Νέα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Υλικών σε Εφαρμογή του Σχεδίου Ασφαλείας και Προστασίας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Ι.Π.

ShareThis
Δημοσίευση: 13-11-2023 14:10 | Προβολές: 412
Έναρξη: 13-11-2023 |Λήξη: 27-11-2023
[Έληξε]

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Υλικών σε Εφαρμογή του Σχεδίου Ασφαλείας και Προστασίας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού εκατόν  σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (148.575,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών ευρώ (184.233,00 €).

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024, κατόπιν της έκτακτης επιχορήγησης που λάβαμε με την αρ. πρωτ. 165682/Β2/17-12-2021 υπουργική απόφαση, για την κάλυψη δαπανών ασφάλειας του Ιδρύματος, Κ.Α.Ε. 7123β.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 26/10/2023
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 26/10/2023
Καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 27/11/2023 και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού : 29/11/2023 και ώρα 11:00

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να είναι επισήμως μεταφρασμένες στην ελληνική  γλώσσα.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Ιονίου Πανεπιστημίου, ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ. 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Ιονίου Πανεπιστημίου, για ποσό που αντιστοιχεί σε  ποσοστό 4% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (26610 87618) και στην Μονάδα Ασφαλείας & Προστασίας (26610 87654) του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
Ιφιγένεια Χειρδάρη


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Δεκέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 06-12-2023
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας