Νέα

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος με θητεία έως 31.08.2025

ShareThis
Δημοσίευση: 31-05-2023 14:45 | Προβολές: 331
Έναρξη: 31-05-2023 |Λήξη: 26-06-2023
[Έληξε]
image

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου, για το χρονικό διάστημα έως 31.08.2025.

Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τρίτη 18 Ιουλίου 2023 από ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00.

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Τμήματος εκλέγονται μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα: α) όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται και β) όσοι έχουν εκλεγεί για τέσσερις (4) θητείες, συνεχόμενες ή μη, στο αξίωμα του Προέδρου του ίδιου ή άλλου Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Επίσης δεν επιτρέπεταινα κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή προγράμματος μεταπτυχιακώνσπουδών, ξενόγλωσσου προγράμματος σπουδών, πανεπιστημιακού εργαστηρίου, πανεπιστημιακής κλινικής, πανεπιστημιακού μουσείου ή Ερευνητικού Ινστιτούτουτου οικείου Α.Ε.Ι.

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της εφορευτικής επιτροπής είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, κατά προτεραιότητα της βαθμίδας του Καθηγητή, και ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων στην πρώτη (1η) θέση ή μεταξύ των υποψηφίων στη δεύτερη (2η) θέση, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που είτε ισοψηφούν στην πρώτη θέση, είτε καταλαμβάνουν την πρώτη (1η) και τη δεύτερη (2η) θέση την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023, από ώρα 10.00 π.μ. έως 12.00.

Η εφορευτική επιτροπή επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσματα της εκλογής και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες, Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο, αποστέλλοντας το αποτέλεσμα προς τον Κοσμήτορα του Α.Ε.Ι. για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης εκλογής.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 4957/2022,όπως ισχύει, να καταθέσουν την αίτηση της υποψηφιότητάς τους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου έως την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023, ώρα 13.00.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου
Διονύσιος Κουλουγλιώτης
Καθηγητής


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Βραβείο Μουσικής Δημιουργικότητας 2023
Δημοσίευση: 06-07-2023 15:28 | Προβολές: 5404
Έναρξη: 06-07-2023 |Λήξη: 13-11-2023
[Σε Εξέλιξη]
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας