου, 2 ώρες, 3 ECTS.
 • Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά ‒ Αγγλικά II, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό ΣΤ΄ εξαμήνου, 2 ώρες, 2 ECTS.
 • Τεχνική Μετάφραση Αγγλικά ‒ Ελληνικά III, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό Ζ΄ εξαμήνου, 2 ώρες, 3 ECTS.
 • Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά ‒ Αγγλικά III, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό Ζ΄ εξαμήνου, 2 ώρες, 2 ECTS.

 

To αντικείμενο απασχόλησης του διδάσκοντος που θα επιλεγεί (διδακτικό, ερευνητικό, επιστημονικό και οργανωτικό, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80) θα καθοριστεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμά και τις εν γένει ανάγκες.

 

 Ως πλήρης απασχόληση (άρθρο 2, παρ. 2 , εδαφ. β του Ν. 2530/97, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 78 του Ν. 4310/2014) θεωρείται η προβλεπόμενη για τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης, δηλαδή να παρευρίσκεται στους πανεπιστημιακούς χώρους δώδεκα (12) ώρες εβδομαδιαίως κατ' ελάχιστο όριο, πέραν των έξι (6) ωρών διδασκαλίας και να παρέχει κάθε μορφής διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και διοικητικού έργου.

Λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 130 και των παρ. 7 και 9 του άρθρου 153 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74, τ. Α΄, 19-5-2017), καθώς και οι ερμηνευτικές οδηγίες της υπ’ αριθμ. πρωτ.  Οικ. 2/52259/ΔΕΠ/19-7-2017 (Α.Δ.Α.: ΨΜΦ2Η-Β2Φ) εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών.

Η προηγούμενη διδασκαλία του αντικειμένου σε ανάλογο Τμήμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σε συναφές αντικείμενο αποτελούν συνεκτιμούμενα κριτήρια για την επιλογή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέχρι και την 10η Ιανουαρίου 2022, στη Γραμματεία του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου: dflti@ionio.gr (Πλ. Τσιριγώτη 7, κτίριο  Γαληνός, Α΄ όροφος, 49100 Κέρκυρα).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων στις οποίες θα αναφέρεται και το γνωστικό αντικείμενο, θα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής (όλα σε ηλεκτρονική μορφή):

 1. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα.
 2. 2. Υπόμνημα δημοσιευμάτων ή φάκελο εργασιών.
 3. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους.  Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν  χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (αν υπάρχουν).
 5. Για τους πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει, εκτός από τα λοιπά δικαιολογητικά, να υποβάλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

 Όποιος επιλεγεί και δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή μέλος ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ, θα πρέπει να προσκομίσει αμέσως γνωματεύσεις ιατρών: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου (είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών), στις οποίες να πιστοποιείται η καταλληλότητα από άποψη υγείας να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης (άρθρο 7, Ν. 4210/2013, τ. Α΄ 254).

Επίσης, για όποιον επιλεγεί, και δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή μέλος ΔΕΠ άλλου  ΑΕΙ,  η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:    

α) Πιστοποιητικό Γέννησης Δήμου ή Κοινότητας από το οποίο θα προκύπτει ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας.

β) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ του αρμοδίου στρατολογικού γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει καμία χρηματική υποχρέωση για αυτές ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

γ)   Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.

 Όποιος επιλεγεί και είναι δημόσιος υπάλληλος ή μέλος ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ θα πρέπει να προσκομίσει αμέσως σχετική άδεια από την υπηρεσία του. 

 

Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη μέρα από 08:00-13:00 από τη Γραμματεία του Τμήματος  στο τηλέφωνο 26610-87246 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση anargir@ionio.gr.

 

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος

 


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter