Νέα

2η Προκήρυξη Θέσεων για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής Τμήμα Τουρισμού-Ιόνιο Πανεπιστήμιο Εαρινό Εξάμηνο, Ακ. Έτους 2021-22

ShareThis
Δημοσίευση: 18-02-2022 09:40 | Προβολές: 3439
Έναρξη: 17-02-2022 |Λήξη: 21-03-2022
[Έληξε]
image

Το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου σύμφωνα με τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών(ΦΕΚ 1696, τ. Β, 26/4/2021) προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα/γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

Προτεινόμενα Θέματα Διδακτορικών Διατριβών

Μέλος ΔΕΠ

Θεματική Ενότητα (ΘΕ)- Προτεινόμενος Τίτλος PhD (ΠΤ)

Μπενέκη Χριστίνα
Αν. Καθηγήτρια
benekic@ionio.gr

Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων (ΘΕ)

Ειδικές - Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού και Τουριστική Ανάπτυξη  - Ανάλυση Δεδομένων (ΘΕ)

 

 

Κων/νος Αρτίκης,
Επίκ. Καθηγητής
kartikis@ionio.gr

Ανάπτυξη – Υλοποίηση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων στην Τουριστική Βιομηχανία (ΘΕ)

Κίνδυνος Φήμης και Διαχείριση Κινδύνου Φήμης στην Τουριστική Βιομηχανία (ΘΕ)

 

 

Σοφία Καράμπελα,
Επίκ. Καθηγήτρια
skarampela@ionio.gr

Βιώσιμοι τουριστικοί προορισμοί και ευτυχία(ΘΕ)

 

 

Παναγιώτης Μανωλιτζάς,
Επίκ. Καθηγητής
pmanol@ionio.gr

Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών Ξενοδοχειακών Μονάδων-Προσομοίωση-Λήψη Αποφάσεων (ΘΕ)

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ξενοδοχειακών μονάδων με χρήση τεχνικών πολυκριτήριας ανάλυσης (ΠΤ)

 

 

Μιλτιάδης Μπότσης,
Επίκ. Καθηγητής
mbotsis@ionio.gr

Ανταγωνιστικές τουριστικές οικονομίες και πολιτικές στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου(ΘΕ)

Η γεωπολιτική του τουρισμού (ΘΕ)

Κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις του τουρισμού (ΘΕ)

 

 

Αλκμήνη Γκρίτζαλη

Επίκ. Καθηγήτρια

agritzali@ionio.gr

Μάρκετινγκ τουριστικών προορισμών (ΘΕ)

Valueco-creation σε τουρισμό και φιλοξενία (ΘΕ)

Ψηφιακό μάρκετινγκ στον τουρισμό (ΘΕ)

 

 

Ναούμ Μυλωνάς
Επίκ. Καθηγητής
nmylonas@ionio.gr

Ανάπτυξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον πολιτιστικό τουρισμό και τον τουρισμό των εκδηλώσεων (eventstourism) (ΠΤ)

 

 

ΚωνσταντίντοςΒόγκλης

Επίκ. Καθηγητής

voglis@ionio.gr

Χρήση τεχνολογιών ασύρματης δικτύωσης μεγάλης κάλυψης  και μικρής ενεργειακής κατανάλωσης (LoRa) για εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων στον Τουρισμό (ΠΤ)

Η επίδραση των πολυμεσικών εφαρμογών στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του κλάδου του τουρισμού και της φιλοξενίας (ΘΕ)

Μέθοδοι μηχανικής μάθησης στον τουρισμό: Ταξινόμηση, πρόβλεψη και ανάλυση χρονοσειρών τουριστικών μεγεθών (ΠΤ)

 

Σχεδίαση ενός  εμβυθιστικού παιχνιδιού τύπου περιπέτειας, βασισμένο στην περιήγηση των επισκεπτών σε χώρους με ιδιαίτερο πολιτιστικό αποτύπωμα στην πόλη της Κέρκυρας, προβάλλοντας συστατικά της πολιτιστικής δημιουργίας, της τέχνης και της τοπικής παράδοσης με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας μείξης / επαύξησης της οπτικοακουστικής πραγματικότητας και προσδιορισμού της θέσης του χρήστη (GPS) (ΠΤ)

 

 

Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων:από 17.02.2022 (ημέρα Πέμπτη) έως και 21.03.2022 (ημέρα Δευτέρα-Ώρα Υποβολής 13:00)

Οι υποψήφιοι/ες σύμφωνα με τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους στο emaildtour@ionio.grεπισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (Πρότυπο Αίτησης)
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. του εσωτερικού ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού.
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο Δ.Μ.Σ.. του εσωτερικού ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού.
  4. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  5. Πιστοποιητικό Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας
  6. Βιογραφικό Σημείωμα
  7. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής (Πρότυπο Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής)
  8. Δύοσυστατικές επιστολές.
  9. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
  10. Πιστοποιητικά βεβαίωσης τυχόν προηγούμενης επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας.

 

Διάρκεια Διδακτορικών Σπουδών:Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικήςεπιτροπής. Η μέγιστη διάρκεια ορίζεται στα έξι (6) έτη μετά την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικήςεπιτροπής.

Αξιολόγηση Αιτήσεων:Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων. Κάθε τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή από μέλη ΔΕΠ άλλου Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου όπου το γνωστικό τους αντικείμενο έχει συνάφεια με το προτεινόμενο θέμα διδακτορικής διατριβής, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη.

Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

 

Πληροφορίες: Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Τουρισμού παρακαλούνται να μελετήσουν τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών (https://tourism.ionio.gr/gr/studies/doctoral/) στον οποίο αναλύονται όλες οι σχετικές πληροφορίες καθώς και οι απαιτήσεις για τη διεξαγωγή διδακτορικής διατριβής.Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Τουρισμού (email: dtour@ionio.gr, 26610-87960, 87961, 87962) καθώς και στους καθηγητές των προτεινόμενων θεμάτων διδακτορικών διατριβών.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2024-2025
Δημοσίευση: 21-06-2024 14:33 | Προβολές: 650
Έναρξη: 01-10-2024 |Λήξη: 26-09-2025
[Αναμένεται]
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Κυριακή 23-06-2024
CEPE 2025 Call for Papers
Έναρξη: 04-06-2024 |Λήξη: 26-06-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 57.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας