Νέα

Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της προμήθειας «Αντικατάσταση 34 τεμ. κουφωμάτων στο κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας» | Ανάρτηση διευκρινήσεων [19,20/12/2023]

ShareThis
Δημοσίευση: 29-11-2023 17:30 | Ενημέρωση: 20-12-2023 14:24 | Προβολές: 559
Έναρξη: 04-12-2023 |Λήξη: 19-01-2024
[Έληξε]

Διευκρινίσεις σχετικά με τη Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «Αντικατάσταση 34 τεμαχίων κουφωμάτων στο κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας»

Μετά το με αναγνωριστικό υποβολής 4617320/ 19-12-2023 ερώτημα που τέθηκε από οικονομικό φορέα στον τόπο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας  «Αντικατάσταση 34 τεμαχίων κουφωμάτων στο κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας», με Α/Α  συστήματος 277125, σχετικά με την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, παραθέτουμε τις  παρακάτω διευκρινίσεις:

1. Η διατήρηση της παραδοσιακής μορφής των παραθύρων είναι, σύμφωνα με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, προϋπόθεση για οποιαδήποτε επέμβαση. Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της Διακήρυξης, θα πρέπει να προηγηθεί αυτοψία του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα επιτόπου του έργου, πριν την υποβολή της οικονομικής του προσφοράς.
2. Τα παράθυρα είναι δίφυλλα και επίσης είναι διπλά (υπάρχουν δηλαδή δυο παράλληλα κουφώματα σε κάθε άνοιγμα), η μεγάλη διάσταση είναι το ύψος, η μικρότερη το πλάτος, μορφολογίας όπως τα παραδοσιακά παράθυρα της Κέρκυρας.
3. Η μεγαλύτερη διάσταση είναι το ύψος, η μικρότερη το πλάτος, μορφολογίας όπως τα παραδοσιακά παράθυρα της Κέρκυρας.
4. Οι υαλοπίνακες που αναφέρονται ως θολοί στην αναλυτική περιγραφή, έχουν καταστεί θολοί λόγω φθοράς χρόνου και χρήζουν αντικατάστασης. Αποτελούν τμήματα των παραθύρων, διαστάσεων περίπου 0,40Χ0,40 μ. έκαστος. 
5. Φωτογραφία των τριών τοξωτών παραθύρων της βορεινής πλευράς.
6. Φωτογραφία των τριών τοξωτών θυρών της βορεινής πλευράς.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την υποβολή της προσφοράς είναι απαραίτητη η επίσκεψη επιτόπου του έργου για τη διαπίστωση των ειδικών απαιτήσεων της προμήθειας και τοποθέτησης των κουφωμάτων. Οι αποξηλώσεις και οι αποκαταστάσεις τυχόν μερεμετιών, που θα προκύψουν κατά την αντικατάσταση των κουφωμάτων καθώς και η απόρριψη των παλαιών, συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του συμμετέχοντα.
(Ενημέρωση: 20/12/2023)


Διευκρίνιση επί της Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «Αντικατάσταση 34 τεμαχίων κουφωμάτων στο κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας»

Μετά τη δημοσίευση της Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «Αντικατάσταση 34 τεμαχίων κουφωμάτων στο κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας», με Α/Α συστήματος 277125, διαπιστώθηκε εκ παραδρομής λάθος στην ανάρτηση των συνημμένων του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, τα συνημμένα με τίτλους «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ» και «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ», αφορούν σε μη σχετικό διαγωνισμό και παρακαλούμε όπως αγνοηθούν.

Τα ΣΩΣΤΑ αναρτήθηκαν στον τόπο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με Α/Α συστήματος 277125, την 18η -12-2023 και είναι τα συνημμένα με τίτλους: «ΔΤΥ_4261_29-11-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ» και «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για δημοσίευση_με ΑΔΑ».
(Ενημέρωση: 19/12/2023)


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την παροχή της γενικής Υπηρεσίας με τίτλο: «Αντικατάσταση 34 τεμ. κουφωμάτων στο κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας», με εκτιμώμενη αξία 35.780,00 € πλέον Φ.Π.Α..

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει τιμής. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων δίδεται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα της Διακήρυξης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.promitheus.gov.gr/ του ΕΣΗΔΗΣ.

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 4/12/2023
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 4/12/2023
Καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19/1/2024 και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού : 22/1/2024 και ώρα 11:00

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού 716,00 ευρώ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Διοικητικών Υποθέσεων και Προγραμματισμού
Αναπληρωτής Καθηγητής Ευστάθιος Μακρής


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από νέους και νέες επιστήμονες/ισσες, κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο της πράξης Απόκτηση Ακαδηµαϊκής Διδακτικής Εµπειρίας 2023-2024 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο [ΕΚΠ07]
Δημοσίευση: 24-01-2024 19:55 | Προβολές: 3311
Έναρξη: 24-01-2024 |Λήξη: 05-02-2024
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
<< <
Φεβρουάριος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας