Νέα

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και φοιτητριών στη Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

ShareThis
Δημοσίευση: 26-09-2023 13:07 | Προβολές: 528
Έναρξη: 26-09-2023 |Λήξη: 18-11-2023
[Έληξε]

Η Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 29, 42 και 76 του Ν. 4957/2022 (Α΄ 141)

β) του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

2.Την υπ’ αριθμ. 123024/Ζ1/06.10.2022 Κ.Υ.Α.: «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) των εκπροσώπων, των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 5220)

3.τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Β΄ 2630/18.06.2021)

4.την υπ΄ αριθμ. 108151/Ζ1/21.08.2020 Διαπιστωτική Πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ( Υ.Ο.Δ.Δ. 677)

Προκηρύσσει

εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, με ετήσια θητεία από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023, από ώρα 10:00 έως 14:00.

Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ήτοι την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023, από ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00. Η ψηφοφορία για τους εκπροσώπους των φοιτητών/φοιτητριών στη Συνέλευση του Τμήματος είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).  Στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών εκλέγεται ένας/μία (1) εκπρόσωπος, η δε εκλογή του/της πραγματοποιείται από ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει το σύνολο των υποψήφιων φοιτητών/τριών ανά κύκλο σπουδών.

Κάθε εκλογέας μπορεί να βάλει μέχρι ένα (1) σταυρό προτίμησης. Εκλέγονται αυτοί που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων έως τη συμπλήρωση του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων και σε κάθε περίπτωση ένας/μία (1) από κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον έχουν υποβληθεί υποψηφιότητες από υποψηφίους/υποψήφιες και από τους τρεις κύκλους σπουδών. Εάν για κάποια κατηγορία δεν υποβληθούν υποψηφιότητες ή δεν υπάρξουν σταυροί προτίμησης, η αντίστοιχη θέση καλύπτεται από τις λοιπές κατηγορίες. Ως αναπληρωματικοί/ές εκπρόσωποι εκλέγονται οι υποψήφιοι/ες που δεν κατέλαβαν εκλόγιμη θέση, κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν κατά την εκλογική διαδικασία. Αν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του συστήματος ΖΕΥΣ μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

Υποψηφιότητες: Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών/φοιτητριών στην Συνέλευση του Τμήματος έχουν όλοι/όλες οι φοιτητές/τριες των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας δεν υπερβαίνουν την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του. Αναλυτικά: για τον α΄ κύκλο, όσοι δεν έχουν ξεπεράσει το ν-1 (ν = ο ελάχιστος αριθμός ετών για τη λήψη πτυχίου), για τον β΄ κύκλο οι ευρισκόμενοι στο 1ο εξάμηνο, για τον γ΄ κύκλο όσοι βρίσκονται στα 2 πρώτα έτη.  Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας του ΤΜΣ music@ionio.gr έως την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023, ώρα 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν τη δυνατότητα παραίτησης από υποβληθείσα υποψηφιότητα, το αργότερο έως τη δέκατη ημέρα πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Εκλεκτορικό Σώμα: Το σώμα των εκλεκτόρων για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών στην Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από: α) το σύνολο των φοιτητών/τριών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος, που δεν έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4957/2022, δηλαδή όσοι δεν έχουν ξεπεράσει το ν+2 για τα 4ετή προγράμματα σπουδών ή το ν+3 για τα 5ετή, β) το σύνολο των φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος, που δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του, γ) το σύνολο των υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος που δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη από την εγγραφή τους.

Εφορευτική Επιτροπή: Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής εφορευτική επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που αναδεικνύονται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, μεταξύ του συνόλου των φοιτητών/φοιτητριών της παρ. 4, από την οποία εξαιρούνται όσοι έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών/τριών. Η ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη της εφορευτικής επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  25 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10:00 στο γραφείο της Γραμματείας του TMΣ. Αν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που κληρώθηκαν αρνηθούν ή κωλύονται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους/υποψήφιες εκπροσώπους, οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή της διαδικασίας εκλογής στο σύστημα ΖΕΥΣ, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στην Πρόεδρο, με κοινοποίηση στην Γραμματεία.

Η παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου, στον ιστότοπο Διαύγεια και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Δεκέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 06-12-2023
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας