Νέα

Διακήρυξη για την παροχή της υπηρεσίας: «Ετήσια συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση λειτουργίας κλιματιστικών μονάδων κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου» | Ανάρτηση διευκρίνησης

Social Media
Δημοσίευση: 12-10-2022 16:54 | Ενημέρωση: 21-10-2022 12:29 | Προβολές: 328
Σημαντική Ημερομηνία: 07-11-2022
[Έληξε]

Ανάρτηση Διευκρίνησης επί της Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας «Ετήσια συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση λειτουργίας κλιματιστικών μονάδων κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Σχετ.: Η αριθμ. πρωτοκόλλου ΔΤΥ/4101/12-10-2022/φ.7-22/ΝΗΣ Διακήρυξη

Δια της παρούσης, διευκρινίζεται ότι, κατά τη δημοσίευση της με αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/4101/12-10-2022/φ.7-22/ΝΗΣ Διακήρυξης, της υπηρεσίας του θέματος, διαπιστώθηκε η εκ παραδρομής παράλειψη στην αναγραφή της δημοσίευσης της περίληψης στον Ελληνικό Τύπο και του εφαρμοστέου πλαισίου ως προς τις δαπάνες δημοσιεύσεων.

(Ενημέρωση: 21/10/2022)


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:

«Ετήσια συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση λειτουργίας κλιματιστικών μονάδων κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου»

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΤΥ/4101/12-10-22

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:2021ΝΑ34600331 «Επισκευή, Διαρρύθμιση & Συντήρηση Κτιριακών Υποδομών και Εγκαταστάσεων Ιονίου Πανεπιστημίου» του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 174146

CPV:CPV50710000-5

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για τηνπαροχή της γενικής Υπηρεσίας με τίτλο: «Ετήσια συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση λειτουργίας κλιματιστικών μονάδων κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου», με εκτιμώμενη αξία 103.362,00 € πλέον Φ.Π.Α..

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει τιμής. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων δίδεται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα της Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά τμήμα.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 7η/11/2022,ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11η/11/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασηςκαι που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού 2.067,24 ευρώ , εφόσον υποβληθεί προσφορά για το σύνολο της σύμβασης. Σε περίπτωση υποβολής για τμήμα ή τμήματα η εγγύηση συμμετοχής για κάθε τμήμα διαμορφώνεται ως εξής:

ΤΜΗΜΑ 1-ΚΕΡΚΥΡΑ: 1.754,40 €

ΤΜΗΜΑ 2-ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: 96,00 €

ΤΜΗΜΑ 3-ΛΕΥΚΑΔΑ: 25,84 €

ΤΜΗΜΑ 4-ΖΑΚΥΝΘΟΣ: 187,80 €

ΤΜΗΜΑ 5-ΑΘΗΝΑ: 3,20 €

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασηςστον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Δεκέμβριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 03-12-2022
Προσεχώς
Διαδραστικό Κέντρο Παιχνιδιών ΤTHE, 2ο AVARTS live Game Hub, 6.12.2022
Σημαντική Ημερομηνία: 06-12-2022
[Αναμένεται]
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας