Νέα

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και Τμήματος Τεχνών ΄Ηχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Social Media
Δημοσίευση: 19-05-2022 14:30 | Προβολές: 492
Σημαντική Ημερομηνία: 09-06-2022
[Έληξε]

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών,  λαμβάνοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 3861),
  2. τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 97 του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111),
  3. τις διατάξεις της παρ. 6 του του άρθρου 18 του Ν. 4559/2018 (Α΄ 142), περί θητείας των μονομελών οργάνων των Α.Ε.Ι.,
  4. τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 Απόφασης του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ... κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017» (Β΄ 3255),
  5. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4690/2020 (Α΄ 104), περί ημερομηνίας προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη των μονομελών οργάνων των Α.Ε.Ι.,
  6. τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. Γ του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 2630/18-6-2021) περί ημερομηνίας προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη των μονομελών οργάνων,
  7. τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19.06.2020 Κ.Υ.Α. «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 2481),
  8. το γεγονός ότι η θητεία του υπηρετούντος Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών λήγει την 31η Αυγούστου 2022,
  9. το γεγονός ότι η θητεία του υπηρετούντος Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας λήγει την 31η Αυγούστου 2022,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και Τμήματος Τεχνών ΄Ηχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, με θητεία δύο (2) ετών, από 01-09-2022 έως 31-08-2024.

Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του οικείου Τμήματος για θητεία δύο (2) ετών. Αν δεν υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθμίδων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και μέλος ΔΕΠ στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή.

Δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα τα μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης (ήτοι από 01-09-2022 έως 31-08-2024).

Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.

Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψήφιων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Προέδρους και για έναν μόνο από τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από το όνομά τους.

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τμήματος. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 και ώρες από 10:00 έως 15:00. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.).

Πρόεδρος Τμήματος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 από 10:00 έως 15:00. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.

Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου ΑΕΙ, με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.

Οι υποψηφιότητες των υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων υποβάλλονται στον Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών έως και την 27η Μαΐου 2022 και ώρα 14:00, με κατάθεση αίτησης. Η αίτηση κατατίθεται εντύπως ή ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, τηλ.: 26610-87646, email: protocol@ionio.gr. Η αίτηση υποψηφιότητας περιλαμβάνει δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας.

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται, με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται στον Πρύτανη. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π.. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών, οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, να παρακολουθεί την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθά και να επιλύει οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να συντάσσει και να υπογράφει το τελικό πρακτικό εκλογής.

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα των Τμημάτων και θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και Τμήματος Τεχνών  Ήχου και Εικόνας.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Απολογισμός έτους 2021 της Βιβλιοθήκης
Δημοσίευση: 21-06-2022 12:17 | Προβολές: 207
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Απολογισμός 2021
Mέγεθος: 2.56 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ακαδ. έτους 2022-2023 "Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας''
Δημοσίευση: 09-06-2022 14:16 | Προβολές: 909
Σημαντική Ημερομηνία: 27-07-2022
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 713.47 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  Συνημμένο Αρχείο 2
Mέγεθος: 34.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
<< <
Ιούνιος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τρίτη 28-06-2022
Προσεχώς
Ένα πασχαλινό δώρο από την Jstor!
Σημαντική Ημερομηνία: 30-06-2022
[Αναμένεται]
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας