Νέα

Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εκπόνησης σχεδίου προστασίας και ασφαλείας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου

Social Media
Δημοσίευση: 19-07-2022 10:51 | Προβολές: 265
Σημαντική Ημερομηνία: 10-08-2022
[Έληξε]

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την «Εκπόνηση Σχεδίου Ασφαλείας και Προστασίας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 58.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022, του Ιονίου Πανεπιστημίου, Κ.Α.Ε. 0439β.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 71317000-3 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετιζόμενες με το έλεγχο και την προστασία από κινδύνους».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 18/07/2022
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 18/07/2022
Καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 10/08/2022 και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού : 23/08/2022 και ώρα 11:00

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να είναι επισήμως μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Ιονίου Πανεπιστημίου, ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Ιονίου Πανεπιστημίου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (26610 87618) και στην Μονάδα Ασφαλείας και Προστασίας (26610 87654) του Ιονίου Πανεπιστημίου.

H Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
Ιφιγένεια Χειρδάρη


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Αύγουστος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Πέμπτη 18-08-2022
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας