Νέα

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος με θητεία έως 31-8-2023

Social Media
Δημοσίευση: 14-09-2022 14:34 | Προβολές: 328
Έναρξη: 14-09-2022 |Λήξη: 27-09-2022
[Έληξε]
image

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α' 141), όπως ισχύει,
2. τις διατάξεις του N. 4559/2018 (Α' 142),
3. τις διατάξεις του άρθρου 192 του N. 4823/2021 (Α' 136),
4. τις διατάξεις της Υ.Α. υπ' αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 «Διαδικασία ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο
ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (Β' 2481),
5. τις διατάξεις της Υ.Α. υπ' αριθμ. 5204/11-11-2021 «Λειτουργία Ψηφιακής κάλπης "ΖΕΥΣ" (B' 5244),
6. τις διατάξεις της Υ.Α. υπ' αριθμ. 147084/Ζ1/16-11-2021 «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. — Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Β' 5364),
7. τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, άρθρο 7 (Β' 2630/18.06.2021)
8. την υπ' αριθμ. 108151/Ζ1/21.08.2020 Διαπιστωτική Πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Υ.Ο.Δ.Δ. 677),
9. την υπ' αριθμ. 3109/23.07.2021 Πράξη Πρύτανη του Ι.Π., με την οποία διαπιστώνεται: α) η εκλογή της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Αικατερίνης Καμπάση, ως Προέδρου του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ι.Π. και β) η εκλογή του Επίκουρου Καθηγητή Διονύσιου Παναγιωτάρα, ως Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ι.Π. με λήξη
θητείας την 31'1 Αυγούστου 2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 656),
10. την υπ' αριθμ. 3026/18.07.2Ο22 Πράξη Πρύτανη περί παραίτησης της Καθηγήτριας Αικατερίνης Καμπάση, από τη θέση της Προέδρου του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ι.Π. (Υ.Ο.Δ.Δ.772),

προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου, με θητεία έως 31-8-2023.

Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 από ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00.

1. Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, για θητεία δύο (2) ετών.

2. Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου: α) όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται και β) όσοι έχουν εκλεγεί για τέσσερις (4) θητείες, συνεχόμενες ή μη, στο αξίωμα του Προέδρου του ίδιου ή άλλου Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.).

3. Ο Πρόεδρος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, ξενόγλωσσου προγράμματος σπουδών, πανεπιστημιακού εργαστηρίου, πανεπιστημιακής κλινικής, πανεπιστημιακού μουσείου ή Ερευνητικού Ινστιτούτου του οικείου Α.Ε.Ι. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας και αν διαπιστωθεί η ύπαρξή του, το εν λόγω πρόσωπο εκπίπτει αυτοδικαίως από το αντίστοιχο αξίωμα. Η αυτοδίκαιη έκπτωση διαπιστώνεται με πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι.

5. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της εφορευτικής επιτροπής είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, κατά προτεραιότητα της βαθμίδας του Καθηγητή, και ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της Ψηφοφορίας. Στη συνεδρίαση της Συνέλευσης για τον ορισμό της εφορευτικής επιτροπής δεν συμμετέχουν μέλη που έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου Ως Πρόεδρος της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής ορίζεται το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π., το οποίο συμμετέχει σε αυτή. Η εφορευτική επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι υποψηφιότητες, εξετάζει αν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας και καταρτίζει εντός δύο (2) ημερών τα Ψηφοδέλτια.

6. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας. Η Ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων στην πρώτη (1η) θέση ή μεταξύ των υποψηφίων στη δεύτερη (2η) θέση, η Ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022, από ώρα 10.00 π.μ. έως 12.00 μεταξύ των υποψηφίων που είτε ισοψηφούν στην πρώτη θέση, είτε καταλαμβάνουν την πρώτη (1η) και τη δεύτερη (2η) θέση.

7. Η εφορευτική επιτροπή επιβλέπει τη διεξαγωγή της Ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσματα της εκλογής και ανακηρύσσει τον εκλεγμένο Πρόεδρο αποστέλλοντας το αποτέλεσμα προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης εκλογής.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να καταθέσουν την αίτηση της υποψηφιότητάς τους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου έως την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 12.00.

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Δεκέμβριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 03-12-2022
Προσεχώς
Διαδραστικό Κέντρο Παιχνιδιών ΤTHE, 2ο AVARTS live Game Hub, 6.12.2022
Σημαντική Ημερομηνία: 06-12-2022
[Αναμένεται]
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας