Νέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του αρθρου 29 του ν. 4099/2011

Social Media
Δημοσίευση: 09-12-2021 11:46 | Ενημέρωση: 10-12-2021 00:01 | Προβολές: 734
Έναρξη: 10-12-2021 |Λήξη: 10-01-2022
[Έληξε]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του αρθρου 29 του ν. 4099/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα

 

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη απασχόληση, Ακαδημαϊκού Υποτρόφου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 4452/2017 και ισχύει σήμερα, επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, είτε κατόχους διδακτορικού διπλώματος είτε  υποψήφιους διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.

Ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος που θα επιλεγεί πρόκειται να καλύψει εκπαιδευτικές, επιστημονικές, ερευνητικές και οργανωτικές ανάγκες του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, ως εξής:

  1. Διεξαγωγή διδασκαλίας και φροντιστηριακών ασκήσεων στο γνωστικό αντικείμενο, «Μετάφραση ειδικών κειμένων: Νομικά, Οικονομικά και Τεχνικά Κείμενα (στο ζεύγος γλωσσών Ελληνικά – Αγγλικά)», και ειδικότερα στα παρακάτω μαθήματα:
  • Οικονομικο-νομικο-κοινωνική Μετάφραση Αγγλικά – Ελληνικά Ι και ΙΙ
  • Οικονομικο-νομικο-κοινωνική Μετάφραση Ελληνικά - Αγγλικά Ι και ΙΙ
  • Τεχνική Μετάφραση Αγγλικά – Ελληνικά Ι και ΙΙ
  • Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά - Αγγλικά Ι και ΙΙ
  1. Άσκηση οργανωτικού και ερευνητικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο ΠΜΣ «Επιστήμη της Μετάφρασης».

Ως πλήρης απασχόληση θεωρείται το σύνολο των σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως, εκ των οποίων κατ’ ελάχιστο έξι (6) και μέγιστο δεκαέξι (16) θα είναι διδακτικό θεωρητικό και εργαστηριακό έργο και το υπόλοιπο θα είναι ερευνητικό και οργανωτικό.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς μέχρι και την 10η Ιανουαρίου 2022, στη Γραμματεία του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Πλατεία Τσιριγώτη 7, κτίριο Γαληνός, Τ.Κ. 49132, e-mail: dflti@ionio.gr, τηλ.26610-87202.

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, θα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής:

  • Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα.
  • Υπόμνημα δημοσιευμάτων ή φάκελο εργασιών.
  • Αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους.  Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν  χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (αν υπάρχουν).

Για τους πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει, εκτός από τα λοιπά δικαιολογητικά, να υποβάλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Όποιος επιλεγεί, θα πρέπει να προσκομίσει άμεσα γνωματεύσεις ιατρών: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου (είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών) στις οποίες να πιστοποιείται η καταλληλότητα από άποψη υγείας να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης (άρθρο 7, Ν. 4210/2013, τ. Α΄ 254).

Η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:    

α) Πιστοποιητικό Γέννησης Δήμου ή Κοινότητας από το οποίο θα προκύπτει ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας.

β) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ του αρμοδίου στρατολογικού γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει καμία χρηματική υποχρέωση για αυτές ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

γ)   Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.

Η πρόσληψη Ακαδημαϊκού Υποτρόφου βάσει της παρούσας Πρόσκλησης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με  όσα ορίζονται στην υποπαράγραφο «γ της παρ. 4 του άρθρ. 19 του Ν. 4452/2017.

Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη μέρα από 08.00-14:00 από τη Γραμματεία του Τμήματος, Πλατεία Τσιριγώτη 7, κτίριο Γαληνός, Τ.Κ. 49132, e-mail: anargir@ionio.gr, τηλ.26610-87246.

 

 

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου   

Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Μάιος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 23-05-2022
Β’ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση 2022 (προθεσμία: 02/06/2022)
Έναρξη: 19-05-2022 |Λήξη: 02-06-2022
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Mέγεθος: 1.75 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αίτηση
Mέγεθος: 310.02 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Οδηγός-ΠΑ 2021-22
Mέγεθος: 1.12 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αφίσα β’ πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων
Mέγεθος: 54.44 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας