Νέα

Προκήρυξη εκλογών για την Ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Social Media
Δημοσίευση: 03-06-2022 16:47 | Προβολές: 500
image

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 01-09-2022 έως 31-08-2024 και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει,
2. του άρθρου 97 του Ν.4692/2020 (Α΄111),
3. του άρθρου 192 του Ν.4823/2021 (Α΄ 136),
4. της Υ.Α. υπ’ αριθμ.77561/Ζ1/19-6-2020,ΦΕΚ 2481/τ.Β΄/22-6-2020, «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων κα Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο
ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.»,
5. της Υ.Α. υπ’ αριθμ.5204/11-11-2021, ΦΕΚ 5244/τ.Β΄/12-11-2021 «Λειτουργία Ψηφιακής κάλπης “ΖΕΥΣ”,
6. της Υ.Α. υπ’ αριθμ.147084/Ζ1/16-11-2021, ΦΕΚ 5364/τ.Β΄/19-11-2021: «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. – Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»,
7. την υπ’ αριθμ.πρωτ.4032/7-8-2020 διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου περί εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, με διετή θητεία η οποία λήγει στις 31-8-2022, ΦΕΚ 653/20-8-
2020,τ. Υ.Ο.Δ.Δ., προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του
Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, με διετή θητεία, για το χρονικό διάστημα από 01-09-2022 έως 31-08-2024.

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί στις 7 Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη, από ώρα 12:00 έως 15:00.

Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου είναι άμεση και μυστική και η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.).

Το Σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών -μόνιμων και επί θητεία-, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του Τμήματος. Δικαίωμα συμμετοχής στο εκλεκτορικό Σώμα έχουν και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν
συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος. Αν δεν υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθμίδων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και επίκουρος. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.

Πρόεδρος Τμήματος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή θα επαναληφθεί, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κατά την επόμενη ημέρα Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2022, από ώρα 12:00 έως 15:00.

Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.

Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία θα ορισθεί με απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής τουλάχιστον 5 (πέντε) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πληροφορικής.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Όργανο Διενέργειας Εκλογών), αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους, μέσα σε 2 (δύο) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα, τηρεί Πρακτικό καταμέτρησης των ψήφων και τελικό Πρακτικό εκλογής, το οποίο υποβάλλει στον Κοσμήτορα της Σχολής (όργανο που προκηρύσσει τις εκλογές), καθώς και στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του άρθρου 23, παρ. 1 του Ν. 4485/2017, να καταθέσουν την αίτηση της υποψηφιότητάς τους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου έως την Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022, ώρα 14:00.

Κοσμήτορας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Σπυρίδων Πολυκαλάς


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Δεκέμβριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 03-12-2022
Προσεχώς
Διαδραστικό Κέντρο Παιχνιδιών ΤTHE, 2ο AVARTS live Game Hub, 6.12.2022
Σημαντική Ημερομηνία: 06-12-2022
[Αναμένεται]
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας