Νέα

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τµήµατος Τουρισμού της Σχολής Οικονοµικών Επιστημών για το χρονικό διάστηµα από 1-9-2022 έως 31-8-2024

ShareThis
Δημοσίευση: 28-06-2022 12:51 | Προβολές: 927
Σημαντική Ημερομηνία: 14-07-2022
[Έληξε]
image

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστηµίου, λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις των άρθρων 11, 23 και 24 παρ.3 εδ 2του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114), ὀπως ισχύει,

2. τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 18 παρ. 6α του Ν. 4559/2018 (Α΄ 142) "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις ”,

3. τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4692/2020 (Α' 111),

4. τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν 4823/2021 (Α' 136),

5. τις διατάξεις της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020, (Β΄ 2481/22-6-2020) «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι, καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι»,

6. τις διατάξεις της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 5204/11-11-2021, (Β' 5244/12-11-2021) «Λειτουργία ψηφιακής κάλπης “ΖΕΥΣ”»,

7. τις διατάξεις της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 147084/71/16-11-2021, (Β΄ 5364/19-11-2021) «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. - Ρύόμιση των τεχνικών ή οργανωτικών µέτρων σχετικά µε τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα»,

8. τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου και ειδικότερα του άρθρου 7 (Β’2630/18.06.2021),

9. την υπ΄ αριθ. 108151/71/21.08.2020 Διαπιστωτική Πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο (Υ.0.Δ.Δ. 677],

10. την απὀ 24.06.2022 Απόφαση της 22ης συνεδρίασης της Συγκλήτου, µε την οποία διαπιστώνεται ότι το Τµήµα Τουρισμού της Σχολής Οικονοµικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστηµίου γίνεται αυτοδύναµο καθώς πληρούνται οι προὔποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας,

προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τµήµατος Τουρισμού της Σχολής Οικονοµικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, µε διετή θητεία, για το χρονικό διάστηµα από 1-9-2022 έως 31-8-2024.

Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 από ώρα 10:00 π.µ. έως 12:00.

Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου είναι άµεση και μυστική και η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας µε χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήµατος «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.)

Το Σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται απὀ το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητὠν -μµόνιμων και επί θητεία-, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του Τµήµατος. Δικαίωμα συµµετοχής στο εκλεκτορικό Σώμα έχουν και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν απὀ τη θέση τους, ανεξαρτήτως λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τµήµατος εκλέγεται πλήρους απασχόλησης µέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή του οικείου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν µέλη ΔΕΠ των δύο πρώτων βαθμίδων µπορεί να θέσει υποψηφιότητα και επίκουρος.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι µέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόµενης θητείας, Πρόεδρος Τµήµατος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται οι υποψήφιοι, οἱ οποίοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή θα επαναληφθεί, οµοίως µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κατά την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022, και ώρα 10.00 π.µ. έως 12.00.

Εάν υπάρχει ένας µόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, µε ισάριθµους αναπληρωτές, η οποία θα ορισθεί µε απόφαση του Κοσµήτορα της Σχολής Οικονοµικών Επιστημών, τουλάχιστον 5 (πέντε) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας και αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τουρισμού.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Όργανο Διενέργειας Εκλογών), αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιµότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους µέσα σε 2 (δύο) εργάσιµες ηµέρες and τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσµα, (τηρεί Πρακτικό καταµέτρησης των ψήφων και τελικό Πρακτικό εκλογής), το οποίο υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Προέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου του Τµήµατος Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστηµίου, που πληρούν τις νόμιμες προὐποθέσεις των σχετικών διατάξεων του άρθρου 23, παρ. 1 του Ν. 4485/2017, όπως ισχύει, να καταθέσουν την αίτηση της υποψηφιότητάς τους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστηµίου έως την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022, ώρα 13.00.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Κυριακή 23-06-2024
CEPE 2025 Call for Papers
Έναρξη: 04-06-2024 |Λήξη: 26-06-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 57.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας